hieuluat

Quyết định 924/QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:924/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
  Ngày ban hành:19/04/2024Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/04/2024Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Điện lực, Công nghiệp
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  ________

  Số: 924/QĐ-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _________________

  Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

  Căn cứ Quyết định số 3110/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024;

  Căn cứ Quyết định số 3376/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024;

  Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công văn số 1974/EVN-KH+TTĐ+KTSX ngày 11 tháng 4 năm 2024 về việc cập nhật Kế hoạch cung cấp điện, vận hành hệ thống điện các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 như sau:

  1. Tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3110/QĐ-BCT được điều chỉnh là 310,6 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 150,916 tỷ kWh và mùa mưa là 159,684 tỷ kWh.

  2. Tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 để dự phòng điều hành công tác đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia tại Điều 1 Quyết định số 3376/QĐ-BCT được điều chỉnh là 111,468 tỷ kWh.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm:

  a) Công bố cập nhật Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 theo Phương án 1 tại Công văn số 1974/EVN-KH+TTĐ+KTSX và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm 2024 theo Phương án 2 bao gồm kế hoạch huy động sản lượng điện từng tháng tại Công văn số 1974/EVN-KH+TTĐ+KTSX cho Chủ đầu tư các nhà máy điện và các đơn vị liên quan để các đơn vị chủ động cập nhật/điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị sản xuất điện, kế hoạch chuẩn bị dự phòng phù hợp cho sản xuất điện.

  b) Chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Đơn vị phát điện, phân phối thuộc phạm vi quản lý quán triệt kỷ luật vận hành, thực hiện mọi giải pháp và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cao nhất để đảm bảo cấp điện năm 2024, đặc biệt là cao điểm mùa khô.

  c) Hàng tháng (đặc biệt là giai đoạn cao điểm mùa khô), thực hiện rà soát, cập nhật số liệu và tính toán lại Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia cho các tháng còn lại trong năm 2024. Trong trường hợp có biến động lớn về phụ tải, nguồn điện ảnh hưởng tới cân bằng cung-cầu điện, trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cho các tháng còn lại trong năm 2024.

  2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị cung cấp nhiên liệu khác có trách nhiệm:

  a) Tăng cường phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) đảm bảo cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) đầy đủ, liên tục và ổn định cho nhu cầu phát điện và thực hiện nghiêm cam kết tại hợp đồng/thỏa thuận thương mại, cung cấp nhiên liệu đã ký kết;

  b) Chỉ đạo, đôn đốc công tác giám sát, kiểm tra, củng cố các thiết bị của các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện; Rà soát đảm bảo sự làm việc bình thường của hệ thống rơ le bảo vệ, tự động của nhà máy điện; Chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự phòng cho các thiết bị của nhà máy điện để kịp thời khắc phục sự cố và đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

  3. Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện có trách nhiệm:

  a) Chủ động đàm phán với các đơn vị cung cấp nhiên liệu thống nhất kế hoạch cung cấp nhiên liệu (có tính toán dự phòng cao nhất cho mùa khô) để đảm bảo đáp ứng đủ, liên tục và ổn định nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất điện, phù hợp kế hoạch huy động điện do Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cập nhật công bố. Chủ đầu tư NMNĐ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tổ máy sẵn sàng phát điện nhưng lại thiếu nhiên liệu dẫn đến không phát đủ công suất hoặc phải dừng tổ máy;

  b) Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố các thiết bị, khắc phục các khiếm khuyết, đảm bảo nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện, tuyệt đối không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan.

  4. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tăng cường phối hợp với các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực tại địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; tổ chức giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện tại địa phương.

  5. Các Đơn vị thuộc Bộ Công Thương, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình cung cấp điện, cung cấp nhiên liệu (than-khí-dầu) cho phát điện, vận hành nguồn lưới điện, triển khai các chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải; báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương các giải pháp chỉ đạo, điều hành.

  6. Bộ Công Thương yêu cầu Các Tập đoàn, Tổng công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan quán triệt thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này và các nhiệm vụ đã được Bộ Công Thương giao tại Quyết định số 3110/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, Quyết định số 3376/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024, Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, NN;
  - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
  - Các Vụ: KHTC, DKT, TKNL;
  - Các Cục: ĐL, ATMT;
  - Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam,
  Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
  - Tổng công ty Đông Bắc;
  - Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện;
  - Lưu: VT, ĐTĐL.

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Hồng Diên

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực: 01/07/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực của Quốc hội, số 24/2012/QH13
  Ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
  Ban hành: 21/10/2013 Hiệu lực: 10/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 924/QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung cấp điện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
  Số hiệu:924/QĐ-BCT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:19/04/2024
  Hiệu lực:19/04/2024
  Lĩnh vực:Điện lực, Công nghiệp
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Hồng Diên
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X