hieuluat

Thông tư 14/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: 735&736-09/2019
  Số hiệu: 14/2019/TT-BCT Ngày đăng công báo: 05/09/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 14/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------

  Số: 14/2019/TT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2016/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TỜI TRỤC MỎ”

  -----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

   

  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn vQuy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

  Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

  Căn cứ Nghđịnh số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 như sau:

  “Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ. Ký hiệu: QCVN 02:2016/BCT.

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ. Ký hiệu: Sửa đổi 1:2019 QCVN 02:2016/BCT.”

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 18 tháng 10 năm 2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Thủ tưng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - Lãnh đạo Bộ Công Thương;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Sở Công Thương các tnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
  - Cục kiểm soát thtục hành chính Bộ Tư pháp;
  - Công báo;
  - Website Chính phủ, Bộ Công Thương
  - Lưu: VT, PC, ATMT.

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   

  SỬA ĐỔI 1:2019 QCVN 02:2016/BCT

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TỜI TRỤC MỎ

  National technical regulation on safety of Mine windlass system

   

  LỜI NÓI ĐẦU

   

  Sửa đổi 1:2019 QCVN 02:2016/BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của QCVN 02:2016/BCT.

  Sửa đổi 1:2019 QCVN 02:2016/BCT do Tổ soạn thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 14/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2019.

   

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TỜI TRỤC MỎ SỬA ĐỔI 1:2019 QCVN 02:2016/BCT

  National technical regulation on safety of Mine windlass system Amendment 1:2019 QCVN 02:2016/BCT

   

  Chương I
  Quy đ
  ịnh Chung

   

  1. Bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 1 như sau:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  “3. Khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 22, Điều 26 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ QCVN 02:2016/BCT không áp dụng cho các tời trục mỏ chở vật liệu phục vụ thi công trong công tác đào lò, khai thác cho tầng, mức trong một khu khai thác.

  4. Điểm 1.2.2 khoản 1 Điều 11 của Quy chuẩn QCVN 02:2016/BCT không áp dụng cho các tời trục mỏ đã được lắp đặt trước ngày sửa đổi này có hiệu lực.”

  Chương II
  Giếng và thiết bị lắp đặt trong giếng

   

  2. Điều 10 sửa đổi như sau:

  Điều 10. Đào giếng đứng lắp đặt tời trục mỏ

  Trong quá trình thi công đào giếng đứng phải tuân thủ các quy định tại Điều 27 trong QCVN 01:2011/BCT và các yêu cầu sau:

  1. Phải tiến hành các biện pháp chống rò rỉ nước, đảm bảo lưu lượng nước chảy vào gương giếng không vượt quá 5 m3/h.

  2. Sai lệch trục giếng so với thiết kế không được vượt quá (50 + 0,15H)/1000, m. Trong đó: H là chiều sâu giếng tính bằng mét.

  3. Các khe hở vận hành giữa những phần nhô ra tối đa của thùng trục, khung chống và xà ngang trong giếng đứng của trục tải cố định phải phù hợp với những giá trị ghi trong Bảng 1.

  Bảng 1. Khoảng hở quy định cho phép trong giếng

  Loại cốt giếng

  Loại và cách bố trí cốt giếng

  Tên gọi của khe hở

  Giá trị tối thiểu của khe hở (mm)

  Ghi chú

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  1. Bằng gỗ

  Bằng gỗ và kim loại với cách bố trí các đường dẫn hướng về một phía và hai phía

  Giữa thùng trục và cốt giếng

  200

  Đối với giếng chống bằng gỗ cho phép khe hở không nhỏ hơn 150mm khi bố trí các đường dẫn về một phía cũng như hai phía nếu phần nhô ra lớn nhất của thùng trục cách tâm các đường dẫn không lớn hơn 1m

  2. Bằng bê tông, gạch, bê tông đúc sẵn

  Bằng kim loại với cách bố trí các đường dẫn hướng về một và hai phía

  Giữa thùng trục và cốt giếng

  150

   

  3. Bằng bê tông, gạch, bê tông đúc sẵn

  Bằng gỗ và kim loại với cách bố trí các đường dẫn hướng về một và hai phía

  Giữa thùng trục và cốt giếng

  200

   

  4. Bằng gỗ bê tông gạch, v chiubin

  Các xà ngang bằng kim loại, gỗ không giữ các đường dẫn hướng

  Giữa các thùng trục và xà ngang

  150

  Khi bố trí các thùng trục trong giếng đặc biệt chật hẹp khe hở này không nhỏ hơn 100mm

  5. Bằng gỗ bê tông gạch, vì chiubin

  Không có xngăn giữa các thùng trục

  Giữa 2 thùng trục chuyển động

  200

  Khi các thanh dẫn hướng cứng

  6. Bằng gỗ, bê tông, gạch, bê tông đúc sẵn, vì chiubin

  Bố trí các đường dẫn hướng về một bên, hai bên sườn (cạnh) và ở mặt trước

  Giữa thùng cũi và các bộ phận của cơ cấu hạ thùng

  60

  Đối với các giếng đưa vào sản xuất trước năm 1973, khe hở này có thể không nhỏ hơn 40 mm

  7. Bằng gỗ, bê tông, gạch, bê tông đúc sẵn, vì chiubin

  Bố trí các đường dẫn hướng về một bên, hai bên sườn (cạnh) và ở mặt trước

  Giữa xà ngang và những phần nhô ra của thùng trục, cách tâm của các đường dẫn hướng một khoảng đến 750 mm

  40

  Khi trên thùng trục có các con lăn dỡ tải nhô ra, khe hở giữa con lăn và xà ngang cần phải tăng thêm 25mm

  8. Bằng gỗ, bê tông, gạch, bê tông đúc sẵn, vì chiubin

  Bằng gỗ có bố trí các đường dẫn hướng ở mặt trước

  Giữa những xà ngang không giữ đường dẫn hướng và thùng cũi

  50

   

  9. Bằng gỗ, bê tông, gạch, bê tông đúc sẵn, vì chiubin

  Bằng kim loại và gỗ, không phụ thuộc vào sự bố trí của các đường dẫn hướng

  Giữa mép ngoài của bạc dẫn hướng thùng trục và cơ cấu đbắt các đường dẫn hướng vào xà ngang.

  15

   

  10. Bằng gỗ, bê tông, gạch, bê tông đúc sẵn, vì chiubin

  Bố trí các đường dẫn hướng về một bên, hai bên và mặt trước

  Giữa những phần nhô ra nhiều nhất và xa nhất so với tâm của thùng trục và xà ngang có tính đến sự mòn của đường dẫn hướng, bạc dẫn hướng và khả năng c thể quay của thùng trục

  25

  Đối với mỏ thiết kế mới

  11. Bằng gỗ, gạch, bê tông, vì chu bin

  Bằng kim loại và gỗ, không phụ thuộc vào sự bố trí của các đường dẫn hướng

  Giữa những ray của mặt bằng nhận và thùng cũi

  30

   

  12. Tất cả các loại vchống

  Có các đường dẫn hướng bằng cáp của trục tải nhiều cáp

  Giữa các thùng trục và vì chống xà ngang hoặc thanh giằng trong giếng

  225

  Khi giếng sâu đến 800 m

  265

  Khi giếng sâu hơn 800m

  Giữa những thùng trục chuyển động của một trục tải

  300

  Trong tất cả các trường hợp, các khe hở vận hành không được nhỏ hơn 0,75 các khe hở thiết kế

  Giữa những thùng trục ti lân cận

  350

  13. Tất cả các loại vchống

  Có các đường dẫn hướng bằng cáp của trục tải một cáp

  Giữa những thùng trục chuyển động của một trục tải

  300

  Khe hở theo thiết kế

  Giữa những thùng trục chuyển động của các trục tải kề nhau

  350

   

  Giữa những thùng trục và vchống, xà ngang hoặc thanh giằng trong giếng

  240

  4. Khi đào giếng, khoảng cách của những cáp dẫn hướng ở giữa các thùng trục không được nhỏ hơn 300 mm. Khi chiều sâu của giếng lớn hơn 400m buộc phải đặt các cơ cấu ngăn ngừa khả năng va chạm của các thùng trục đào giếng. Các cơ cấu này không cần thiết nếu khe hở giữa những cáp dẫn hướng ở giữa lớn hơn hoặc bằng (250 + H/3000) mm, trong đó H là chiều sâu của giếng, tính bằng milimét.

  5. Khe hở giữa thùng trục đào lò đang chuyển động và khung chống giếng hoặc những phần nhô ra của trang thiết bị đặt trong giếng (đường ống dẫn, xà chống...) không nhỏ hơn 400 mm.

  6. Khe hở giữa các thành (cạnh) của miệng ống loe sàn đào lò và các phần chuyển động nhô ra của khung định hướng thùng trục đào lò không được nhỏ hơn 100 mm.

  7. Trường hợp đặt cốt giếng cùng với thời gian đào giếng, khe hở tối thiểu giữa các phần nhô ra lớn nhất của thùng trục đào lò hoặc của khung dẫn hướng và các xà ngang được quy định như sau:

  a) 350 mm đối với đường dẫn hướng bằng cáp đặt trong mặt phẳng vuông góc với các xà ngang.

  b) 400 mm đối với đường dẫn hướng bằng cáp đặt trong mặt phẳng song song với các xà ngang.

  c) 30 mm đối với đường dẫn hướng cứng (ray, thép chữ nhật).

  d) Phải kiểm tra các khe hở trên trước khi cho thùng trục chuyển động.”

  Chương IV
  Quy định về an toàn trong thiết kế, chế tạo tời trục mỏ

   

  3. Khoản 1, khoản 6 Điều 17 sửa đổi như sau:

  Điều 17. Quy định chung

  “1. Thiết kế mới, chế tạo, cải tiến, lựa chọn, lắp đặt tời trục mỏ phải phù hợp với các yêu cầu an toàn đối với tời trục mỏ tại Quy chuẩn này, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn khai thác than hầm lò QCVN 01: 2011/BCT, TCVN 4244:2005 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.”

  "6. Tuổi thọ theo thiết kế của hộp giảm tốc đối với trục tải mỏ và tời mỏ chở người trong điều kiện hoạt động đảm bảo theo hướng dẫn của nhà chế tạo và quy định của Quy chuẩn này không nhỏ hơn 50.000 giờ."

  4. Điều 18 sửa đổi như sau:

  Điều 18. Quy định về ghi nhãn tời trục m

  “1. Nhãn hiệu tời trục mỏ phải phù hợp với quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.

  2. Cách ghi và đọc mã hiệu tời trục mỏ theo Phụ lục II.”
   

  5. Khoản 1, khoản 2 và điểm c khoản 4 Điều 21 sửa đổi như sau:

  Điều 21. Tang quấn cáp

  “1. Tỷ số giữa đường kính tang và đường kính cáp thép của tời trục mỏ phải đảm bảo:

  1.1. Đối với trục tải mỏ:

  1.1.1. Loại tang quấn cáp một đầu:

  a) Lắp đặt trên mặt đất: ≥ 80.

  b) Lắp đặt dưới hầm lò: ≥ 60.

  1.1.2. Loại tang ma sát:

  a) Lắp đặt trên mặt đất (kể cả puly tháp giếng): ≥ 90.

  b) Lắp đặt dưới hầm lò: ≥ 80.

  1.2. Đối với tời mỏ:

  1.2.1. Loại tang quấn cáp một đầu:

  a) Vận chuyn người ≥ 60.

  b) Vận chuyển hàng ≥ 25.

  1.2.2. Loại tang ma sát:

  a) Vận chuyển người ≥ 60.

  b) Vận chuyển hàng ≥ 50.

  1.2.3. Loại vô cực:

  Vận chuyển người, vận chuyển hàng bằng phương pháp kéo chạy trên ray hoặc dẫn hướng đặt trên nền lò ≥ 25.

  1.3. Khi sử dụng cáp thép dạng kín, các giá trị được quy định tại khoản 1 Điều này được tăng thêm 20%.

  2. Số lớp cáp quấn trên tang của tời trục mỏ phải đảm bảo không vượt quá các giá trị sau:

  2.1. Đối với giếng đứng:

  a) Để vận chuyển người hoặc hàng - người: 1 lớp.

  b) Để vận chuyển vật liệu: 2 lớp.

  2.2. Đối với giếng nghiêng:

  a) Để vận chuyển người hoặc vật liệu tại các đường lò có góc dốc từ 30° đến 45°: 2 lớp.

  b) Để vận chuyển người hoặc vật liệu tại các đường lò có góc dốc dưới 30°: 3 lớp.

  4. Tang quấn nhiều lớp cáp phải đảm bảo các điều kiện:

  c) Tời trục mỏ đang hoạt động tại các đường lò cgóc dốc dưới 45°, khi tiến hành đào tiếp xuống các mức, tầng phía dưới cho phép tăng số lớp cáp được quy định tại điểm a và điểm b khoản 2.2 Điều này thêm một lớp và phải có cơ cấu để chuyển tiếp cáp từ lớp này sang lớp khác đồng thời phải có bo vệ để loại trừ khả năng làm việc của tời trục mỏ khi cáp quấn trên tang vượt quá số lớp quy đnh.”

  6. Khoản 2 Điều 25 sửa đổi như sau:

  Điều 25. Chạy thử nghiệm hộp giảm tốc

  “2. Nhiệt độ bề mặt bên ngoài hộp giảm tốc không lớn hơn 75° C. Độ gia tăng nhiệt độ của dầu bôi trơn bên trong hộp giảm tốc không vượt quá 35° C.”

  Chương V

  Thiết bbảo vệ an toàn, bảo vệ liên động tời trục mỏ

   

  7. Điểm d khoản 10 và khoản 28 Điều 33 sửa đổi như sau:

  Điều 33. Hệ thống phanh

  “10. Thiết bị phanh đĩa thủy lực

  d) Trên hệ thống phanh đĩa phải bố trí cơ cấu cảnh báo độ mòn má phanh.

  28. Độ mòn má phanh: Theo quy định của nhà chế tạo."

  Chương IX

  Tín hiệu, đàm thoại tời trục mỏ

   

  8. Khoản 4 Điều 50 sửa đổi như sau:

  Điều 50. Trang btín hiệu điều khiển tại các sàn tiếp nhận

  “4. Đối với tời trục mỏ chở người, hàng - người các đường lò có góc dốc lớn hơn hoặc bằng 45°, ngoài tín hiệu làm việc và sửa chữa, phải có tín hiệu dự phòng và chức năng của hệ thống tín hiệu dự phòng không được khác với hệ thống tín hiệu đang làm việc. Hệ thống tín hiệu dự phòng phải được cấp điện từ nguồn điện riêng, trừ trường hợp tồn tại 2 tời trục mỏ trong cùng một giếng và mỗi tời trục mỏ đđảm bảo chở người lên - xuống từ tất cả các mức tầng khai thác."

  Chương X

  Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tời trục mỏ

   

  9. Điểm 1.2 khoản 1 Điều 57, sửa đổi như sau:

  Điều 57. Nội dung và thời hạn kiểm tra tời trục mỏ

  “1.2. Các chức danh được quy định tại Điều này phải tham gia kiểm tra lập biên bản kiểm tra và ký, ghi rhọ tên sau khi đưa ra nhận xét và xử lý thông số kỹ thuật an toàn tời trục mỏ đã kiểm tra.”

  Chương XII

  Tổ chức thực hiện

   

  10. Khoản 2 Điều 64, sửa đổi như sau:

  Điều 64. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

  “2. Sở Công Thương có trách nhiệm

  Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này đối với các tổ chức cliên quan tới tời trục mỏ trên địa bàn quản lý.”

  11. Bổ sung khoản 6 Điều 65 bổ sung như sau:

  Điều 65. Hiệu lực thi hành

  “6. Khoản 2 Điều 9, khoản 3 Điều 21, khoản 6 Điều 30 trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ QCVN 02:2016/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương bị bãi bỏ./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  Ban hành: 01/08/2007 Hiệu lực: 03/09/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 31/12/2008 Hiệu lực: 01/02/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  Ban hành: 16/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa
  Ban hành: 14/04/2017 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Thông tư 32/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ
  Ban hành: 15/12/2016 Hiệu lực: 01/04/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  10
  Thông tư 32/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ
  Ban hành: 15/12/2016 Hiệu lực: 01/04/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 14/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 14/2019/TT-BCT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 14/08/2019
  Hiệu lực: 18/10/2019
  Lĩnh vực: Công nghiệp
  Ngày công báo: 05/09/2019
  Số công báo: 735&736-09/2019
  Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới