hieuluat

Nghị quyết 50/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:50/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:10/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:10/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 50/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH ĐẮK NÔNG

  ---------------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông (Tờ trình số 4407/TTr-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 và Tờ trình số 1234/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 60/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2017, Công văn số 6900/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 12 năm 2017, Công văn số 1679/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 4 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đắk Nông với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha)

  Tỉnh xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

   

  Tổng diện tích tự nhiên

  651.562

  100

  650.926

   

  650.926

  100

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  587.928

  90,23

  579.606

  -42

  579.564

  89,04

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  8.767

  1,35

  8.759

   

  8.759

  1,35

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  5.133

  0,79

  6.500

   

  6.500

  1,00

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  97.853

  15,02

   

  65.691

  65.691

  10,09

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  200.129

  30,72

   

  242.654

  242.654

  37,28

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  37.500

  5,76

  57.125

  -21

  57.104

  8,77

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  29.258

  4,49

  38.324

  -2

  38.322

  5,89

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  212.752

  32,65

  162.490

  -1

  162.489

  24,96

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.667

  0,26

  2.877

   

  2.877

  0,44

  2

  Đất phi nông nghiệp

  42.307

  6,49

  65.326

  42

  65.368

  10,04

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.659

  0,25

  8,102

   

  8.102

  1,24

  2.2

  Đất an ninh

  1.304

  0,20

  1.628

   

  1.628

  0,25

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  206

  0,03

  329

  400

  729

  0,11

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  92

  0,01

   

  327

  327

  0,05

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  62

  0,01

   

  641

  641

  0,10

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  549

  0,08

   

  1.351

  1.351

  0,21

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  319

  0,05

   

  1.241

  1.241

  0,19

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  17.364

  2,66

  26.859

  42

  26.901

  4,13

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  - Đất cơ sở văn hóa

  56

  0,01

  231

   

  231

  0,04

   

  - Đất cơ sở y tế

  57

  0,01

  165

   

  165

  0,03

   

  - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  372

  0,06

  542

  27

  569

  0,09

   

  - Đất cơ sở thể dục - thể thao

  52

  0,01

  190

   

  190

  0,03

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  12

   

  138

  6

  144

  0,02

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  224

  0,03

  795

   

  795

  0,12

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  3.981

  0,61

   

  5.836

  5.836

  0,90

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  565

  0,09

  1.011

   

  1.011

  0,16

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  236

  0,04

   

  451

  451

  0,07

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  4

  0,00

   

  66

  66

  0,01

  2.15

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

   

   

   

   

   

   

  2.16

  Đất cơ sở tôn giáo

  78

  0,01

   

  166

  166

  0,03

  2.17

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ

  520

  0,08

   

  727

  727

  0,11

  3

  Đất chưa sử dụng

  21.327

  3,27

  5.994

   

  5.994

  0,92

  4

  Đất đô thị

  4.382

  0,67

  18.359

   

  18.359

  2,82

  II

  KHU CHỨC NĂNG

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  321.668

  321.650

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  257.938

  257.915

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  46.014

  46.014

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  1.056

  1.056

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  18.359

  18.359

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  735

  735

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  23.300

  23.300

   

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu 2011- 2015(*)

  Tổng

  Kỳ cuối 2016-2020

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  26.663

  6.241

  20.422

  701

  5.716

  3.993

  5.346

  4.666

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  25

   

  25

   

   

   

  22

  3

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  6.807

  416

  6.391

  412

  1.769

  1.021

  1.608

  1.581

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  13.012

  1.083

  11.929

  285

  2.957

  2.534

  3.615

  2.538

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  20

   

  20

   

   

  20

   

   

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  2

   

  2

   

   

  2

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  6.778

  4.742

  2.036

  4

  990

  398

  100

  544

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  18

   

  18

   

   

  18

   

   

  2

  Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  48.406

  48.347

  59

  14

  25

  5

  8

  7

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  425

  425

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  106

  106

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  77

  18

  59

  14

  25

  5

  8

  7

  2.4

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  47.759

  47.759

   

   

   

   

   

   

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

  39

  39

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ 2011 -2020

  Kỳ đầu 2011- 2015(*)

  Tổng

  Kỳ cuối 2016-2020

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  13.510

  12.348

  1.162

   

   

  300

  472

  390

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng cây lâu năm

  8.302

  8.298

  4

   

   

  4

   

   

  1.2

  Đất rừng phòng hộ

  49

   

  49

   

   

  49

   

   

  1.3

  Đất rừng đặc dụng

  247

   

  247

   

   

  247

   

   

  1.4

  Đất rừng sản xuất

  4.733

  3.901

  832

   

   

  -

  442

  390

  1.5

  Đất nuôi trồng thủy sản

  150

  150

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  1.188

  401

  787

  35

  41

  159

  288

  264

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất cơ sở sản xuất phi NN

  38

  36

  2

   

   

   

   

  2

  2.2

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  116

   

  116

  30

   

  25

  31

  30

  2.3

  Đất phát triển hạ tầng

  261

  9

  252

   

  31

  66

  91

  64

  2.4

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  30

   

  30

   

   

   

  30

   

  2.5

  Đất danh lam thắng cảnh

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  23

   

  23

   

   

  2

  21

   

  2.7

  Đất ở tại nông thôn

  22

  22

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Đất ở tại đô thị

  17

  17

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2.10

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  55

  30

  25

   

   

  5

  20

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí, diện tích các loại đất, khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xác lập ngày 20 tháng 3 năm 2018 và chịu trách nhiệm theo quy định).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  CHỈ TIÊU

  Năm hiện trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  NNP

  598.474

  597.773

  592.384

  588.715

  583.841

  579.564

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  LUA

  8.794

  8.794

  8.794

  8.801

  8.762

  8.759

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  LUC

  4.967

  4.967

  5.134

  5.321

  5.901

  6.500

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  HNK

  100.210

  99.748

  96.650

  91.746

  77.134

  65.691

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  CLN

  255.451

  255.141

  252.996

  250.317

  246.345

  242.654

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  RPH

  50.624

  50.624

  51.555

  53.142

  55.894

  57.104

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  RDD

  36.518

  36.518

  36.518

  37.505

  38.322

  38.321

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  RSX

  143.767

  143.763

  142.556

  143.546

  153.308

  162.489

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  NTS

  2.836

  2.850

  2.875

  2.862

  2.870

  2.877

  2

  Đất phi nông nghiệp

  PNN

  44.510

  45.246

  50.676

  54.804

  60.438

  65.368

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  CQP

  2.765

  2.785

  5.975

  6.576

  7.329

  8.102

  2.2

  Đất an ninh

  CAN

  1.358

  1.359

  1.389

  1.404

  1.617

  1.628

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  SKK

  329

  329

  329

  729

  729

  729

  2.4

  Đất khu chế xuất

  SKT

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  SKN

  87

  113

  115

  155

  155

  327

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  MD

  62

  316

  417

  551

  601

  641

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  SKC

  375

  380

  483

  572

  783

  1.351

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  SKS

  142

  205

  712

  829

  1.016

  1.241

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  DHT

  20.657

  20.912

  22.083

  23.172

  25.244

  26.901

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Đất cơ sở văn hóa

  DVH

  36

  59

  72

  160

  206

  231

   

  - Đất cơ sở y tế

  DYT

  76

  76

  82

  114

  155

  165

   

  - Đt cơ sở giáo dục-đào tạo

  DGD

  450

  462

  486

  518

  566

  569

   

  - Đất cơ sở thể dục- thể thao

  DTT

  76

  77

  103

  110

  175

  190

  2.10

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  DDT

  11

  11

  11

  72

  138

  138

  2.11

  Đất danh lam thng cảnh

  DDL

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  2.12

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  DRA

  46

  75

  88

  195

  733

  795

  2.13

  Đất tại nông thôn

  ONT

  4.566

  4.562

  4.812

  5.386

  5.646

  5.836

  2.14

  Đất ở tại đô thị

  ODT

  872

  873

  893

  921

  969

  1.011

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  TSC

  194

  211

  212

  225

  306

  451

  2.16

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  DTS

  65

  65

  65

  66

  66

  66

  2.17

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

  DNG

   

   

   

   

   

   

  2.18

  Đất cơ sở tôn giáo

  TON

  130

  134

  134

  147

  166

  166

  2.19

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng

  NTD

  583

  601

  601

  649

  727

  727

  3

  Đất chưa sử dụng

  CSD

  7.943

  7.908

  7.867

  7.408

  6.648

  5.994

  4

  Đất đô thị*

  KDT

  4.382

  4.382

  4.382

  9.880

  12.873

  18.359

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đi khí hậu.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tố
  i cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, T
  ài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - UBND tỉnh Đắk Nông;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Công văn 1293/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020
  Ban hành: 23/09/2020 Hiệu lực: 23/09/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 50/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:50/NQ-CP
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:10/05/2018
  Hiệu lực:10/05/2018
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X