hieuluat

Nghị quyết 57/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:641&642-05/2018
  Số hiệu:57/NQ-CPNgày đăng công báo:29/05/2018
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:17/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 57/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

   

  NGHỊ QUYẾT
  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH YÊN BÁI
  ---------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 105/TTr-BTNMT ngày 06 tháng 12 năm 2017, Công văn s 1329/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 3 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Yên Bái với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2010

  Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7) = (5)+(6)

  (8)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  584.253

  84,84

  580.827

  8.044

  588.871

  85,50

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  27.465

  4,70

  25.850

  894

  26.744

  4,54

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  18.832

  3,22

  19.000

  1.464

  20.464

  3,48

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  37.271

  6,38

   

  42.414

  42.414

  7,20

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  43.140

  7,38

   

  46.560

  46.560

  7,91

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  182.381

  31,22

  152.000

   

  152.000

  25,81

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  34.602

  5,92

  36.693

   

  36.693

  6,23

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  257.760

  44,12

  275.941

  6.319

  282.260

  47,93

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.572

  0,27

  1.512

  766

  2.278

  0,39

  2

  Đất phi nông nghiệp

  52.172

  7,58

  69.701

  519

  70.220

  10,19

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.985

  3,80

  8.027

   

  8.027

  11,43

  2.2

  Đất an ninh

  120

  0,23

  377

   

  377

  0,54

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  223

  0,43

  632

   

  632

  0,90

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  84

  0,16

   

  332

  332

  0,47

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  21

  0,04

   

  870

  870

  1,24

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  587

  1,12

   

  1.628

  1.628

  2,32

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  1.459

  2,80

   

  2.468

  2.468

  3,51

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  9.181

  17,60

  14.130

  916

  15.046

  21,43

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  116

  0,22

  150

   

  150

  0,21

  -

  Đất cơ sở y tế

  60

  0,12

  200

   

  200

  0,28

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  405

  0,78

  450

  114

  564

  0,80

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  104

  0,20

  388

   

  388

  0,55

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  25

  0,05

  274

  515

  789

  1,12

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  58

  0,11

  108

  37

  145

  0,21

  2.11

  Đất tại nông thôn

  3.941

  7,55

   

  5.044

  5.044

  7,18

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  920

  1,76

  1.140

  802

  1.942

  2,77

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  160

  0,31

   

  237

  237

  0,34

  2.14

  Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  37

  37

  0,05

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

   

   

   

  64

  64

  0,09

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  666

  1,28

   

  1.121

  1.121

  1,60

  3

  Đất chưa sử dụng

  52.202

  7,58

  38.240

  -8.564

  29.676

  4,31

  4

  Đất đô thị(*)

  15.604

  2,27

  19.207

  4.576

  23.783

  3,45

  II

  Khu chức năng(*)

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  121.505

  121.505

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  484.519

  484.519

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  36.147

  36.147

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  964

  964

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  23.783

  23.783

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  870

  870

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  32.552

  32.552

   

   

  Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu

  Cả thời kỳ (2011- 2020)

  Kỳ đu 2011 - 2015 (*)

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng diện tích

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  18.363

  3.304

  15.059

  4.105

  1.072

  3.358

  3.561

  2.963

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  1.481

  328

  1.153

  526

  150

  146

  172

  159

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  1.190

  189

  1.001

  465

  138

  120

  141

  137

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.782

  286

  1.496

  395

  151

  287

  437

  226

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  4.376

  645

  3.731

  1.062

  302

  883

  839

  645

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  433

  134

  299

  103

  13

  76

  68

  39

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  10.139

  1.878

  8.261

  1.977

  451

  1.939

  2.017

  1.877

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  151

  33

  118

  42

  6

  27

  26

  17

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  8.082

  5.034

  3.048

  1.226

  584

  813

  279

  146

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  218

  106

  112

  17

  35

  55

  5

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  52

  52

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  48

  9

  39

  13

  11

  9

  5

  2

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

  123

  117

  6

  6

   

   

   

   

  2.5

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  84

  22

  62

  48

  14

   

   

   

  2.6

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  7.556

  4.728

  2.828

  1.143

  523

  749

  269

  144

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  157

  35

  122

  56

  5

  4

  45

  12

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ (2011- 2020)

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ đầu (2016 - 2020)

  Tổng diện tích

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  27.065

  11.723

  15.342

  515

  353

  4.776

  5.134

  4.564

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  110

  109

  1

  1

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.056

  813

  243

  32

   

  30

  39

  142

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  718

  495

  223

  56

  18

  45

  70

  34

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  19.313

  5.901

  13.412

  1

  5

  4.561

  4.477

  4368

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  5.862

  4.400

  1.462

  425

  330

  140

  547

  20

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  4

  4

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  1.409

  122

  1.287

  218

  147

  294

  83

  546

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  791

  12

  779

   

   

  252

  31

  496

  2.2

  Đất an ninh

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  3

   

  3

   

   

  1

  1

  1

  2.4

  Đất thương mại, dịch vụ

  4

   

  4

   

  4

   

   

   

  2.5

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  8

   

  8

  1

   

  6

   

  1

  2.6

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  67

  61

  6

  3

   

   

   

  3

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  459

  41

  418

  192

  135

  27

  29

  35

  2.8

  Đất có di tích, danh thắng

  17

   

  17

  17

   

   

   

   

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  2

   

  2

   

  1

  1

   

   

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  19

  5

  14

  2

  6

  3

  3

   

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  3

  1

  2

  2

   

   

   

   

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  1

   

  1

   

  1

   

   

   

  2.13

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  13

   

  13

  1

   

  4

  4

  4

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cui (2016 - 2020), tlệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xác lập ngày 31 tháng 8 năm 2017 và chịu trách nhiệm theo quy định)

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

   

  LOẠI ĐT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  588.559

  584.977

  584.265

  585.692

  587.270

  588.871

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  28.042

  27.501

  27.313

  27.109

  26.900

  26.744

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  21.191

  20.993

  20.846

  20.731

  20.592

  20.464

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  43.742

  43.352

  43.155

  42.897

  42.514

  42.414

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  47.501

  47.692

  47.864

  47.553

  47.024

  46.560

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  138.949

  138.799

  138.777

  143.262

  147.671

  152.000

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  36.147

  36.147

  36.147

  36.147

  36.147

  36.693

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  291.732

  289.037

  288.403

  285.955

  284.261

  282.260

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  2.351

  2.327

  2.333

  2.315

  2.293

  2.278

  2

  Đất phi nông nghiệp

  53.902

  58.218

  59.431

  63.072

  66.710

  70.220

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.914

  2.120

  2.165

  4.442

  6.033

  8.027

  2.2

  Đất an ninh

  161

  168

  168

  233

  307

  377

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  405

  439

  491

  554

  611

  632

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  108

  212

  212

  258

  303

  332

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  33

  498

  618

  735

  792

  870

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.025

  1.396

  1.475

  1.525

  1.582

  1.628

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  2.075

  2.221

  2.224

  2.244

  2.366

  2.468

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  10.167

  12.105

  12.672

  13.338

  14.324

  15.046

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  15

  31

  39

  41

  44

  150

  -

  Đất cơ sở y tế

  95

  97

  98

  104

  120

  200

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  428

  466

  479

  514

  541

  564

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  106

  126

  142

  172

  337

  388

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  288

  366

  371

  450

  706

  789

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  71

  86

  110

  130

  136

  145

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  4.246

  4.846

  5.016

  5.110

  5.255

  5.044

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  1.020

  1.298

  1.377

  1.438

  1.485

  1.942

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  130

  138

  169

  178

  207

  237

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  37

  37

  37

  37

  37

  37

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  24

  59

  64

  64

  64

  64

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa đa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  767

  955

  977

  1.015

  1.081

  1.121

  3

  Đất chưa sử dụng

  46.306

  45.572

  45.072

  40.003

  34.786

  29.676

  4

  Đất đô thị*

  16.878

  16.878

  16.878

  18.000

  19.016

  23.783

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên địa bàn tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, môi trường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cn bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bnguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tng kỹ thuật, đảm bảo tính thng nht, đng bộ giữa các khu vực.

  3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyn mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyn mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyn mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định đi với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm đnh trình Thủ tướng Chính ph trưc khi quyết định chuyn mục đích sử dụng đất theo quy định.

  y ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  4. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cui của tỉnh, trong đó quá trình triển khai các dự án hạ tầng cn quy hoạch diện tích đất vùng phụ cận để tạo quỹ đất sạch tạo nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở (tái định cư tại chỗ) trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý,sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyn đi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mt cân đi trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường đầu tư từ ngân sách tỉnh để tiến hành thu hồi đất theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để tạo nguồn thu theo ngân sách, đồng thời chủ động quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

  8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  9. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đt đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  10. Đnh kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Yên Bái;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT,
  NN (3b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG

  Nguyễn Xuân Phúc

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X