hieuluat

Nghị quyết 41/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:603&604-05/2018
  Số hiệu:41/NQ-CPNgày đăng công báo:21/05/2018
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:09/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 41/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

   

  NGHỊ QUYẾT
  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH PHÚ THỌ
  ----------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (Tờ trình số 3874/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017, số 494/UBND-KTN ngày 06 tháng 02 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 100/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2017, số 732/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 02 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Phú Thọ với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha)

  Tnh xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  282.158

  79,85

  281.186

   

  281.186

  79,55

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  45.526

  12,88

  41.800

   

  41.800

  11,83

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  28.541

  8,08

  28.500

   

  28.500

  8,06

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  11.564

  3,27

   

  12.549

  12.549

  3,55

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  41.675

  11,79

   

  45.554

  45.554

  12,89

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  44.520

  12,60

  27.826

   

  27.826

  7,87

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  11.357

  3,21

  17.302

   

  17.302

  4,90

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  122.463

  34,66

  127.254

   

  127.254

  36,00

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  4.994

  1,41

  5.239

  2.961

  8.200

  2,32

  2

  Đất phi nông nghiệp

  54.487

  15,42

  69.820

   

  69.820

  19,75

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.302

  0,65

  3.212

   

  3.212

  0,91

  2.2

  Đất an ninh

  1.206

  0,34

  1.193

   

  1.193

  0,34

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  431

  0,12

  2.256

  29

  2.285

  0,65

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  224

  0,06

   

  1.075

  1.075

  0,30

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  1.462

  1.462

  0,41

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.527

  0,43

   

  2.070

  2.070

  0,59

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  823

  0,23

   

  1.161

  1.161

  0,33

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  18.759

  5,31

  24.600

  1.540

  26.140

  7,40

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  - Đất cơ sở văn hóa

  295

  0,08

  433

   

  433

  0,12

   

  - Đất cơ sở y tế

  80

  0,02

  172

   

  172

  0,05

   

  - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  868

  0,25

  1.041

   

  1.041

  0,29

   

  - Đất cơ sở thể dục - thể thao

  243

  0,07

  854

   

  854

  0,24

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  129

  0,04

  269

  38

  307

  0,09

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  112

  0,03

  337

  31

  368

  0,10

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  8.074

  2,29

   

  9.795

  9.795

  2,77

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  1.338

  0,38

  2.375

   

  2.375

  0,67

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

   

   

   

  258

  258

  0,07

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  312

  0,09

   

  92

  92

  0,03

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  131

  0,04

   

  179

  179

  0,05

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  1.328

  0,38

   

  1.629

  1.629

  0,46

  3

  Đất chưa sử dụng

  16.697

  4,73

  2.449

   

  2.449

  0,69

  4

  Đất đô thị *

  13.473

  3,81

  19.468

   

  19.468

  5,51

  II

  KHU CHỨC NĂNG *

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  60.350

  60.350

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  140.350

  140.350

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  17.302

  17.302

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  3.360

  3.360

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  3.030

  3.030

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  10.594

  10.594

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  46.220

  46.220

   

   

  Ghi chú: (*) Không cộng chỉ tiêu này khi tính tổng diện tích tự nhiên.

  Bảng 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ 2011- 2020

  Giai đoạn 2011- 2015 (*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  18.935

  2.587

  16.348

  170

  3.272

  3.594

  4.044

  5.268

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  5.338

  820

  4.518

  93

  897

  982

  1.110

  1.436

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  3.628

  568

  3.060

  69

  599

  656

  741

  995

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  4.161

  500

  3.661

  17

  673

  736

  833

  1.402

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  3.485

  393

  3.092

  16

  648

  707

  800

  921

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  31

   

  31

   

  6

  7

  9

  9

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  15

   

  15

   

   

  15

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  5.641

  743

  4.898

  44

  1.020

  1.117

  1.257

  1.460

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  264

  131

  133

   

  28

  30

  35

  40

  2

  Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  79

  29

  50

  8

  10

  10

  10

  12

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  1.159

  798

  361

   

  75

  83

  94

  109

  2.3

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  21

  21

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất rừng phòng hộ chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  4

  4

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  11.193

  10.726

  467

  64

  86

  94

  106

  117

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất ở

  21

  21

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Bảng 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời k2011- 2020

  Giai đoạn 2011- 2015 (*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  14.008

  13.793

  215

   

  44

  48

  56

  67

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  1.606

  1.606

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  4.252

  4.218

  34

   

  7

  8

  9

  10

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  4.360

  4.345

  15

   

  3

  3

  4

  5

  1.4

  Đất rừng sản xuất

  3.213

  3.047

  166

   

  34

  37

  43

  52

  1.5

  Đất nuôi trồng thủy sản

  576

  576

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  353

  353

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất an ninh

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất khu công nghiệp

  4

  4

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  5

  5

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất phát triển hạ tầng

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất có di tích, danh thắng

  2

  2

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất ở tại nông thôn

  118

  118

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Đất tại đô thị

  3

  3

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Đất cơ sở tôn giáo

  3

  3

   

   

   

   

   

   

  2.10

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  28

  28

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) diện tích đã thực hiện

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xác lập ngày 05 tháng 9 năm 2017).

  Bảng 4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020):

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hin trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (**)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  297.318

  297.175

  293.948

  290.403

  286.413

  281.186

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  46.924

  46.863

  45.842

  44.725

  43.462

  41.800

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  32.647

  32.622

  31.797

  30.896

  29.876

  28.500

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  16.149

  16.115

  15.452

  14.727

  13.906

  12.549

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  55.394

  55.420

  53.357

  51.099

  48.546

  45.554

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  33.528

  33.515

  32.508

  31.406

  30.160

  27.826

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  16.422

  16.422

  16.422

  16.406

  16.406

  17.302

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  120.769

  120.672

  122.046

  123.552

  125.255

  127.254

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  7.998

  7.988

  8.030

  8.077

  8.129

  8.200

  2

  Đất phi nông nghiệp

  53.473

  53.616

  56.888

  60.483

  64.529

  69.820

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.362

  2.402

  2.572

  2.759

  2.969

  3.212

  2.2

  Đất an ninh

  1.079

  1.077

  1.100

  1.126

  1.154

  1.193

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  488

  488

  866

  1.279

  1.746

  2.285

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  196

  211

  393

  591

  816

  1.075

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  298

  303

  543

  820

  1.118

  1.462

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.142

  1.155

  1.369

  1.603

  1.864

  2.070

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  787

  787

  866

  952

  1.049

  1.161

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  18.198

  18.237

  19.630

  21.155

  22.878

  26.140

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  - Đất cơ sở văn hóa

  379

  380

  391

  403

  417

  433

   

  - Đất cơ sở y tế

  81

  87

  105

  125

  147

  172

   

  - Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  872

  873

  908

  947

  990

  1.041

   

  - Đất cơ sở thể dục thể thao

  183

  182

  323

  477

  651

  854

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  145

  146

  180

  217

  259

  307

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  94

  90

  141

  198

  262

  368

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  8.984

  9.019

  9.186

  9.428

  9.703

  9.795

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  1.497

  1.502

  1.673

  1.798

  1.939

  2.375

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  204

  204

  216

  228

  241

  258

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  77

  76

  80

  83

  87

  92

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  148

  148

  154

  161

  168

  179

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  1.400

  1.398

  1.436

  1.479

  1.529

  1.629

  3

  Đất chưa sử dụng

  2.664

  2.664

  2.619

  2.569

  2.513

  2.449

  4

  Đất đô thị *

  13.986

  13.986

  16.073

  16.073

  16.073

  19.468

   

  Ghi chú: (*) không cộng chỉ tiêu này khi tính tng diện tích tự nhiên.

  (**) diện tích đã thực hiện.

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; đảm bảo phục hồi và phát huy giá trị lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái; đảm bảo vai trò tỉnh Phú Thọ là quê hương của đất tổ, vua Hùng; là trung tâm lễ hội của cả nước.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  4. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh. Trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng cần quy hoạch diện tích đất vùng phụ cận để tạo quỹ đất sạch tạo nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở (tái định cư tại ch) trên diện tích đt đã thu hồi mở rộng trong vùng phụ cận theo quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyn đi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mt cân đi trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, đất an ninh kết hợp làm kinh tế; đất do các đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế tại các địa phương để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

  9. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường đ tng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn th
  ;
  - Các Bộ: Tà
  i nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN(2).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Xuân Phúc

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X