Công văn 678/TCT-CS trả lời vướng mắc về việc chính sách giảm tiền thuê đất

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục ThuếSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:678/TCT-CSNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
  Ngày ban hành:06/03/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/03/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------
  Số: 678/TCT-CS
  V/v: Chính sách giảm tiền thuê đất
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------------------------
  Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014

   
   
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông
   
  Trả lời Công văn số 05/CT-THNVDT ngày 2/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vướng mắc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2005):
  + Tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Chương I, quy định đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:
  “2. Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước thu tiền thuê hàng năm hoặc thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau đây:
  a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.”
  + Tại Điều 15 Chương III, quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
  “Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:
  1. Thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với hợp tác xã được giảm 50% tiền thuê đất.
  2. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng được xét giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại.
  3. Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh.
  4. Đất thuê thuộc dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
  5. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”
  + Tại Điều 27 Chương V, quy định về hiệu lực thi hành:
  “Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  Những quy định trước đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.”
  Căn cứ các quy định trên, kể từ ngày 10/12/2005 (ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì quy định tại Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được thay thế bằng Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ. Trường hợp nếu Công ty TNHH Green Farm Đắk Nông được Nhà nước cho thuê đất từ sau ngày 10/12/2005 thì thuộc đối tượng nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và các quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.
  Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào quy định hiện hành và hồ sơ cụ thể để xem xét, giải quyết cho đơn vị.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế (BTC);
  - Vụ Pháp chế (TCT);
  - Lưu: VT, CS (03b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
  Ban hành: 14/11/2005 Hiệu lực: 10/12/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới