hieuluat

Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Cục Điều tiết điện lựcSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:41/QĐ-ĐTĐLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Anh Tuấn
  Ngày ban hành:16/03/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:16/03/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Điện lực
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
  ________

  Số: 41/QĐ-ĐTĐL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

  _________

  CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

   

  Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực;

  Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;

  Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện hướng dẫn thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện và Thông tư số 24/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc các đơn vị điện lực và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng (để b/c);
  - Như Điều 3;
  - Lưu: VT, PC, TTĐ.

  CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Anh Tuấn

   

   

  QUY TRÌNH

  QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-ĐTĐL ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy trình này quy định trình tự, phương pháp thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường và quản lý, công bố, khai thác thông tin vận hành hệ thống điện, thị trường điện trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị sau đây:

  1. Đơn vị mua điện.

  2. Đơn vị mua buôn điện.

  3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

  4. Đơn vị phát điện.

  5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Quy trình này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Cổng thông tin điện tử thị trường điện cổng thông tin điện tử có chức năng công bố thông tin vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

  2. Đơn vị mua buôn điệnđơn vị điện lực có chức năng mua buôn điện trên thị trường điện giao ngay (tại các điểm giao nhận giữa lưới truyền tải điện và lưới phân phối điện và tại các điểm giao nhận với các nhà máy điện trên lưới phân phối). Trong giai đoạn đầu vận hành thị trường điện, đơn vị mua buôn điện bao gồm 05 Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh).

  3. Đơn vị mua điện là đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện với vai trò là bên mua điện, bao gồm đơn vị mua buôn điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công ty Mua bán điện - đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền thực hiện chức năng mua điện).

  4. Đơn vị phát điện là đơn vị sở hữu một hoặc nhiều nhà máy điện tham gia thị trường điện và ký Hợp đồng mua bán điện giữa các nhà máy điện này với đơn vị mua điện.

  5. Đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch là đơn vị phát điện có nhà máy điện không chào giá trực tiếp trên thị trường điện và không áp dụng cơ chế thanh toán trên thị trường điện.

  6. Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch là đơn vị phát điện có nhà máy điện được chào giá, lập lịch huy động theo bản chào giá và tính toán thanh toán theo quy định tại Chương VIII Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện và Thông tư số 24/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT (sau đây viết tắt là Thông tư số 45/2018/TT-BCT).

  7. Đơn vị truyền tải điện là đơn vị điện lực được cấp phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành lưới điện truyền tải quốc gia.

  8. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện.

  9. FTP (File Transfer Protocol) là giao thức và công cụ truyền tập tin được sử dụng trong truyền, nhận các thông tin, tập tin giữa các đơn vị tham gia thị trường.

  10. Giá công suất thị trường là mức giá tính toán cho mỗi chu kỳ giao dịch và áp dụng để tính toán khoản thanh toán công suất cho các đơn vị phát điện trong thị trường điện.

  11. Giá sàn bản chào là mức giá thấp nhất mà đơn vị chào giá được phép chào cho một tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới.

  12. Giá điện năng thị trường là mức giá cho một đơn vị điện năng xác định cho mỗi chu kỳ giao dịch, áp dụng để tính toán khoản thanh toán điện năng trong thị trường điện.

  13. Giá thị trường điện toàn phần là tổng giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường của mỗi chu kỳ giao dịch.

  14. Giá trần bản chào là mức giá cao nhất mà đơn vị chào giá được phép chào cho một tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới.

  15. Giá trần thị trường điện là mức giá điện năng thị trường cao nhất, được xác định cho từng năm.

  16. Giá trị nước là mức giá biên kỳ vọng tính toán cho lượng nước tích trong các hồ thủy điện khi được sử dụng để phát điện thay thế cho các nguồn nhiệt điện trong tương lai, tính quy đổi cho một đơn vị điện năng.

  17. Hệ thống thông tin thị trường điện là hệ thống các trang thiết bị và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, trao đổi thông tin thị trường điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quản lý.

  18. Hệ thống công nghệ thông tin thị trường điện là hệ thống trang thiết bị bao gồm hệ thống thông tin thị trường điện, hệ thống SCADA/EMS, hệ thống đo đếm điện năng và chữ ký số đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện và các hệ thống khác theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BCT.

  19. Thông tin bảo mật là các thông tin mật theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa các bên.

  20. Thông tin thị trường là toàn bộ dữ liệu và thông tin liên quan đến các hoạt động của thị trường.

  21. Năm N là năm hiện tại vận hành thị trường điện, được tính theo năm dương lịch.

  22. Ngày D là ngày giao dịch hiện tại.

  23. Ngày giao dịch là ngày diễn ra các hoạt động giao dịch thị trường điện, tính từ 00h00 đến 24h00 hàng ngày.

  24. Nhà máy điện BOT là nhà máy điện được đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao thông qua hợp đồng giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  25. Nhà máy điện mới tốt nhất là nhà máy nhiệt điện mới đưa vào vận hành có giá phát điện bình quân tính toán cho năm tới thấp nhất và giá hợp đồng mua bán điện được thoả thuận căn cứ theo khung giá phát điện cho nhà máy điện chuẩn do Bộ Công Thương ban hành. Nhà máy điện mới tốt nhất được lựa chọn hàng năm để sử dụng trong tính toán giá công suất thị trường.

  26. Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu là nhà máy thủy điện trong danh mục nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc danh mục nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh do Bộ Công Thương phê duyệt.

  27. Quản trị Cổng thông tin điện tử thị trường điện là công việc quản lý, cập nhật, kiểm soát nội dung thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  28. Nhà máy điện được phân bổ hợp đồng là nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và được phân bổ cho đơn vị mua buôn điện theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Thông tư số 45/2018/TT-BCT.

  29. Sản lượng kế hoạch năm là sản lượng điện năng của nhà máy điện dự kiến được huy động trong năm tới.

  30. Sản lượng kế hoạch tháng là sản lượng điện năng của nhà máy điện dự kiến được huy động các tháng trong năm.

  31. Tài khoản người dùng là tên truy cập của người dùng, của đơn vị thành viên sử dụng để truy cập vào Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  32. Chu kỳ giao dịch tới là khoảng thời gian 60 phút, tính từ thời điểm bắt đầu của mỗi giờ trong ngày giao dịch. Khi các điều kiện về cơ sở hạ tầng được đáp ứng, Cục Điều tiết điện lực xem xét giảm chu kỳ giao dịch xuống 30 phút.

   

  Chương II. HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

   

  Điều 4. Cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin thị trường điện

  Hệ thống công nghệ thông tin thị trường điện bao gồm các thành phần cơ bản sau:

  1. Hệ thống thông tin thị trường điện.

  2. Hệ thống SCADA/EMS.

  3. Hệ thống đo đếm, thu thập, quản lý số liệu đo đếm điện năng và chữ ký số.

  Điều 5. Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường điện

  1. Hệ thống thông tin thị trường điện bao gồm:

  a) Hệ thống phần cứng và phần mềm phục vụ quản lý, trao đổi và bảo mật thông tin thị trường điện;

  b) Hệ thống cơ sở dữ liệu và lưu trữ;

  c) Cổng thông tin điện tử thị trường điện, bao gồm cả trang thông tin điện tử nội bộ và trang thông tin điện tử công cộng.

  2. Hệ thống phần cứng và phần mềm phục vụ quản lý, trao đổi và bảo mật thông tin thị trường điện bao gồm:

  a) Hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện: Phục vụ kết nối trao đổi thông tin, truyền dẫn số liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin con với nhau;

  b) Hệ thống chào giá: Phục vụ lập, gửi, lưu trữ và quản lý các bản chào giá;

  c) Hệ thống quản lý lệnh điều độ: Phục vụ truyền, nhận và lưu trữ các lệnh điều độ phục vụ vận hành hệ thống điện;

  d) Hệ thống tính toán thanh toán thị trường điện: Phục vụ tính toán các khoản thanh toán giá công suất, điện năng và các khoản thanh toán khác trong thị trường điện;

  đ) Hệ thống quản lý thông tin thành viên thị trường: Phục vụ quản lý các thông tin đăng ký và trạng thái tham gia vận hành thị trường điện của các thành viên thị trường;

  e) Hệ thống lập kế hoạch vận hành hệ thống điện: Phục vụ lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới, tháng tới và tuần tới theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;

  g) Hệ thống lập kế hoạch vận hành thị trường điện: Phục vụ lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BCT;

  h) Hệ thống lập lịch huy động: Phục vụ lập lịch huy động các tổ máy phát điện cho ngày tới và chu kỳ giao dịch tới;

  i) Hệ thống quản lý thông tin can thiệp và dừng thị trường: Phục vụ quản lý các thông tin vận hành thị trường điện và hệ thống điện trong các trường hợp có can thiệp và dừng thị trường điện;

  k) Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện: Phục vụ các hoạt động trong quá trình thanh toán giữa các Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện;

  l) Hệ thống giám sát hoạt động thị trường điện: Phục vụ công tác giám sát các hoạt động vận hành, giao dịch trong thị trường điện.

  3. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm: Phục vụ lưu trữ toàn bộ các dữ liệu quá khứ, các số liệu đầu vào và kết quả tính toán của các chương trình phần mềm trong quá trình vận hành thị trường điện, vận hành hệ thống điện và tính toán thanh toán.

  4. Cổng thông tin điện tử thị trường điện: Phục vụ hoạt động giao dịch của các thành viên thị trường điện và công bố thông tin vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

  Điều 6. Cấu trúc hệ thống SCADA/EMS

  Hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển và quản lý năng lượng (SCADA/EMS): Phục vụ điều khiển, giám sát và thu thập số liệu trạng thái hoạt động của các thiết bị tại từng thời điểm vận hành của hệ thống điện.

  Điều 7. Cấu trúc hệ thống đo đếm, thu thập, quản lý số liệu đo đếm điện năng và chữ ký số

  1. Hệ thống thu thập và xử lý số liệu đo đếm điện năng: Phục vụ thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm cho vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

  2. Hệ thống chữ ký số: Phục vụ ký nhận chữ ký điện tử vào các tài liệu hoặc văn bản dạng bản mềm để xác nhận nội dung gốc của tài liệu hoặc văn bản đó.

  Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện

  1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:

  a) Quản lý vận hành hệ thống thông tin thị trường điện;

  b) Vận hành hoặc thay đổi hệ thống thông tin thị trường điện hiện có sau khi đã nghiệm thu hoàn chỉnh và được Cục Điều tiết điện lực thông qua;

  c) Xây dựng, quản lý hệ thống bảo mật thông tin đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin thị trường điện.

  2. Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện tham gia thị trường điện có trách nhiệm:

  a) Chủ động phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đấu nối vào hệ thống thông tin thị trường điện (bao gồm: Hệ thống chào giá, hệ thống quản lý lệnh điều độ, hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện, hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện), hệ thống SCADA/EMS, hệ thống đo đếm điện năng và chữ ký số đáp ứng yêu cầu vận hành của thị trường điện và các hệ thống khác theo quy định;

  b) Quản lý, vận hành các phần mềm hỗ trợ được cài đặt tại đơn vị mình phục vụ vận hành thị trường điện, bao gồm:

  - Hệ thống chào giá (đối với Đơn vị phát điện giao dịch trực tiếp);

  - Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện (đối với Đơn vị phát điện giao dịch trực tiếp);

  - Hệ thống quản lý lệnh điều độ;

  - Hệ thống chữ ký số.

  3. Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm:

  a) Quản lý, vận hành các trang thiết bị đầu cuối phục vụ vận hành hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển và quản lý năng lượng;

  b) Cung cấp thông tin về độ sẵn sàng của lưới truyền tải cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phục vụ tính toán trong thị trường điện.

  Điều 9. Yêu cầu đối với phần mềm cho hoạt động của thị trường điện

  1. Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, tính bảo mật và đáp ứng được các tiêu chuẩn do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xây dựng.

  2. Có đầy đủ các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình vận hành kèm theo.

  Điều 10. Xây dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện

  1. Các phần mềm cho hoạt động thị trường điện phải được xây dựng, phát triển để hỗ trợ thực hiện các tính toán và giao dịch được quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BCT và các quy trình vận hành của thị trường điện.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:

  a) Xây dựng các tiêu chuẩn đối với các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện;

  b) Thẩm định, kiểm tra khả năng đáp ứng của phần mềm đối với các tiêu chuẩn quy định tại Điểm a Khoản này trước khi áp dụng;

  c) Công bố danh sách, các thuật toán và quy trình sử dụng các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện.

  Điều 11. Kiểm toán phần mềm

  1. Các phần mềm phục vụ thị trường điện phải được kiểm toán trong các trường hợp sau:

  a) Trước khi thị trường điện chính thức vận hành;

  b) Trước khi đưa phần mềm mới vào sử dụng;

  c) Sau khi hiệu chỉnh, nâng cấp có ảnh hưởng đến việc tính toán;

  d) Kiểm toán định kỳ.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập có năng lực để thực hiện kiểm toán, báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước khi thực hiện.

  3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố kết quả kiểm toán cho các thành viên tham gia thị trường điện.

   

  Chương III. QUY ĐỊNH VỀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

   

  Điều 12. Cổng thông tin điện tử thị trường điện

  1. Công bố các thông tin vận hành thị trường điện:

  a) Kế hoạch vận hành năm, tháng, tuần;

  b) Vận hành thị trường điện ngày, chu kỳ giao dịch tới;

  c) Thanh toán trong thị trường điện;

  d) Trạng thái vận hành hệ thống và can thiệp thị trường.

  2. Công bố các thông tin vận hành hệ thống điện:

  a) Báo cáo vận hành, đánh giá an ninh hệ thống điện;

  b) Đăng ký công suất, lịch sửa chữa theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết điện lực ban hành;

  c) Tiến độ nguồn mới, lưới điện mới.

  3. Công bố các thông tin khác:

  a) Thông tin chung về hệ thống điện Việt Nam: Tổng công suất nguồn đặt, nhu cầu phụ tải, cơ cấu nguồn điện, hệ thống lưới điện và các cấp điện áp được cập nhật và công bố vào ngày cuối tháng hàng quý;

  b) Thông tin về các thành viên tham gia thị trường điện;

  c) Các văn bản pháp lý về vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

  d) Phụ tải hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện miền Bắc, Trung, Nam ngày D-2;

  đ) Số liệu thống kê về giá thị trường điện tháng M-2;

  e) Báo cáo vận hành ngày D-1, tuần T-1, tháng M-1, năm N-1.

  4. Phục vụ công tác chào giá của các đơn vị và trao đổi thông tin thị trường điện giữa các đơn vị tham gia thị trường và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

  5. Cổng thông tin điện tử thị trường điện bao gồm:

  a) Trang thông tin điện tử nội bộ;

  b) http://www.thitruongdien.evn.vn;

  c) Trang thông tin điện tử công cộng tại các địa chỉ:

  - http://www.nldc.evn.vn;

  - http://www.smov.vn.

  Điều 13. Quy định về tài khoản người dùng

  1. Đăng ký tài khoản người dùng

  a) Các đơn vị được quy định tại Điều 2 Quy trình này phải đăng ký tài khoản người dùng với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

  b) Khi có yêu cầu cấp tài khoản truy cập, các đơn vị điền đầy đủ thông tin đăng ký vào biểu mẫu Đăng ký cấp tài khoản truy cập theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Quy trình này và gửi đến Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo đường công văn.

  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký từ các đơn vị, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xem xét và chấp thuận cấp tài khoản truy cập khi các thông tin đăng ký đầy đủ và đúng quy định.

  3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xây dựng tên tài khoản người dùng và mật khẩu truy cập căn cứ trên bản đăng ký này.

  4. Mỗi đơn vị được cấp tài khoản người dùng để truy cập hệ thống thông tin thị trường phục vụ khai thác các thông tin:

  a) Thông tin thị trường điện;

  b) Thông tin vận hành hệ thống điện;

  c) Thông tin lịch sửa chữa thiết bị điện.

  5. Quy định về tài khoản người dùng

  a) Tài khoản người dùng của đơn vị hay cá nhân được định dạng căn cứ trên thông tin về tên đơn vị hoặc cá nhân đó;

  b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quy định định dạng tên tài khoản người dùng và tạo tên cho các tài khoản người dùng.

  6. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông báo các thông tin về tài khoản người dùng tới đối tượng sử dụng bằng email đã đăng ký hoặc văn bản và yêu cầu thay đổi mật khẩu trong lần truy cập đầu tiên sau khi chấp thuận bản đăng ký tài khoản người dùng.

  7. Các đơn vị, cá nhân sử dụng tài khoản người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin của tài khoản theo đúng chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị.

  8. Trường hợp có yêu cầu cấp lại tài khoản truy cập thì các đơn vị, cá nhân có yêu cầu phải điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu Đăng ký cấp lại tài khoản truy cập người dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Quy trình này, trong đó phải nêu rõ lý do cấp lại, gửi văn bản và email đến Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản hoặc email đăng ký cấp lại, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xem xét và chấp nhận cung cấp lại tài khoản truy cập nếu thông tin đăng ký đầy đủ và đúng quy định.

  Điều 14. Quy định về quản trị tài khoản người dùng truy cập cổng thông tin điện tử

  1. Quy định các nhóm quyền truy cập cổng thông tin điện tử

  a) Nhóm quyền Quản trị là nhóm quyền được phép quản lý, cập nhật, sửa đổi toàn bộ nội dung cổng thông tin điện tử, phân quyền truy cập cho toàn bộ tài khoản người dùng;

  b) Nhóm quyền Truy cập 1 là nhóm quyền được xem, khai thác các thông tin trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định, được áp dụng đối với các tài khoản người dùng của đơn vị quản lý, giám sát thông tin vận hành thị trường;

  c) Nhóm quyền Truy cập 2 là nhóm quyền được xem, khai thác thông tin hạn chế, được cung cấp, sửa đổi các thông tin, tài liệu hạn chế trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định, được áp dụng đối với các tài khoản người dùng là các đơn vị tham gia thị trường điện;

  d) Nhóm quyền Truy cập 3 là nhóm quyền được xem các thông tin hạn chế trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định, được áp dụng đối với các tài khoản người dùng tổ chức hoặc cá nhân theo nhiệm vụ, chức năng của tài khoản sử dụng;

  đ) Nhóm quyền Chào giá là nhóm quyền được gửi bản chào giá, được xem và cung cấp các thông tin hạn chế trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định, được áp dụng đối với các tài khoản người dùng là các đơn vị tham gia thị trường điện có chức năng chào giá trong thị trường;

  e) Nhóm quyền Vận hành hệ thống là nhóm quyền được cung cấp, sửa đổi và khai thác các thông tin vận hành hệ thống, được xem toàn bộ các thông tin về vận hành hệ thống, được xem hạn chế thông tin vận hành thị trường trên Cổng thông tin điện tử, được áp dụng đối với các tài khoản người dùng thuộc Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

  2. Quyền của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

  a) Quy định quyền truy cập các thông tin công bố của từng nhóm quyền theo quy định tại Phụ lục 2 Quy trình này;

  b) Trong trường hợp đơn vị đăng ký muốn thay đổi về quyền của tài khoản người dùng truy cập Cổng thông tin điện tử thị trường điện mà Quy trình này chưa quy định phải được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chấp thuận.

  Điều 15. Quy định về cung cấp, công bố và khai thác thông tin

  1. Đơn vị phát điện, Đơn vị mua điện và Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các thông tin, số liệu phục vụ lập kế hoạch vận hành, lập lịch huy động và tính toán thanh toán qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quản lý các thông tin này.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cung cấp và công bố thông tin, số liệu và các báo cáo vận hành thị trường điện cho các thành viên tham gia thị trường điện qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  3. Trong trường hợp xảy ra lỗi không truy cập được Cổng thông tin điện tử thị trường điện, các đơn vị cung cấp, công bố thông tin hoặc xác nhận số liệu đo đếm, số liệu thanh toán qua các kênh thông tin liên lạc dự phòng theo thứ tự ưu tiên như sau:

  a) Thư điện tử;

  b) Số fax;

  c) Điện thoại;

  d) Giao dịch tại trụ sở của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

  Chi tiết về các phương tiện thông tin liên lạc được quy định tại Phụ lục 3 Quy trình này.

  4. Các đơn vị có trách nhiệm đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các phương tiện thông tin liên lạc dự phòng để nhận thông tin công bố từ Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo thứ tự ưu tiên sau:

  a) Thư điện tử;

  b) Số fax;

  c) Điện thoại.

  5. Thông tin cung cấp và công bố của các đơn vị trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện phải đúng thời gian, nội dung, biểu mẫu theo quy định tại Quy trình này và các quy trình liên quan.

  6. Cách thức cung cấp và công bố thông tin do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hướng dẫn bằng văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện. Các đơn vị truy cập vào Cổng thông tin điện tử thị trường điện để tải xuống các bản hướng dẫn này và sử dụng trong quá trình cung cấp và công bố thông tin.

  7. Các thông tin, tài liệu khác khi đăng trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện phải được sự chấp thuận của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện với nội dung không trái pháp luật, các quy định của Bộ Công Thương và các quy định tại Quy trình này.

  Điều 16. Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện

  1. Thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin thị trường điện tại thời điểm cung cấp.

  2. Trường hợp phát hiện các thông tin đã cung cấp, công bố không chính xác và đầy đủ, thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm cải chính và cung cấp lại thông tin chính xác cho đơn vị có liên quan.

  Điều 17. Quy định bảo mật thông tin thị trường điện

  1. Thông tin, tài liệu bảo mật của các thành viên thị trường điện chỉ thành viên đó và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện biết.

  2. Thành viên tham gia thị trường điện không được tiết lộ các thông tin ngoài phạm vi được phân quyền cung cấp và công bố.

  3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không được tiết lộ các thông tin do thành viên tham gia thị trường điện cung cấp, bao gồm:

  a) Thông tin về hợp đồng mua bán điện;

  b) Bản chào giá của Đơn vị phát điện trước khi kết thúc ngày giao dịch;

  c) Các thông tin khác ngoài thẩm quyền.

  4. Trường hợp tài khoản người dùng vi phạm các quy định về công bố, khai thác thông tin, bảo mật thông tin thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện xem xét việc tạm ngừng hoặc hủy quyền truy cập Cổng thông tin điện tử thị trường điện đối với tài khoản người dùng vi phạm. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện thông báo tới đơn vị có tài khoản người dùng vi phạm về hành vi vi phạm và thông báo thông tin này trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện. Đơn vị vi phạm có quyền khiếu nại đến Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm trả lời sau 05 ngày làm việc.

  5. Các thông tin được miễn trừ bảo mật

  a) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

  b) Các thông tin tự tổng hợp, phân tích từ các thông tin công bố trên thị trường điện, không phải do các thành viên tham gia thị trường điện khác cung cấp sai quy định theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

  Điều 18. Lưu trữ thông tin, tài liệu vận hành hệ thống điện và thị trường điện

  1. Các thông tin liên quan tới vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải được lưu tại hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm bao gồm hệ thống lưu trữ chính và dự phòng.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống lưu trữ thông tin chính và dự phòng.

  3. Tần suất sao lưu phụ thuộc vào loại thông tin lưu trữ. Đối với thông tin vận hành thị trường điện, tần suất tối thiểu là 01 lần/ngày, đối với các thông tin khác do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quy định.

  4. Thời gian lưu trữ các thông tin ít nhất là 05 năm.

   

  Chương IV. THÔNG TIN AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN

   

  Điều 19. Thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện ngày tới

  1. Thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện ngày tới của các đơn vị được công bố chính thức qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện. Nội dung và thời gian cung cấp, công bố thông tin thực hiện theo quy định tại Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

  2. Cách thức cung cấp và công bố thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện

  a) Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện, Đơn vị mua điện đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử thị trường điện để cung cấp các thông tin phục vụ đánh giá an ninh hệ thống điện;

  b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử thị trường điện để công bố các thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện.

  3. Các đơn vị không được phép chia sẻ thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện của mình cho đơn vị khác. Thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện là thông tin công khai đối với các thành viên tham gia thị trường.

  Điều 20. Thông báo suy giảm an ninh hệ thống điện

  Tại bất kỳ thời điểm nào, khi nhận thấy có tín hiệu rủi ro làm suy giảm an ninh cung cấp điện, trên cơ sở đánh giá suy giảm an ninh cung cấp điện theo kế hoạch vận hành hệ thống điện ngày tới, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải gửi ngay thông báo lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện về tình trạng giảm mức độ an toàn của hệ thống những thông tin sau:

  1. Tình trạng suy giảm an ninh hệ thống điện.

  2. Nguyên nhân.

  3. Phụ tải có khả năng bị sa thải.

  4. Các đơn vị và khu vực chịu ảnh hưởng.

  Điều 21. Chế độ vận hành hệ thống

  1. Chế độ vận hành hệ thống điện truyền tải bao gồm:

  a) Chế độ vận hành bình thường;

  b) Chế độ vận hành cảnh báo;

  c) Chế độ vận hành khẩn cấp;

  d) Chế độ vận hành cực kỳ khẩn cấp;

  đ) Chế độ khôi phục.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện cập nhật chế độ vận hành hệ thống lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  3. Thông tin về chế độ vận hành hệ thống được Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện là thông tin công khai đối với các thành viên tham gia vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

   

  Chương V. THÔNG TIN LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NĂM, THÁNG, TUẦN

   

  Điều 22. Quy định chung về cung cấp và công bố thông tin lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng, tuần

  1. Thông tin về lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng, tuần do các thành viên tham gia thị trường cung cấp được công bố lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  2. Thông tin được cung cấp và công bố trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện gồm có thông tin chung và thông tin riêng

  a) Thông tin chung là thông tin công khai, tất cả các thành viên đều có thể biết;

  b) Thông tin riêng là thông tin nội bộ, thông tin của thành viên nào chỉ riêng thành viên đó và Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện biết.

  3. Đơn vị phát điện, Đơn vị mua điện, Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng, tuần cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

  4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố thông tin kế hoạch vận hành thị trường điện năm, tháng, tuần tới.

  5. Đơn vị sử dụng tài khoản người dùng đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử thị trường điện để cung cấp và công bố thông tin.

  Điều 23. Nội dung và thời gian cung cấp, công bố thông tin của các đơn vị được thực hiện theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành. Thông tin lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới

  1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường có trách nhiệm công bố các thông tin chung cho các thành viên tham gia thị trường bao gồm:

  a) Phụ tải dự báo từng miền Bắc, Trung, Nam và cho toàn hệ thống điện quốc gia;

  b) Phụ tải dự báo của các đơn vị mua buôn điện trong từng chu kỳ giao dịch;

  c) Số liệu thủy văn của các hồ chứa thủy điện được dùng để tính toán mô phỏng thị trường điện;

  d) Tiến độ đưa các nhà máy điện mới vào vận hành;

  đ) Thông số kỹ thuật về lưới điện truyền tải;

  e) Biểu đồ xuất, nhập khẩu điện dự kiến;

  g) Lịch bảo dưỡng, sửa chữa năm của các nhà máy điện, lưới điện truyền tải và nguồn cấp khí lớn;

  h) Giá điện năng thị trường dự kiến cho từng chu kỳ giao dịch áp dụng cho đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn điện;

  i) Kết quả lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất;

  k) Giá công suất thị trường từng chu kỳ giao dịch;

  l) Mức trần của giá điện năng thị trường;

  m) Danh sách các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;

  n) Cảnh báo suy giảm an ninh hệ thống điện (nếu có);

  o) Các giải pháp để đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường có trách nhiệm công bố các thông tin riêng cho từng Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện bao gồm:

  a) Giá trị nước của các nhà máy thủy điện;

  b) Kết quả phân loại tổ máy nhiệt điện;

  c) Giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện;

  d) Số liệu về giá biển đổi của nhà máy nhiệt điện được dùng trong tính toán mô phỏng;

  đ) Tỷ lệ sản lượng điện năng theo giá hợp đồng, sản lượng hợp đồng năm và sản lượng hợp đồng phân bổ vào các tháng của từng nhà máy điện;

  e) Sản lượng phát điện dự kiến trong mô phỏng thị trường điện của nhà máy điện cho từng chu kỳ giao dịch.

  3. Thành viên tham gia thị trường điện có trách nhiệm:

  a) Trường hợp Đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất về tỷ lệ điện năng thanh toán theo giá hợp đồng cho năm N+1 (chưa thống nhất về sản lượng hợp đồng năm và sản lượng hợp đồng từng tháng trong năm N+1): Trước ngày 15 tháng 11 năm N, các đơn vị cung cấp số liệu này cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để thực hiện tính toán sản lượng hợp đồng năm N+1 trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện và xác nhận bằng chữ ký số;

  b) Trường hợp Đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất về sản lượng hợp đồng năm N+1 (chưa thống nhất về sản lượng hợp đồng từng tháng trong năm N+1): Trước ngày 15 tháng 11 năm N, các đơn vị cung cấp số liệu này cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để thực hiện tính toán sản lượng hợp đồng từng tháng trong năm N+1 trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện và xác nhận bằng chữ ký số;

  c) Cung cấp các thông tin của đơn vị mình cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để phục vụ tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới theo nội dung và thời gian biểu theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành;

  d) Kiểm tra các thông tin đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện và có phản hồi với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nếu thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.

  Điều 24. Thông tin kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới

  1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin chung cho các thành viên tham gia thị trường, bao gồm:

  a) Phụ tải dự báo tháng tới từng miền Bắc, Trung, Nam và cho toàn hệ thống điện quốc gia;

  b) Phụ tải dự báo của các đơn vị mua buôn điện trong từng chu kỳ giao dịch;

  c) Kế hoạch xuất, nhập khẩu điện tháng tới;

  d) Sản lượng điện dự kiến tháng tới của từng nhà máy điện;

  đ) Danh sách các tổ máy phát điện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số trong tháng tới theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;

  e) Cảnh báo suy giảm an ninh hệ thống điện (nếu có);

  g) Các giải pháp để đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin riêng cho từng Đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn điện bao gồm:

  a) Mức nước hồ chứa từng tuần trong tháng tới của các nhà máy thủy điện;

  b) Sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của các tổ máy do Đơn vị vận hành hệ thống và thị trường điện tính toán;

  c) Giá trị nước của nhà máy thủy điện;

  d) Kết quả phân loại tổ máy nhiệt điện;

  đ) Giá trần bản chào các tổ máy nhiệt điện tháng tới;

  e) Giá trung bình của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham gia thị trường điện trong kế hoạch vận hành thị trường điện tháng;

  g) Kế hoạch huy động tổ máy tháng tới;

  h) Mực nước thượng lưu các hồ chứa thủy điện vào ngày cuối cùng tháng tới;

  i) Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện tháng tới.

  3. Các đơn vị tham gia thị trường điện có trách nhiệm:

  a) Trường hợp Đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất về sản lượng hợp đồng từng tháng trong năm: Trước ngày 15 tháng 11 năm N, các đơn vị cung cấp số liệu sản lượng hợp đồng từng tháng trong năm N+1 cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để phân bổ sản lượng hợp đồng vào từng chu kỳ giao dịch. Trong năm N+1, trường hợp Đơn vị phát điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thỏa thuận, thống nhất về điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng M, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp sản lượng hợp đồng điều chỉnh này cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trước ngày 20 tháng M-1 trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện và xác nhận bằng chữ ký số;

  b) Cung cấp thông tin cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện tháng tới theo nội dung và thời gian biểu theo quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành;

  c) Các nhà máy điện công bố bản chào giá mặc định tháng tới cho từng tổ máy;

  d) Đơn vị mua điện và đơn vị phát điện có trách nhiệm phối hợp với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện hoàn thành kiểm tra các sai lệch trong kết quả tính toán sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch trong tháng tới ít nhất 03 ngày trước ngày cuối cùng của tháng M. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm gửi kết quả tính toán sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch chính thức trong tháng cho đơn vị mua điện và đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch ít nhất 03 ngày trước ngày cuối cùng của tháng M.

  Điều 25. Thông tin kế hoạch vận hành thị trường điện tuần tới

  1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin chung cho các thành viên tham gia thị trường, bao gồm:

  a) Phụ tải dự báo tuần tới từng miền Bắc, Trung, Nam và cho toàn hệ thống điện quốc gia;

  b) Kế hoạch xuất, nhập khẩu điện tuần tới;

  c) Giá trị nước và sản lượng dự kiến hàng giờ của các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;

  d) Giá thị trường điện dự kiến từng chu kỳ tuần tới áp dụng cho các đơn vị phát điện và các đơn vị mua điện;

  đ) Chi phí biển đổi của tổ máy nhiệt điện chạy dầu DO đắt nhất trong hệ thống điện;

  e) Danh sách các tổ máy phát điện dự kiến dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số cho tuần tới.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các thông tin riêng cho từng Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện bao gồm:

  a) Giá trị nước của các nhóm nhà máy thủy điện bậc thang, các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết trên 01 tuần;

  b) Giá trị nước cao nhất của các các nhà máy tham gia thị trường tuần tới cho các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 tuần;

  c) Mức nước giới hạn tuần của các hồ chứa máy thủy điện có khả năng điều tiết trên 01 tuần theo quy định tại Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn do Cục Điều tiết điện lực ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;

  d) Sản lượng hợp đồng tuần và phân bổ sản lượng hợp đồng tuần đến từng chu kỳ giao dịch của các nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 tuần;

  đ) Sản lượng dự kiến từng chu kỳ giao dịch của các nhà máy thủy điện có hồ chứa dưới 02 ngày.

  3. Các đơn vị tham gia thị trường điện có trách nhiệm:

  a) Cung cấp thông tin cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tính toán lập kế hoạch vận hành tuần tới theo nội dung và thời gian biểu quy định tại Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành;

  b) Kiểm tra các thông tin đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện và có phản hồi với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện nếu thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.

   

  Chương VI. THÔNG TIN VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGÀY TỚI, CHU KỲ GIAO DỊCH TỚI VÀ SAU VẬN HÀNH

   

  Điều 26. Quy định chung về cung cấp và công bố thông tin lập vận hành thị trường điện ngày tới, chu kỳ giao dịch tới

  1. Thông tin về lập lịch huy động ngày tới, chu kỳ giao dịch tới do các đơn vị tham gia thị trường cung cấp được công bố lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm:

  a) Cung cấp các thông tin vận hành hệ thống điện và thị trường điện lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo thời gian quy định, làm cơ sở cho các đơn vị chào giá;

  b) Công bố thông tin vận hành ngày tới, chu kỳ giao dịch tới lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  3. Các đơn vị phát điện tham gia thị trường sử dụng tài khoản chào giá và phần mềm chào giá để gửi bản chào giá cho từng tổ máy của đơn vị mình lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  4. Nội dung và thời gian cung cấp, công bố thông tin của các đơn vị thực hiện theo quy định tại Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

  Điều 27. Thông tin vận hành thị trường điện ngày tới

  1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin phục vụ cho vận hành thị trường điện ngày tới, làm cơ sở cho các đơn vị tham gia thị trường chào giá, cụ thể như sau:

  a) Biểu đồ dự báo phụ tải ngày D của toàn hệ thống điện quốc gia và từng miền Bắc, Trung, Nam;

  b) Công suất huy động dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch trong ngày tới của các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, nhà máy điện BOT, nhà máy điện tuabin khí có các ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí để đảm bảo lợi ích quốc gia, nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng điện lên hệ thống điện quốc gia và các nhà máy điện không trực tiếp chào giá trên thị trường điện;

  c) Tổng sản lượng khí dự kiến ngày tới của các nhà máy tuabin khí sử dụng chung một nguồn khí;

  d) Công suất huy động dự kiến của các nguồn điện năng xuất khẩu, nhập khẩu dự kiến trong từng chu kỳ giao dịch của ngày D;

  đ) Các kết quả đánh giá an ninh hệ thống điện ngắn hạn cho ngày D theo quy định tại Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;

  e) Công suất huy động dự kiến của các nhà máy thuỷ điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới;

  g) Nhu cầu dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số của hệ thống điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới.

  2. Các đơn vị trực tiếp tham gia thị trường điện có trách nhiệm nộp bản chào giá lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện, làm cơ sở cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện lập lịch huy động ngày tới, cụ thể như sau:

  a) Mẫu bản chào tương ứng với từng loại hình nhà máy, thời hạn nộp bản chào được quy định tại Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực do Cục Điều tiết điện lực ban hành;

  b) Trường hợp không chào giá được trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện, các đơn vị có thể gửi bản chào theo thứ tự ưu tiên qua các phương tiện thông tin liên lạc dự phòng được quy định tại Phụ lục 3 Quy trình này.

  3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố lịch huy động ngày tới lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện như sau:

  a) Công suất huy động dự kiến bao gồm cả công suất điều tần và dự phòng quay của các tổ máy trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới;

  b) Giá biên từng miền trong từng chu kỳ giao dịch ngày tới;

  c) Giá điện năng thị trường dự kiến cho từng chu kỳ giao dịch của ngày tới;

  d) Danh sách các tổ máy dự kiến phải phát tăng hoặc phát giảm công suất trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới;

  đ) Thông tin về cảnh báo thiếu công suất trong ngày tới (nếu có):

  - Các chu kỳ giao dịch dự kiến thiếu công suất;

  - Lượng công suất thiếu;

  - Các ràng buộc an ninh hệ thống điện bị vi phạm.

  e) Thông tin về cảnh báo thừa công suất trong ngày tới (nếu có):

  - Các chu kỳ giao dịch dự kiến thừa công suất;

  - Các tổ máy dự kiến sẽ dừng phát điện.

  g) Thông tin về việc cung cấp dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số:

  - Nhu cầu công suất cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số của hệ thống điện;

  - Danh sách các tổ máy cung cấp dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số;

  - Công suất cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số của tổ máy phát điện.

  h) Thông tin dự kiến về tình trạng thiếu nguồn nhiên liệu khí cung cấp cho nhà máy điện tuabin khí của đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch trong các chu kỳ giao dịch tới (khi tổng sản lượng điện dự kiến của nhà máy điện tương ứng với lượng khí được phân bổ trong ngày tới thấp hơn tổng sản lượng hợp đồng của nhà máy điện này);

  i) Thông tin dự kiến về tình trạng thiếu nguồn nhiên liệu than cung cấp cho nhà máy điện than của đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch trong ngày tới.

  Điều 28. Thông tin vận hành thị trường điện chu kỳ giao dịch tới

  1. Đơn vị chào giá được phép sửa đổi và nộp lại bản chào giá ngày tới hoặc cho các chu kỳ giao dịch còn lại trong ngày D cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ít nhất 30 phút trước chu kỳ giao dịch có thay đổi bản chào giá.

  2. Quy định về bản chào giá sửa đổi được quy định tại Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

  3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố lịch huy động chu kỳ tới lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện như sau:

  a) Phụ tải dự báo của toàn hệ thống điện quốc gia và các miền Bắc, Trung, Nam cho chu kỳ giao dịch tới và 03 giờ tiếp theo;

  b) Lịch huy động các tổ máy phát điện, giá biên các miền Bắc, Trung, Nam trong chu kỳ giao dịch tới và 03 giờ tiếp;

  c) Giá thị trường dự kiến từng chu kỳ của ngày tới áp dụng cho các đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn điện;

  d) Các biện pháp xử lý trong trường hợp thiếu hoặc thừa công suất;

  đ) Các thông tin về việc điều chỉnh công suất công bố của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;

  e) Lịch sa thải phụ tải dự kiến (nếu có);

  g) Thông tin về cung cấp dự phòng điều chỉnh tần số:

  - Nhu cầu công suất cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số của hệ thống điện;

  - Danh sách các tổ máy phát điện được lựa chọn để cung cấp dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số;

  - Công suất cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số của các tổ máy phát điện.

  Điều 29. Thông tin trong vận hành thời gian thực

  1. Trước 10h00 thứ Hai hàng tuần, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo về việc lập lịch huy động từ thứ Ba cho Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện trong các trường hợp sau:

  a) Nhà máy vi phạm mức nước hồ chứa tuần đầu tiên, nhà máy vi phạm mức nước tuần thứ hai;

  b) Mức nước hồ chứa của nhà máy đã về mức nước giới hạn tuần, nhà máy được phép chào giá.

  2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố thông tin trong trường hợp phải can thiệp vào thị trường

  a) Khi can thiệp vào thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải công bố các nội dung sau:

  - Các lý do phải can thiệp thị trường điện;

  - Các chu kỳ giao dịch dự kiến can thiệp vào thị trường điện.

  b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm can thiệp vào thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các nội dung sau:

  - Các lý do phải can thiệp vào thị trường điện;

  - Các chu kỳ giao dịch can thiệp vào thị trường điện;

  - Các biện pháp do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện áp dụng để can thiệp vào thị trường điện.

  3. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia thị trường điện về quyết định dừng thị trường điện của Cục Điều tiết điện lực và của cơ quan có thẩm quyền.

  4. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thông báo cho các thành viên tham gia thị trường điện về quyết định khôi phục thị trường điện của Cục Điều tiết điện lực.

   

  Chương VII. CÔNG BỐ THÔNG TIN TÍNH TOÁN THANH TOÁN

   

  Điều 30. Xác nhận sản lượng điện năng theo chỉ số chốt công tơ

  Các đơn vị áp dụng chữ ký số để xác nhận số liệu đo đếm bao gồm:

  1. Tổng sản lượng điện năng giao nhận đầu nguồn của Đơn vị mua buôn điện.

  2. Sản lượng điện năng mua trên thị trường điện.

  3. Sản lượng chênh lệch giữa chỉ số sản lượng chốt tháng.

  4. Tổng sản lượng thu thập theo từng chu kỳ giao dịch trong tháng.

  Điều 31. Cung cấp số liệu phục vụ tính toán thanh toán cho các đơn vị

  1. Thông tin và số liệu phục vụ thanh toán của các đơn vị được công bố chính thức qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  2. Nội dung, thời gian công bố và xác nhận thông tin này thực hiện theo quy định tại Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

  3. Cách thức công bố thông tin:

  a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đăng nhập Cổng thông tin điện tử thị trường điện bằng tài khoản người dùng được cấp để công bố thông tin về số liệu thanh toán của các Đơn vị phát điện;

  b) Đơn vị mua điện và Đơn vị phát điện đăng nhập Cổng thông tin điện tử thị trường điện bằng tài khoản người dùng được cấp để xác nhận các thông tin số liệu thanh toán do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố.

  4. Thông tin và số liệu thanh toán của các đơn vị là thông tin riêng của các đơn vị tham gia thị trường, chỉ có các đơn vị liên quan được phép truy cập và khai thác các thông tin này.

  Điều 32. Thông tin phục vụ đối soát số liệu thanh toán cho các đơn vị

  1. Thông tin phục vụ đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện được công bố chính thức qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  2. Nội dung, thời gian công bố và xác nhận thông tin này thực hiện theo nội dung phối hợp đối soát số liệu thanh toán theo quy định tại Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán thị trường điện giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các đơn vị phát điện và đơn vị mua điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

  3. Việc thực hiện cung cấp, công bố thông tin về sự kiện và xác nhận sự kiện giữa các đơn vị liên quan được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử thị trường điện.

  4. Thông tin và số liệu thanh toán của các đơn vị là thông tin riêng của các đơn vị tham gia thị trường, chỉ có các đơn vị liên quan được phép truy cập và khai thác các thông tin này.

   

  Chương VIII. BÁO CÁO VẬN HÀNH

   

  Điều 33. Công bố thông tin vận hành thị trường điện

  Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm định kỳ công bố thông tin vận hành thị trường điện lên Cổng thông tin điện tử thị trường điện, cụ thể như sau:

  1. Trước 15h00 hàng ngày, công bố báo cáo vận hành thị trường điện ngày hôm trước.

  2. Trước 16h00 thứ Ba hàng tuần, công bố báo cáo vận hành thị trường điện tuần trước.

  3. Trước ngày 20 hàng tháng, công bố báo cáo vận hành thị trường điện tháng trước.

  4. Trước ngày 01 tháng 03 hàng năm, công bố báo cáo vận hành thị trường điện năm trước.

  Điều 34. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện

  1. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện hàng tháng của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

  a) Tên báo cáo: Báo cáo vận hành thị trường điện tháng M;

  b) Nội dung báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục 4 Quy trình này;

  c) Đối tượng báo cáo: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

  d) Cơ quan nhận báo cáo: Cục Điều tiết điện lực;

  đ) Phương thức gửi báo cáo: Gửi qua hệ thống thư điện tử;

  e) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 20 tháng M+1 gửi báo cáo về vận hành thị trường điện tháng M;

  g) Tần suất gửi báo cáo: Hàng tháng.

  2. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện

  a) Tên báo cáo: Báo cáo vận hành thị trường điện năm N;

  b) Nội dung báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục 4 Quy trình này;

  c) Đối tượng báo cáo: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

  d) Cơ quan nhận báo cáo: Cục Điều tiết điện lực;

  đ) Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

  - Gửi qua hệ thống thư điện tử;

  - Gửi qua dịch vụ bưu chính.

  e) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 01 tháng 3 năm N+1 gửi báo cáo về vận hành thị trường điện năm N.

  g) Tần suất gửi báo cáo: Hàng năm.

  3. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch

  a) Tên báo cáo: Báo cáo vận hành thị trường điện năm N;

  b) Nội dung báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục 4 Quy trình này;

  c) Đối tượng báo cáo: Các đơn vị phát điện trực tiếp giao dịch;

  d) Cơ quan nhận báo cáo: Cục Điều tiết điện lực;

  đ) Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

  - Gửi qua hệ thống thư điện tử;

  - Gửi qua dịch vụ bưu chính.

  e) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 01 tháng 3 năm N+1 gửi báo cáo về vận hành thị trường điện năm N;

  g) Tần suất gửi báo cáo: Hàng năm.

  4. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện năm của Đơn vị mua điện

  a) Tên báo cáo: Báo cáo vận hành thị trường điện năm N;

  b) Nội dung báo cáo: Theo quy định tại Phụ lục 4 Quy trình này;

  c) Đối tượng báo cáo: Các đơn vị mua điện tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

  d) Cơ quan nhận báo cáo: Cục Điều tiết điện lực;

  đ) Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

  - Gửi qua hệ thống thư điện tử;

  - Gửi qua dịch vụ bưu chính.

  e) Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 01 tháng 3 năm N+1 gửi báo cáo về vận hành thị trường điện năm N;

  g) Tần suất gửi báo cáo: Hàng năm.

  5. Báo cáo đột xuất

  a) Báo cáo đột xuất khi phát sinh can thiệp thị trường điện

  - Tên báo cáo: Báo cáo về tình hình can thiệp thị trường điện.

  - Nội dung báo cáo phát sinh can thiệp thị trường điện: Báo cáo chi tiết về sự kiện can thiệp thị trường điện (thời gian, nguyên nhân phát sinh, các biện pháp can thiệp, đánh giá ảnh hưởng…);

  - Đối tượng báo cáo: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

  - Cơ quan nhận báo cáo: Cục Điều tiết điện lực;

  - Phương thức gửi báo cáo: Gửi qua hệ thống thư điện tử;

  - Thời hạn gửi báo cáo: 24 giờ kể từ thời điểm can thiệp thị trường điện.

  b) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện có trách nhiệm báo cáo đột xuất về vận hành thị trường điện theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.

  Điều 35. Phân quyền cho tài khoản người dùng xem báo cáo

  Quyền xem thông tin đối với các báo cáo này là hạn chế. Danh sách các tài khoản người dùng được xem báo cáo trên Cổng thông tin điện tử thị trường điện theo quy định tại Phụ lục 2 Quy trình này./.

   

   

  FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
  Ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 24/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
  Ban hành: 14/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 45/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
  Ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Cục Điều tiết điện lực
  Số hiệu:41/QĐ-ĐTĐL
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:16/03/2020
  Hiệu lực:16/03/2020
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Điện lực
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X