hieuluat

Nghị quyết 64/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sơn La

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:64/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:17/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:17/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 64/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018

   

  NGHỊ QUYẾT
  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH SƠN LA

  ---------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Tờ trình số 468/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 75/TTr-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2017, Công văn số 1024/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 3 năm 2018, số 2335/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 5 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sơn La với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Cấp Quốc gia phân bổ (ha)

  Cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  I

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

  1.417.444

  100

   

   

  1.412.349

  100

  1

  Đất nông nghiệp

  888.412

  62,68

  1.099.675

  47.253

  1.146.928

  81,21

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  37.270

  4,20

  31.228

   

  31.228

  2,72

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  9.453

   

  11.261

   

  11.261

  36,06

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

   

   

   

  270.123

  270.123

  23,55

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  35.428

  3,99

   

  69.236

  69.236

  6,04

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  397.345

  44,73

  344.100

   

  344.100

  30,00

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  48.115

  5,42

  87.852

   

  87.852

  7,66

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  178.920

  20,14

  340.889

   

  340.889

  29,72

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  2.452

  0,28

  3.282

   

  3.282

  0,29

  2

  Đất phi nông nghiệp

  63.600

  4,49

  80.627

  2.452

  83.079

  5,88

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.925

  3,03

  4.620

   

  4.620

  5,56

  2.2

  Đất an ninh

  454

  0,71

  522

   

  522

  0,63

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  64

  0,10

  150

   

  150

  0,18

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

   

  105

  105

  0,13

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  87

  87

  0,11

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

   

   

   

  517

  517

  0,62

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  289

  0,45

   

  1.407

  1.407

  1,69

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  14.648

  23,03

  23.275

   

  23.275

  28,02

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa

  86

   

  296

   

  296

  1,27

  -

  Đất xây dựng cơ sở y tế

  87

   

  117

   

  117

  0,50

  -

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

  801

   

  1.010

   

  1.010

  4,34

  -

  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

  118

   

  303

   

  303

  1,30

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  34

  0,05

  243

  194

  437

  0,53

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  127

  0,20

  297

   

  297

  0,36

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

   

   

   

  7.747

  7.747

  9,32

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  844

  1,33

  1.320

   

  1.320

  1,59

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  204

  0,32

   

  304

  304

  0,37

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  41

  41

  0,05

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

   

   

   

  26

  26

  0,03

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  2.730

  4,29

   

  3.400

  3.400

  4,09

  3

  Đất chưa sử dụng

  465.432

  32,84

  232.045

  -49.703

  182.342

  12,91

  4

  Đất khu kinh tế

   

   

  19.610

   

  19.610

   

  5

  Đất đô thị

  14.928

   

  22.726

   

  22.726

   

  II

  KHU CHỨC NĂNG (*)

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  374.087

  374.087

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  772.841

  772.841

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

  48.115

   

   

  89.134

  89.134

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  255

  255

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  4.018

  4.018

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  132

  132

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  72.642

  72.642

   

  Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Giai đoạn (2011-2015) (*)

  Giai đoạn 2016-2020

  Tổng

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  15.739

  6.153

  9.586

  1.123

  3.317

  2.096

  1.691

  1.359

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  1.457

  287

  1.170

  124

  440

  266

  169

  171

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  810

  83

  727

  76

  272

  153

  116

  110

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  5.408

  1.526

  3.882

  552

  1.107

  743

  754

  726

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  3.004

  1.369

  1.635

  175

  451

  343

  379

  287

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  4.704

  2.634

  2.070

  166

  1.005

  440

  329

  130

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  29

   

  29

  14

  10

   

  5

   

  1.6

  Đất rừng sản xut

  954

  259

  695

  75

  286

  267

  37

  30

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  184

  79

  105

  17

  17

  36

  22

  13

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  47.543

  25.108

  22.435

  8.140

  3.951

  3.238

  3.784

  3.322

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  55

  55

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  731

   

  731

   

  265

  130

  171

  165

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  132

  94

  38

  4

  10

  7

  8

  9

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  361

  331

  30

  2

  9

  6

  7

  6

  2.5

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  24.446

  11.843

  12.603

  8.134

  1.043

  1.076

  1.328

  1.022

  2.6

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  1.377

  47

  1.330

   

   

  465

  450

  415

  2.7

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  20.441

  12.738

  7.703

   

  2.624

  1.554

  1.820

  1.705

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  15

  7

  8

  2

  6

   

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Giai đoạn (2011-2015) (*)

  Giai đoạn 2016-2020

  Tổng

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  288.638

  90.831

  197.807

  54.485

  22.993

  39.488

  40.127

  40.714

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  2.487

  2.487

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  60.830

  55.330

  5.500

  1.271

  912

  1.041

  1.135

  1.141

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  9.225

  6.627

  2.598

  522

  517

  519

  520

  520

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  115.683

  7.918

  107.765

  31.733

  10.970

  21.484

  21.526

  22.052

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  33.160

  11.798

  21.362

  4.676

  3.189

  4.443

  4.599

  4.455

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  67.128

  6.546

  60.582

  16.283

  7.404

  12.000

  12.348

  12.547

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  112

  112

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  6.917

  4.335

  2.583

  347

  748

  658

  429

  401

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.171

  43

  1.128

  9

  636

  372

  84

  27

  2.2

  Đất thương mại, dịch vụ

  1

   

  1

   

   

   

  1

   

  2.3

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  2

   

  2

   

   

   

  1

  1

  2.4

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  353

   

  353

   

  7

  42

  130

  174

  2.5

  Đất phát triển hạ tầng

  1.596

  765

  831

  336

  31

  183

  165

  116

  2.6

  Đất có di tích, danh thắng

  9

   

  9

   

  1

  2

  4

  2

  2.7

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  18

   

  18

  2

   

  1

  3

  12

  2.8

  Đất ở tại nông thôn

  119

  104

  15

   

  6

  3

  3

  3

  2.9

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  6

  6

   

   

   

   

   

   

  2.10

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  348

  253

  95

   

  27

  26

  12

  30

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xác lập ngày 23 tháng 6 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  958.686

  1.012.047

  1.031.741

  1.069.134

  1.107.569

  1.146.928

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  40.135

  40.187

  36.489

  34.696

  32.961

  31.228

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  11.998

  11.987

  11.644

  11.489

  11.372

  11.261

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  265.486

  269.460

  270.423

  270.086

  270.294

  270.123

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  50.200

  55.244

  57.826

  61.618

  65.387

  69.236

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  265.887

  288.669

  292.017

  308.847

  325.965

  344.100

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  59.371

  65.033

  70.620

  76.530

  82.243

  87.852

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  274.205

  290.064

  300.940

  313.928

  327.243

  340.889

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  3.244

  3.234

  3.264

  3.257

  3.265

  3.282

  2

  Đất phi nông nghiệp

  70.932

  72.402

  76.451

  79.203

  81.323

  83.079

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.647

  1.659

  3.226

  4.158

  4.501

  4.620

  2.2

  Đất an ninh

  459

  459

  483

  517

  519

  522

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  115

  115

  115

  150

  150

  150

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  52

  52

  64

  75

  100

  105

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  30

  32

  42

  45

  59

  87

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  419

  423

  443

  461

  477

  517

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  362

  361

  482

  586

  979

  1.407

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  17.416

  18.643

  20.288

  21.567

  22.624

  23.275

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa

  25

  27

  39

  41

  259

  296

   

  Đất xây dựng cơ sở y tế

  88

  89

  103

  108

  111

  117

   

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

  930

  939

  975

  985

  1.000

  1.010

   

  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao

  145

  145

  179

  215

  241

  303

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  98

  98

  133

  159

  289

  437

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  65

  72

  154

  183

  242

  297

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  7.133

  7.321

  7.554

  7.648

  7.737

  7.747

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  1.111

  1.114

  1.176

  1.203

  1.215

  1.320

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  216

  216

  244

  251

  257

  304

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  29

  29

  34

  37

  39

  41

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  0

  9

  26

  26

  26

  26

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  3.174

  3.174

  3.239

  3.321

  3.349

  3.400

  3

  Đất chưa sử dụng

  382.732

  327.900

  304.158

  264.012

  223.457

  182.342

  4

  Đất khu kinh tế

   

   

   

   

   

  19.610

  5

  Đất đô thị

  19.567

  19.567

  20.830

  21.462

  22.094

  22.726

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rùng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ che phủ đối với diện tích rừng phòng hộ, kịp thời có biện pháp duy trì, phát triển đất rừng phòng hộ, phòng chống xói mòn, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, an toàn cho người dân.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

   Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - UBND tỉnh Sơn La;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Công văn 3/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020
  Ban hành: 04/01/2021 Hiệu lực: 04/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Công văn 03/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020
  Ban hành: 04/01/2021 Hiệu lực: 04/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 64/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sơn La

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:64/NQ-CP
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:17/05/2018
  Hiệu lực:17/05/2018
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X