hieuluat

Quyết định 686/QĐ-BTC vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức BTC

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 686/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Tiến Dũng
  Ngày ban hành: 19/04/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/04/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 686/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN LUÂN PHIÊN, ĐIỀU ĐỘNG, CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  ----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ;

  Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/10/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức của Bộ Tài chính;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

  Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục vị trí công tác cần định kỳ chuyển đi đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tàchính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trc thuộc Bộ Tài chính thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Lãnh đạo 
  Bộ Tài chính;
  - Các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu
  VT, Vụ TCCB.

  BỘ TRƯỞNG
  Đinh Tiến Dũng

   

  DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN LUÂN PHIÊN, ĐIU ĐỘNG CÔNG TÁC ĐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Danh mục vị trí công tác

  Thời hạn phải thực hiện luân phiên lĩnh vực công tác phụ trách trong nội bộ đơn v

  Thời hạn phi xem xét, thực hiện điều động sang đơn vị công tác khác

  Ghi chú

  A

  TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

  1

  Vụ trưởng và tương đương

   

  Không quá 08 năm

  Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, trong trường hợp đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

  2

  Phó Vụ trưởng và tương đương

  Trong nội bộ VụCục: Từ 3-5 năm

   

  Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động đối với công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác phù hợp (Vụ, Cục,...)

  3

  Trưởng phòng và tương đương

   

  Sang phòng khác thuộc Vụ, Cục: Từ 05-07 năm

  - Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động đối với công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác phù hợp (Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính:...)

  - Đối vi các vị trí công tác đặc thù,chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  4

  Phó Trưng phòng và tương đương

  Trong nội bộ của Phòng: Từ 3-5 năm

  Sang Phòng và tương đương khác thuộc Vụ, Cục: Không quá 08 năm

  - Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động đối với công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác phù hợp (Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính;...)

  - Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng qun lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  B

  KHỐI CƠ QUAN TNG CỤC

  I

  TẠI CƠ QUAN TNG CỤC

  1

  Tng cục trưởng và tương đương

   

  Không quá 08 năm

   

  2

  Phó Tng cục trưởng và tương đương

  Trong nội bộ Tổng cục: từ 03 - 05 năm

   

  Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, cp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động đối với công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác phù hợp (Tổng cục; Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính,...)

  3

  Vụ trưởng và tương đương

   

  Không quá 08 năm

  - Trường hợp điều động sang đơn vị khác ngoài Tng cục thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cầu thực tế.

  - Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  4

  Phó Vụ trưởng và tương đương

  Trong nội bộ Vụ: từ 03 - 05 năm

   

  - Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động đối với công chức, viên chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác phù hợp.

  - Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  5

  Trưởng phòng và tương đương

   

  Sang phòng khác thuộc Cục và tương đương: Từ 05 - 07 năm

  - Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động công chức, viên chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác (Vụ, Cục,...)

  - Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng qun lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thm quyền xem xét, quyết định.

  6

  Phó Trưởng phòng và tương đương

  Trong nội bộ phòng: từ 03 - 05 năm

  Sang Phòng và tương đương khác thuộc Cục: không quá 08 năm

  - Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động công chức, viên chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác (Vụ, Cục,...)

  - Đối vi các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thm quyền xem xét, quyết định.

  II

  TẠI CỤC TRỰC THUỘC TNG CỤC  CÁC TNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1

  Cục trưởng và tương đương

   

  Không quá 08 năm

  Trường hợp có đặc thù phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

  2

  Phó Cục trưởng và tương đương

  Từ 3-5 năm (trong nội bộ của Cục)

   

  Căn cứ theo tình hình thực tế, yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều động đối với công chức lãnh đạo sang công tác tại đơn vị khác phù hợp.

  3

  Trưởng phòng và tương đương

   

  Sang đơn vị khác thuộc Cục: không quá 08 năm

  Đối vi các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

  4

  Phó Trưởng phòng và tương đương

  Trong nội bộ Phòng: Từ 3- 5 năm

  Sang đơn vị khác thuộc Cục: Không quá 08 năm

  - Trường hợp điều động sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cu thực tế;

  - Đối với các vị trí công tác đặc thù, chuyên môn sâu, có đối tượng quản lý riêng biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

  III

  CP CHI CỤC TRỰC THUỘC CỤC TRỰC THUỘC TNG CỤC Ở CÁC TỈNH, THÀNPHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1

  Chi cục trưng

   

  Sang đơn vị khác thuộc Cục: không quá 08 năm

  - Trưng hợp điều động sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo yêu cầu thực tế;

  - Trường hợp đặc biệt, có đặc thù, phải báo cáo cp có thm quyền xem xét, quyết định

  2

  Phó Chi cục trưởng

  Trong nội bộ chi cục: Từ 3- 5 năm

  Sang đơn vị khác thuộc Cục: không quá 08 năm

  - Trường hợp điều động sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định yêu cầu thực tế;

  - Trường hợp đặc biệt, có đặc thù, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

  3

  Tổ trưởng, Đội trưởng

  Trong nội bộ chi cục: Từ 3- 5 năm

  Sang đơn vị khác thuộc Cục: không quá 08 năm

  - Trưng hợp điều động sang Cục khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định yêu cầu thực tế;

  - Trường hợp đặc biệt, có đặc thù, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

  4

  Tổ Phó, Đội phó

  Trong nội bộ Tổ, đội: từ 2- 3 năm:

  - Sang Tổ, đội khác thuộc Chi cục: từ 3-5 năm;

  - Sang đơn vị khác thuộc Cục: Không quá 08 năm

  - Trường hợp điều động sang Cục khác thi cắp có thẩm quyền xem xét, quyết định yêu cầu thực tế;

  - Trường hợp đặc biệt, có đặc thù, phải báo cáo cấp có thm quyền xem xét, quyết định

   

  DANH MỤC

  VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên đơn vị

  Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi

  Thời hạn chuyển đổi

  Ghi chú

  1

  Vụ Ngân sách Nhà nước

  Tất cả các vị trí công tác chuyên môn

  3-5 năm

   

  2

   

  Vụ Đầu tư

   

  1. Công chức làm công tác thẩm định dự án đầu tư

  3 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác quyết toán vốn đầu tư

   

  3. Công chức làm công tác qun lý vn đầu tư các đơn vị  trung ương

   

  4. Công chức làm công tác quản lý vốn đầu tư các đơn vị ở địa phương

   

  3

   

  Vụ I

   

  1. Công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Cơ yếu Chính phủ

  3-5 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác quản lý nguồn vốn đặc biệt

   

  3. Công chức làm công tác quản lý nguồn vốn chuẩn bị động viên

   

  4. Công chức làm công tác quản lý nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo

   

  4

  Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

  Công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước tại các bộ, ngành

  3-5 năm

   

  5

   

  Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

   

  1. Công chức trực tiếp theo dõi, giám sát việc thực hiện cơ chế tài chính đối với các tổ chức, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Các Ngân hàng thương mại Nhà nước; Bo hiểm tiền gửi Việt Nam; các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các trung gian tài chính và các tổ chức tài chính khác

  3-5 năm

   

  2. Công chức tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưng

  2-3 năm

   

  6

   

  Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

   

  1. Công chức thực hiện thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bo hiểm; doanh nghiệp môi giới bảo him, Giấy phép đặt văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bo hiểm nước ngoài

  2-3 năm

   

  2. Công chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  3-5 năm

   

   

  3. Công chức thực hiện thanh tra chuyên ngành bảo hiểm

   

  4. Công chức làm công tác kế toán nội bộ

   

  7

   

  Cục Quản lý và giám sát Kế toán, Kiểm toán

   

  1. Công chức theo dõi, quản lý, cấp phát chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

  2-3 năm

   

   

  2. Công chức tham gia Tổ giúp việc Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề cấp nhà nước

   

  3. Công chức theo dõi, quản lý cấp phi, chứng chỉ bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng

   

  4. Công chức theo dõi, qun lý cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán, kim toán độc lập; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập

   

  5. Công chức theo dõi, quản lý các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, Hội nghề nghiệp

  3-5 năm

   

  8

   

  Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại

   

  1. Công chức làm công tác quản lý vay và trả nợ

  3-5 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác cấp và quản lý bảo lãnh của Chính phủ

   

  3. Công chức làm công tác qun lý tài chính các nguồn viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài

   

  4. Công chức làm công tác kế hoạch và quản lý rủi ro

   

  5. Công chức làm công tác thống kê và thanh toán nợ

   

  6. Công chức làm công tác kế toán nội bộ

   

  9

   

  Vụ tổ chức cán b

   

  1. Công chức làm công tác quản lý tổ chức - biên chế, thi tuyển dụng, thi nâng ngạch

  3-5 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác quản lý nhân sự

   

  3. Công chức làm công tác quản lý đào tạo

   

  4. Cônchức làm công tác kiểm tra

   

  10

   

  Cc Kế hoạch - Tài chính

   

  1. Công chức làm công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

  3-5 năm

   

   

   

  2. Công chức làm công tác quản lý tài chính đối với các dự án công nghệ thông tin, các dự án ODA của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

  3. Công chức làm công tác quản lý tài sản đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

   

   

  4. Công chức làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ

  5. Công chức làm công tác tài vụ, kế toán cơ quan Bộ Tài chính

  6. Công chức làm công tác quản lý đu tư XDCB đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

   

  7. Công chức làm công tác quản lý và tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, hàng hóa của cơ quan Bộ Tài chính

   

  11

   

  Thanh tra Bộ

   

  1. Công chức làm công tác thanh tra, kim tra ngân sách nhà nước các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra, kiểm tra vốn đầu tư xây dựng; thanh tra, kiểm tra tài chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra giá và các quỹ tài chính; thanh tra kiểm tra hành chính

  3 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng

   

  3. Công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

   

  4. Công chức làm công tác kiểm tra việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra

   

  12

   

  Cục Tin học và Thống kê tài chính

   

  1. Công chức thực hiện thẩm định dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê

  3 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, hiệu quả triển khai dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ Tài chính

   

  3. Công chức làm công tác xây dựng dự toán, kế toán nội bộ

   

  13

   

  Cục Quản lý giá

   

  1. Công chức làm công tác thẩm định phương án giá

  3-5 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác định giá trong đấu giá tài sản

   

  3. Công chức quản lý các đơn vị có chức năng thẩm định giá, thẩm định viên về giá

   

  4. Công chức làm công tác kế toán nội bộ

   

  14

   

  Cục Quản lý Công sản

   

  1. Công chức làm công tác quản lý tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp của các Bộ, cơ quan khác ở trung ương

  3 năm

   

  2. Công chức làm công tác kế toán nội bộ

  3-5 năm

   

  15

   

  Cục Tài chính doanh nghiệp

   

  1. Công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tài chính và theo dõi hoạt động của các Tập đoàn, Tng công ty, Doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã

  3-5 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tài chính đối với việc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp thành doanh nghiệp

   

  3. Công chức làm công tác xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp

   

  4. Công chức làm công tác kế toán nội bộ

   

  16

   

  Tổng cụcDự trữ Nhà nước

   

  1. Công chức làm công tác quản lý giá phí

  3 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác qun lý hàng dự trữ quốc gia

  Riêng Thủ kho từ 3-5 năm và tại thời điểm không bo quản hàng hóa

  3. Công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành dự tr

   

  4. Công chức làm công tác kỹ thuật bảo quản

  3-5 năm

   

   

  5. Công chức làm công tác qun lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bn của ngành

   

  6. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự

   

  17

   

  Tổng cục Thuế

   

  1. Công chức quản lý thuế tại các Đội thuế liên phường, xã; cán bộ qun lý thu lệ phí trước bạ và thu khác

   

   

  2. Công chức làm công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế

  3 năm

   

  3. Công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thuế: thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, mua bán hóa đơn, tiếp nhận hồ sơ khai thuế...; trực tiếp xử lý hồ sơ xóa nợ thuế, miễn, giảm thuế, hoàn thuế; trả lời chính sách thuế

   

   

  4. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự; kiểm tra nội bộ

   

   

  5. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sn và xây dựng cơ bản của ngành tại cơ quan thuế các cấp

  3-5 năm

   

  18

   

  Tổng cục Hải quan

   

  1. Công chức làm công tác kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan (bao gồm cả hồ sơ, giá, thuế)

   

   

  2. Công chức làm công tác quản lý rủi ro

   

   

  3. Công chức làm công tác kiểm tra thực tế hàng hóa

  2 năm

   

  4. Công chức làm công tác giám sát hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất nhập cnh, quá cnh

   

   

  5. Công chức làm công tác kiểm soát chống buôn lậu

   

   

  6. Công chức làm công tác trị giá tính thuế

  2-3 năm

   

   

  7. Công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan

   

  8. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự

  3-5 năm

   

   

  9. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bn của ngành

   

  19

   

  Kho bạc Nhà nước

   

  1. Công chức làm công tác nghiệp vụ kế toán ngân sách nhà nước

  2-3 năm

   

   

  2. Công chức làm công tác nghiệp vụ kiểm soát thanh toán chi ngân sách nhà nước

   

  3. Công chức thực hiện thanh tra chuyên ngành

  3 năm

   

   

  4. Công chức làm công tác nghiệp vụ giao dịch ngân quỹ nhà nước

   

  5. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự

  3-5 năm

   

   

  6. Công chức làm công tác nghiệp vụ kho quỹ (áp dụng đối với công chức làm nghiệp vụ kiểm ngân tại quầy thu chi và thủ kho tiền tại Kho bạc Nhà nước các cấp)

   

  7. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản của ngành

   

  20

   

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

   

  1. Công chức làm công tác Quản lý kinh doanh chứng khoán, Quản lý chào bán chứng khoán, Giám sát công ty đại chúng, Quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đu tư chứng khoán, Giám sát thị trường chứng khoán, Thanh tra chứng khoán

  3 năm

   

  2. Công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự

  3-5 năm

   

   

  3. Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản của ngành

   

  21

   

  Khối các trường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính

   

  1. Viên chức làm công tác đào tạo (liên quan đến quản lý, cấp phát các loại văn bản, chứng chỉ, bng điểm)

  2-3 năm

   

  2. Viên chức làm công tác tuyn dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch; công tác nhân sự

  3-5 năm

   

   

  3. Viên chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản

   

  Ghi chú: Thời hạn định kỳ chuyển đổi không bao gồm thời gian tp sự của công chứcviên chức

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 01/11/2013 Hiệu lực: 20/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 26/07/2017 Hiệu lực: 26/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 98-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ
  Ban hành: 07/10/2017 Hiệu lực: 07/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 2650/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 15/10/2014 Hiệu lực: 15/10/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  05
  Luật Khiếu nại của Quốc hội, số 02/2011/QH13
  Ban hành: 11/11/2011 Hiệu lực: 01/07/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Luật Tiếp công dân của Quốc hội, số 42/2013/QH13
  Ban hành: 25/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14
  Ban hành: 12/06/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 925/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2019 của Bộ Tài chính
  Ban hành: 31/05/2019 Hiệu lực: 31/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 686/QĐ-BTC vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức BTC

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu: 686/QĐ-BTC
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 19/04/2019
  Hiệu lực: 19/04/2019
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đinh Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X