hieuluat

Nghị quyết 45/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:605&606-05/2018
  Số hiệu:45/NQ-CPNgày đăng công báo:21/05/2018
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:09/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 45/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

   

  NGHỊ QUYẾT
  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH QUẢNG BÌNH
  -----------
  CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (tờ trình số 952/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình s 88/TTr-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2017 và Công văn số 1128/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12 tháng 3 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Bình với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha)

  Tỉnh xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

  I

  Tổng diện tích tự nhiên

  806.527

  100

   

   

  800.003

  100

  1

  Đất nông nghiệp

  715.990

  88,77

  712.536

   

  712.536

  89,07

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  30.934

  3,84

  32.960

   

  32.960

  4,12

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  24.686

  3,06

  26.771

  1.333

  28.104

  3,51

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  25.300

  3,14

   

  23.909

  23.909

  2,99

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  23.200

  2,88

   

  30.506

  30.506

  3,81

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  204.715

  25,38

  163.738

   

  163.738

  20,47

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  123.576

  15,32

  120.121

  3.554

  123.675

  15,46

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  305.231

  37,85

  327.837

   

  327.837

  40,98

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  2,786

  0,35

  3.046

   

  3.046

  0,38

  1.8

  Đất làm muối

  63

  0,01

  60

   

  60

  0,01

  2

  Đất phi nông nghiệp

  53.392

  6,62

  76.853

   

  76.853

  9,61

   

  Trong đó:

   

  0,00

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  4.147

  0,51

  5.911

   

  5.911

  0,74

  2.2

  Đất an ninh

  734

  0,09

  776

   

  776

  0,10

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  387

  0,05

  2.883

   

  2.883

  0,36

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  20

  0,00

   

  735

  735

  0,09

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  4.209

  4.209

  0,53

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.081

  0,13

   

  1.469

  1.469

  0,18

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  224

  0,03

   

  399

  399

  0,05

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  19.539

  2,42

  28.584

   

  28.584

  3,57

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  +

  Đất cơ sở văn hóa

  20

  0,00

  253

   

  253

  0,01

  +

  Đất cơ sở y tế

  60

  0,01

  86

  6

  92

  0,01

  +

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  600

  0,07

  794

   

  794

  0,09

  +

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  235

  0,03

  427

  1.141

  1.568

  0,20

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  234

  0,03

  531

   

  531

  0,04

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  58,40

  0,01

  112

  35

  147

  0,02

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  4.613

  0,57

   

  6.687

  6.687

  0,84

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  613

  0,08

  1.309

   

  1.309

  0,19

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

   

   

   

  233

  233

  0,03

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  153

  0,02

   

  141

  141

  0,02

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  38

  0,00

   

  59

  59

  0,01

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  2.833

  0,35

   

  3.616

  3.616

  0,45

  3

  Đất chưa sử dụng

  37.144

  4,61

  10.613

  1

  10.614

  1,33

  4

  Đất khu kinh tế

   

   

  63.923

  -2.417

  61.506

  7,69

  5

  Đất đô thị

   

   

  23.092

   

  23.092

  2,89

  II

  Các khu chức năng

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  87.375

  87.375

  10,92

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  615.250

  615.250

  76,91

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  123.675

  123.675

  15,46

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  2.883

  2.883

  0,36

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  23.437

  23.437

  2,93

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  4.209

  4.209

  0,53

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  1.601

  1.601

  0,20

   

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Giai đoạn 2011- 2015 (*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  20.962

  3.117

  17.845

  3.300

  4.628

  3.053

  3.003

  3.860

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  1.767

  279

  1.488

  211

  420

  320

  245

  292

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  1.209

   

  1.209

  174

  330

  256

  206

  243

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  2.960

  541

  2.420

  367

  738

  503

  420

  392

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  1.718

  136

  1.582

  294

  481

  221

  237

  349

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.987

  535

  1.451

  93

  433

  251

  353

  322

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  29

   

  29

  4

  3

  21

  1

  1

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  11.877

  1.495

  10.382

  2.252

  2.410

  1.627

  1.653

  2.440

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  578

  106

  472

  80

  138

  107

  89

  58

  1.8

  Đất làm muối

  31

  17

  14

   

  3

  3

  3

  3

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong ni bộ đất nông nghiệp

  12.669

  4.323

  8.347

  1.844

  1.830

  1.517

  1.558

  1.598

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  11

  11

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất lâm nghiệp

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trng thủy sản

  37

  34

  3

   

   

   

  3

   

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  14

  12

  2

  0

  1

   

  0

   

  2.5

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

  320

  320

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  5

   

  5

   

  5

   

   

   

  2.7

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

  3.945

  3.945

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  8.337

   

  8.337

  1.843

  1.824

  1.517

  1.554

  1.598

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  71

   

  71

  12

  10

  15

  14

  20

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Giai đoạn 2011- 2015 (*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  8.899

  499

  8.399

  609

  2.086

  2.012

  1.814

  1.879

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  59

  27

  32

   

   

  3

  3

  27

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  53

  51

  2

  2

   

   

   

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  374

  21

  353

  147

  111

  45

  41

  9

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  698

  293

  405

   

  106

  100

  100

  99

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  6.516

  105

  6.412

  250

  1.559

  1.561

  1.592

  1.450

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  103

  2

  101

  25

  28

  24

  12

  12

  2

  Đất phi nông nghiệp

  4.938

  22

  4.916

  753

  1.016

  1.088

  935

  1.125

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  30

  11

  19

  2

  7

  7

  3

   

  2.2

  Đất an ninh

  8

   

  8

  3

  4

  1

   

   

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  159

   

  159

   

  43

  34

  8

  74

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  66

   

  66

  12

  15

  17

  13

  10

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  583

   

  583

  120

  112

  175

  63

  113

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  128

   

  128

  38

  28

  23

  21

  19

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  905

  905

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  772

  3

  770

  192

  290

  144

  80

  64

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  5

   

  5

   

   

  2

   

  3

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  13

   

  13

  4

  4

  2

  2

  2

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  205

   

  205

  36

  31

  60

  38

  40

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  58

   

  58

  9

  23

  1

  3

  22

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  8

   

  8

  1

  2

  2

  2

  2

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  3

   

  3

  2

  1

   

   

   

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  2

   

  2

   

  1

   

  1

   

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  94

  8

  86

  10

  13

  24

  16

  21

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thhiện trên Bản đđiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đkế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xác lập ngày 31 tháng 5 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  1

  Đất nông nghiệp

  721.849

  719.209

  716.736

  715.698

  714.512

  712.536

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  34.274

  34.061

  33.640

  33.357

  33.173

  32.960

   

  Trong đó: Đất chuyên trng a nước

  29.319

  29.144

  28.814

  28.558

  28.346

  28.104

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  27.933

  27.352

  26.319

  25.463

  24.658

  23.909

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  27.775

  27.766

  28.645

  29.264

  29.932

  30.506

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  180.546

  180.305

  176.057

  171.991

  167.822

  163.738

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  123.568

  123.700

  123.697

  123.676

  123.675

  123.675

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  324.146

  320.313

  321.646

  324.089

  326.482

  327.837

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  3.313

  3.269

  3.211

  3.132

  3.083

  3.046

  1.8

  Đất làm muối

  74

  74

  70

  67

  63

  60

  2

  Đất phi nông nghiệp

  54.224

  58.226

  63.801

  67.938

  71.872

  76.853

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  4.089

  4.119

  4.427

  4.569

  4.702

  5.911

  2.2

  Đất an ninh

  702

  708

  754

  756

  764

  776

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  279

  333

  1.041

  1.506

  2.050

  2.883

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  28

  117

  253

  411

  578

  735

  2.5

  Đất thương mại dịch vụ

  537

  1.521

  2.345

  3.054

  3.587

  4.209

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  678

  863

  990

  1.163

  1.332

  1.469

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  117

  172

  230

  284

  339

  399

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  22.297

  24.052

  26.245

  27.293

  28.142

  28.584

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  +

  Đất cơ sở văn hóa

  34

  35

  36

  45

  47

  253

  +

  Đất cơ sở y tế

  63

  64

  74

  90

  92

  92

  +

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  658

  698

  716

  733

  741

  794

  +

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  296

  1.262

  1.281

  1.348

  1.416

  1.568

  2.9

  Đất di tích, danh thắng

  203

  203

  253

  263

  270

  531

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  68

  83

  110

  123

  135

  147

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  5.188

  5.449

  5.684

  6.018

  6.361

  6.687

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  913

  1.033

  1.160

  1.294

  1.394

  1.309

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  137

  142

  157

  185

  208

  233

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  54

  83

  93

  114

  127

  141

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  46

  50

  53

  55

  58

  59

  2.16

  Đt làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  3.416

  3.460

  3.478

  3.512

  3.574

  3.616

  3

  Đất chưa sử dụng

  23.930

  22.568

  19.466

  16.367

  13.618

  10.614

  4

  Đất khu kinh tế*

  61.506

  61.506

  61.506

  61.506

  61.506

  61.506

  5

  Đất đô thị*

  22.987

  22.987

  22.987

  22.987

  23.092

  23.092

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhim đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Quảng Bình;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Xuân Phúc

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X