hieuluat

Quyết định 416/QĐ-BHXH nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:416/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
  Ngày ban hành:01/03/2017Hết hiệu lực:01/10/2020
  Áp dụng:01/03/2017Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------

  Số: 416/QĐ-BHXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN KHU VỰC PHÍA BẮC

  ---------

  TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

   

  Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Vị trí và chức năng

  Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổng hợp, phân tích dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh (viết tắt là KCB) bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kiểm tra, thông báo, xử lý chi phí thanh toán BHYT của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung; thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với một số thuốc, vật tư y tế, hóa chất sử dụng trong KCB BHYT; quản lý thanh toán đa tuyến trên phạm vi cả nước.

  Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc. Trung tâm là đơn vị dự toán cấp 3, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở đặt tại Hà Nội.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Tổng hợp dữ liệu KCB BHYT của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phân tích, đánh giá các chỉ số chi phí KCB BHYT; xác định chi phí, chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh những nội dung cần tập trung kiểm tra, giám định hoặc trực tiếp kiểm tra tại cơ sở KCB BHYT.

  2. Kiểm tra, thông báo, xử lý chi phí thanh toán BHYT của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung.

  3. Giám định, chuẩn hóa danh mục dùng chung, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật y tế thanh toán BHYT của các bệnh viện ký hợp đồng KCB BHYT với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

  4. Chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục dùng chung, Bộ Quy tắc giám định BHYT để phát triển chức năng giám định tự động.

  5. Quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin phát triển, điều chỉnh, cập nhật các chức năng của hệ thống thông tin giám định BHYT.

  6. Thẩm định và thông báo chi phí KCB BHYT đa tuyến trên phạm vi toàn quốc; phối hợp thực hiện kiểm tra công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

  7. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đấu thầu cấp quốc gia đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế sử dụng trong KCB BHYT theo quy định của pháp luật.

  8. Giám sát, điều tiết quá trình cung ứng thuốc tại các cơ sở KCB BHYT thực hiện thỏa thuận khung theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng hợp, đánh giá sử dụng thuốc, vật tư y tế, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các thuốc đấu thầu cấp quốc gia.

  9. Phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT tham mưu, giúp Tổng Giám đốc tham gia với các Bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHYT.

  10. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

  11. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy đnh hiện hành.

  12. Thực hiện chế độ tài chính, thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

  13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng Giám đốc giao.

  Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

  1. Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giúp việc Giám đốc Trung tâm có các Phó Giám đốc Trung tâm. Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

  2. Giám đốc Trung tâm ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trung tâm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

  3. Giám đốc Trung tâm phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc Trung tâm được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

  Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

  1. Cơ cấu tổ chức gồm 05 phòng:

  a) Văn phòng.

  b) Phòng Tổng hợp - Thanh toán đa tuyến.

  c) Phòng Quản lý đấu thầu thuốc - Vật tư y tế.

  d) Phòng Nghiệp vụ Giám đnh 1.

  đ) Phòng Nghiệp vụ Giám định 2.

  2. Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo tiêu chun chức danh và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

  3. Biên chế của Trung tâm do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Trung tâm được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Trung tâm.

  Điều 5. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm

  1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

  2. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm theo quy định.

  3. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo của Trung tâm.

  4. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Trung tâm; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Trung tâm; chịu trách nhiệm khi đxảy ra hành vi vi phạm.

  5. Thực hiện quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  6. Phối hợp với các đơn vị trong Ngành và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực kể tngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 427/QĐ-BHXH ngày 24/3/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc.

  2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 6;
  - HĐQL (để b/c);
  - Tổng Giám đốc;
  - Các Phó Tổng Giám đốc;
  - Lưu: VT, TCCB
  (6).

  TỔNG GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Thị Minh

   

  DANH SÁCH

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN BẮC, KHU VỰC MIỀN TRUNG DO TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN KHU VỰC PHÍA BẮC QUẢN LÝ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 416/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Tng Giám đc Bảo him xã hội Việt Nam)

  STT

  BHXH khu vực min Bc

  Ghi chú

  STT

  BHXH khu vực min Trung

  Ghi chú

  Vùng Hà Nội

  Bc Trung bộ

  1

  Hà Nội

   

  26

  Thanh Hóa

   

  2

  Vĩnh Phúc

   

  27

  Nghệ An

   

  3

  Bc Ninh

   

  28

  Hà Tĩnh

   

  4

  Hải Dương

   

  29

  Quảng Bình

   

  5

  Hưng Yên

   

  30

  Quảng Trị

   

  6

  Hà Nam

   

  31

  Thừa Thiên Huế

   

  7

  Thái Nguyên

   

  Nam Trung bộ

  8

  Bắc Giang

   

  32

  Đà Nng

   

  9

  Phú Thọ

   

  33

  Quảng Nam

   

  10

  Hòa Bình

   

  34

  Quảng Ngãi

   

  Vùng duyên hải Bc Bộ

  35

  Bình Định

   

  11

  Quảng Ninh

   

  36

  Phú Yên

   

  12

  Hải Phòng

   

  37

  Khánh Hòa

   

  13

  Thái Bình

   

  38

  Ninh Thun

   

  14

  Nam Định

   

  39

  Bình Thuận

   

  15

  Ninh Bình

   

  Tây nguyên

  Vùng núi phía Bc

  40

  Kon Tum

   

  16

  Hà Giang

   

  41

  Gia Lai

   

  17

  Cao Bng

   

  42

  Đk Lk

   

  18

  Bc Cạn

   

  43

  Đk Nông

   

  19

  Tuyên Quang

   

  44

  Lâm Đng

   

  20

  Lào Cai

   

   

   

   

  21

  Yên Bái

   

   

   

   

  22

  Điện Biên

   

   

   

   

  23

  Lai Châu

   

   

   

   

  24

  Sơn La

   

   

   

   

  25

  Lạng Sơn

   

   

   

   

         

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 416/QĐ-BHXH nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu:416/QĐ-BHXH
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:01/03/2017
  Hiệu lực:01/03/2017
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thị Minh
  Ngày hết hiệu lực:01/10/2020
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X