hieuluat

Nghị quyết 39/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:39/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:09/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 39/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT
  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BẮC KẠN
  -------
  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tnh Bắc Kạn (Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 103/TTr-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017, Công văn số 964/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 3 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bắc Kạn với các chỉ tiêu sau:

  Bảng 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ

  Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung

  Tổng số

  Tổng diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  413.713

  85,14

  455.434

   

  455.434

  93,71

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  18.522

  4,48

  17.290

   

  17.290

  3,80

   

  Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa

  8.881

   

  9.590

   

  9.590

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  12.726

  3,08

   

  14.753

  14.753

  3,24

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  5.284

  1,28

   

  8.714

  8.714

  1,91

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  107.322

  25,94

  83.348

   

  83.348

  18,30

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  21.915

  5,30

  26.194

   

  26.194

  5,75

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  246.890

  59,68

  303.508

   

  303.508

  66,64

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.040

  0,25

  1.040

  569

  1.609

  0,35

  2

  Đất phi nông nghiệp

  21.455

  4,42

  26.530

   

  26.530

  5,46

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  4.019

  18,73

  4.030

   

  4.030

  15,19

  2.2

  Đất an ninh

  25

  0,12

  87

   

  87

  0,33

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  96

  0,45

  153

   

  153

  0,58

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

   

  368

  368

  1,39

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  171

  171

  0,64

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông

  126

   

   

  289

  289

  1,09

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  2.419

  11,27

   

  1.758

  1.758

  6,63

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  5.250

  24,47

  7.826

  1.678

  9.504

  35,82

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  53

   

  203

   

  203

   

  -

  Đất cơ sở y tế

  44

   

  79

   

  79

   

  -

  Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

  253

   

  333

   

  333

   

  -

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  24

   

  116

   

  116

   

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  402

  1,87

  650

   

  650

  2,45

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  25

  0,12

  114

   

  114

  0,43

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  2.951

  13,75

   

  2.883

  2.883

  10,87

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  393

  1,83

  870

   

  870

  3,28

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  107

  0,50

   

  158

  158

  0,60

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  21

  21

  0,08

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

   

   

   

  4

  4

  0,02

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  168

  0,78

   

  308

  308

  1,16

  3

  Đất chưa sử dụng

  50.773

  10,45

  4.032

   

  4.032

  0,83

  4

  Đất đô thị*

  11.389

  2,34

  28.762

   

  28.762

  5,92

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

   

  40.757

  8,39

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

   

  303.508

  62,45

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

   

  26.194

  5,39

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

   

  521

  0,11

  5

  Khu đô thị

   

   

   

   

  28.762

  5,92

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

   

  460

  0,09

   

  Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính diện tích tự nhiên

  Bảng 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Loại đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu (2011- 2015)*

  Kỳ cuối (2016-2020)

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  7.758

  648

  7.110

  404

  1.015

  1.293

  1.221

  3.177

  1.1

  Đất trồng lúa

  2.474

  65

  2.409

  167

  334

  448

  444

  1.016

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đt chuyên trồng lúa nước

  1.192

  22

  1.170

  75

  145

  199

  219

  532

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.828

  104

  1.724

  85

  273

  356

  300

  710

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  354

  92

  262

  12

  36

  52

  60

  102

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  354

  102

  252

  30

  50

  59

  50

  63

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  77

   

  77

   

  17

  15

  16

  29

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  2.635

  270

  2.365

  110

  305

  356

  351

  1.243

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  34

  13

  21

   

   

  7

   

  14

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  7

  7

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  -

  -

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  24

  24

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

   

  -

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  19

  19

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

  -

  -

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  27

  27

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  21

  21

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  4.132

  3.453

  679

   

   

   

   

  679

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất

  19

  19

   

   

   

   

   

   

   

  * Ghi chú: Diện tích đã thực hiện.

  Bảng 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Loại đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu (2011- 2015)*

  Kỳ cuối (2016-2020)

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  25.249

  22.619

  2.810

   

   

  435

  830

  1.545

  1.1

  Đất trồng lúa

  231

  231

   

   

   

   

   

   

   

  Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  34

  34

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  775

  775

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  199

  199

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  5.847

  5.847

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  886

  886

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  17.376

  14.566

  2.810

   

   

  435

  830

  1.545

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  68

  68

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  963

  525

  438

  3

  35

  72

  47

  281

  2.1

  Đất quốc phòng

  2

  2

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất khu công nghiệp

  2

   

  2

   

   

  2

   

   

  2.3

  Đất cụm công nghiệp

  11

   

  11

   

   

  4

  2

  5

  2.4

  Đất thương mại, dịch v

  30

  30

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  2

   

  2

   

   

   

   

  2

  2.6

  Đá sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  94

  32

  62

   

   

   

  6

  56

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  398

  381

  17

  2

  1

  7

  2

  5

  2.8

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  20

   

  20

   

  3

  5

  2

  10

  2.9

  Đất tại nông thôn

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2.10

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  15

   

  15

  1

  1

  1

   

  12

   

  * Ghi chú: Diện tích đã thực hiện.

  Bảng 4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  459.705

  459.301

  458.286

  457.428

  457.066

  455.434

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  19.699

  19.532

  19.198

  18.750

  18.306

  17.290

   

  Tr.đó: Đất chuyên trồng a nước

  10.760

  10.685

  10.540

  10.341

  10.122

  9.590

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  16.307

  16.222

  15.949

  15.593

  15.218

  14.753

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  8.222

  8.210

  8.174

  8.122

  8.137

  8.714

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  90.746

  90.716

  90.666

  89.407

  87.607

  83.348

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  27.142

  27.142

  27.125

  27.110

  27.094

  26.194

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  295.696

  295.586

  295.281

  296.56…

  298.818

  303.508

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.630

  1.630

  1.630

  1.623

  1.623

  1.609

  2

  Đất phi nông nghiệp

  19.011

  19.418

  20.468

  21.833

  23.072

  26.530

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  3.843

  3.860

  3.943

  3.999

  3.989

  4.030

  2.2

  Đất an ninh

  28

  28

  31

  36

  36

  87

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  62

  62

  62

  153

  153

  153

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

  43

  143

  198

  368

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  52

  52

  73

  96

  116

  171

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  93

  93

  121

  157

  189

  289

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  1.038

  1.038

  1.038

  1.041

  1.056

  1.758

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  5.548

  5.787

  6.402

  7.175

  7.946

  9.504

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  47

  47

  63

  63

  63

  203

   

  Đất cơ sở y tế

  72

  72

  72

  72

  72

  79

   

  Đt cơ sở giáo dục và đào tạo

  281

  287

  293

  301

  307

  333

   

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  24

  24

  24

  39

  76

  116

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  383

  383

  383

  383

  482

  650

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  29

  29

  46

  63

  77

  114

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  2.176

  2.277

  2.399

  2.540

  2.677

  2.883

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  410

  440

  497

  553

  610

  870

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  108

  108

  119

  129

  141

  158

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  21

  21

  21

  21

  21

  21

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

   

  0

  3

  3

  3

  4

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  158

  178

  201

  223

  240

  308

  3

  Đất chưa sử dụng

  7.280

  7.277

  7.242

  6.735

  5.858

  4.032

  4

  Đất đô thị*

  18.959

  18.959

  18.959

  18.959

  18.959

  28.762

   

  * Ghi chú: Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cui (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này, Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thng nht với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nht, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ li ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ rừng đặc dụng cn bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa đất rng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kthuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ gia các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa vic chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu qu; bo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  -
  y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du
  lịch;
  - UBND tỉnh Bắc Kạn;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Xuân Phúc

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X