Quyết định 559/QĐ-UBND thành lập BCĐ Thành phố thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:559/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
  Ngày ban hành:08/02/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/02/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  --------
  Số: 559/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
   SỐ 70/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  -----------------------------------
  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;
  Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP Chính phủ về chính sách xã hội;
  Căn cứ Chương trình hành động số 28-CtrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn Thành phố;
  Căn cứ Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 28-CtrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn Thành phố;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 16867/SLĐTBXH-XH ngày 24 tháng 12 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 38/TTr-SNV ngày 16 tháng 01 năm 2014,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70) gồm các ông, bà có tên sau:
  1. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban;
  2. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực;
  3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;
  4. Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Phó Trưởng ban;
  5. Ông Tạ Quang Việt, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành viên;
  6. Ông Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố, Thành viên;
  7. Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;
  8. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;
  9. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên;
  10. Ông Trần Xuân Điền, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Thành viên;
  11. Ông Trần Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên.
  12. Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
  13. Ông Lê Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;
  14. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Thành viên;
  15. Bà Trần Thị Bình Minh , Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
  16. Ông Nguyễn Văn Minh , Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;
  17. Ông Nguyễn Văn Dụ, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Thành viên;
  18. Bà Nguyễn Thị Hậu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Thành viên;
  19. Bà Trương Thị Minh Hương, Phó Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên;
  20. Ông Châu Văn Hai, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố, Thành viên;
  21. Bà Trần Thị Phương Hoa , Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Thành viên;
  22. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Thành viên;
  23. Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Thường trực, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Thành viên;
  24. Ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành viên;
  25. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Thành viên;
  Điều 2. Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70 có nhiệm vụ:
  1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Chương trình hành động số 28-CtrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy và Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
  2. Tổ chức kiểm tra, giám sát các Sở - ngành, quận - huyện, các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
  3. Thực hiện chế độ giao ban, định kỳ; báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình cho Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.
  4. Xây dựng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70, sử dụng và thực hiện quyết toán theo quy định.
  Điều 3. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70 có Tổ giúp việc, gồm các ông, bà có tên sau:
  1. Ông Huỳnh Minh Hổ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ trưởng;
  2. Ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ phó;
  3. Ông Nguyễn Tự Châu, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổ phó;
  4. Bà Lê Thị Vũ Huyền, Chuyên viên Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ viên;
  5. Huỳnh Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Chính sách có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ viên;
  6. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố, Tổ viên;
  7. Bà Phan Thanh Bích Ngọc, Chuyên viên Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Tổ viên;
  8. Ông Nguyễn Đình Thái Châu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ viên;
  9. Bà Nguyễn Ngọc Xuân Trúc , Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và công sở, Sở Xây dựng, Tổ viên;
  10. Ông Bùi Văn My, Trưởng phòng Chính sách, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ viên;
  11. Bà Trần Minh Nguyệt, Chuyên viên Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;
  12. Bà Trần Ngọc Tuyết Thanh, Chuyên viên Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, Tổ viên.
  Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70 do ngân sách Thành phố đảm bảo theo quy định hiện hành.
  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết 70 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 6;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Ban Chỉ đạo TW thực hiện NQ 70;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND TP;
  - TTUB: CT, các PCT;
  - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
  - Các Sở - ngành, Đoàn thể Thành phố;
  - Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
  - Sở Nội vụ (02 bản);
  - VPUB: Các PVP,
  - Phòng VX, THKH;
  - Lưu: VT, (VX-TC) H.
  CHỦ TỊCH
  Lê Hoàng Quân

   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 559/QĐ-UBND thành lập BCĐ Thành phố thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu:559/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:08/02/2014
  Hiệu lực:08/02/2014
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Lê Hoàng Quân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới