hieuluat

Quyết định 1788/QĐ-BCT nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong CN

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1788/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Quốc Vượng
  Ngày ban hành:23/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:23/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Công nghiệp
 • B CÔNG THƯƠNG
  -------

  Số: 1788/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐẶT HÀNG NĂM 2019 THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
  ---------
  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020;

  Căn cứ Thông tư số 221/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Vụ trưởng các Vụ: tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Tài chính, Chánh văn phòng Sản xuất sạch hơn và Sản xuất tiêu dùng bền vững có nhiệm vụ tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì các nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh văn phòng Sản xuất sạch hơn và Sản xuất tiêu dùng bền vững, Vụ trưởng các Vụ: tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị chủ trì tham gia thực hiện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lưu: VT, TKNL (CQ).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Hoàng Quốc Vượng

   

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ĐẶT HÀNG NĂM 2019 THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
  (Kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

   

  TT

  Tên nhiệm v

  Mục tiêu và Nội dung

  Định hướng Sản phẩm

  Hình thc thực hiện

  Thời gian

  1

  Xây dựng và xuất bản định kỳ Bản tin chuyên đề về sản xuất sạch hơn: Bản tin công nghệ xanh

  Mục tiêu: Phổ biến thông tin và nâng cao nhn thức cho các đối tượng có liên quan về các hoạt động sản xuất sạch hơn, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường thông qua việc xây dựng và phát hành Bản tin công nghệ xanh

  Ni dung:

  1. Thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động, kết quả triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trên cả nước; thông tin về các điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn; thông tin về công nghệ và sản phẩm mới phục vụ sản xuất sạch hơn, kinh nghiệm sản xuất sạch hơn trên thế giới và các thông tin có liên quan.

  2. Xây dựng bản tin chuyên đề về sản xuất sạch hơn (Bản tin Công nghệ Xanh).

  3. In và phát hành Bản tin Công nghệ Xanh tới các đối tượng có liên quan.

  1. Xây dựng Bản tin Công nghệ Xanh được xây dựng và phát hành tới các đối tượng có liên quan.

  2. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  Giao trực tiếp Tạp chí Công Thương

  2019

  2

  Tuyên truyền trên sóng truyền hình Trung ương về thực hiện sản xuất sạch hơn và các điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn

  Mục tiêu: Tun truyền, phổ biến thông tin, kiến thức thực hiện sản xuất sạch hơn và các điển hình sản xuất sạch hơn các kênh truyền hình Trung ương.

  Ni dung:

  1. Thu thập, tổng hợp thông tin, ghi hình xây dựng mới thực hiện sản xuất sạch hơn và các điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp;

  2. Rà soát, cập nhật và chỉnh sửa, hoàn thiện các phim tư liệu về sản xuất sạch hơn đã có.

  3. Phát sóng định kỳ trên các kênh truyền hình Trung ương các phóng sự về thực hiện sản xuất sạch hơn và các điển hình thực hiện sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp;

  4. In đĩa và phổ biến các phóng sự cho các đối tượng có liên quan.

  1. Sản phẩm:

  - Phim mới xây dựng (thời lượng phim: 10-15 phút;

  - Phát định kỳ trên kênh truyền hình TW (24 lần);

  - In đĩa: 20 bản/phim).

  2. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  Tuyn chọn

  2019

  3

  Duy trì và cập nhật trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn của Bộ Công Thương

  Mục tiêu: Cung cấp tài liệu, thông tin và kết quả thực hiện sản xuất sạch hơn trong cả nước, phổ biến các kỹ thuật, giải pháp, mô hình điểm thực hiện sản xuất sạch hơn

  Ni dung:

  1. Duy trì trang thông tin điện tử sản xuất sạch hơn (sxsh.vn).

  2. Cập nhật, tuyên truyền thông tin về hoạt động và kết quả triển khai chiến lược SXSH và các thông tin có liên quan.

  3. Tổng kết, nghiệm thu.

  1. Duy trì đường kết nối và thông tin đăng tải.

  2. Đăng tải nguyên dạng 450 tin bài (tiếng Việt, tiếng Anh).

  3. Tổng hợp 300 tin bài trong nước và quốc tế, viết 35-45 tin hoạt động và nghiên cứu, phỏng vấn (tiếng Việt, tiếng Anh).

  4. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  Giao trực tiếp Vụ TKNL

  2019

  4

  Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2015-2020

  Mục tiêu: Đánh giá tác động, kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2015-2020

  Nội dung:

  - Khảo sát các doanh nghiệp và Sở Công Thương trên cả nước

  - Phân tích và đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

  - Hội thảo tham vấn báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược, đề xuất kế hoạch hành động cho giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

  - Xây dựng, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược và định hướng nội dung Chiến lược cho giai đoạn mới

  Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

  Tuyn chọn

  2019

  5

  Hỗ trợ đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp công nghiệp và Hoàn thiện sổ tay hướng dẫn SXSH cho các ngành được hỗ trợ đánh giá (Hỗ trợ đánh giá cho các ngành chưa được hỗ trợ đánh giá SXSH).

  Mục tiêu:

  - Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trong một số ngành hàng áp dụng SXSH và cập nhật, chi tiết hóa thông tin hướng dẫn áp dụng SXSH (đối với các ngành chưa được hỗ trợ đánh giá SXSH).

  Ni dung:

  1. Khảo sát, nghiên cứu, xác định các nội dung cần cập nhật, chi tiết hóa trong sổ tay hướng dẫn áp dụng SXSH cho các doanh nghiệp công nghiệp;

  2. Rà soát, tổng hợp thông tin và chỉnh sửa sổ tay hướng dẫn áp dụng SXSH cho các ngành có doanh nghiệp được hỗ trợ đánh giá;

  3. Khảo sát lựa chọn và triển khai áp dụng thí điểm sổ tay hướng dẫn cập nhật tại các doanh nghiệp điển hình;

  4. Hoàn thiện sổ tay hướng dẫn áp dụng SXSH cho các ngành được hỗ trợ

  1. Báo cáo thuyết minh về các nội dung sẽ cập nhật, chi tiết hóa trong sổ tay đã được ban hành và sổ tay hướng dẫn được cập nhật lần 1;

  2. Báo cáo đánh giá chi tiết SXSH cho doanh nghiệp được hỗ trợ;

  3. Sổ tay hướng dẫn SXSH ngành có doanh nghiệp được hỗ trợ;

  4. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  Tuyn chọn

  2019

  6

  Tổ chức các khóa Tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

  Mục tiêu: Nâng cao khả năng thực hành tư vấn, đánh giá sản xuất sạch hơn cho đối tượng là các cán bộ tư vấn, hỗ trợ thực hiện sản xuất sạch hơn

  Ni dung:

  1. Tổ chức 02 khóa tập huấn về kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn: 01 khóa cơ bản và 01 kháo nâng cao.

  2. Hướng dẫn thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp.

  3. Tổng kết, nghiệm thu.

  1. 02 khóa tập huấn về kỹ năng hỗ trợ, thực hành đánh giá SXSH cho 30-35 học viên mỗi khóa

  2. Báo cáo đánh giá kết quả tập huấn, báo cáo tổng kết nhiệm vụ

  Tuyn chọn

  2019

   

  Xây dựng hướng dẫn SXSH cho các trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hàng hóa

  Mục tiêu:

  Các trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hàng hóa được tiếp cận và áp dụng thành công SXSH nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng.

  Các hot đng:

  - Điều tra, khảo sát, lựa chọn trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hàng hóa có khả năng làm mô hình điểm áp dụng SXSH

  - Đánh giá cơ hội SXSH cho trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hàng hóa

  - Xây dựng hướng dẫn SXSH cho trung tâm thương mại và cơ sở phân phối hàng hóa

  1. Báo cáo thuyết minh về cơ hội SXSH trong trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hàng hóa;

  2. Sổ tay hướng dẫn SXSH trung tâm thương mại hoặc cơ sở phân phối hàng hóa;

  4. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

  Tuyn chọn

  2019

  7

  Đề xuất xây dựng hệ thống đánh giá chứng nhận về SXSH trong công nghiệp cho các doanh nghiệp trên cơ sở tham gia tự nguyện. Thực hiện thí điểm cho 1 đến 2 doanh nghiệp

  Mục tiêu: Xây dựng được hệ thống tiêu chí đánh giá đối với các doanh nghiệp công nghiệp tham gia SXSH; cấp chứng nhận về SXSH cho các doanh nghiệp tham gia

  Nội dung:

  1. Khảo sát các doanh nghiệp công nghiệp

  2. Xây dựng tiêu chí đánh giá, cấp chứng nhận cho các DN tự nguyện tham dự.

  3. Xây dựng mẫu chứng nhận

  1. 01 bộ tiêu chí đánh giá, chứng nhận về SXSH

  2. Áp dụng cấp chứng nhận cho 1 đến 2 doanh nghiệp tự nguyện tham gia

  Tuyn chọn

  2019

  8

  Kinh phí hoạt động của Ban điều hành và văn phòng, giúp việc Ban điều hành Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

  1. Tổ chức các cuộc họp xét chọn, nghiệm thu nhiệm vụ năm 2019 và 2020.

  2. Tổ chức/tham gia các hội nghị trong và ngoài nước về sản xuất sạch hơn, sản xuất tiêu dùng bền vững.

  3. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chiến lược tại các tỉnh trong cả nước.

  4. In và phổ biến các tờ rơi, ấn phẩm truyền thông về các điển hình sản xuất sạch hơn cho các địa phương trong cả nước.

  5. Các khoản chi khác.

  Các hoạt động được triển khai thực hiện

  Giao trực tiếp Vụ TKNL

  2019

   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1788/QĐ-BCT nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong CN

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
  Số hiệu:1788/QĐ-BCT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:23/05/2018
  Hiệu lực:23/05/2018
  Lĩnh vực:Công nghiệp
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Hoàng Quốc Vượng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X