Quyết định 60/QĐ-UBDT thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 02/2010/TT-UBDT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộcSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:60/QĐ-UBDTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng
  Ngày ban hành:12/03/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/03/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
 • ỦY BAN DÂN TỘC
  -------
  Số: 60/QĐ-UBDT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ---------------
  Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
  THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-UBDT NGÀY 13/01/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG,
   CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC
  ------------------------
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
   
   
  Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
  Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBDT, ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2014;
  Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-UBDT, ngày 15/01/2010 và Thông tư số 03/2011/TT-UBDT, ngày 26/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2010/TT-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc;
  Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBDT, ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2014;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc Quy định hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc (có danh sách Tổ soạn thảo và Kế hoạch chi tiết kèm theo).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, các thành viên Tsoạn thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng, CNUB (đ b/c);
  - Website UBDT;
  - Lưu VT, TH (10).
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
  Hà Hùng

   
  KẾ HOẠCH
  XÂY DỰNG THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-UBDT
  NGÀY 13/01/2010 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
  (Kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-UBDT, ngày 12 tháng 3 năm 2014
   của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
   
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc quy định hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc. Kế thừa những nội dung còn phù hợp, sửa đổi, bổ sung, khắc phục các nội dung không còn phù hợp của Thông tư số 02/2010/TT-UBDT ngày 13/01/2010.
  - Hướng dẫn kịp thời các quy định của chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc thống nhất và đồng bộ.
  2. Yêu cầu
  - Đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
  - Phối hợp chặt chẽ giữa Tổ soạn thảo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng Thông tư thay thế theo Quyết định này.
  II. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN

  TT
  Nội dung công việc
  Thời gian thực hiện
  Đơn vị chủ trì/phối hợp thực hiện
  Dự kiến kết quả thực hiện
  1
  Xây dựng Kế hoạch thực hiện
  Tháng 2/2014
  Vụ Tổng hợp (TH) và các Vụ, đơn vị liên quan
  Dự thảo Kế hoạch
  2
  - Báo cáo trình Lãnh đạo Ủy ban: Kế hoạch thực hiện; dự kiến Tổ soạn thảo
  - Thành lập Tổ soạn thảo;
  - Dự thảo Thông tư.
  Tháng 3/2014
  - TT, PCN Hà Hùng chđạo;
  - Vụ TH và các đơn vị liên quan
  - Kế hoạch xây dựng được LĐUB phê duyệt.
  - Quyết định thành lập Tổ soạn thảo
  3
  Xây dựng dự thảo Thông tư và các dự thảo văn bản liên quan
  Tháng 4/2014
  - Tổ soạn thảo và Vụ TH;
  - Các đơn vị liên quan của UBDT.
  Dự thảo Thông tư; Tờ trình của Vụ Tổng hợp
  4
  Hội thảo tham vấn về nội dung dự thảo
  Tháng 5/2014
  - Tổ soạn thảo và Vụ TH;
  - Các Vụ, đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc.
  Tổng hp ý kiến góp ý về nội dung
   
  - Gửi văn bản xin ý kiến các Vụ, đơn vị và các Ban Dân tộc về Dự thảo
  - Thẩm định Thông tư
  Tháng 6/2014
  - Các Vụ, đơn vị và các Ban Dân tộc
  - Vụ Pháp chế của UBDT
  - Văn bản gửi các Vụ, đơn vị và các Ban Dân tộc
  - Văn bản thẩm định
  5
  - Tổng hp kết quả, bổ sung, hoàn thiện Thông tư và các văn bản liên quan
  - Trình Lãnh đạo UBDT phê duyệt
  Tháng 7/2014
  - Tổ soạn thảo và Vụ TH.
  - Ủy ban Dân tộc
  Dự thảo Tờ trình và Quyết định ca Lãnh đạo UBDT phê duyệt

  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí năm 2014 của Ủy ban Dân tộc.
  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Vụ Tổng hp:
  - Chủ trì Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch được duyệt.
  - Lập dự toán kinh phí chi tiết để thẩm định trước khi triển khai thực hiện.
  2. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Ủy ban Dân tộc:
  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo cho các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt.
  - Bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất.
  - Thực hiện việc thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
  3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Tổng hợp triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.
   
  DANH SÁCH
  THÀNH VIÊN TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
  THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-UBDT NGÀY 13/01/2010
  (Kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-UBDT, ngày 12 tháng 3 năm 2014
   của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
   

  STT
  Họ và tên
  Chức vụ, đơn vị công tác
  Chức danh trong Tổ
  1
  Triệu Hồng Sơn
  Vụ trưởng Vụ Tổng hợp
  Ttrưởng
  2
  Nguyễn Cao Thịnh
  Phó Vụ trưng Vụ Tổng hợp
  Phó Ttrưởng thường trực
  3
  Ngô Minh Dương
  Phó Chánh Văn phòng y ban
  Thành viên
  4
  Ngô Quang Hải
  Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp Văn phòng Ủy ban
  Thành viên
  5
  Bùi Xuân Điền
  Phó Vụ trưởng VKế hoch - Tài chính
  Thành viên
  6
  Vũ Hoàng Anh
  Chuyên viên VKế hoạch - Tài chính
  Thành viên
  7
  Mùa A Tủa
  Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng VTổ chức Cán b
  Thành viên
  8
  Ngô Th Châu Giang
  Chuyên viên VTổ chức Cán bộ
  Thành viên
  9
  Hoàng Đức Thành
  Phó Chánh Thanh tra y ban
  Thành viên
  10
  Nguyễn Thị Sinh
  Chuyên viên Phòng Tổng hợp Thanh tra Ủy ban
  Thành viên
  11
  Bế ThHồng Vân
  Phó Vtrưởng Vụ Chính sách Dân tộc
  Thành viên
  12
  Vi Anh Tùng
  Chuyên viên VChính sách Dân tộc
  Thành viên
  13
  Ngô Quang Sơn
  Viện trưởng Viện Dân tộc
  Thành viên
  14
  La Đức Minh
  Trưởng phòng Quản lý Khoa học Vin Dân tc
  Thành viên
  15
  Đặng Tiến Hùng
  Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135
  Thành viên
  16
  Trần Văn Vinh
  Chuyên viên chính Văn phòng Điều phối Chương trình 135
  Thành viên
  17
  Trần Chi Mai
  Phó Vụ trưởng VDân tộc Thiểu số
  Thành viên
  18
  Ma Thế Lun
  Phó Vụ trưởng VĐịa phương I
  Thành viên
  19
  Nguyễn Mnh Toàn
  Chuyên viên chính Vụ Địa phương I
  Thành viên
  20
  Nguyễn Đắc Bình
  Phó Vtrưởng Vụ Pháp chế
  Thành viên
  21
  Đỗ Văn Lâm
  Chuyên viên Vụ Pháp chế
  Thành viên
  22
  Cao Cường
  Trưởng phòng Thông tin Tư liệu Trung tâm Thông tin
  Thành viên
  23
  Nguyễn Bình Minh
  Chuyên viên Vụ Tổng hợp
  Thư ký

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 84/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
  Ban hành: 12/10/2012 Hiệu lực: 01/12/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 02/2010/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc quy định và hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc
  Ban hành: 13/01/2010 Hiệu lực: 27/02/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 60/QĐ-UBDT thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 02/2010/TT-UBDT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Dân tộc
  Số hiệu:60/QĐ-UBDT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:12/03/2014
  Hiệu lực:12/03/2014
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Hà Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới