hieuluat

Nghị quyết 65/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:685&686-06/2018
  Số hiệu:65/NQ-CPNgày đăng công báo:08/06/2018
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:25/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 65/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

   

  NGHỊ QUYẾT
  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 55/TTr-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2017, số 6983/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 12 năm 2017 và số 1350/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 3 năm 2018, số 2337/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 5 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Hà Nội với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân b (ha)

  Thành phố xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7) = (5)+(6)

  (8)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  188.365

  56,58

  174.429

   

  174.429

  51,93

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  114.780

  34,48

  95.503

  -500

  95.003

  28,28

   

  Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

  103.378

  31,05

  92.500

  -500

  92.000

  27,39

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  21.474

  6,45

   

  15.551

  15.551

  4,63

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  15.892

  4,77

   

  17.257

  17.257

  5,14

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  5.413

  1,63

  8.970

   

  8.970

  2,67

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  10.295

  3,09

  11.467

  -289

  11.178

  3,33

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  8.550

  2,57

  6.219

  289

  6.508

  1,94

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  10.710

  3,22

  13.895

  1.000

  14.895

  4,43

  2

  Đất phi nông nghiệp

  135.193

  40,61

  159.716

   

  159.716

  47,55

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  8.453

  2,54

  11.224

   

  11.224

  3,34

  2.2

  Đất an ninh

  372

  0,11

  788

   

  788

  0,23

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  2.065

  0,62

  3.828

  219

  4.047

  1,20

  2.4

  Đất khu chế xuất

   

   

   

  38

  38

  0,01

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  2.253

  0,68

   

  1.788

  1.788

  0,53

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  353

  0,11

   

  4.641

  4.641

  1,38

  2.7

  Đất cơ sở sx phi nông nghiệp

  5.483

  1,65

   

  4.752

  4.752

  1,41

  2.8

  Đất SD cho hoạt động khoáng sản

  400

  0,12

   

  841

  841

  0,25

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  45.493

  13,67

  52.770

   

  52.770

  15,71

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  1.425

  0,43

  1.668

   

  1.668

  0,50

   

  Đất cơ sở y tế

  379

  0,11

  933

   

  933

  0,28

   

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  2.970

  0,89

  4.880

   

  4.880

  1,45

   

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  1.086

  0,33

  2.416

   

  2.416

  0,72

  2.10

  Đất có di tích, danh thắng

  528

  0,16

  1.043

   

  1.043

  0,31

  2.11

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  312

  0,09

  1.059

   

  1.059

  0,32

  2.12

  Đất ở tại nông thôn

  27.939

  8,39

   

  31.199

  31.199

  9,29

  2.13

  Đất ở tại đô thị

  7.840

  2,36

  14.041

   

  14.041

  4,18

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  1.397

  0,42

   

  967

  967

  0,29

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  512

  0,15

   

  289

  289

  0,09

  2.16

  Đất cơ sở ngoại giao

   

   

   

  36

  36

  0,01

  2.17

  Đất cơ sở tôn giáo

  439

  0,13

   

  673

  673

  0,20

  2.18

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  2.848

  0,86

   

  3.603

  3.603

  1,07

  3

  Đất chưa sử dụng

  9.331

  2,80

  1.756

  -9

  1.747

  0,52

  4

  Đất khu công nghệ cao*

  910

  0,27

  1.586

   

  1.586

  0,47

  5

  Đất khu kinh tế*

   

   

   

   

   

   

  6

  Đất đô thị*

  32.116

  9,65

  63.468

  -19.895

  43.573

  12,97

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  127.811

  127.811

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  26.656

  26.656

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

  10.295

   

   

  11.467

  11.467

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  10.587

  10.587

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  63.468

  63.468

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  4.641

  4.641

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  77.767

  77.767

   

   

  Ghi chú: (*) Không cộng vào tổng diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu (2011- 2015) (*)

  Kỳ cui (2016 - 2020)

  Tng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  35.498,58

  7.298,17

  28.200,41

  3.980,57

  2.920,32

  6.755,15

  6.742,42

  7.801,95

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  18.179,57

  4.679,79

  13.499,78

  1.679,12

  1.231,70

  3.506,34

  3.694,77

  3.387,85

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  13.068,34

  4.551,39

  8.516,95

  1.147,58

  726,96

  2.272,30

  2.272,07

  2.098,04

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  9.228,29

  689,13

  8.539,16

  1.632,83

  661,99

  1.762,56

  1.676,95

  2.804,83

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  3.833,82

  471,58

  3.362,24

  333,33

  706,90

  686,03

  681,54

  954,44

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  51,79

  7,55

  44,24

  1,74

  1,34

  12,66

  4,09

  24,41

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  254,61

  216,83

  37,78

   

   

  6,03

  21,75

  10,00

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  999,67

  250,53

  749,14

  96,49

  186,53

  166,55

  176,43

  123,14

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.748,92

  965,68

  783,24

  99,12

  86,35

  201,82

  182,94

  213,01

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  21.624,67

  11.030,29

  10.594,38

  1.174,87

  1.313,35

  3.149,89

  2.491,46

  2.464,81

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  1.695,13

  1.162,93

  532,20

  54,50

  88,73

  222,69

  73,90

  92,38

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  2.998,22

  2.077,15

  921,07

  214,02

  13,13

  360,57

  182,09

  151,26

  2.3

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  217,90

  117,11

  100,79

  29,19

   

  56,14

  4,16

  11,30

  2.4

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  29,97

  29,97

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  108,53

  108,53

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  1.348,89

  1.307,36

  41,53

  9,95

  9,38

  8,82

  6,33

  7,05

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  1.971,32

  503,58

  1.467,74

  126,18

  66,00

  432,39

  450,68

  392,49

   

  Ghi chú: (*) diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

   Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả Thời kỳ

  Kỳ đầu (2011 - 2015) (*)

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng diện tích

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  4.393,82

  949,10

  3.444,72

  269,76

  117,75

  1.076,82

  1.163,55

  816,84

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  154,86

  154,86

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  527,45

  225,06

  302,39

  64,99

  94,01

  43,09

  43,24

  57,06

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  104,95

   

  104,95

  1,78

  5,13

  58,52

  13,55

  25,97

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.791,86

   

  1.791,86

  74,59

   

  678,99

  448,67

  589,61

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  1.065,47

  416,48

  648,99

   

   

  195,47

  424,79

  28,73

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  537,01

  55,95

  481,06

  101,83

   

  83,15

  205,59

  90,49

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  90,11

  18,12

  71,99

  20,25

   

  9,13

  25,37

  17,24

  2

  Đất phi nông nghiệp

  1,532,17

  405,25

  1.126,92

  49,87

  70,47

  306,78

  318,54

  381,26

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  186,41

  69,80

  116,61

   

  6,86

  50,92

  19,77

  39,06

  2.2

  Đất an ninh

  0,86

  0,40

  0,46

  0,17

  0,12

  0,03

  0,14

   

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  9,06

   

  9,06

   

  1,02

  4,83

  3,21

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  3,67

   

  3,67

  1,31

  1,04

   

  1,32

   

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  50,23

   

  50,23

  2,38

  11,67

  21,87

  0,80

  13,51

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  129,37

  101,01

  28,36

  16,24

  0,56

  9,36

  1,72

  0,48

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  171,96

   

  171,96

  0,69

  0,84

  63,28

  75,21

  31,94

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  292,35

  68,55

  223,80

  7,23

  17,78

  64,09

  49,79

  84,91

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  9,60

   

  9,60

  1,46

  0,07

  2,60

  5,47

   

   

  Đất cơ sở y tế

  5,91

   

  5,91

   

  2,76

  3,15

   

   

   

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  13,20

   

  13,20

  0,20

  2,47

   

   

  10,53

   

  Đất cơ sở thể dục-thể thao

  45,87

   

  45,87

   

   

   

  6,27

  39,60

  2.10

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  2,81

   

  2,81

  0,10

   

  0,02

  0,04

  2,65

  2.11

  Đất danh lam thắng cảnh

  19,96

   

  19,96

  1,93

   

   

   

  18,03

  2.12

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  28,37

   

  28,37

  1,61

  2,82

  4,03

  1,95

  17,96

  2.13

  Đất ở tại nông thôn

  180,46

  7,71

  172,75

  3,02

  4,36

  33,42

  121,14

  10,81

  2.14

  Đất ở tại đô thị

  122,55

  16,94

  105,61

  3,99

  1,24

  20,52

  24,57

  55,29

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  2,94

  0,55

  2,39

  1,27

  0,60

  0,21

  0,19

  0,12

  2.16

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

  0,14

   

  0,14

   

   

  0,14

   

   

  2.17

  Đất cơ sở tôn giáo

  0,72

  0,72

   

   

   

   

   

   

  2.18

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  50,56

  34,22

  16,34

  1,08

  1,24

  1,61

  8,03

  4,38

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xác lập ngày 12 tháng 5 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  197.795

  194.562

  191.800

  186.739

  181.388

  174.429

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  111.267

  109.029

  107.381

  102.948

  98.841

  95.003

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  102.246

  100.866

  99.809

  96.915

  94.425

  92.000

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  25.586

  24.070

  23.210

  20.695

  18.697

  15.551

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  20.197

  19.866

  19.216

  19.055

  18.335

  17.257

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  4.707

  4.779

  4.758

  6.018

  7.445

  8.970

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  10.289

  10.289

  10.310

  10.560

  11.094

  11.178

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  7.284

  7.420

  7.583

  7.480

  6.974

  6.508

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  13.614

  14.025

  13.881

  14.671

  14.848

  14.895

  2

  Đất phi nông nghiệp

  131.832

  135.385

  138.335

  144.780

  151.612

  159.716

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  7.062

  7.079

  7.193

  8.191

  9.569

  11.224

  2.2

  Đất an ninh

  391

  530

  538

  640

  727

  788

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  2.751

  2.882

  2.915

  3.347

  3.817

  4.047

  2.4

  Đất khu chế xuất

  38

  38

  38

  38

  38

  38

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  385

  942

  958

  1.270

  1.464

  1.788

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  823

  1.347

  1.997

  2.733

  3.171

  4.641

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  4.458

  4.724

  4.763

  4.695

  4.712

  4.752

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  184

  196

  200

  453

  681

  841

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  42.439

  43.992

  45.038

  47.649

  50.284

  52.770

   

  Đất cơ sở văn hóa

  855

  1.026

  1.029

  1.234

  1.445

  1.668

   

  Đất cơ sở y tế

  393

  429

  432

  583

  743

  933

   

  Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

  3.521

  3.729

  3.802

  4.154

  4.523

  4.880

   

  Đất cơ sở thể dục-thể thao

  1.448

  1.540

  1.565

  1.851

  2.193

  2.416

  2.10

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  357

  367

  368

  414

  463

  549

  2.11

  Đất danh lam thắng cảnh

  111

  132

  137

  259

  368

  494

  2.12

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  488

  603

  695

  821

  916

  1.059

  2.13

  Đất ở tại nông thôn

  29.219

  29.558

  30.011

  30.357

  30.798

  31.199

  2.14

  Đất ở tại đô thị

  10.859

  11.083

  11.407

  12.390

  13.201

  14.041

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  735

  761

  763

  845

  911

  967

  2.16

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  238

  243

  246

  265

  279

  289

  2.17

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

  33

  33

  33

  36

  36

  36

  2.18

  Đất cơ sở tôn giáo

  620

  635

  638

  652

  661

  673

  2.19

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  3.061

  3.128

  3.275

  3.412

  3.487

  3.603

  3

  Đất chưa sử dụng

  6.265

  5.945

  5.757

  4.373

  2.891

  1.747

  4

  Đất khu công nghệ cao

  910

  1.010

  1.160

  1.280

  1.420

  1.586

  5

  Đất đô th

  41.377

  41.565

  42.021

  42.517

  43.045

  43.573

   

  Ghi chú: * Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên địa bàn Thành phố có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Thành phố; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố;

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Thành phố.

  4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - UBND thành phố Hà Nội;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 02/07/2018 Hiệu lực: 02/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 65/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:65/NQ-CP
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:25/05/2018
  Hiệu lực:25/05/2018
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:08/06/2018
  Số công báo:685&686-06/2018
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X