hieuluat

Nghị quyết 40/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:601&602-05/2018
  Số hiệu:40/NQ-CPNgày đăng công báo:20/05/2018
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:09/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 40/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

   

  NGHỊ QUYẾT
  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BẮC GIANG
  --------
  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 69/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017, Công văn số 17/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 01 năm 2018, Công văn số 988/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 3 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bắc Giang với các chỉ tiêu sau:

  Bảng 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  TT

  Chí tiêu

  Năm 2010

  Điều chnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cu (%)

  Cấp quốc gia phân b (ha)

  Cấp tnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

   

  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

  384.395

  100,0

   

   

  389.548

  100,0

  1

  ĐT NÔNG NGHIỆP

  273.857

  77,7

  293.608

   

  293.608

  75,4

  1.1

  Đất trồng lúa

  71.626

  25,2

  68.571

   

  68.571

  23,4

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  57.404

  84,2

  57.982

   

  57.982

  84,6

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  7.040

  3,0

   

  5.899

  5.899

  2,0

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  48.594

  20,8

   

  57.040

  57.040

  19,4

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  20.677

  7,5

  20.708

   

  20.708

  7,1

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  13.773

  4,4

  13.083

   

  13.083

  4,5

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  106.298

  36,4

  119.718

   

  119.718

  40,8

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  5.665

  2,7

  5.910

  2.467

  8.377

  2,9

  2

  ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

  92.332

  20,3

  92.284

   

  92.284

  23,7

  2.1

  Đất quốc phòng

  24.229

  31,2

  25.125

   

  25.125

  27,2

  2.2

  Đất an ninh

  484

  0,7

  585

   

  585

  0,6

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  650

  1,1

  1.322

   

  1.322

  1,4

  2.4

  Đất khu chế xuất

  0

  0,0

   

   

  0

  0,0

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  454

  0,3

   

  1.258

  1.258

  1,4

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  0

   

   

  228

  228

  0,2

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  513

  1,6

   

  2.244

  2.244

  2,4

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

  1.048

  0,5

   

  1.245

  1.245

  1,3

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  22.332

  21,9

  22.464

   

  22.464

  24,3

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  15

  0,1

  344

  -247

  97

  0,4

  -

  Đất cơ sở y tế

  86

  0,5

  189

   

  189

  0,8

  -

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  744

  3,9

  915

   

  915

  4,1

  -

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  425

  2,3

  923

   

  923

  4,1

  2.10

  Đất có di tích, danh thắng

  148

  0,1

  137

  226

  363

  0,2

  2.11

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  49

  0,1

  276

   

  276

  0,3

  2.12

  Đất ở tại nông thôn

  17.037

  21,5

   

  19.431

  19.431

  21,1

  2.13

  Đất ở tại đô thị

  1.125

  1,6

  1.869

   

  1.869

  2,0

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  196

  0,2

   

  276

  276

  0,3

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  37

   

   

   

  81

  0,1

  2.16

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

  0,1

   

   

   

  0,1

   

  2.17

  Đất cơ sở tôn giáo

  123

  0,2

   

   

  156

  0,2

  2.18

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  1.326

  1,7

   

   

  1.737

  1,9

  3

  Đất chưa sử dụng

  18.206

  2,0

  3.656

   

  3.656

  0,9

  4

  Đất đô thị

  7.846

  2,3

  16.291

   

  16.291

  4,2

  5

  Các khu chức năng

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  294.125

  294.125

   

  5.2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  153.509

  153.509

   

  5.3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  13.083

  13.083

   

  5.4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  1.427

  1.428

   

  5.5

  Khu đô thị

   

   

   

  16.291

  16.291

   

  5.6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  2.586

  2.472

   

  5.7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  79.058

  79.058

   

   

  Bảng 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  Stt

  Loại đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ cuối 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  14.840,7

  2.452,1

  12.388,6

  2.368,7

  3.343,7

  2.216,3

  2,106,1

  2.353,8

  1.1

  Đất trồng lúa

  6.122,5

  1.224,3

  4.898,2

  936,5

  1.322,0

  876,3

  832,7

  930,7

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  4.485,0

  688,0

  3.797,0

  726,0

  1.024,8

  679,3

  645,5

  721,4

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  3.200,2

  236,5

  2.963,7

  566,7

  799,9

  530,2

  503,8

  563,1

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  2.185,9

  482,3

  1.703,6

  325,7

  459,8

  304,8

  289,6

  323,7

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  109,6

  14,1

  95,5

  18,3

  25,8

  17,1

  16,2

  18,1

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  257,5

   

  257,5

  49,2

  69,5

  46,1

  43,8

  48,9

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  2.008,8

  274,1

  1.734,7

  331,7

  468,2

  310,3

  294,9

  329,6

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  953,5

  218,1

  735,4

  140,6

  198,5

  131,6

  125,0

  139,7

  1.8

  Đất nông nghiệp khác

  2,7

  2,7

   

   

   

   

   

   

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  8.246,1

  5.454,1

  2.792,0

  533,8

  753,6

  499,5

  474,6

  530,5

  2.1

  Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  4.645,1

  2.665,1

  1.980,0

  378,6

  534,4

  354,2

  336,6

  376,2

  2.2

  Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng rừng

  132,0

  132,0

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  1.092,5

  402,6

  689,9

  131,9

  186,2

  123,4

  117,3

  131,1

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  137,8

  20,8

  117,0

  22,4

  31,6

  20,9

  19,9

  22,2

  2.5

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  2.238,7

  2.233,6

  5,1

  1,0

  1,3

  0,9

  0,9

  1,0

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích.

  Bảng 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

  Đơn vị tính: ha

  Stt

  Loại đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ cuối 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  13.420,4

  10.123,3

  3.297,1

  989,1

  659,4

  494,6

  560,5

  593,5

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  10,8

  10,8

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  223,5

  223,5

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  4.419,8

  4.419,8

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.938,3

  1.938,3

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  6.726,3

  3.437,3

  3.289,0

  986,7

  657,8

  493,4

  559,1

  592,0

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  31,3

  31,3

   

   

   

   

   

   

  1.7

  Đất nông nghiệp khác

  70,2

  62,2

  8,0

  2,4

  1,6

  1,2

  1,4

  1,4

  2

  ĐT PHI NÔNG NGHIỆP

  892,3

  83,9

  808,4

  242,5

  161,7

  1213

  137,4

  145,5

  2.1

  Đất quốc phòng

  2,4

   

  2,4

  0,7

  0,5

  0,4

  0,4

  0,4

  2.2

  Đất khu công nghiệp

  63,0

  25,0

  38,0

  11,4

  7,6

  5,7

  6,5

  6,8

  2.3

  Đất cụm công nghiệp

  12,0

   

  12,0

  3,6

  2,4

  1,8

  2,0

  2,2

  2.4

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  75,0

   

  75,0

  22,5

  15,0

  11,3

  12,8

  13,5

  2.5

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  187,6

   

  187,6

  56,3

  37,5

  28,1

  31,9

  33,8

  2.6

  Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh

  302,9

  48,1

  254,8

  76,4

  51,0

  38,2

  43,3

  45,9

  2.7

  Đất có di tích, danh thắng

  15,1

   

  15,1

  4,5

  3,0

  2,3

  2,6

  2,7

  2.8

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  19,0

   

  19,0

  5,7

  3,8

  2,9

  3,2

  3,4

  2.9

  Đất ở tại nông thôn

  70,5

  5,5

  65,0

  19,5

  13,0

  9,8

  11,1

  11,7

  2.10

  Đất ở tại đô thị

  17,2

  0,2

  17,0

  5,1

  3,4

  2,6

  2,9

  3,1

  2.11

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  2,2

  1,0

  1,2

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  2.12

  Đất cơ sở tôn giáo

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

   

  2.13

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  47,8

  0,8

  47,0

  14,1

  9,4

  7,1

  8,0

  8,5

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích.

  Bảng 4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  TT

  Chỉ tiêu

  Hiện trạng năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  TNG DIỆN TÍCH ĐT TỰ NHIÊN

  389.548,4

  389.548,4

  389.548,4

  389.548,4

  389.548,4

  389.548,4

  1

  ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  302.595,0

  300.876,7

  298.451,3

  296.843,5

  295.315,8

  293.608,4

  1.1

  Đất trồng lúa

  76.139,2

  74.692,2

  72.649,5

  71.295,5

  70.008,9

  68.571,0

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  64,088,8

  62.921,2

  61.273,0

  60.180,4

  59.142,3

  57.982,0

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  9.006,4

  8.412,3

  7.573,6

  7.017,7

  6.489,4

  5.899,0

  1.3

  Đất rừng phòng hộ

  22.569,1

  22.213,2

  21.710,9

  21.378,0

  21.061,6

  20.708,0

  1.4

  Đất rừng đặc dụng

  13.187,8

  13.167,7

  13.139,4

  13.120,7

  13.102,9

  13.083,0

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  110.235,5

  112.048,5

  114.607,9

  116.304,3

  117.916,3

  119.718,0

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  8.202,7

  8.236,1

  8.283,2

  8.314,4

  8.344,1

  8.377,3

  2

  ĐT PHI NÔNG NGHIỆP

  79.192,3

  81.695,5

  85.229,0

  87.571,2

  89.796,8

  92.284,3

  2.1

  Đất quốc phòng

  24.698,3

  24.779,8

  24.894,9

  24.971,1

  25.043,6

  25.124,6

  2.2

  Đất an ninh

  528,4

  539,3

  554,6

  564,8

  574,5

  585,3

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  889,3

  972,0

  1.088,8

  1.166,2

  1.239,8

  1.322,0

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  233,6

  429,4

  705,9

  889,2

  1.063,3

  1.258,0

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  52,3

  85,8

  133,1

  164,5

  194,2

  227,6

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.249,1

  1.439,4

  1.708,0

  1.886,0

  2.055,2

  2.244,3

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  431,0

  586,7

  806,3

  952,0

  1.090,3

  1,245,0

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  17.342,8

  18.322,0

  19.704,2

  20.620,4

  21.491,0

  22.464,0

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  21,4

  35,8

  56,1

  69,6

  82,4

  96,7

  -

  Đất cơ sở y tế

  94,1

  112,3

  137,9

  154,9

  171,1

  189,2

  -

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  684,9

  729,0

  791,1

  832,3

  871,4

  915,2

  -

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  394,2

  495,3

  638,0

  732,6

  822,5

  923,0

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  98,5

  149,0

  220,3

  267,6

  312,6

  362,8

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  87,5

  123,5

  174,4

  208,2

  240,2

  276,1

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  17.036,7

  17.494,4

  18.140,6

  18.568,9

  18.975,9

  19.430,8

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  1.295,9

  1.405,5

  1.560,3

  1.662,9

  1.760,4

  1.869,4

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  195,7

  211,1

  232,8

  247,3

  261,0

  276,3

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  37,3

  45,6

  57,3

  65,0

  72,3

  80,6

  2.15

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  2.16

  Đất cơ sở tôn giáo

  123,2

  129,4

  138,1

  143,9

  149,3

  155,5

  2.17

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  1.326,1

  1.404,6

  1.515,3

  1.588,7

  1.658,5

  1.736,5

  3

  Đất chưa sử dụng

  7.761,1

  6.976,2

  5.868,1

  5.133,7

  4.435,8

  3.655,7

  4

  Đất đô thị

  8.798,2

  16.291,2

  16.291,2

  16.291,2

  16.291,2

  16.291,2

   

  Ghi chú: * Diện tích đã thực hiện.

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt
  trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Bắc Giang;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
  ng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X