hieuluat
Thứ Hai, 30/09/2019

Văn bản đồng ý cho đồng sở hữu chuyển nhượng quyền sáng chế trong công ty hợp danh

Nếu quyền sở hữu sáng chế thuộc sở hữu chung của nhiều người thì khi chuyển giao phải có Văn bản đồng ý cho đồng sở hữu chuyển nhượng quyền sáng chế.
facebook share góp ý In biểu mẫu Lưu biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                                                                 ...... ....................... , ngày....... tháng .........  năm         

VĂN BẢN ĐỒNG Ý CHO ĐỒNG CHỦ SỞ HỮU

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SÁNG CHẾ

 

Kính gửi: ..........................................................................................

(Ghi: Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng)

 

(Trường hợp đồng sở hữu là cá nhân)

Tôi là:.............................................................

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ......................  Do: ....................................... Cấp ngày: ...............  

(Trường hợp đồng sở hữu là tổ chức)

Tôi là:.............................................................

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ......................  Do: ....................................... Cấp ngày: ...............

Là đại diện theo pháp luật của Công ty.........................................................

Mã số doanh nghiệp: ..................................... Do: ........................................ Cấp ngày: ...............

 

Là đồng sở hữu với (anh/chị hoặc Công ty)............................................................ trong (các) sáng chế sau đây:

STT

Tên sáng chế

Tên Tác giả

Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký sáng chế

Số GCN

Ngày cấp

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tôi hoàn toàn đồng ý cho (anh/chị hoặc Công ty)............................. được chuyển nhượng quyền    ............................................................. (quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng; ngăn cấm người khác sử dụng; định đoạt) đối với sáng chế nêu trên.

 

Xác nhận của cơ quan

 

Đồng sở hữu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ tục pháp lý sử dụng biểu mẫu này
X