Kế hoạch 145/KH-UBND Hà Nội triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:145/KH-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Quốc Hùng
  Ngày ban hành:02/07/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 145/KH-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

   

   

  KẾ HOẠCH

  TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2016 - 2020) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  - Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố cho mỗi quận, huyện, thị xã làm cơ sở hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện.

  - Tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trong thời gian sớm nhất để cụ thể hóa nội dung điều chỉnh quy hoạch của Thành phố đã được phê duyệt; đáp ứng kịp thời cho yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố.

  II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THC HIỆN

  1. Công bố công khai quy hoạch, phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất

  - Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 25/5/2018 để tổ chức, người dân biết và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

  Hình thức công khai: Tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường; gửi tài liệu quy hoạch đến các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; treo công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại trụ sở Sở Tài nguyên và môi trường.

  - Tổ chức phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố đến năm 2020 cho UBND các quận, huyện, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016- 2020) cấp huyện theo quy định.

  - Thời hạn hoàn thành trước ngày 04/7/2018.

  2. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố phân bổ, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016- 2020) của địa phương, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) thẩm định theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước 10/7/2018.

  3. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  3.1. Căn cứ các quy định của pháp luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND Thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố (theo quy định Điều 44 Luật Đất đai năm 2013). Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/7/2018.

  3.2. Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, khảo sát thực địa (nếu xét thấy cần thiết), kiểm tra sự phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

  3.3. Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

  Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên Hội đồng và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến:

  Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để tổng hợp.

  Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn góp ý, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức thẩm định theo quy định, có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về kết quả thẩm định; trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ và làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Thời hạn hoàn thành trong tháng 7/2018.

  UBND các quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh hồ sơ và trình HĐND cùng cấp thông qua; UBND cấp huyện nộp 03 (ba) bộ hồ sơ kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để thẩm định. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND Thành phố xét duyệt. Thời hạn hoàn thành trong tháng 8/2018.

  III. TCHỨC THC HIỆN

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định): là đầu mối chủ trì phối hợp với các sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc xây dựng chương trình công tác cụ thể và triển khai thực hiện Kế hoạch này; Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); Định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

  2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin quy hoạch; Xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

  3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020.

  4. Các sở, ban, ngành Thành phố: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyên ngành và lĩnh vực chuyên môn được giao.

  5. UBND các quận, huyện, thị xã: Chủ trì trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định, xây dựng kế hoạch triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) được phê duyệt; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  -
  Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để báo cáo)
  - Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
  - Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
  - Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các sở, ban ngành Thành phố;
  - UBND các quận, huyện, thị xã;
  - VP UBND TP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TH, TKBT, TH-CB, ĐT (thực,thg,qn);
  -Lưu: VT. (21953-26.6)

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Quốc Hùng

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  Ban hành: 02/06/2014 Hiệu lực: 17/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 25/05/2018 Hiệu lực: 25/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 145/KH-UBND Hà Nội triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:145/KH-UBND
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:02/07/2018
  Hiệu lực:02/07/2018
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Quốc Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới