Thông tư 19/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 55/2015/TT-BCT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:19/2021/TT-BCTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
  Ngày ban hành:23/11/2021Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/01/2022Tình trạng hiệu lực:Chưa áp dụng
  Lĩnh vực:Công nghiệp
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  ________

  Số: 19/2021/TT-BCT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

  _____________

   

  Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;

  Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp,

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

  Thay thế Phụ lục 1 - Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trong nước đã sản xuất được trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 bằng Phụ lục 1 - Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trong nước đã sản xuất được trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 01 năm 2022.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

  - Công báo; Cổng thông tin của Chính phủ; Website Bộ Công Thương;

  - Lưu: VT, CN.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Hồng Diên

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 1

  DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Bộ Công Thương)

   

  I. NGÀNH DỆT - MAY:

  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Xơ tổng hợp: PE, Viscose

  polyester PSF

  5503

  20

  00

   

  2

  Sợi dệt kim, sợi dệt thoi; sợi Polyester có độ bền cao, sợi Spandex, nylon có độ bền cao

  Sợi

  5205

   

   

  Gồm các mã HS:

  52053300,

  52052200,

  52054200,

  52052300,

  52054300,

  52051200,

  52051400,

  52053200,

  52051300,

  52051100,

  52052300, 52052400

  Sợi

  5404

   

   

  Gồm các mã HS:

  54041900, 54041200

  Sợi polyester filament

  5402

  33

  00

   

  Sợi

  5509

   

   

  Gồm các mã HS:

  55091100,

  55091200,

  55092100,

  55092200,

  55095100,

  55095300, 55096200

  Sợi

  5510

   

   

  Gồm các mã HS:

  55101100,

  55103000, 55101200

  3

  Vải: Vải kỹ thuật, vải không dệt, vải dệt kim, vải dệt thoi

  Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200g/m2

  5208

   

   

  Gồm các mã HS:

  52081100,

  52081200,

  52081300, 52081900

  Vải Jean các loại

  5209

  22

  00

  Vải dệt bằng nguyên liệu 100% cotton, cotton polyester, cotton polyester spandex... trọng lượng từ 7 đến 15 OZ, khổ vải 55 inches đến 63 inches, chỉ số sợi 6 đến 16 Ne

  Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2

  5209

   

   

  Gồm các mã HS:

  52091100, 52091200

  Kate 65/35, 83/17

  5210

  11

  00

   

  Vải dệt thoi khác từ bông

  5212

   

   

  Bao gồm mã HS: 52121300,

  52122300, 52129000

  Vải dệt polymer

  5407

  72

  00

   

  Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2

  5513

   

   

  Bao gồm mã HS:

  55132300, 55133100

  Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 g/m

  5514

   

   

  Bao gồm mã HS:

  55142100, 55142200

  Các loại vải dệt thoi khác từ xơ Staple tổng hợp, được pha duy nhất với xơ Visco rayon

  5515

  11

  00

  Vải may áo, may quần dệt vân chéo, vân điểm nhuộm màu

  Các loại vải dệt thoi khác từ xơ Staple tổng hợp, được pha duy nhất với len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

  5515

  13

  00

  Vải may đồng phục, thời trang kiểu dệt vân điểm, vân chéo

  Các loại vải dệt thoi khác từ xơ Staple tổng hợp, được pha với len lông cừu và xơ Visco rayon

  5515

  19

  00

  Vải may đồng phục, thời trang kiểu dệt vân điểm, vân chéo

  Vải bạt đã được xử lý

  5901

  90

  20

   

  Vải dệt đã được hồ cứng

  5901

  90

  90

   

  Vải được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng các vật liệu khác

  5907

  0

  90

  Vải dệt được tráng chống thấm

  Vải dệt kim từ bông

  6006

  22

  00

  Đã nhuộm

  Vải dệt kim

  6812

  80

   

  Các loại

  Vải áo kimono

  5007

  20

  90

  Thêu theo mẫu

  4

  Chỉ may trong ngành dệt may

  Chỉ xơ dừa

  5308

  10

  00

  Chỉ rối, chỉ suôn

  Chỉ khâu làm từ xơ staple tổng hợp

  5508

   

   

   

  5

  Phụ liệu ngành may: Cúc, mex, khóa kéo, băng chun

  Nhãn dệt các loại

  5807

  10

  00

   

  Gòn, tấm trần gòn, gòn kim

  5201

  00

  00

   

                 
   

   

  II. NGÀNH DA - GIÀY:

  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Đế giầy, mũi giày, dây giày

  Dây giày coton và polyester

  5609

   

   

   

  Mũ giày và các bộ phận của chúng, trừ miếng lót bằng vật liệu cứng trong mũ giày

  6406

  10

   

   

  Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũi giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, gót giày và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng

  6406

   

   

   

  2

  Hóa chất thuộc da

  Nhựa PU dùng cho mực in lụa

  3208

  90

  90

  Dùng cho in da giày

   

   

  III. NGÀNH ĐIỆN TỬ:

  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Linh kiện điện tử - quang điện tử cơ bản: Transistor, mạch tích hợp, cảm biến, điện trở, tụ, điôt, ăngten, thyristor

  Mô-tơ rung điện thoại di động

  8501

  10

  60

   

  Mô-tơ chổi than

  8501

  10

  91

  QK1-5868-000A, S8-71961, S8-71957, S8-71958, S8-71969, S8- 71983, SS8-71974 (dùng cho máy in)

  Mô đun camera dùng cho điện thoại di động

  8717

  70

  21

   

  Tấm chống nhiễu điện từ cho điện thoại di động/máy tính

  8517

  70

  21

   

  REF nối cáp

  8517

  70

  99

  UY2; UY-POSTEF

  Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện, đã hoặc chưa lắp ráp thành các bảng module hoặc thành bảng; điốt phát sáng

  8541

  40

   

   

  Phụ tùng, phụ kiện dùng cho máy truyền dẫn

  8529

  10

  40

  Sử dụng trong phát thanh, truyền hình: bộ chia, bộ cộng, bộ lọc, bộ cộng kênh

  Tụ nhôm

  8532

  22

  00

  Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước)

  Tụ gốm

  8532

  24

  00

  Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước)

  Tụ nhựa

  8532

  29

  00

  Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước)

  Bo mạch in

  8534

  00

  10

  Mạch in

  Đầu nối cao tan RF

  8536

  69

  19

  Đầu nối vào-ra

  Đầu nối FPC cho điện thoại di động

  8536

  69

  19

   

  Điốt, trừ loại cảm quang hay điốt phát quang

  8541

  10

  00

   

  Bóng bán dẫn, trừ bóng bán dẫn cảm quang

  8541

  21

  00

   

  Thyristors, diacs và triacs, trừ thiết bị cảm quang

  8541

  30

  00

   

  Mạch điện tử tích hợp

  8542

   

   

   

  Camera điện thoại di động

  8543

  90

  90

   

  Linh kiện camera

  7326

  90

  99

  Các chi tiết liên quan đến vỏ

  2

  Dây và cáp điện, đèn led, tai nghe điện thoại và loa

  Dây điện từ dẹt

  7408

  11

  00

  Tiết diện lớn nhất 50 mm2

  Dây cáp đồng trần

  7413

   

   

   

  Cáp điện tử

  8544

  42

  99

   

  Cáp (cable) sợi quang

  8544

  70

   

  TCVN 8665:201 1 (Truyền dẫn bằng công nghệ quang bao gồm cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển)

  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

  8544

  42

  11

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V

  Cáp điện bọc plastic, tiết diện không quá 300mm2

  8544

  42

  19

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V

  Cáp điện thoại, cáp điện báo, cáp chuyển tiếp vô tuyến

  8544

  42

  19

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V

  Cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

  8544

  42

  20

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Cáp cách điện bằng plastic, tiết diện không quá 300 mm2

  8544

  42

  90

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Dây dẫn điện bọc plastic

  8544

  42

  90

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

  8544

  49

  11

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V

  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến

  8544

  49

  19

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V

  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp dùng chỗ trạm chuyển tiếp sóng vô tuyến, ngầm dưới biển

  8544

  49

  31

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến

  8544

  49

  39

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Cáp điều khiển

  8708

  29

  12

   

  Sợi quang, bó sợi quang và cáp sợi quang

  9001

  10

  10

  Sử dụng cho viễn thông hoặc cho ngành điện khác

  Tai nghe có khung choàng đầu

  8518

  30

  10

   

  Tai nghe không có khung choàng đầu

  8518

  30

  20

   

  Loa, không có hộp

  8518

  29

  20

  Có dải tần số 300 Hz đến 3.400 Hz, có đường kính không quá 50 mm, sử dụng trong viễn thông

   

   

  IV. NGÀNH SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TÔ:

  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Khung - thân vỏ - cửa xe: Các chi tiết dạng tấm đột dập, sắt xi, thùng xe tải, bậc lên xuống, cụm cửa xe

  Biển báo bằng nhôm phản quang

  9405

  60

  90

  Dùng cho ôtô, môtô, biển giao thông

  Nhãn hàng hóa

  3919

  90

  90

   

  Thanh chắn chống va đập và linh kiện

  8708

  10

  90

   

  Mảng khung xương sàn trước

  8708

  29

  95

   

  Mảng khung xương sàn giữa

  8708

  29

  95

   

  Mảng khung xương sàn trước bên trái

  8708

  29

  95

   

  Mảng khung xương sàn trước bên phải

  8708

  29

  95

   

  Mảng khung xương sàn sau

  8708

  29

  95

   

  Mảng khung xương sàn trước ở giữa

  8708

  29

  95

   

  Mảng khung xương sườn xe phía ngoài bên trái

  8708

  29

  95

   

  Mảng khung xương sườn xe phía ngoài bên phải

  8708

  29

  95

   

  Cột giữa xe phía trong bên trái

  8708

  29

  95

   

  Cột giữa xe phía trong bên phải

  8708

  29

  95

   

  Cột giữa xe phía trong bên trái phía dưới

  8708

  29

  95

   

  Cột giữa xe phía trong bên phải phía dưới

  8708

  29

  95

   

  Thanh tăng cứng bảng táp lô

  8708

  29

  95

   

  Thân vỏ chưa hàn CKD (của xe con)

  8708

  29

  93

   

  Cabin đã hàn

  8707

  90

  90

  Loại xe tải trọng đến dưới 20 tấn

  Cabin CKD

  8708

  29

  99

  Loại xe tải trọng đến dưới 20 tấn

  Chassis

  8708

  99

  90

  Của xe tải, loại đến dưới 20 tấn

  Khung gầm xe

  8708

  99

  62

   

  2

  Hệ thống treo: Nhíp, lò xo đàn hồi, bộ giảm chấn

  Nhíp lá và lò xo

  7320

  10

  11

  Tiêu chuẩn chất lượng DIN2094:2006

  Lò xo kéo, nén

  7320

  20

  00

  Lấp cho ô tô, máy công trình....

  Đường kính dây 8- 30mm, đường kính lò xo 50-300mm

  Lò xo lá

  7320

  10

  11

  Tiêu chuẩn chất lượng DIN2094-2006

  Bạc nhíp

  8483

  30

  30

  Dùng cho xe từ 1,25 tấn trở lên

  Bạc phụ tùng

  8483

  40

  00

  Dùng cho bộ bánh răng và cụm bánh răng ăn khớp, trừ bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động ở dạng riêng biệt; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mômen xoắn.

  Bạc cân bằng

  8483

  99

  93

  Lấp cho xe tải có tải trọng từ: (8 - 70)Tấn.

  Nhíp ô tô

  8708

  99

  93

  Lắp cho xe tải có trọng lượng từ: 0.5- 70 tấn.

  Lắp cho xe khách, buýt từ: 12-80 ghế.

  Lắp cho xe con từ: 1-9 ghế. Chiều rộng nhíp: 40-150mm.

  Chiều dày nhíp: 5- 45mm.

  3

  Bánh xe: Lốp xe, vành bánh xe bằng hợp kim nhôm

  Lốp ô tô tải nặng

  4011

  20

   

  Tải trọng lớn nhất từ 1750kg đến 5525 kg, đường kính ngoài từ 880mm đến 1230mm

  Lốp ô tô đặc chủng

  4011

   

   

  Tải trọng lớn nhất từ 2937kg-61500kg, đường kính ngoài từ 1220mm-3045mm

  Lốp ô tô tải nhẹ

  4011

   

   

  Tải trọng lớn nhất từ 410kg-3050kg, đường kính ngoài từ 475mm-972mm

  Vành bánh xe

  8708

  70

  32

   

  4

  Hệ thống truyền lực: Ly hợp, hộp số, cầu xe, trục các đăng

   

   

   

   

   

  Ống dẫn

  8708

  40

  92

  Sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô

  Linh kiện bộ ly hợp

  8714

  93

  10

   

  Bánh răng

  8714

  93

  90

   

  Ống nối

  7326

  90

  99

  Sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô

  Thanh trượt

  7616

  99

  99

  Sử dụng cho điều chỉnh dầu hộp số ôtô

  Ống xi lanh

  8409

  99

  44

  Sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô

  5

  Hệ thống phanh

  Ống dầu phanh

  8708

  30

  29

   

  Chân ga/phanh/ côn

  8708

  99

  30

   

  6

  Nguồn điện: Ắc quy, máy phát điện

  Ắc quy

  8507

  20

  99

   

  Bình ắc quy chì axit bản cực ống

  8507

   

   

  Chuyên dùng cho xe nâng hàng chạy điện: dung lượng từ 2V- 100Ah đến 2V- 1000Ah;

  Dây điện, đầu nối, cầu chì, các loại cảm biến, thiết bị tự động điều khiển, bộ xử lý

  Cáp điều khiển

  8708

  29

  12

   

  Anten dùng cho ô tô

  8529

  10

  30

   

  Bộ dây dẫn điện

  8544

  30

  12

   

  7

  Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu:

  Đèn, còi, đồng hồ đo các loại

  Đèn pha xe con

  8512

  20

  10

   

  Đèn pha xe tải loại dưới 1 tấn

  8512

  20

  99

   

  Còi xe ôtô

  8512

  30

  10

   

  Loa ôtô

  8518

  21

   

  Hoặc mã HS 851829

  Tăng âm còi ú

  8518

  50

   

   

  8

  Hệ thống xử lý khí thải ô tô

  Ống xả

  8708

  92

  20

   

  9

  Linh kiện nhựa cho ô tô

  Các sản phẩm bằng nhựa

  3917

  29

  00

  Nội thất và ngoại thất

  10

  Linh kiện cao su, vật liệu giảm chấn

  Ống dẫn bằng cao su

  4009

  42

  90

   

  Miếng đệm

  4016

  93

  20

   

  Các sản phẩm khác bằng cao su

  4016

  99

  14

   

  Vải túi khí cho xe ôtô

  5911

  90

  90

   

  11

  Kính chắn gió, cần gạt nước, ghế xe

  Sản phẩm da dùng cho xe ôtô

  4205

  0

  40

   

  Kính tôi nhiệt an toàn

  7007

   

   

  Là loại kính cường lực (chịu lực cao, độ bền va đập gấp 5-8 lần, độ bền sốc nhiệt gấp 3 lần so với kính thường)

  Kính chắn gió phía trước, sau; Kính cửa cạnh

  7007

   

   

  QCVN

  32:2011/BGTVT

  Gương chiếu hậu

  7009

   

   

   

  Cần gạt nước cho xe ôtô

  8512

  90

  20

   

  Bộ phận của dây đai an toàn

  8708

  29

  20

   

  Vỏ ghế ô tô

  9401

  90

  10

   

  Tấm giữ ghế

  9401

  90

  39

   

  Bộ ghế

  9401

  20

   

   

  Ghế hành khách

  9401

  20

  10

  Dùng cho xe có động cơ

   

   

  V. NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO:

  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Linh kiện và phụ tùng máy động lực, máy nông nghiệp, đóng tàu

  Lốp xe nông nghiệp

  4011

  61

  10

   

  Lốp xe công nghiệp

  4011

  62

  10

   

  Lốp bánh đặc

  4011

  69

  00

   

  Săm xe công nghiệp

  4013

  90

  99

   

  Động cơ điện một pha (không kín nước)

  8501

  10

   

  Công suất đến 2,2 kW, động cơ tụ điện không đồng bộ, rô to ngắn mạch

  Động cơ điện ba pha (không kín nước)

  8501

   

   

  Công suất đến 1000 kW, động cơ không đồng bộ, rôto ngắn mạch từ 750 vg/ph đến 3000 vg/ph

  Phục vụ cho đóng tàu:

  Tấm tường

  3925

  90

  00

  BM25, BM50 (cấp chống cháy B-15)

  Tấm trần

  3925

  90

  00

  CC25, CC75 (cấp chống cháy B-0; B-15)

  Đệm chống va cho tàu thuyền hoặc ụ tàu

  4016

  94

  00

   

  Xích neo tàu

  7315

  82

  00

  Có ngáng cấp 2 đường kính từ 13 đến 36mm

  Dây hàn

  8311

   

   

  Loại NAEH14 kích cỡ f2,4; f3,2; f4,0 mm

  Loại NA71T-1 kích cỡ f1,0; f1,2; f1,6 mm

  Loại NA71T-5 kích cỡ f1,0; f1,2; f1,6 mm

   

  Loại NA71T-G kích cỡ f1,0; f1,2; f,6 mm

   

  Loại NA70S kích cỡ f0,8-f1,6 mm

   

  Que hàn

  8311

   

   

  Loại NT6013, NB6013, NA6013, NA7016, NA7018 có các kích thước f2,5; f3,25; f4,0; f5,0-f5,4 mm

   

  Nồi hơi tàu thủy

  8402

  12

   

  Công suất hơi từ

  0,5-35 tấn hơi/giờ

   

   

   

  Động cơ diesel

  8408

   

   

  công suất đến 50 Hp

   

  Hệ trục và chân vịt tàu thủy

  8410

  90

  00

  Chân vịt đường kính đến 2m

   

  Cẩu trên tàu biển, tàu sông

  8426

  11

  00

  Sức nâng đến 540 tấn

   

  Cụm hộp số thủy

  8483

  40

  20

  Gắn động cơ diesen đến 15 CV

   

  Ụ nổi

  8905

  90

  10

  Sức nâng đến 20.000 tấn

   

  Vỏ xuồng hợp kim nhôm

  8906

   

   

   

   

  Vỏ tàu sông biển

  8906

   

   

  đến 12.500 DWT

   

  Vật liệu compozit chất lượng cao

  7019

  90

  90

  Compozit được chế tạo từ prepreg sợi thủy tinh loại E, ứng dụng trong công nghiệp làm tàu

   

  2

  Chi tiết máy: Bu lông cường độ cao, ốc vít cường độ cao, ổ bi, bạc lót, bánh răng, van, khớp các loại, vỏ máy, chi tiết đột dập, hộp biến tốc, xi lanh thủy lực

  Vòng bi

  8482

  80

  00

  Vòng loại 24k và 30k

   

  Bạc, găng đồng

  7411

  22

  00

  Đến 0 1.500 mm

   

  Van điện nhiệt độ cao

  8417

  10

  00

  Thuộc máy chính lò quay

   

  Van tấm điện

  8417

  10

  00

  Thuộc máy chính lò quay

   

  Van các loại

  8481

  20

  90

   

   

  Van đồng

  8481

  30

  20

   

   

  Van một chiều

  8481

  30

  20

  Áp lực làm việc max 16kg/cm2. Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

   

  Van cửa đồng

  8481

  80

  61

  Áp lực làm việc max 16kg/cm2. Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

   

  Van bi đồng

  8481

  80

  63

  Áp lực làm việc max 16kg/cm2. Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

   

  Van bi liên hợp đồng

  8481

  80

  63

  Áp lực làm việc max 16kg/cm2. Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

   

  Van góc đồng

  8481

  80

  63

  Áp lực làm việc max 16kg/cm2. Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

   

  Van góc liên hợp đồng

  8481

  80

  63

  Áp lực làm việc max 16kg/cm2. Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

   

  Van một chiều, máy bơm đường ống cút nối và các thiết bị phụ trợ của hệ thống cấp nước làm mát cho các thiết bị của lò hơi

  8481

  80

  99

   

   

  Chi tiết van các loại

  8481

  90

  29

   

   

  Các phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu nối, loại có đường kính từ

  2

  3

  inches đến 36 inches

  8

   

   

  7307

  22

   

  Bằng thép

   

  Các phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu nối, loại có đường kính từ

  2

  3

  inches đến 36 inches

  8

   

   

  7307

  92

   

  Bằng thép

   

   

  Thép chế tạo

  Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên

  7225

  30

  90

  Sản xuất từ 2016

   

  Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều

  7227

  90

  0

  Sản xuất từ 2016

   

  Thép hình có hợp kim

  7228

  70

  90

  SS400, SS540 từ L80 đến L130; Q235 từ C80 đến C180

   

   

  Phụ lục 1 được xây dựng trên cơ sở các văn bản hiện hành của các Bộ ngành chức năng quy định Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu trong nước đã sản xuất được trước ngày 01 tháng 01 năm 2015. Khi có các văn bản bổ sung của các Bộ, ngành, Bộ Công Thương sẽ xem xét bổ sung vào Phụ lục này./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
  Ban hành: 03/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 18/08/2017 Hiệu lực: 18/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
  Ban hành: 03/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Thông tư 55/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
  Ban hành: 30/12/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 19/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 55/2015/TT-BCT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
  Số hiệu:19/2021/TT-BCT
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:23/11/2021
  Hiệu lực:12/01/2022
  Lĩnh vực:Công nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Hồng Diên
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Chưa áp dụng
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới