hieuluat

Quyết định 485/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:485/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hòa Bình
  Ngày ban hành:17/02/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/02/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:COVID-19, Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ

  ______

  Số: 485/QĐ-BCĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2022

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  _____________

  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
  VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 7 năm 2007;

  Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

  Căn cứ Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh thành Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

  Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1071/TTr-SGTVT ngày 29 tháng 01 năm 2022 và ý kiến của Sở Y tế tại Công văn số 643/SYT-NVY ngày 21 tháng 01 năm 2022.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3586/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Y tế; Bộ Giao thông vận tải;

  - Bộ Công Thương; Bộ NN&PTNN;

  - TTTU; TT HĐND TP;

  - TTUB: CT, các PCT;

  - VPUB: Các PCVP;

  - Trung tâm Báo chí TP;

  - Phòng VX, TH, KT;

  - Lưu: VT, (VX-TH)

  KT. TRƯỞNG BAN

  PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

   

   

   

  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

  Lê Hòa Bình

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ

  _______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  BỘ TIÊU CHÍ

  Đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-BCĐ ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố)

  _______________________

   

  I. NGUYÊN TẮC VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

  1. Nguyên tắc áp dụng

  a) Tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong ngành giao thông vận tải và phương tiện vận tải hành khách khi hoạt động phải đăng ký QR tại địa chỉ httsp://antoan-covid.tphcm.gov.vn/ và thực hiện quét mã QR của toàn bộ người đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch, sử dụng dịch vụ, hành khách sử dụng phương tiện vận tải công cộng. Khuyến khích áp dụng các biện pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

  b) Đối với người tham gia giao thông

  - Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập).

  - Sử dụng ứng dụng PC-COVID khi tham gia các hoạt động theo quy định (trừ trẻ em có người lớn đi kèm hoặc học sinh sử dụng phương tiện đưa đón tập trung).

  - Cung cấp thông tin đáp ứng điều kiện đã tiêm vắc xin (trừ trẻ em chưa đến tuổi tiêm vắc xin) hoặc người khỏi bệnh COVID-19 trên ứng dụng PC-COVID, hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) Đã tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm); (2) Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng; (3) Người thuộc diện phải tiêm vắc xin nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định khi được cơ quan chức năng yêu cầu (nếu có).

  2. Phạm vi áp dụng

  a) Tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong ngành giao thông vận tải khi hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải tự cập nhật, đánh giá và đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  b) Trường hợp đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố khác phải tuân thủ theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh, thành phố (nơi đến).

  II. VẬN TẢI HÀNG HÓA (ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)

  1. Tiêu chí 1 (TC1): Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ đi cùng trên phương tiện đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

  - Tất cả đều đáp ứng                                                                                    : Đạt.

  - Có người chưa đáp ứng                                                                              : Không đạt.

  2. Tiêu chí 2 (TC2): Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc định kỳ cho người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ đi cùng trên phương tiện theo hướng dẫn của ngành Y tế.

  - Có thực hiện                                                                                               : Đạt.

  - Không thực hiện                                                                                          : Không đạt.

  3. Tiêu chí 3 (TC3): Thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế)

  III. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH (ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA)

  1. Tiêu chí 1 (TC1): Người điều khiển, người phục vụ đi cùng trên phương tiện đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

  - Tất cả đều đáp ứng: Đạt.

  - Có người chưa đáp ứng: Không đạt

  2. Tiêu chí 2 (TC2): Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc định kỳ cho người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ đi cùng trên phương tiện theo hướng dẫn của ngành Y tế.

  - Có thực hiện                                                                                               : Đạt.

  - Không thực hiện                                                                                          : Không đạt.

  3. Tiêu chí 3 (TC3): Thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế)

  - Thực hiện đầy đủ: Đạt.

  - Thực hiện không đầy đủ: Không đạt

  4. Tiêu chí 4 (TC4): Trên phương tiện trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 70% nồng độ cồn) và thông tin tuyên truyền người lao động, hành khách chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

  - Thực hiện đầy đủ: Đạt.

  - Thực hiện không đầy đủ: Không đạt

  5. Tiêu chí 5 (TC5): Mật độ người tập trung trên phương tiện vận tải (bao gồm nhân viên phục vụ và người điều khiển phương tiện). Không áp dụng tiêu chí này khi Thành phố công bố cấp độ 1 và 2.

  - Vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa của phương tiện tại cùng thời điểm (Ngoại trừ: (1) Phương tiện vận chuyển công nhân sử dụng cố định phương tiện hàng ngày và đảm bảo tất cả người trên phương tiện đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định; (2) Xe ôtô khách đã thiết kế vị trí ngồi (hoặc nằm) trên xe riêng biệt có giãn cách người với người trên xe; (3) Xe taxi, xe hợp đồng và du lịch dưới 9 chỗ)    : Đạt.

  - Vận chuyển không đáp ứng yêu cầu về giãn cách người trên phương tiện tại từng thời điểm cấp độ dịch được công bố  : Không đạt.

  6. Tiêu chí 6 (TC6): vách ngăn giữa người điều khiển phương tiện và hành khách (đối với xe taxi, xe hợp đồng và xe du lịch dưới 9 chỗ khi Thành phố công bố cấp độ 3 và 4).

  - Có trang bị                                                                                                 : Đạt.

  - Không trang bị                                                                                            : Không đạt.

  IV. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TẠI BẾN XE; BẾN PHÀ; BẾN THỦY NỘI ĐỊA VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH; BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

  1. Tiêu chí 1 (TC1): Người lao động đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

  - Tất cả đều đáp ứng                                                                                     : Đạt.

  - Có người chưa đáp ứng                                                                              : Không đạt.

  2. Tiêu chí 2 (TC2): Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc định kỳ cho người lao động của đơn vị theo hướng dẫn của ngành Y tế.

  - Có thực hiện                                                                                               : Đạt.

  - Không thực hiện                                                                                          : Không đạt.

  3. Tiêu chí 3 (TC3): Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); có bố trí dung dịch rửa tay hoặc bố trí vòi nước có xà phòng cho hành khách vệ sinh.

  - Thực hiện đầy đủ                                                                                        : Đạt.

  - Thực hiện không đầy đủ                                                                              : Không đạt.

  4. Tiêu chí 4 (TC4): thành lập Ban chỉ đạo (hoặc Tổ công tác), kế hoạch (hoặc phương án) an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; trong đó, có phương án xử lý khi đơn vị có ca nghi và nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Có kế hoạch/phương án thực hiện                                                                : Đạt.

  - Không có kế hoạch/phương án tổ chức thực hiện                                          : Không đạt.

  5. Tiêu chí 5 (TC5): Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối ra, vào riêng biệt, di chuyển một chiều.

  - Thực hiện                                                                                                    : Đạt.

  - Không thực hiện                                                                                          : Không đạt.

  6. Tiêu chí 6 (TC6): Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 70% nồng độ cồn) và thông tin tuyên truyền người lao động, hành khách chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định).

  - Thực hiện đầy đủ                                                                                         : Đạt

  - Không thực hiện đầy đủ                                                                               : Không đạt.

  V. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE, CẤP GIẤY CHỬNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN THUYỀN VIÊN

  1. Tiêu chí 1 (TC1): Điều kiện về tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  a) Người lao động đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

  - Tất cả đều đáp ứng                                                                                     : Đạt.

  - Có người chưa đáp ứng                                                                               : Không đạt.

  b) Học viên tham gia đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

  - Tất cả đều đáp ứng                                                                                     : Đạt.

  - Có người chưa đáp ứng                                                                               : Không đạt.

  2. Tiêu chí 2 (TC2): Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc định kỳ cho người lao động của đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế.

  - Có thực hiện                                                                                                : Đạt.

  - Không thực hiện                                                                                          : Không đạt.

  3. Tiêu chí 3 (TC3): Thực hiện nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

  - Thực hiện đầy đủ

  - Không thực hiện đầy đủ

  4. Tiêu chí 4 (TC4): về mật độ tập trung học viên tham gia công tác đào tạo, sát hạch lái xe, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên (Tạm dừng công tác đào tạo, sát hạch khi Thành phố công bố cấp độ dịch cấp 4)

  4.1. Đối với công tác đào tạo tại phòng học, sát hạch tại phòng thi, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên (Không áp dụng tiêu chí này khi Thành phố công bố cấp độ dịch cấp 1)

  a) Trường hợp Thành phố công bố cấp độ dịch cấp 2: Trong phòng học, phòng thi bố trí không quá 50% học viên tham gia học, sát hạch cùng một thời điểm.

  - Thực hiện đầy đủ                                                                                        : Đạt.

  - Thực hiện không đầy đủ                                                                              : Không đạt.

  b) Trường hợp Thành phố công bố cấp độ 3: Trong phòng học, phòng thi bố trí không quá 25% học viên tham gia học, sát hạch cùng một thời điểm.

  - Thực hiện đầy đủ                                                                                        : Đạt.

  - Thực hiện không đầy đủ                                                                              : Không đạt.

  4.2. Đối với công tác đào tạo thực hành, sát hạch lái xe trên đường bộ, phương tiện trên đường thủy (Không áp dụng tiêu chí này khi Thành phố công bố cấp độ dịch cấp 1, cấp 2)

  Trường hợp Thành phố công bố cấp độ dịch cấp 3: bố trí học viên trên phương tiện không quá 50% sức chứa của phương tiện tại cùng một thời điểm.

  - Thực hiện đầy đủ                                                                                        : Đạt.

  - Thực hiện không đầy đủ                                                                              : Không đạt.

  5. Tiêu chí 5 (TC5): Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 70% nồng độ cồn) tại phòng học, phòng thi, phương tiện và nơi làm việc; thông tin khuyến cáo người lao động, học viên chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19,...

  - Thực hiện                                                                                                   : Đạt.

  - Không thực hiện                                                                                         : Không đạt.

  VI. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (BAO GỒM CÔNG TÁC BẢO TRÌ)

  1. Thực hiện đúng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

  2. Đối với người lao động trên công trường phải đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

  - Tất cả đều đáp ứng điều kiện: Đạt.

  - Có người khi nhận nhiệm vụ chưa đáp ứng điều kiện: Không đạt.

  3. Thực hiện nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

  - Thực hiện đầy đủ: Đạt.

  - Không thực hiện đầy đủ: Không đạt

  4. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc định kỳ cho người lao động của đơn vị theo hướng dẫn của ngành Y tế.

  - Có thực hiện: Đạt.

  - Không thực hiện: Không đạt.

  VII. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG BIỂN, CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

  1. Thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của lĩnh vực (đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

  2. Thực hiện quản lý, kiểm tra giám sát thuyền viên, hành khách, tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, phương tiện thủy nội địa đến, đi và hoạt động tại khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 và Công văn số 2702/UBND-VX ngày 13 tháng 8 năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu cảng, biên giới biển Thành phố Hồ Chí Minh.

  3. Người lao động đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

  4. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc định kỳ cho người lao động của đơn vị theo hướng dẫn của ngành Y tế.

  - Thực hiện đầy đủ: Đạt.

  - Thực hiện không đầy đủ: Không đạt

  VIII. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TẠI GA ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

  1. Thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

  2. Người lao động tại ga đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

  - Tất cả đều đáp ứng: Đạt

  - Có người chưa đáp ứng: Không đạt.

  2. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc định kỳ cho người lao động của đơn vị theo hướng dẫn của ngành Y tế.

  - Thực hiện đầy đủ: Đạt

  - Thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

  3. Xây dựng phương án, kế hoạch đón trả khách ra vào ga đường sắt đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  - Có thực hiện: Đạt

  - Không thực hiện: Không đạt.

  IX. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

  1. Thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

  2. Người lao động tại cảng đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

  - Tất cả đều đáp ứng                                                                                     : Đạt.

  - Có người chưa đáp ứng                                                                              : Không đạt.

  3. Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc định kỳ cho người lao động của đơn vị theo hướng dẫn của ngành Y tế.

  - Thực hiện đầy đủ                                                                                        : Đạt.

  - Thực hiện không đầy đủ                                                                              :Không đạt.

  4. Xây dựng phương án, kế hoạch đón trả khách ra vào cảng hàng không đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  - Có thực hiện                                                                                               : Đạt.

  - Không thực hiện                                                                                          : Không đạt.

  5. Tổ chức điểm xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 đối với hành khách thông qua cảng; có phương án xử lý đối với các trường hợp nghi ngờ và bố trí khu vực cách ly tạm thời theo quy định.

  - Có thực hiện                                                                                               : Đạt.

  - Không thực hiện                                                                                          : Không đạt.

  X. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ

  1. Trường hợp được phép hoạt động: Khi tất cả các tiêu chí đều “Đạt” theo yêu cầu của từng lĩnh vực.

  2. Trường hợp không được phép hoạt động: Có ít nhất 01 tiêu chí “Không đạt” theo yêu cầu của từng lĩnh vực.

  XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các cơ sở, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan hoạt động thuộc các lĩnh vực nêu trên tự đánh giá và triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện theo Bộ tiêu chí này và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình.

  2. Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ Bộ Tiêu chí này và các quy định phòng chống, dịch bệnh COVID-19 để tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý theo quy định./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19
  Ban hành: 01/04/2020 Hiệu lực: 01/04/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 485/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
  Số hiệu:485/QĐ-BCĐ
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:17/02/2022
  Hiệu lực:17/02/2022
  Lĩnh vực:COVID-19, Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Hòa Bình
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X