Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất quy định và hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 18/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26/06/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất
  Ban hành: 21/04/2011 Hiệu lực: 06/06/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Thông tư 06/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
  Ban hành: 23/04/2015 Hiệu lực: 01/06/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Thông tư 04/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực
  Ban hành: 06/06/2016 Hiệu lực: 20/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  04
  Thông tư 28/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất
  Ban hành: 28/06/2010 Hiệu lực: 16/08/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Văn bản liên quan

Văn bản mới