Quyết định 204/QĐ-TTg Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:204/QĐ-TTgNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
  Ngày ban hành:27/01/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/01/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Doanh nghiệp
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  --------------
  Số: 204/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ----------------
  Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA
  CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
  -------------------------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
   
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
  Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;
  Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam với những nội dung chính sau đây:
  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:
  - Tên tiếng Việt: Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.
  - Tên tiếng Anh: Vietnam Motors Industry Corporation - Joint Stock Company.
  - Tên viết tắt: VINAMOTOR.
  - Trụ sở chính: Số 120 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 04.3825.5618; 04.3825.1665 - Fax: 04.3825.6856.
  - Email: vinamotor@vinamotor.vn
  2. Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
  Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
  3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
  4. Vốn điều lệ và Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
  a) Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).
  b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
  Tổng số cổ phần: 100.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:
  - Nhà nước nắm giữ: 48.499.900 cổ phần, chiếm 48,5% vốn điều lệ;
  - Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 390.100 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ;
  - Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 10.000 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ;
  - Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 100.000 cổ phần, chiếm 1% vốn điều lệ;
  - Bán đấu giá công khai: 51.000.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.
  5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu.
  6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP là Bộ Giao thông vận tải.
  7. Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.
  8. Phương án sắp xếp lao động:
  - Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 360 người;
  - Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 325 người;
  Bộ Giao thông vận tải thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ Nhà nước quy định.
  9. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
  Điều 2. Tổ chức thực hiện
  1. Bộ Giao thông vận tải:
  - Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá lần đầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
  - Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP. Trước năm 2016 thực hiện chuyển quyền đại diện phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
  2. Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
  - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
  - Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Vũ Văn Ninh

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ
  Ban hành: 25/12/2001 Hiệu lực: 25/12/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
  Ban hành: 18/07/2011 Hiệu lực: 05/09/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015"
  Ban hành: 17/07/2012 Hiệu lực: 17/07/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 204/QĐ-TTg Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:204/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:27/01/2014
  Hiệu lực:27/01/2014
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Doanh nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Vũ Văn Ninh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới