hieuluat

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Hội đồng nhân dân tỉnh Lào CaiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:19/2019/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Văn Vịnh
  Ngày ban hành:06/12/2019Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/01/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH LÀO CAI

  _______

  Số: 19/2019/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   Lào Cai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM (2020- 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

  _________

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
  KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 12

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Sau khi xem xét Tờ trình số 273/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau; Báo cáo thẩm tra số 288/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

  1. Bảng giá đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị:

  (Chi tiết tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị quyết)

  2. Bảng giá đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn:

  (Chi tiết tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị quyết).

  3. Bảng giá đất nông nghiệp gồm: Đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất nuôi trồng thủy sản; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất:

  (Chi tiết tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị quyết).

  4. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp, khu công nghiệp thương mại và các cụm tiểu thủ công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai:

  (Chi tiết tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo Nghị quyết)

  5. Đất chưa giao sử dụng sau làn dân cư tại đô thị hoặc nông thôn là diện tích đất nằm kẹp giữa hoặc sau các làn dân cư, không có lối đi vào: Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định giá đất cụ thể, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể.

  6. Giá đất phi nông nghiệp khác: Được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

  7. Giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Được xác định bằng giá đất rừng sản xuất liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

  8. Giá đất nông nghiệp khác: Được xác định bằng giá đất trồng lúa liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

  9. Giá các loại đất sử dụng vào mục đích công cộng:

  a) Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ được xác định bằng giá đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

  b) Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích sản xuất được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

  10. Giá đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Được xác định bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

  11. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng:

  a) Sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản được xác định bằng giá đất nuôi trồng thủy sản liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

  b) Sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản được xác định bằng giá đất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã quy định trong Bảng giá đất.

  12. Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, giá đất cho thuê đất được xác định bằng giá của loại đất cùng mục đích sử dụng liền kề hoặc vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) quy định trong Bảng giá đất.

  Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết, công bố Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) theo các phụ lục đính kèm.

  2. Trường hợp Bảng giá đất này có nội dung không phù hợp với Khung giá đất 05 năm (2020-2024) do Chính phủ ban hành thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi kịp thời.

  3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  4. Bảng giá đất quy định tại Nghị quyết này được thực hiện trong thời gian 05 năm, từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV - Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

   

   Nơi nhận:

  - UBTV Quốc hội, Chính phủ;

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Bộ Tài chính;

  - Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;

  - TT: TU, HĐND, ĐĐBQH, UBND tỉnh;

  - Các ban của HĐND tỉnh;

  - Đại biểu HĐND tỉnh;

  - Các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể tỉnh;

  - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

  - Văn phòng: TU, HĐND, UBND tỉnh;

  - Báo, Đài PT-TH tỉnh, Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;

  - Chuyên viên TH;

  - Lưu: VT, TH.

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Vịnh

  PHỤ LỤC SỐ I:

  BẢNG GIÁ ĐẤT Ở; ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
  (Kèm theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)

   

  Đơn vị: đồng/m2

   

   

  Giá đất ở

  Giá đất
  TM-DV

  Giá đất
  SXKD PNN

  (4)

  (5)

  (6)

  1

  THÀNH PHỐ LÀO CAI

   

   

   

  1.1

  PHƯỜNG LÀO CAI

   

   

   

  1

  Đường Nguyễn Huệ

  Từ cầu Kiều I đến phố Sơn Hà

  24,000,000

  19,200,000

  14,400,000

  2

  Từ phố Sơn Hà đến cầu Cốc Lếu

  21,600,000

  17,280,000

  12,960,000

  3

  Từ cầu Cốc Lếu đến phố Nguyễn Tri Phương hết phường Lào Cai

  18,000,000

  14,400,000

  10,800,000

  4

  Phố Sơn Hà

  Từ đường Nguyễn Huệ đến cầu chui

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  5

  Từ cầu chui đến phố Phan Bội Châu

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  6

  Phố Trần Nguyên Hãn

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Công Hoan

  7,700,000

  6,160,000

  4,620,000

  7

  Phố Trần Nguyên Hãn (đoạn qua Bưu điện)

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Công Hoan

  7,700,000

  6,160,000

  4,620,000

  8

  Phố Văn Cao

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Công Hoan

  7,700,000

  6,160,000

  4,620,000

  9

  Phố Phan Bội Châu

  Từ cầu Kiều I đến cổng lên Đền Thượng

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  10

  Từ cổng lên Đền Thượng đến phố Nậm Thi

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  11

  Từ phố Nậm Thi đến Quốc lộ 70

  3,500,000

  2,800,000

  2,100,000

  12

  Phố Nậm Thi

  Từ đầu phố Phan Bội Châu đến phố Lê Lợi

  3,250,000

  2,600,000

  1,950,000

  13

  Phố Ngô Thị Nhậm

  Từ phố Phan Bội Châu đến phố Lê Lợi

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  14

  Phố Nguyễn Thiếp

  Từ phố Phan Bội Châu đến phố Lê Lợi

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  15

  Phố Bùi Thị Xuân

  Từ phố Phan Bội Châu đến phố Lê Lợi

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  16

  Phố Lê Lợi

  Từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Nậm Thi

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  17

  Phố Nguyễn Thái Học

  Từ cầu Kiều I đến cầu chui

  3,500,000

  2,800,000

  2,100,000

  18

  Phố Nguyễn Công Hoan

  Từ cầu Kiều I đến cầu chui

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  19

  Phố Hoàng Diệu

  Từ phố Sơn Hà đến địa phận phường Phố Mới

  2,400,000

  1,920,000

  1,440,000

  20

  Đường vào trạm nghiền CLANKER

  Từ Quốc lộ 70 đến trạm nghiền CLANKER

  1,400,000

  1,120,000

  840,000

  21

  Phố Nguyễn Quang Bích

  Từ Nguyễn Huệ đến kè KL 94

  15,600,000

  12,480,000

  9,360,000

  22

  Đường giáp kè KL 94

  Từ phố Nguyễn Quang Bích đến cầu Cốc Lếu

  12,800,000

  10,240,000

  7,680,000

  23

  Từ phố Nguyễn Quang Bích đến Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu

  15,600,000

  12,480,000

  9,360,000

  24

  Quốc lộ 70

  Từ phố Phan Bội Châu đến phố Tô Hiệu

  2,400,000

  1,920,000

  1,440,000

  25

  Từ phố Tô Hiệu đến hết địa phận phường Lào Cai

  2,400,000

  1,920,000

  1,440,000

  26

  Phố Tô Hiệu (Tuyến T1)

  Từ Quốc lộ 70 đến cây xăng Na Mo

  1,900,000

  1,520,000

  1,140,000

  27

  Tuyến T2

  Từ Quốc lộ 70 đến Phố Tô Hiệu

  1,900,000

  1,520,000

  1,140,000

  28

  Tuyến T3

  Từ Phố Tô Hiệu đến phố Triệu Tiến Tiên

  1,900,000

  1,520,000

  1,140,000

  29

  Tuyến T4

  Từ Quốc lộ 70 đến phố Tô Hiệu

  1,900,000

  1,520,000

  1,140,000

  30

  Phố Triệu Tiến Tiên (T5)

  Từ tuyến T2 đến tuyến T4

  1,900,000

  1,520,000

  1,140,000

  31

  Phố Na Mo (T6)

  Từ tuyến T2 đến tuyến T4

  1,900,000

  1,520,000

  1,140,000

  32

  Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

  1,100,000

  880,000

  660,000

  1.2

  PHƯỜNG PHỐ MỚI

   

   

   

  33

  Đường Nguyễn Huệ

  Từ phố Nguyễn Tri Phương đến phố Phạm Hồng Thái

  19,500,000

  15,600,000

  11,700,000

  34

  Từ phố Phạm Hồng Thái đến phố Hồ Tùng Mậu

  23,400,000

  18,720,000

  14,040,000

  35

  Từ phố Hồ Tùng Mậu đến phố Hợp Thành

  28,600,000

  22,880,000

  17,160,000

  36

  Từ phố Hợp Thành đến phố Lương Thế Vinh

  23,400,000

  18,720,000

  14,040,000

  37

  Đoạn còn lại

  18,200,000

  14,560,000

  10,920,000

  38

  Phố Nguyễn Tri Phương

  Từ phố Nguyễn Huệ đến phố Khánh Yên

  3,900,000

  3,120,000

  2,340,000

  39

  Ngõ Nguyễn Tri Phương

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

  3,300,000

  2,640,000

  1,980,000

  40

  Ngõ 02 Nguyễn Tri Phương

  HTX Nhật Anh

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  41

  Phố Hoàng Diệu

  Từ giáp địa phận phường Lào Cai đến Đền Cấm

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  42

  Khu vực sau đền Cấm

  Thuộc tổ 15B (tổ 33 cũ)

  2,040,000

  1,632,000

  1,224,000

  43

  Đường T1 (xung quanh Đền Cấm)

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  44

  Phố Triệu Quang Phục

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

  4,550,000

  3,640,000

  2,730,000

  45

  Từ đường Hoàng Diệu đến Khu TĐC Đông Phố Mới

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  46

  Phố Triệu Quang Phục kéo dài

  Từ phố Triệu Quang Phục đến hết đường (lối vào công ty Chính Thông - Tổ 2)

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  47

  Phố Hà Chương

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Lê Khôi

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  48

  Từ phố Lê Khôi đến phố Nguyễn Tri Phương

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  49

  Đường ngang K30

  Từ phố Lê Khôi đến phố Hà Chương

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  50

  Phố Lê Ngọc Hân

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Minh Khai

  5,600,000

  4,480,000

  3,360,000

  51

  Phố Lương Ngọc Quyến

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Minh Khai

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  52

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  53

  Đất sau làn dân cư tổ 6, phường Phố Mới

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  54

  Phố Dã Tượng

  Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Tôn Thất Thuyết

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  55

  Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Minh Khai

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  56

  Phố Phạm Hồng Thái

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Tôn Thất Thuyết

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  57

  Đoạn còn lại

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  58

  Phố Mạc Đĩnh Chi

  Từ phố Phạm Hồng Thái đến phố Lương Ngọc Quyến

  10,200,000

  8,160,000

  6,120,000

  59

  Phố Hồ Tùng Mậu

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Ngô Văn Sở

  9,000,000

  7,200,000

  5,400,000

  60

  Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Minh Khai

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  61

  Phố Phan Đình Phùng

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Minh Khai

  22,000,000

  17,600,000

  13,200,000

  62

  Phố Hợp Thành

  Từ Nguyễn Huệ đến phố Ngô Văn Sở

  9,100,000

  7,280,000

  5,460,000

  63

  Từ Ngô Văn Sở đến Phạm Văn Xảo

  6,500,000

  5,200,000

  3,900,000

  64

  Phố Ngô Văn Sở

  Từ phố Khánh Yên đến phố Dã Tượng

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  65

  Từ phố Dã Tượng đến đường Nguyễn Huệ

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  66

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Khánh Yên

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  67

  Phố Tôn Thất Thuyết

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Hồ Tùng Mậu

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  68

  Phố Lương Thế Vinh

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Đinh Bộ Lĩnh

  5,900,000

  4,720,000

  3,540,000

  69

  Phố Lê Khôi

  Từ phố Triệu Quang Phục đến phố Nguyễn Tri Phương (đoạn qua K30)

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  70

  Từ phố Triệu Quang Phục đến phố Lương Ngọc Quyến

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  71

  Ngõ Lê Khôi

  Các đường nhánh trong khu TĐC Lê Khôi

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  72

  Phố Phạm Ngũ Lão

  Từ phố Dã Tượng đến phố Hồ Tùng Mậu

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  73

  Ngõ 26 Phạm Ngũ Lão

  Ngõ vào khu dân cư Bình An

  4,200,000

  3,360,000

  2,520,000

  74

  Phố Cao Thắng

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

  4,900,000

  3,920,000

  2,940,000

  75

  Phố Minh Khai

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Hồ Tùng Mậu

  11,000,000

  8,800,000

  6,600,000

  76

  Từ Hồ Tùng Mậu đến phố Hợp Thành

  9,100,000

  7,280,000

  5,460,000

  77

  Phố Đinh Công Tráng

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Nguyễn Tri Phương

  4,200,000

  3,360,000

  2,520,000

  78

  Phố Khánh Yên

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Quảng trường Ga (Giáp Đội cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt ga quốc tế Lào Cai)

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  79

  Đoạn tiếp giáp với Quảng trường ga

  28,600,000

  22,880,000

  17,160,000

  80

  Từ phố Quảng trường Ga (Giáp khách sạn Thiên Hải) đến phố Ngô Văn Sở

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  81

  Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Phạm Văn Khả

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  82

  Phố Hà Bổng

  Đường nối từ phố Quảng trường ga đến phố Ngô Văn Sở

  5,100,000

  4,080,000

  3,060,000

  83

  Phố Quảng Trường Ga

  2 đoạn 2 bên quảng trường ga (nối đường Nguyễn Huệ và phố Khánh Yên)

  28,600,000

  22,880,000

  17,160,000

  84

  Phố Kim Hải

  Đường nối từ phố Phan Đình Phùng đến phố Hợp Thành

  4,400,000

  3,520,000

  2,640,000

  85

  Phố Hồ Xuân Hương

  Từ Ngô Văn Sở đến đường bờ sông (Phạm Văn Xảo)

  4,400,000

  3,520,000

  2,640,000

  86

  Phố Nguyễn Viết Xuân (K1)

  Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Đinh Bộ Lĩnh

  4,200,000

  3,360,000

  2,520,000

  87

  Phố Lê Thị Hồng Gấm (K2)

  Từ phố Ngô Văn Sở đến phố Đinh Bộ Lĩnh

  4,200,000

  3,360,000

  2,520,000

  88

  Phố Phan Đình Giót (K3)

  Từ đường Nguyễn Huệ đến phố Phạm Văn Xảo

  12,500,000

  10,000,000

  7,500,000

  89

  Phố Mai Văn Ty

  Từ phố Tô Vĩnh Diện đến phố Phạm Văn Khả

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  90

  Phố Ngọc Uyển

  Từ phố Tô Vĩnh Diện đến phố Phạm Văn Khả

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  91

  Phố Phạm Văn Xảo

  (D1): Từ phố Minh Khai đến phố Hồ Xuân Hương

  15,400,000

  12,320,000

  9,240,000

  92

  Từ phố Hồ Xuân Hương đến chân cầu Phố Mới

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  93

  Đoạn còn lại (từ chân cầu Phố Mới đến hết địa phận phường Phố Mới)

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  94

  Phố Phạm Văn Khả

  Từ phố Khánh Yên đến phố Phạm Văn Xảo

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  95

  Phố Đinh Bộ Lĩnh

  Từ tiếp nối phố Minh Khai (đoạn giao với phố Hợp Thành) đến chân cầu Phố Mới

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  96

  Từ chân cầu Phố Mới đến hết địa phận phường Phố Mới

  6,300,000

  5,040,000

  3,780,000

  97

  Phố Tô Vĩnh Diện

  Từ đường M18 (đầu cầu phố mới) đến phố Đinh Bộ Lĩnh

  4,200,000

  3,360,000

  2,520,000

  98

  Từ phố Đinh Bộ Lĩnh đến phố Phạm Văn Xảo

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  99

  Phố Cô Tiên (đường M21)

  Từ phố Tô Vĩnh Diện đến phố Phạm Văn Khả

  3,200,000

  2,560,000

  1,920,000

  100

  Đường M18

  Đường nối từ đường Nguyễn Huệ đến phố Khánh Yên

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  101

  Đường quy hoạch song song cầu Phố Mới

  Từ phố Đinh Bộ Lĩnh đến phố K3

  3,200,000

  2,560,000

  1,920,000

  102

  Phố Ngũ Chỉ Sơn

  Từ phố Đinh Bộ Lĩnh đến phố Phạm Văn Xảo

  2,700,000

  2,160,000

  1,620,000

  103

  Ngõ tổ 26

  Từ Khánh Yên giáp khu Đầu máy

  1,500,000

  1,200,000

  900,000

  104

  Ngõ tổ 29

  Từ phố Khánh Yên đến đường sắt

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  105

  Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

  1,200,000

  960,000

  720,000

  1.3

  PHƯỜNG DUYÊN HẢI

   

   

   

  106

  Đường Hoàng Liên

  Từ cầu Cốc Lếu đến đường Nhạc Sơn

  26,000,000

  20,800,000

  15,600,000

  107

  Đường Nhạc Sơn

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Lê Hồng Phong

  17,000,000

  13,600,000

  10,200,000

  108

  Từ phố Lê Hồng Phong đến phố Lương Khánh Thiện

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  109

  Từ phố Lương Khánh Thiện đến phố Ngô Tất Tố

  6,600,000

  5,280,000

  3,960,000

  110

  Từ phố Ngô Tất Tố đến phố Lê Quý Đôn

  8,300,000

  6,640,000

  4,980,000

  111

  Đường Điện Biên (tỉnh lộ 156)

  Từ đường Nhạc Sơn đến hết đất Đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai (Đầu đường T4 - Hồ Đài phát thanh)

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  112

  Từ hết đất Đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai (Đầu đường T4 - Hồ Đài phát thanh) đến đường đi xã Đồng Tuyển

  6,400,000

  5,120,000

  3,840,000

  113

  Từ đường đi xã Đồng Tuyển đến đường Thủ Dầu Một

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  114

  Đoạn còn lại: Từ đường Thủ Dầu Một - Cầu Sập (Cầu Duyên Hải)

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  115

  Các đường thuộc dự án khu đô thị mới từ tổ 24A đến tổ 26B

  T1, T2, T3, T4, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9

  3,500,000

  2,800,000

  2,100,000

  116

  Đường ngõ xóm tổ 24

  Từ đường đi xã Đồng Tuyển đến hết đường

  1,400,000

  1,120,000

  840,000

  117

  Đường ngõ xóm tổ 26A

  Đường ngõ xóm sau số nhà 245 tổ 26A đường Điện Biên

  1,200,000

  960,000

  720,000

  118

  Đường vào xã Đồng Tuyển

  Từ đường Điện Biên đến hết địa phận phường Duyên Hải

  1,800,000

  1,440,000

  1,080,000

  119

  Phố Thanh Niên

  Từ phố Hoàng Liên đến phố Đăng Châu

  15,000,000

  12,000,000

  9,000,000

  120

  Từ phố Đăng Châu đến phố Duyên Hà

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  121

  Phố Duyên Hà

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Đăng Châu

  8,500,000

  6,800,000

  5,100,000

  122

  Từ phố Đăng Châu đến phố Duyên Hải

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  123

  Phố Đăng Châu

  Từ phố Thủy Hoa đến phố Duyên Hà

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  124

  Từ phố Duyên Hà đến phố Lê Hồng Phong

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  125

  Phố Sơn Đen

  Từ phố Duyên Hà đến phố Thủy Hoa

  6,500,000

  5,200,000

  3,900,000

  126

  Phố Hưng Hóa

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Duyên Hà

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  127

  Phố Ngô Gia Tự

  Từ phố Duyên Hà đến phố Lê Hồng Phong

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  128

  Phố Lê Hồng Phong

  Từ đường Nhạc Sơn đến phố Lương Khánh Thiện

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  129

  Phố Ba Chùa

  Từ phố Ngô Gia Tự đến phố Duyên Hà

  6,500,000

  5,200,000

  3,900,000

  130

  Đường ngõ xóm tổ 12 (tổ 16A cũ)

  Từ đường Lê Hồng Phong đến hết đường

  1,400,000

  1,120,000

  840,000

  131

  Đường M4, sau làn dân cư bám dọc tuyến Lê Hồng Phong

  1,800,000

  1,440,000

  1,080,000

  132

  Phố Thủy Hoa

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Duyên Hải

  24,000,000

  19,200,000

  14,400,000

  133

  Ngõ Thủy Hoa

  Giáp số nhà 082 phố Thủy Hoa (Công ty liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai)

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  134

  Phố Thủy Tiên

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Đăng Châu

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  135

  Phố Lê Chân

  Từ phố Thanh Niên đến phố Hưng Hóa

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  136

  Phố Duyên Hải

  Từ nút giao Thủy Hoa - Duyên Hà - Thanh Niên đến ngã ba Duyên Hải (gốc đa cũ)

  18,000,000

  14,400,000

  10,800,000

  137

  Từ ngã ba Duyên Hải (gốc đa cũ) đến ngã ba Công ty Thiên Hòa An

  7,800,000

  6,240,000

  4,680,000

  138

  Từ ngã ba Công ty Thiên Hòa An đến đường Thủ Dầu Một

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  139

  Phố Nguyễn Đức Cảnh

  Từ phố Duyên Hải đến phố Đăng Châu

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  140

  Các đường phía sau làn dân cư thuộc khu vực phố Nguyễn Đức Cảnh Thủ Dầu Một, Tô Hiến Thành

  Đường M5 (từ đường Thủ Dầu Một đến đường M6)

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  141

  Các đường còn lại

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  142

  Phố Lương Khánh Thiện

  Từ đường Nhạc Sơn đến đường Thủ Dầu Một

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  143

  Từ đường Thủ Dầu Một đến phố Nguyễn Đức Cảnh

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  144

  Phố Lê Văn Hưu

  Từ đường Nhạc Sơn đến phố Lương Khánh Thiện

  4,900,000

  3,920,000

  2,940,000

  145

  Phố Nguyễn Siêu

  Từ phố Duyên Hà đến phố Nguyễn Đức Cảnh

  4,900,000

  3,920,000

  2,940,000

  146

  Phố Nguyễn Biểu

  Từ phố Ba Chùa đến phố Nguyễn Đức Cảnh

  4,900,000

  3,920,000

  2,940,000

  147

  Phố Phùng Khắc Khoan

  Từ phố Nguyễn Siêu đến phố Nguyễn Biểu

  4,900,000

  3,920,000

  2,940,000

  148

  Phố Trần Quang Khải (A2 cũ)

  Từ phố Nguyễn Đức Cảnh đến đường phố Duyên Hải (B4)

  4,800,000

  3,840,000

  2,880,000

  149

  Phố Trần Đại Nghĩa (A3 cũ)

  Từ phố Trần Đặng đến ngã ba giao với đường Điện Biên

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  150

  Đường Nguyễn Khuyến (Đường Bổ Ô)

  Từ đường Nhạc Sơn đến Phố Trần Đại Nghĩa

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  151

  Ngõ Nhạc Sơn cũ

  Từ đường Nhạc Sơn đến hết số nhà 033

  3,200,000

  2,560,000

  1,920,000

  152

  Đoạn còn lại (Từ hết số nhà 031 đến số nhà 007)

  2,400,000

  1,920,000

  1,440,000

  153

  Đường bờ sông T1

  Từ đường Duyên Hải đến khu thương mại Kim Thành

  7,700,000

  6,160,000

  4,620,000

  154

  Đường T2

  Đoạn nối từ đường Duyên Hải đến đường T1 giáp đất công ty Thiên Hoà An

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  155

  Phố Nguyễn An Ninh

  Từ đường Điện Biên đến cuối đường Nhạc Sơn (Công ty môi trường đô thị)

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  156

  Phố Nguyễn Văn Huyên

  Từ phố Nguyễn An Ninh đến phố Trừ Văn Thố

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  157

  Phố Ngô Đức Kế

  Từ phố Trừ Văn Thố đến giáp phường Kim Tân

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  158

  Phố Phan Kế Toại

  Từ phố Nguyễn An Ninh đến hết phố Nguyễn Văn Huyên

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  159

  Phố Phan Trọng Tuệ

  Từ phố Nguyễn An Ninh đến đường Điện Biên

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  160

  Phố Trừ Văn Thố

  Từ phố Nguyễn An Ninh đến đường Điện Biên

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  161

  Các đường còn lại thuộc Hồ số 6

  Các đường còn lại

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  162

  Phố Trần Quốc Hoàn

  Từ phố Trần Đặng đến đường Điện Biên

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  163

  Phố Nguyễn Khang

  Từ Đoàn nghệ thuật dân tộc (Đường T4 - Hồ Đài phát thanh) đến phố Nguyễn Huy Tưởng

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  164

  Từ phố Nguyễn Huy Tưởng đến phố Trần Đặng

  3,300,000

  2,640,000

  1,980,000

  165

  Phố Trần Duy Hưng

  Từ ngã tư Nguyễn Khuyến đến đường Điện Biên

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  166

  Phố Nguyễn Huy Tưởng

  Từ phố Trần Duy Hưng đến phố Nguyễn Khang

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  167

  Các đường còn lại thuộc hồ Đài phát thanh truyền hình (cũ)

  Các đường còn lại

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  168

  Phố Trần Tế Xương

  Từ phố Nguyễn Khuyến đến phố Ngô Tất Tố

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  169

  Phố Ngô Tất Tố

  Từ phố Trần Quốc Hoàn đến đường Nhạc Sơn

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  170

  Phố Tô Hiến Thành

  Từ đường Điện Biên đến phố Trần Quang Khải

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  171

  Phố Trần Đặng

  Từ đường Điện Biên đến Nguyễn Khuyến

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  172

  Đường ngõ xóm tổ 19A

  Khu vực phía sau làn dân cư Nguyễn Khuyến đến đồi trung tâm giáo dục thường xuyên

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  173

  Đường ngõ xóm tổ 21

  Khu vực phía sau làn dân cư phố Nguyễn An Ninh giáp chân đồi Nhạc Sơn tổ 21

  1,400,000

  1,120,000

  840,000

  174

  Đường M4 (doanh nghiệp Phùng Minh)

  Từ phố Lương Khánh Thiện đến phố Lê Hồng Phong

  3,500,000

  2,800,000

  2,100,000

  175

  Các tuyến đường trong khu du lịch sinh thái Minh Hải

  3,500,000

  2,800,000

  2,100,000

  176

  Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

  1,400,000

  1,120,000

  840,000

  1.4

  PHƯỜNG CỐC LẾU

   

   

   

  177

  Đường Hoàng Liên

  Từ cầu Cốc Lếu đến đường Nhạc Sơn

  26,000,000

  20,800,000

  15,600,000

  178

  Từ đường Nhạc Sơn đến phố Phan Chu Trinh

  26,000,000

  20,800,000

  15,600,000

  179

  Từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Quý Đôn

  24,000,000

  19,200,000

  14,400,000

  180

  Đường Nhạc Sơn

  Từ đường Hoàng Liên đến Phố Hoàng Văn Thụ

  17,000,000

  13,600,000

  10,200,000

  181

  Từ phố Hoàng Văn Thụ đến Phố Phan Chu Trinh

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  182

  Từ phố Phan Chu Trinh đến phố Trần Đăng Ninh

  6,600,000

  5,280,000

  3,960,000

  183

  Đường Nhạc Sơn

  Từ phố Trần Đăng Ninh đến phố Lê Quý Đôn

  8,300,000

  6,640,000

  4,980,000

  184

  Đường An Dương Vương

  Từ cầu Cốc Lếu đến phố Phan Huy Chú

  36,400,000

  29,120,000

  21,840,000

  185

  Từ phố Phan Huy Chú đến giáp phường Kim Tân

  42,000,000

  33,600,000

  25,200,000

  186

  Đường Ngô Quyền

  Từ đường Hoàng Liên đến cống ф200

  22,000,000

  17,600,000

  13,200,000

  187

  Đường N6

  Từ Đường Ngô Quyền đến phố Soi Tiền

  16,000,000

  12,800,000

  9,600,000

  188

  Ngõ Ngô Quyền

  Từ đường Ngô Quyền đến giáp địa phận phường Kim Tân

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  189

  Phố Cốc Lếu

  Từ ngã 5 đến phố Kim Đồng

  45,500,000

  36,400,000

  27,300,000

  190

  Từ Kim Đồng đến ngã 4 Lê Văn Tám - Nguyễn Trung Trực

  36,000,000

  28,800,000

  21,600,000

  191

  Từ Nguyễn Trung Trực đến Hoàng Liên

  34,200,000

  27,360,000

  20,520,000

  192

  Phố Hoà An

  Từ phố Cốc Lếu đến phố Hồng Hà

  45,500,000

  36,400,000

  27,300,000

  193

  Phố Hồng Hà

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Kim Chung

  45,500,000

  36,400,000

  27,300,000

  194

  Từ phố Kim Chung đến phố Lê Văn Tám

  34,200,000

  27,360,000

  20,520,000

  195

  Từ phố Lê Văn Tám đến phố Phan Huy Chú

  28,500,000

  22,800,000

  17,100,000

  196

  Từ phố Phan Huy Chú đến phố Sơn Đạo

  24,700,000

  19,760,000

  14,820,000

  197

  Ngõ Hồng Hà

  Bao quanh chợ B Cốc Lếu

  26,600,000

  21,280,000

  15,960,000

  198

  Ngõ Trạm điện Hồng Hà

  Từ phố Hồng Hà đến đường An Dương Vương

  4,900,000

  3,920,000

  2,940,000

  199

  Phố Sơn Tùng

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Cốc Lếu

  41,400,000

  33,120,000

  24,840,000

  200

  Từ phố Cốc Lếu đến đường An Dương Vương

   20,000,000

  16,000,000

  12,000,000

  201

  Phố Kim Đồng

  Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

  33,000,000

  26,400,000

  19,800,000

  202

  Từ phố Cốc Lếu đến phố Nguyễn Trung Trực

  15,500,000

  12,400,000

  9,300,000

  203

  Phố Kim Chung

  Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

  32,500,000

  26,000,000

  19,500,000

  204

  Phố Võ Thị Sáu

  Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

  27,200,000

  21,760,000

  16,320,000

  205

  Phố Lý Tự Trọng

  Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

  27,200,000

  21,760,000

  16,320,000

  206

  Phố Lê Văn Tám

  Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

  23,800,000

  19,040,000

  14,280,000

  207

  Phố Trần Quốc Toản

  Từ đường An Dương Vương đến phố Cốc Lếu

  23,800,000

  19,040,000

  14,280,000

  208

  Phố Cao Bá Quát

  Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

  20,400,000

  16,320,000

  12,240,000

  209

  Phố Tản Đà

  Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

  20,400,000

  16,320,000

  12,240,000

  210

  Phố Nguyễn Công Trứ

  Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

  20,400,000

  16,320,000

  12,240,000

  211

  Phố Phan Huy Chú

  Từ phố Hồng Hà đến phố Cốc Lếu

  21,600,000

  17,280,000

  12,960,000

  212

  Phố Nguyễn Trung Trực

  Từ phố Sơn Tùng đến phố Cốc Lếu

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  213

  Phố Sơn Đạo

  Từ đường An Dương Vương đến đường Hoàng Liên

  25,000,000

  20,000,000

  15,000,000

  214

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  215

  Từ phố Hoàng Văn Thụ đến phố Phan Chu Trinh

  8,400,000

  6,720,000

  5,040,000

  216

  Ngõ Sơn Đạo

  Từ phố Sơn Đạo đến chân đồi Công ty giống cây trồng

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  217

  Phố Soi Tiền

  Từ đường Hồng Hà đến giáp địa phận phường Kim Tân

  31,500,000

  25,200,000

  18,900,000

  218

  Phố Đinh Lễ

  Từ đường Hoàng Liên đến đường An Dương Vương

  42,000,000

  33,600,000

  25,200,000

  219

  Phố Lý Ông Trọng

  Từ phố Soi Tiền đến đường An Dương Vương

  19,800,000

  15,840,000

  11,880,000

  220

  Phố Mai Hắc Đế

  Từ phố Soi Tiền đến đường An Dương Vương

  19,800,000

  15,840,000

  11,880,000

  221

  Phố Lê Quý Đôn

  Từ đường Hoàng Liên đến đường Nhạc Sơn

  13,500,000

  10,800,000

  8,100,000

  222

  Ngõ 74 - Lê Quý Đôn

  Ngõ đất công ty TNHH Phượng Anh

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  223

  Phố Nghĩa Đô

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

  8,400,000

  6,720,000

  5,040,000

  224

  Phố Phan Chu Trinh

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

  10,800,000

  8,640,000

  6,480,000

  225

  Từ phố Hoàng Văn Thụ đến đường Nhạc Sơn

  7,600,000

  6,080,000

  4,560,000

  226

  Phố Tán Thuật

  Từ phố Hoàng Hoa Thám đến phố Nghĩa Đô

  9,500,000

  7,600,000

  5,700,000

  227

  Từ phố Nghĩa Đô đến đến trường mần non Hoa Mai

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  228

  Từ đường Hoàng Liên đến số nhà 032 (phố Tán Thuật)

  6,300,000

  5,040,000

  3,780,000

  229

  Phố Hoàng Văn Thụ

  Từ đường Nhạc Sơn đến phố Trần Đăng Ninh

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  230

  Ngõ 116 đường Hoàng Văn Thụ

  Từ Hoàng Văn Thụ đến Đặng Trần Côn

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  231

  Từ số nhà 002 (ngõ 116) đến hết đường

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  232

  Phố Hoàng Hoa Thám

  Từ phố Hoàng Văn Thụ đến phố Phan Chu Trinh

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  233

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

  10,800,000

  8,640,000

  6,480,000

  234

  Lương Văn Can

  Từ phố Hoàng Văn Thụ đến phố Đặng Trần Côn

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  235

  Từ phố Đặng Trần Côn đến phố Sơn Đạo

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  236

  Phố Trần Đăng Ninh

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Văn Thụ

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  237

  Từ phố Hoàng Văn Thụ đến đường Nhạc Sơn

  8,400,000

  6,720,000

  5,040,000

  238

  Ngõ 158 đường Trần Đăng Ninh

  Từ đường Trần Đăng Ninh đến lõi Hồng Ngọc

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  239

  Phố Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Từ đường Nhạc Sơn đến phố Lê Quý Đôn

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  240

  Phố Đoàn Thị Điểm

  Từ đường Nhạc Sơn đến Phố Đặng Trần Côn

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  241

  Phố Đặng Trần Côn

  Từ phố Trần Đăng Ninh đến phố Lê Quý Đôn

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  242

  Từ phố Phan Chu Trinh đến phố Sơn Đạo

  7,200,000

  5,760,000

  4,320,000

  243

  Ngõ Đặng Trần Côn

  Từ phố Đặng Trần Côn đến hết đường

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  244

  Từ Đặng Trần Côn đến Sơn Đạo

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  245

  Ngõ Thái Sơn

  Từ phố Đặng Trần Côn đến hết đất Thái Sơn

  3,400,000

  2,720,000

  2,040,000

  246

  Đường vào UBND phường

  Từ đường Hoàng Liên đến Phố Hoàng Văn Thụ

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  247

  Từ phố Phan Chu Trinh đến UBND phường Cốc Lếu

  9,000,000

  7,200,000

  5,400,000

  248

  Phố Đặng Văn Ngữ

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Hoàng Hoa Thám

  14,000,000

  11,200,000

  8,400,000

  249

  Đường lên đồi mưa Axít

  Từ đường Nhạc Sơn đến Công ty xây lắp công trình Vũ Yến

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  250

  Các đường thuộc khu vực dự án công ty TNHH xây dựng Thái Lào

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  251

  Ngõ An Sinh

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Cốc Lếu

  5,100,000

  4,080,000

  3,060,000

  252

  Ngõ Hoàng Liên

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Soi Tiền

  8,400,000

  6,720,000

  5,040,000

  253

  Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  1.5

  PHƯỜNG KIM TÂN

   

   

   

   

  254

  Quốc lộ 4D

  Từ đường Hoàng Liên (đầu cầu Kim Tân) đến lò mổ phố Bạch Đằng

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  255

  Từ đường vào lò mổ đến hết địa phận phường Kim Tân

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  256

  Đại lộ Trần Hưng Đạo

  Đoạn từ ngã sáu đến cầu Bắc Cường

  18,000,000

  14,400,000

  10,800,000

  257

  Ngã sáu

  Các lô đất bao quanh ngã sáu

  32,000,000

  25,600,000

  19,200,000

  258

  Đường Hoàng Liên

  Từ phố Lê Quý Đôn đến cầu Kim Tân

  24,500,000

  19,600,000

  14,700,000

  259

  Đường Nhạc Sơn

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Quang Minh

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  260

  Từ phố Quang Minh đến phố Lê Quý Đôn

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  261

  Đường Nhạc Sơn cũ

  Đối diện dải cây xanh đường Nhạc Sơn

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  262

  Đường An Dương Vương

  Từ giáp địa phận phường Cốc Lếu đến cầu Phố Mới

  39,000,000

  31,200,000

  23,400,000

  263

  Từ chân cầu Phố Mới đến phố Tráng A Pao

  25,000,000

  20,000,000

  15,000,000

  264

  Từ phố Tráng A Pao đến Đường Ngô Quyền

  17,000,000

  13,600,000

  10,200,000

  265

  Đường Ngô Quyền

  Từ cống Ф200 đến phố Nguyễn Du

  21,000,000

  16,800,000

  12,600,000

  266

  Từ phố Nguyễn Du đến phố Quy Hóa

  16,000,000

  12,800,000

  9,600,000

  267

  Từ phố Quy Hoá đến phố Yết Kiêu

  14,000,000

  11,200,000

  8,400,000

  268

  Đường Ngô Quyền kéo dài

   Từ đường Ngô Quyền đến cầu Ngòi Đum

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  269

  Ngõ Ngô Quyền (tổ 34)

  Từ giáp số nhà 429 đường Hoàng Liên đến đường Ngô Quyền

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  270

  Ngõ sau đường An Dương Vương và đường Ngô Quyền tại tổ 54

  Từ đường Ngô Quyền đến hết ngõ

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  271

  Phố Soi Tiền

  Từ giáp địa phận phường Cốc Lếu đến phố Nguyễn Du

  30,000,000

  24,000,000

  18,000,000

  272

  Từ phố Nguyễn Du đến đường An Dương Vương

  39,000,000

  31,200,000

  23,400,000

  273

  Phố Cao Lỗ

  Từ phố Soi Tiền đến phố Lý Ông Trọng

  21,000,000

  16,800,000

  12,600,000

  274

  Phố Lý Nam Đế

  Từ phố Soi Tiền đến đường An Dương Vương

  21,000,000

  16,800,000

  12,600,000

  275

  Phố Vạn Phúc

  Từ phố Lê Đại Hành đến đường An Dương Vương kè sông Hồng) (2 bên giáp chân cầu phố mới)

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  276

  Từ đường An Dương Vương đến phố Tráng A Pao

  15,000,000

  12,000,000

  9,000,000

  277

  Từ phố Tráng A Pao đến phố Đoàn Khuê

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  278

  Phố Tráng A Pao

  Từ đường Ngô Quyền đến đường An Dương Vương

  15,000,000

  12,000,000

  9,000,000

  279

  Phố Đoàn Khuê (Nhánh nối 5 cũ)

  Từ đường Ngô Quyền đến phố Lê Đại Hành

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  280

  Phố Đoàn Khuê

  Từ đường Ngô Quyền đến đường An Dương Vương

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  281

  Phố Ngòi Đum

  Từ phố Yết Kiêu đến đường Ngô Quyền kéo dài

  6,900,000

  5,520,000

  4,140,000

  282

  Phố Chu Huy Mân (đường NB1)

  Trong khu dân cư Chiến Thắng

  6,900,000

  5,520,000

  4,140,000

  283

  Đường N9

  Từ đường An Dương Vương đến cầu Ngòi Đum 2

  13,000,000

  10,400,000

  7,800,000

  284

  Các đường thuộc khu dân cư Chiến Thắng

  Các đường còn lại thuộc dự án khu dân cư chiến Thắng

  6,900,000

  5,520,000

  4,140,000

  285

  Phố Tạ Đình Đề

  Từ Yết Kiêu đến Ngô Quyền Kéo dài

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  286

  Phố Yết Kiêu

  Từ ngã sáu đến đường Ngô Quyền

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  287

  Phố Yết Kiêu kéo dài

  Từ đường An Dương Vương đến đường C1 (quy hoạch)

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  288

  Phố Lý Công Uẩn

  Từ Ngã Sáu đến phố Quy Hóa

  15,000,000

  12,000,000

  9,000,000

  289

  Từ phố Quy Hóa đến phố Nguyễn Du

  21,000,000

  16,800,000

  12,600,000

  290

  Từ phố Nguyễn Du đến đường Ngô Quyền

  30,000,000

  24,000,000

  18,000,000

  291

  Phố Nguyễn Du

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Lý Công Uẩn

  30,000,000

  24,000,000

  18,000,000

  292

  Từ phố Lý Công Uẩn đến phố Soi Tiền

  21,000,000

  16,800,000

  12,600,000

  293

  Đường bao quanh chợ Nguyễn Du

  Từ phố Lý Công Uẩn đến hết đường bao quanh chợ

  18,000,000

  14,400,000

  10,800,000

  294

  Nối đường Ngô Quyền đến đường bao chợ Nguyễn Du

  Đoạn sau làn dân cư đường Ngô Quyền

  18,000,000

  14,400,000

  10,800,000

  295

  Phố Lê Lai

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Lý Công Uẩn

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  296

  Từ Lý Công Uẩn đến đường Ngô Quyền

  11,000,000

  8,800,000

  6,600,000

  297

  Phố Hàm Tử

  Từ phố Lê Lai đến phố Vạn Hoa (sau trường THCS Kim Tân)

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  298

  Phố Phú Bình

  Từ phố Lý Đạo Thành đến phố Lê Lai

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  299

  Phố Vạn Hoa

  Từ Đường Ngô Quyền đến phố Lý Công Uẩn

  9,000,000

  7,200,000

  5,400,000

  300

  Phố Chu Văn An

  Từ phố Nguyễn Du đến phố Lý Đạo Thành

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  301

  Phố Kim Thành

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Tuệ Tĩnh

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  302

  Từ đường Hoàng Liên đến ban QLDA 661 và các nhánh xung quanh

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  303

  Phố Tuệ Tĩnh

  Từ phố Hàm Nghi đến phố Mường Than

  11,000,000

  8,800,000

  6,600,000

  304

  Phố Xuân Diệu

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Hàm Nghi

  8,500,000

  6,800,000

  5,100,000

  305

  Phố Him Lam

  Giữa đường Hoàng Liên với phố Trần Bình Trọng (gần khu chi nhánh NH nông nghiệp Kim Tân)

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  306

  Phố Trần Bình Trọng

  Từ phố Xuân Diệu đến phố Kim Thành

  8,500,000

  6,800,000

  5,100,000

  307

  Từ phố Kim Thành đến phố Hàm Nghi

  8,500,000

  6,800,000

  5,100,000

  308

  Phố Lý Đạo Thành

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Lý Công Uẩn

  16,000,000

  12,800,000

  9,600,000

  309

  Từ phố Lý Công Uẩn đến phố Quy Hóa

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  310

  Phố Quy Hoá

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Lý Công Uẩn

  24,000,000

  19,200,000

  14,400,000

  311

  Từ phố Lý Công Uẩn đến đường An Dương Vương

  22,000,000

  17,600,000

  13,200,000

  312

  Ngõ Quy Hóa

  Từ phố Quy Hóa đến số nhà 035 ngõ Quy Hóa

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  313

  Phố Lê Đại Hành

  Từ phố Quy Hóa đến phố Yết Kiêu

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  314

  Ngõ Lê Đại Hành

  Từ đường Lê Đại Hành đến giáp trường Nội trú (tổ 51)

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  315

  Phố Ngọc Hồi

  Từ phố Lê Đại Hành đến đường Ngô Quyền (giáp đường Quy Hóa)

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  316

  Đường nối số 2

  Từ đường Ngô Quyền đến đường An Dương Vương

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  317

  Đường nối số 3

  Từ đường Ngô Quyền đến phố Lê Đại Hành

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  318

  Phố Lê Thanh Nghị

  Từ phố Lê Đại Hành đến đường Ngô Quyền

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  319

  Phố Quang Minh

  Từ đường Nhạc Sơn đến phố Trung Đô

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  320

  Phố Mường Than

  Từ đường Nhạc Sơn đến Lý Công Uẩn

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  321

  Từ phố Lý Công Uẩn đến trường Nội trú

  9,000,000

  7,200,000

  5,400,000

  322

  Ngõ Mường Than

  Từ phố Mường Than đến phố Bà Triệu

  6,300,000

  5,040,000

  3,780,000

  323

  Ngõ xưởng in

  Từ phố Mường Than đến Doanh nghiệp Hoàng Sơn

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  324

  Ngõ Trường Nội Trú

  Từ phố Mường Than đến phố Quy Hoá

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  325

  Phố Kim Hoa

  Từ phố An Phú đến phố Trung Đô

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  326

  Phố Bà Triệu

  Từ phố Tuệ Tĩnh đến phố Lý Công Uẩn

  9,500,000

  7,600,000

  5,700,000

  327

  Ngõ Bà Triệu

  Đối diện cổng trường Lê Văn Tám

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  328

  Phố Trần Nhật Duật

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Bà Triệu

  14,000,000

  11,200,000

  8,400,000

  329

  Phố Hàm Nghi

  Từ đường Hoàng Liên đến Quốc lộ 4D

  19,000,000

  15,200,000

  11,400,000

  330

  Từ phố Hoàng Liên đến ngã sáu

  21,000,000

  16,800,000

  12,600,000

  331

  Phố Lê Hữu Trác

  Từ phố Hàm Nghi đến phố Phạm Ngọc Thạch

  9,000,000

  7,200,000

  5,400,000

  332

  Phố Tân An

  Từ phố Kim Hà đến phố Lê Hữu Trác

  15,000,000

  12,000,000

  9,000,000

  333

  Phố Kim Hà

  Từ phố Hàm Nghi đến phố Phạm Ngọc Thạch

  16,000,000

  12,800,000

  9,600,000

  334

  Phố Tôn Thất Tùng

  Từ phố Hàm Nghi đến suối Ngòi Đum

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  335

  Phố Phạm Ngọc Thạch

  Từ phố Hàm Nghi đến phố Kim Hà

  11,900,000

  9,520,000

  7,140,000

  336

  Phố Thanh Phú

  Từ phố Hàm Nghi đến phố Phạm Ngọc Thạch

  9,500,000

  7,600,000

  5,700,000

  337

  Phố Đào Duy Từ

  Từ phố Hàm Nghi đến phố Phạm Ngọc Thạch

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  338

  Phố Cao Sơn

  Từ phố Kim Thành đến hết đường

  6,300,000

  5,040,000

  3,780,000

  339

  Đường Nguyễn Đình Chiểu

  Từ phố Mường Than đến phố Bà Triệu

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  340

  Phố Bạch Đằng

  Từ phố Hàm Nghi (QL4D) ra suối Ngòi Đum

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  341

  Phố Bế Văn Đàn

  Từ phố Bế Văn Đàn đến Phố Thanh Phú

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  342

  Từ phố Đào Duy Từ đến phố Phạm Ngọc Thạch

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  343

  Phố Ngọc Hà

  Từ phố Xuân Diệu đến đường Hàm Nghi (lõi đất Cao Minh)

  8,750,000

  7,000,000

  5,250,000

  344

  Phố An Bình

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Quang Minh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  345

  Phố An Nhân

  Từ đường Hoàng Liên đến phố Quang Minh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  346

  Phố Trung Đô

  Từ đường Hoàng Liên đến đường Nhạc Sơn

  14,000,000

  11,200,000

  8,400,000

  347

  Phố An Phú kéo dài

  Từ đường Nhạc Sơn tổ 28 đến phố Quang Minh

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  348

  Từ phố Quang Minh đến đường Nhạc Sơn tổ 24

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  349

  Phố Nguyễn An Ninh

  Từ đường Nhạc Sơn đến giáp địa phận phường Duyên Hải

  6,500,000

  5,200,000

  3,900,000

  350

  Phố Ngô Đức Kế

  Từ giáp địa phận phường Duyên Hải đến cuối đường

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  351

  Đường M1

  Từ Đường Ngô Quyền đến đường An Dương Vương

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  352

  Ngõ Nhạc Sơn 1

  Từ Nhạc Sơn đến chân đồi Nhạc Sơn

  4,400,000

  3,520,000

  2,640,000

  353

  Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  1.6

  PHƯỜNG BẮC CƯỜNG

   

   

   

  354

  Đại lộ Trần Hưng Đạo

  Từ cầu Bắc Cường đến phố Châu Úy

  15,500,000

  12,400,000

  9,300,000

  355

  Đường Võ Nguyên Giáp

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố Phú Thịnh

  15,000,000

  12,000,000

  9,000,000

  356

  Từ phố Phú Thịnh đến hết địa phận phường Bắc Cường

  11,000,000

  8,800,000

  6,600,000

  357

  Đường Trần Phú

  Từ trạm đăng kiểm đến phố Châu Úy

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  358

  Đường Ngô Quyền

  Từ cầu Ngòi Đum đến phố Phú Thịnh

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  359

  Phố Lê Thanh

  Từ đầu cầu Kim Tân đến phố Phú Thịnh

  10,200,000

  8,160,000

  6,120,000

  360

  Từ phố Phú Thịnh đến phố Châu Úy

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  361

  Phố Ngô Minh Loan

  Từ phố Lê Thanh đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  362

  Phố Cù Chính Lan

  Từ Đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố Ngô Minh Loan

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  363

  Phố Hoàng Trường Minh

  Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Kim Sơn

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  364

  Phố Lạc Sơn

  Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Lê Văn Thiêm

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  365

  Phố Nguyễn Thị Định

  Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Phú Thịnh

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  366

  Ngõ Nguyễn Thị Định

  Từ phố Nguyễn Thị Định đến hết đường

  6,600,000

  5,280,000

  3,960,000

  367

  Phố Lê Văn Thiêm

  Từ phố Cù Chính Lan đến đường Trần Phú

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  368

  Phố Mường Hoa

  Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Hoàng Trường Minh

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  369

  Phố Đào Trọng Lịch (đường N2A*)

  Từ phố Nguyễn Thị Định (N2) đến phố Lê Văn Thiêm (N4)

  6,600,000

  5,280,000

  3,960,000

  370

  Phố Kim Sơn

  Từ phố Ngô Minh Loan đến phố Nguyễn Thị Định

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  371

  Phố Tân Lập

  Từ phố Nguyễn Thị Định đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  372

  Phố Phú Thịnh

  Từ phố Lê Thanh đến đường Trần Phú

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  373

  Từ phố Lê Thanh đến đường Võ Nguyên Giáp

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  374

  Từ đường Võ Nguyên Giáp đến ngã ba đường vào nghĩa trang Tân Lập (giáp đất nhà ông Lê Đức Tài)

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  375

  Phố Bùi Đức Minh

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố Hoàng Quy

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  376

  Phố Võ Đại Huệ

  Từ phố Tân Lập đến phố An Lạc

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  377

  Các đường còn lại thuộc tiểu khu đô thị số 2

   

  8,800,000

  7,040,000

  5,280,000

  378

  Phố Vĩ Kim

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Trần Phú

  7,500,000

  6,000,000

  4,500,000

  379

  Đường D6A

  Từ phố Vĩ Kim đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  380

  Phố Châu Úy

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Trần Phú

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  381

  Phố Lê Duy Lương

  Từ phố Châu Úy đến phố Phan Kế Bính

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  382

  Phố Phan Kế Bính

  Đường vòng từ phố Châu Úy đến đại lộ Trần Hưng Đạo

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  383

  Phố Lê Trọng Tấn

  Từ phố Nguyễn Thăng Bình đến tuyến N27

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  384

  Phố Mạc Đăng Dung

  Từ đường Ngô Quyền đến đường N27

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  385

  Phố Nguyễn Thăng Bình

  Từ đường phố An Lạc đến đường N7

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  386

  Các đường còn lại thuộc tiểu khu đô thị số 3

   

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  387

  Phố Hoàng Quy

  Từ đường Trần Hừng Đạo đến hết đường

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  388

  Phố Quách Văn Rạng

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Phú Thịnh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  389

  Phố An Lạc

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến hết đường

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  390

  Các đường còn lại thuộc dự án khu đân cư đường B1

   

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  391

  Phố Trần Thị Lan (đường D4 + D4A)

  Từ đường M15 đến điểm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX thành phố

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  392

  Phố Đô Đốc Bảo

  Từ Lê Văn Thiêm đến phố Phú Thịnh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  393

  Phố Đô Đốc Tuyết (đường E15)

  Từ đường E13 đến đường Lê Thanh (ngã tư cây xăng Linh Hương)

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  394

  Phố Đô Đốc Lộc (đường E16)

  Từ đường E13 đến đường M15

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  395

  Phố Trương Định (đường E17)

  Từ phố Lê Văn Thiêm đến M15

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  396

  Phố Nguyễn Minh Không (đường E18)

  Từ phố Lê Văn Thiêm đến đường E17

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  397

  Phố Huỳnh Thị Cúc (đường M16)

  Từ phố Lê Thanh đến đường Trần Phú

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  398

  Các đường còn lại thuộc tiểu khu đô thị số 4

  Các đường còn lại

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  399

  Các đường thuộc tiểu khu đô thị số 5

   

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  400

  Khu đô thị Tân Lập

  Đường T7

  2,500,000

  2,000,000

  1,500,000

  401

  Đường T8

  3,500,000

  2,800,000

  2,100,000

  402

  Các đường còn lại thuộc dự án khu đô thị Tân Lập

  1,500,000

  1,200,000

  900,000

  403

  Khu vực thôn Vĩ Kim

  Phía sau 20m đường 4E (thuộc tiểu khu 18) và các đường thuộc tổ 15

  1,500,000

  1,200,000

  900,000

  404

  Khu vực thôn Chính Cường

  Khu vực sau tỉnh lộ 156 và các vị trí còn lại

  1,100,000

  880,000

  660,000

  405

  Các hộ bám mặt đường tỉnh lộ 156

  Từ phố Lê Thanh đến hết tỉnh lộ 156

  1,500,000

  1,200,000

  900,000

  406

  Khu vực thôn Cửa Cải (tổ 30)

  Các khu vực còn lại

  1,100,000

  880,000

  660,000

  407

  Khu vực xóm Lao Túng (tổ 30)

  Các ngõ trong xóm

  700,000

  560,000

  420,000

  408

  Đường N9

  Từ cầu Ngòi Đum 2 đến phố Phú Thịnh

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  409

  Các đường thuộc khu dân cư Chiến Thắng

  Các đường còn lại thuộc dự án khu dân cư chiến Thắng

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  410

  Các đường thuộc khu tái định cư của công ty Apatit (trừ các hộ bám mặt đường tỉnh lộ 156)

  1,500,000

  1,200,000

  900,000

  411

  Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

  1,100,000

  880,000

  660,000

  1.7

  PHƯỜNG NAM CƯỜNG

   

   

   

  412

  Đại lộ Trần Hưng Đạo

  Từ phố Châu Úy đến phố Mỏ Sinh

  13,000,000

  10,400,000

  7,800,000

  413

  Đường Võ Nguyên Giáp

  Từ giáp địa phận phường Bắc Cường đến đường Trần Kim Chiến

  11,000,000

  8,800,000

  6,600,000

  414

  Từ đường Trần Kim Chiến đến hết địa phận phường Nam Cường

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  415

  Phố Lê Thanh

  Từ phố Châu Úy đến đường Trần Phú

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  416

  Đường Trần Phú

  Từ phố Châu Úy đến phố Nguyễn Hữu Thọ

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  417

  Từ phố Nguyễn Hữu Thọ đến cầu chui Bắc Lệnh

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  418

  Phố Châu Úy

  Từ Đại lộ Trần Hưng Đạo đường Trần Phú

  12,000,000

  9,600,000

  7,200,000

  419

  Phố Lùng Thàng

  Từ đường Trần Phú đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  420

  Phố Cốc Sa

  Từ phố Lê Thanh đến Đại lộ Trần Hưng Đạo

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  421

  Đường D7

  Từ phố Lùng Thàng đến phố Cốc Sa

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  422

  Phố Bùi Bằng Đoàn

  Từ phố Lùng Thàng đến phố Lê Thanh

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  423

  Đường 1/5

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Trần Phú

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  424

  Đường Trần Kim Chiến

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến cầu Giang Đông

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  425

  Đường Nguyễn Trãi

  Từ đường Trần Kim Chiến vào Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến giáp phường Bắc Lệnh

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  426

  Đường Phùng Chí Kiên

  Trước Tỉnh ủy (từ đường 1/5 đến phố Mỏ Sinh giáp địa phận phường Bắc Lệnh)

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  427

  Phố Mỏ Sinh

  Từ đường Phùng Chí Kiên đến đường Trần Phú

  6,500,000

  5,200,000

  3,900,000

  428

  Từ đường Phùng Chí Kiên đến phố 30/4

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  429

  Phố Nguyễn Danh Phương

  Từ phố Mỏ Sinh đến giáp địa phận phường Bắc Lệnh

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  430

  Phố Cao Xuân Quế

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Thiện Kế

  6,600,000

  5,280,000

  3,960,000

  431

  Phố Đinh Gia Quế

  Từ đường Cao Xuân Quế đến hết đường

  6,600,000

  5,280,000

  3,960,000

  432

  Phố Nguyễn Thiện Kế

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến đường Cao Xuân Quế

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  433

  Khu dân cư trước khối II

  Các đường còn lại

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  434

  Phố Tùng Tung

  Từ đường Trần Phú đến phố Mỏ Sinh (Hướng về cầu chui Bắc Lệnh)

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  435

  Từ phố Mỏ Sinh đến đường Trần Phú (Hướng về cầu chui Bắc Lệnh)

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  436

  Phố Trần Tung (Khu dân cư B5-B6)

  Từ đường Trần Phú đến phố Quang Thái

  4,600,000

  3,680,000

  2,760,000

  437

  Phố Quang Thái (Khu dân cư B5-B6)

  Từ đường Trần Phú đến đường Trần Phú

  4,600,000

  3,680,000

  2,760,000

  438

  Phố Nguyễn Trường Tộ (Khu dân cư B5-B6)

  Từ đường Trần Phú đến phố Quang Thái

  4,600,000

  3,680,000

  2,760,000

  439

  Phố Nguyễn Khoái (Khu dân cư B5-B6)

  Từ đường Trần Phú đến phố Quang Thái

  4,600,000

  3,680,000

  2,760,000

  440

  Phố Đan Đường (Khu dân cư B5-B6)

  Từ phố Trần Tung đến phố Nguyễn Trường Tộ

  4,600,000

  3,680,000

  2,760,000

  441

  Phố Trần Thủ Độ

  Từ phố Ca Văn Thỉnh đến phố Ca Văn Thỉnh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  442

  Phố Ca Văn Thỉnh

  Từ đường Trần Phú đến đường Trần Phú

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  443

  Phố Ỷ Lan

  Từ phố Châu Úy đến phố Lê Thanh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  444

  Đường E9A

  Từ đường E8 đến phố Lê Thanh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  445

  Đường E6

  Từ đường Trần Phú đến phố Lê Thanh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  446

  Đường E7

  Từ đường Trần Phú đến phố Lê Thanh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  447

  Đường E8

  Từ đường Trần Phú đến phố Lê Thanh

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  448

  Phố Khúc Hạo (M5 + M6)

  Từ đường Trần Phú đến đường Trần Phú

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  449

  Phố Lý Tử Tấn (M7)

  Từ phố Khúc Hạo đến phố Khúc Hạo

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  450

  Phố Chu Phúc Uy (M8)

  Từ phố Khúc Hạo đến phố Khúc Hạo

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  451

  Phố Mai Kỳ Sơn (M9)

  Từ phố Khúc Hạo đến phố Khúc Hạo

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  452

  Phố Cao Xuân Huy

  Từ đường D7 đến hết đường

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  453

  Phố Nguyễn Hữu Thọ

  Từ phố Cốc Sa đến đường Trần Phú

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  454

  Phố Bùi Quốc Khái (M3)

  Từ phố Cao Bá Đạt (M1) đến phố Bùi Hữu Nghĩa (M4)

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  455

  Phố Cao Bá Đạt (M1)

  Từ phố Nguyễn Hữu Thọ đến phố Bùi Hữu Nghĩa (M4)

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  456

  Phố Bùi Hữu Nghĩa (M4)

  Từ phố Nguyễn Hữu Thọ đến đường Trần Phú

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  457

  Phố Bùi Viện (M2)

  Từ phố Cao Bá Đạt (M1) đến phố Bùi Hữu Nghĩa (M4)

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  458

  Thôn Đồng Hồ 1, thôn Đồng Hồ 2 (cũ)

  Các hộ nằm trên trục đường chuyên dùng của mỏ

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  459

  Các hộ còn lại có vị trí nhà ở nằm cách đường chuyên dùng mỏ sau 20 m, nằm xa các phố, vị trí nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

  1,700,000

  1,360,000

  1,020,000

  460

  Đường suối Đôi - Pèng

  Từ đường Trần Phú đến đường chuyên dùng mỏ

  1,700,000

  1,360,000

  1,020,000

  461

  Thôn Đông Hà

  Các khu vực còn lại của thôn Đông Hà cũ

  1,100,000

  880,000

  660,000

  462

  Đường WB

  Từ Phố Tùng Tung đến phố Nguyễn Danh Phương

  1,500,000

  1,200,000

  900,000

  463

  Thôn Tùng Tung 1 (cũ)

  Các hộ tổ 12 có vị trí nhà ở nằm xa các phố, nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

  1,100,000

  880,000

  660,000

  464

  Khu vực tổ 11 giáp địa phận phường Bắc Lệnh

  1,100,000

  880,000

  660,000

  465

  Thôn Tùng Tung 2 (cũ)

  Các hộ không bám đường WB và các hộ còn lại có vị trí nhà ở nằm xa các phố, vị trí nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

  1,100,000

  880,000

  660,000

  466

  Thôn Tùng Tung 3 (cũ)

  Các hộ còn lại có vị trí nhà ở nằm xã các phố, nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

  1,100,000

  880,000

  660,000

  467

  Thôn Lùng Thàng 1, thôn Lùng Thàng 2 (cũ)

  Các hộ còn lại có vị trí nhà ở nằm xa các phố, vị trí nhà ở trong các đường cụt, ngõ cụt

  1,100,000

  880,000

  660,000

  468

  Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

   

  600,000

  480,000

  360,000

  1.8

  PHƯỜNG BẮC LỆNH

   

   

   

   

  469

  Đại lộ Trần Hưng Đạo

  Từ Phố Mỏ Sinh đến hết địa bàn phường Bắc Lệnh

  11,000,000

  8,800,000

  6,600,000

  470

  Đường Hoàng Quốc Việt

  Từ cầu chui Bắc Lệnh đến cầu Cung Ứng

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  471

  Từ cầu Cung Ứng đến hết địa phận phường Bắc Lệnh

  9,000,000

  7,200,000

  5,400,000

  472

  Phố Mỏ Sinh

  Từ phố Nguyễn Danh Phương đến đường Phùng Chí Kiên

  6,500,000

  5,200,000

  3,900,000

  473

  Từ đường Phùng Chí Kiên đến phố 30/4

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  474

  Phố Mỏ Sinh kéo dài

  Đoạn từ phố 30/4 đến đường Nguyễn Trãi

  5,200,000

  4,160,000

  3,120,000

  475

  Đường Phùng Chí Kiên

  Từ phố Mỏ Sinh đến phố Lý Thường Kiệt

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  476

  Từ phố Lý Thường Kiệt đến phố Chiềng On

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  477

  Phố 30/4

  Từ phố Mỏ Sinh đến phố Chiềng On

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  478

  Phố Chiềng On

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố 30/4

  10,500,000

  8,400,000

  6,300,000

  479

  Từ phố 30/4 đến phố 19/5

  9,500,000

  7,600,000

  5,700,000

  480

  Phố Nguyễn Thế Lộc

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố 30/4

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  481

  Từ đại lộ Trần Hưng Đạo đến phố Nguyễn Danh Phương

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  482

  Phố Phan Huy Ích

  Từ phố Nguyễn Thế Lộc đến Lê Văn Thịnh

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  483

  Phố Nguyễn Danh Phương

  Từ phố Mỏ Sinh đến phố Lê Văn Thịnh

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  484

  Phố Lê Văn Thịnh

  Từ phố Phùng Chí Kiên đến phố Nguyễn Danh Phương

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  485

  Đường T1, khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

  Từ đường Nguyễn Trãi đến phố Mỏ Sinh kéo dài

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  486

  Đường T2 khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

  Từ đường Nguyễn Trãi đến đường T3

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  487

  Đường T3, khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

  Từ đường T1 đến phố Mỏ Sinh kéo dài

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  488

  Đường T4 khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

  Từ phố Mỏ Sinh đến đường T5

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  489

  Đường T5 khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

  Từ đường T4 đến đường T7

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  490

  Đường T7, T8, T9 khu dân cư giáp phố Mỏ Sinh kéo dài

  Từ đường T1 đến đường T5

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  491

  Phố Lưu Hữu Phước

  Từ phố Nguyễn Thế Lộc đến phố Lý Thường Kiệt

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  492

  Phố Đỗ Nhuận

  Từ phố Nguyễn Thế Lộc đến phố Lý Thường Kiệt

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  493

  Phố Lê Thiết Hùng

  Từ phố Nguyễn Thế Lộc đến phố Lý Thường Kiệt

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  494

  Từ phố Lý Thường Kiệt đến phố Chiềng On

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  495

  Phố Lý Thường Kiệt

  Từ phố 30/4 đến phố Phan Huy Ích

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  496

  Phố Lý Nhân Tông

  Từ phố 30/4 đến phố Nguyễn Danh Phương

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  497

  Đường nối (đường ngõ xóm)

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến cổng trường tiểu học Bắc Lệnh

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  498

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến cổng trường cấp II Bắc Lệnh

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  499

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến cổng trường Lý Tự Trọng (cũ)

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  500

  Từ cổng trường Lý Tự Trọng (cũ) đến chân đồi truyền hình

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  501

  Đường trước trường cấp 1+2 Bắc Lệnh

  Từ cổng trường cấp II Bắc Lệnh đến giáp tường rào trường CN kỹ thuật

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  502

  Phố Mạc Thị Bưởi

  Nối giữa phố Trần Văn Ơn đến phố Hoàng Văn Thái

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  503

  Phố Hoàng Văn Thái

   Từ đường Hoàng Quốc Việt (SN 281) đến phố Trần Văn Ơn

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  504

  Phố Phùng Thế Tài

  Từ phố Mạc Thị Bưởi nối đến Tiểu khu 19 (giáp với đường sắt)

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  505

  Phố Trần Văn Ơn

  Từ số nhà 103 đường Hoàng Quốc Việt đến giáp với Tiểu khu 19

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  506

  Phố Ngô Gia Khảm

  Từ số nhà 201 đường Hoàng Quốc Việt đến phố Hoàng Văn Thái

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  507

  Phố Chế Lan Viên

  Từ phố Trần Văn Ơn đến phố Phùng Thế Tài

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  508

  Phố Cù Huy Cận

  Từ phố Ngô Gia Khảm đến phố Hoàng Văn Thái

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  509

  Phố An Tiêm

  Từ phố Cù Huy Cận đến phố Hoàng Văn Thái

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  510

  Đường D16 (tiểu khu đô thị số 13)

  Từ phố Phan Huy Ích đến phố Lý Thường Kiệt

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  511

  Từ phố Lý Thường Kiệt đến phố Chiềng On

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  512

  Tiểu khu đô thị số 19

  Các đường H1 và H2

  4,500,000

  3,600,000

  2,700,000

  513

  Các đường còn lại

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  514

  Tổ 5

  Mặt đường tổ 5 từ đường Hoàng Quốc Việt đến giáp phường Bình Minh

  1,200,000

  960,000

  720,000

  515

  Các ngõ còn lại

  1,000,000

  800,000

  600,000

  516

  Tổ 6

  Mặt đường tổ 6 từ đường Hoàng Quốc Việt qua bãi đá mỏ Apatít đến giáp tổ 13

  800,000

  640,000

  480,000

  517

  Các ngõ còn lại

  600,000

  480,000

  360,000

  518

  Ngõ tổ 7, 8, 9, 10, 11

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngõ cụt

  1,200,000

  960,000

  720,000

  519

  Tổ 12

  Đường xóm phía sau đường Hoàng Quốc Việt (khu tập thể bệnh viện cũ)

  1,200,000

  960,000

  720,000

  520

  Tổ 13, 14

  Mặt đường từ đường Hoàng Quốc Việt đến giáp phường Nam Cường

  1,000,000

  800,000

  600,000

  521

  Các ngõ còn lại

  800,000

  640,000

  480,000

  522

  Tổ 15,16,17

  Các khu vực còn lại

  1,200,000

  960,000

  720,000

  523

  Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

  600,000

  480,000

  360,000

  1.9

  Phường Pom Hán

   

   

   

  524

  Đường Hoàng Quốc Việt

  Từ giáp địa phận phường Bắc Lệnh đến ngã ba giao với phố Hà Đặc

  9,000,000

  7,200,000

  5,400,000

  525

  Từ phố Hà Đặc đến đầu đường đi vào mỏ (khu vực ngã ba Bến Đá)

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  526

  Phố Nguyễn Bặc

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến hết đường

  2,500,000

  2,000,000

  1,500,000

  527

  Phố Vũ Văn Mật

  Từ đường Hoàng Quốc Việt (bưu điện Cam Đường) đến giáp phố Nguyễn Bặc

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  528

  Phố Hoàng Sào

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến giáp địa phận phường Bình Minh

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  529

  Phố Mã Yên Sơn

  Từ phố Hoàng Sào đến giáp địa phận phường Bình Minh

  1,000,000

  800,000

  600,000

  530

  Phố Nguyễn Chích

  Từ phố Mã Yên Sơn đến hết đường

  750,000

  600,000

  450,000

  531

  Phố Trần Xuân Soạn

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Võ Văn Tần

  5,500,000

  4,400,000

  3,300,000

  532

  Từ phố Võ Văn Tần đến ngã ba Đào Tấn

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  533

  Phố Trịnh Hoài Đức

  Từ phố Nguyễn Huy Tự đến phố Tân Tiến

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  534

  Từ phố Tân Tiến đến hết đường

  3,500,000

  2,800,000

  2,100,000

  535

  Phố Vũ Uy (Phố T1)

  Từ phố Trần Quý Cáp đến phố Trần Xuân Soạn

  3,500,000

  2,800,000

  2,100,000

  536

  Phố Nguyễn Huy Tự (Phố T2 + T3)

  Từ phố Hoàng Sào đến phố Trần Xuân Soạn

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  537

  Từ phố Trần Xuân Soạn đến phố Tân Tiến

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  538

  Phố Trần Quý Cáp (Phố T4)

  Từ phố Võ Văn Tần đến phố Nguyễn Huy Tự

  3,500,000

  2,800,000

  2,100,000

  539

  Phố Đào Tấn (Phố T8)

  Từ phố Nguyễn Huy Tự đến phố Trần Xuân Soạn

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  540

  Phố Đào Tấn (Phố T9)

  Từ phố Trần Xuân Soạn đến phố Giàn Than

  7,000,000

  5,600,000

  4,200,000

  541

  Phố Trần Quang Diệu (Phố T13)

  Từ phố Hoàng Sào đến phố Đào Tấn

  4,000,000

  3,200,000

  2,400,000

  542

  Phố Võ Văn Tần

  Từ ngã ba phố Hoàng Sào (cạnh nhà thi đấu) đến hết đường

  5,000,000

  4,000,000

  3,000,000

  543

  Phố Tân Tiến

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngã ba Đào Tấn

  6,000,000

  4,800,000

  3,600,000

  544

  Phố Giàn Than

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Hoàng Sào

  1,600,000

  1,280,000

  960,000

  545

  Phố Nguyễn Xí

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Vũ Văn Mật

  2,400,000

  1,920,000

  1,440,000

  546

  Phố Hoàng Đức Chử

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Hà Đặc

  3,000,000

  2,400,000

  1,800,000

  547

  Phố Hà Đặc

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngã ba Cầu Gồ

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  548

  Phố Tô Vũ

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến phố Hoàng Đức Chử

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  549

  Phố Hoàng Công Chất

  Từ phố Nguyễn Xí đến hết đường

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  550

  Phố 23/9

  Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp ngân hàng Sài Gòn Bank) đến ngã ba phố Cầu Gồ

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  551

  Phố Cầu Gồ

  Từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngã ba phố 23/9

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  552

  Phố Trần Văn Nỏ

  Từ ngã ba Bến Đá đến giáp địa phận xã Cam Đường

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  553

  Phố Nguyễn Đình Thi

  Từ ngã ba phố 23/9 đến phố Trần Văn Nỏ

  2,000,000

  1,600,000

  1,200,000

  554

  Đường vào mỏ

  Từ ngã ba Bến Đá đến địa phận xã Cam Đường

  1,300,000

  1,040,000

  780,000

  555

  Ngõ xóm tổ 16

  Từ phố 23/9 đến hết đường (giáp địa phận phường Bắc Lệnh)

  800,000

  640,000

  480,000

  556

  Ngõ xóm 1 tổ 12 (tổ 40 cũ)

  Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp số nhà 573) đến hết đường

  1,000,000

  800,000

  600,000

  557

  Ngõ xóm 1 tổ 15 (tổ 34A cũ)

  Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp Ngân hàng Sài Gòn Bank) đến hết đường

  800,000

  640,000

  480,000

  558

  Ngõ xóm 1 tổ 19 (tổ 36 cũ)

  Từ phố 23/9 đi qua nhà văn hóa khu dân cư số 9 đến hết đường

  1,000,000

  800,000

  600,000

  559

  Ngõ xóm 1 tổ 26 (tổ 6 cũ)

  Từ phố Hoàng Đức Chử (giáp đội số 2 công an Phòng cháy chữa cháy) đến hết đường

  750,000

  600,000

  450,000

  560

  Ngõ xóm 1 tổ 27 (tổ 24 cũ)

  Từ phố Hà Đặc đến hết đường

  850,000

  680,000

  510,000

  561

  Ngõ xóm 1 tổ 28 (tổ 25 cũ)

  Từ phố Hà Đặc đến hết đường

  850,000

  680,000

  510,000

  562

  Ngõ xóm 1 tổ 30 (tổ 8 cũ)

  Từ phố Cầu Gồ (giáp số nhà 020) đến hết đường

  750,000

  600,000

  450,000

  563

  Ngõ xóm 1 tổ 33 (tổ 31B cũ)

  Từ phố 23/9 đến hết đường

  800,000

  640,000

  480,000

  564

  Ngõ xóm 1 tổ 36 (tổ 28 cũ)

  Từ phố Nguyễn Đình Thi đi xuống trạm bơm tổ 36 (tổ 28 cũ)

  800,000

  640,000

  480,000

  565

  Ngõ xóm 2 tổ 12 (tổ 40 cũ)

  Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp số nhà 577) đến hết đường

  1,000,000

  800,000

  600,000

  566

  Ngõ xóm 2 tổ 25 (tổ 5B cũ)

  Từ đường Hoàng Quốc Việt (giáp chi nhánh điện lực Cam Đường) đến hết đường

  1,000,000

  800,000

  600,000

  567

  Ngõ xóm 3 tổ 26 (tổ 6 cũ)

  Từ phố Hà Đặc (giáp số nhà 002) đến hết đường

  750,000

  600,000

  450,000

  568

  Ngõ xóm 2 tổ 27 (tổ 24 cũ)

  Từ phố Hà Đặc đến hết đường (ngõ gần nhất phía sau trường tiểu học)

  850,000

  680,000

  510,000

  569

  Ngõ xóm 2 tổ 30 (tổ 8 cũ)

  Từ phố Cầu Gồ (giáp số nhà 079) đến hết đường

  750,000

  600,000

  450,000

  570

  Các ngõ còn lại trên địa bàn phường

  600,000

  480,000

  360,000

  1.10

  PHƯỜNG BÌNH MINH

   

   

   

   

  571

  Đại lộ Trần Hưng Đạo

  Từ giáp phường Bắc Lệnh đến nút giao Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp - Bình Minh (nút giao Ná Méo)

  11,000,000

  8,800,000

  6,600,000

  572

  Đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài

  Từ cuối Đại lộ Trần Hưng Đạo đến giáp địa phận phường Xuân Tăng

  8,000,000

  6,400,000

  4,800,000

  573

  Đường Võ Nguyên Giáp

  Từ giáp địa phận phường Nam Cường đến nút giao Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp - Bình Minh (nút giao Ná Méo)

  10,000,000

  8,000,000

  6,000,000

  574

  Phố Bình Minh (29m)