hieuluat

Nghị quyết 59/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:643&644-05/2018
  Số hiệu:59/NQ-CPNgày đăng công báo:30/05/2018
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:17/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 59/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

   

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BÌNH DƯƠNG

  ---------

  CHÍNH PHỦ

   

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (Tờ trình số 5113/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình s 111/TTr-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2017, Công văn số 1372/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 3 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bình Dương với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha)

  Cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=
  (5)+(6)

  (8)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  208.403

  77,3

  190.531

  4

  190.535

  70,7

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  7.823

  2,9

  2.500

   

  2.500

  0,9

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  1.535

  0,6

  939

   

  939

  0,3

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  5.228

  1,9

   

  4.712

  4.712

  1,7

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  179.277

  66,5

   

  170.364

  170.364

  63,2

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  3.388

  1,3

  3.652

   

  3.652

  1,4

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

   

   

  261

   

  261

  0,1

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  11.745

  4,4

  6.794

   

  6.794

  2,5

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  344

  0,1

  371

   

  371

  0,1

  2

  Đất phi nông nghiệp

  61.006

  22,6

  78.929

   

  78.929

  29,3

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.996

  0,7

  2.334

   

  2.334

  0,9

  2.2

  Đất an ninh

  1.695

  0,6

  2.613

   

  2.613

  1,0

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  8.655

  3,2

  14.790

   

  14.790

  5,5

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  594

  0,2

   

  1.050

  1.050

  0,4

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  1.795

  1.795

  0,7

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  5.759

  2,1

   

  6.349

  6.349

  2,4

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  4

  0,002

   

  221

  221

  0,1

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  14.696

  5,5

  21.365

  1.263

  22.628

  8,4

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  490

  0,2

  579

  5

  584

  0,2

  -

  Đất cơ sở y tế

  57

  0,02

  233

   

  233

  0,1

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  1.086

  0,4

  2.320

  3

  2.323

  0,9

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  963

  0,4

  2.031

   

  2.031

  0,8

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  270

  0,1

  320

   

  320

  0,1

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  118

  0,004

  638

  1

  639

  0,2

  2.11

  Đất tại nông thôn

  9.437

  3,5

   

  3.597

  3.597

  1,3

  2.12

  Đất tại đô thị

  4.293

  1,6

  9.125

   

  9.125

  3,4

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  262

  0,1

   

  445

  445

  0,2

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  10

  10

  0,004

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  141

  0,1

   

  148

  148

  0,1

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  993

  0,4

   

  1.059

  1.059

  0,4

  3

  Đất chưa sử dụng

  34

  0,01

   

   

   

   

  4

  Đất đô thị(*)

  25.803

  9,6

  58.000

   

  58.000

  21,5

  II

  Khu chức năng(*)

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  179.828

  179.828

  66,7

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  10.707

  10.707

  4,0

  3

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  15.840

  15.840

  5,9

  4

  Khu đô thị

   

   

   

  48.187

  48.187

  17,9

  5

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  10.919

  10.919

  4,1

  6

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  16.916

  16.916

  6,3

  Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  Số

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ (2011- 2020)

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng diện tích

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  17.902

  824

  17.078

  178

  3.233

  8.483

  1.057

  4.127

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  300

  157

  143

  11

  31

  12

  72

  17

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.927

  27

  1.900

  51

  473

  356

  256

  764

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  15.624

  640

  14.984

  115

  2.724

  8.109

  724

  3.312

  1.4

  Đất nuôi trồng thủy sản

  51

   

  51

   

  4

  6

  6

  35

  2

  Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  11.833

  10.298

  1.535

  10

  551

  351

  273

  350

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  3.560

  3.066

  494

  3

  49

  165

  105

  172

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  9

  9

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  57

  57

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  20

  20

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  10

   

  10

   

  10

   

   

   

  2.6

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  4.960

  4.874

  86

   

  9

  33

  17

  27

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  8.719

  8.678

  41

  18

  15

   

   

  8

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương không còn đất chưa sử dụng, toàn bộ diện tích đất chưa sử dụng đã được khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích.

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cui (2016 - 2020) được thhiện trên Bản đđiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác lập ngày 10 tháng 11 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020):

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

   

  LOẠI ĐT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  207.613

  207.435

  204.203

  195.719

  194.662

  190.535

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  3.220

  3.205

  3.042

  2.865

  2.688

  2.500

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  939

  934

  939

  939

  939

  939

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  6.529

  6.478

  6.087

  5.731

  5.475

  4.712

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  185.620

  185.501

  182.446

  174.382

  173.628

  170.364

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  3.652

  3.652

  3.652

  3.652

  3.652

  3.652

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  10

  10

  261

  261

  261

  261

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  6.880

  6.880

  6.870

  6.837

  6.820

  6.794

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  422

  421

  417

  411

  406

  371

  2

  Đất phi nông nghiệp

  61.851

  62.029

  65.262

  73.745

  74.802

  78.929

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.690

  1.690

  1.821

  1.970

  2.017

  2.334

  2.2

  Đất an ninh

  1.475

  1.477

  1.493

  1.508

  1.514

  2.613

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  9.272

  9.272

  9.844

  14.790

  14.790

  14.790

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  621

  621

  834

  884

  1.050

  1.050

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  770

  782

  1.134

  1.607

  1.790

  1.795

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  5.714

  5.789

  6.023

  6.044

  6.363

  6.349

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  27

  27

  137

  177

  197

  221

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  15.308

  15.320

  17.000

  19.453

  19.838

  22.628

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  144

  144

  350

  394

  437

  584

  -

  Đất cơ sở y tế

  199

  200

  226

  233

  233

  233

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  1.157

  1.161

  1.349

  2.317

  2.321

  2.323

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  974

  974

  1.147

  1.166

  1.458

  2.031

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  239

  239

  302

  320

  320

  320

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  108

  108

  108

  527

  560

  639

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  4.005

  4.031

  3.904

  3.802

  3.699

  3.597

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  9.367

  9.437

  9.306

  9.246

  9.185

  9.125

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  227

  227

  386

  425

  445

  445

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  10

  10

  10

  10

  10

  10

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  148

  151

  148

  148

  148

  148

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  981

  963

  996

  1.018

  1.059

  1.059

  3

  Đất chưa sử dụng

   

   

   

   

   

   

  4

  Đất đô thị

  51.477

  52.292

  53.108

  54.738

  56.369

  58.000

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên địa bàn tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyn mục đích sử dụng đất đthực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  4. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, trong đó quá trình triển khai các dự án hạ tng cần quy hoạch diện tích đất vùng phụ cận để tạo quỹ đất sạch tạo nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội, Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở (tái định cư tại chỗ) trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình hạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường đầu tư từ ngân sách tỉnh để tiến hành thu hồi đất theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để tạo nguồn thu theo ngân sách, đồng thời chủ động quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

  8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  9. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Bình Dương;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (2b)

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông báo 207/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
  Ban hành: 18/06/2020 Hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 59/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:59/NQ-CP
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:17/05/2018
  Hiệu lực:17/05/2018
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:30/05/2018
  Số công báo:643&644-05/2018
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X