hieuluat

Nghị quyết 66/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Hải Phòng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:685&686-06/2018
  Số hiệu:66/NQ-CPNgày đăng công báo:08/06/2018
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:25/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 66/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

   

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  ----------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 102/TTr-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2017, Công văn số 2336/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 5 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Hải Phòng với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2010

  Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quc gia phân bổ (ha)

  Thành phố xác định (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  I

  LOẠI ĐẤT

  152.338

  100

   

   

  156.909

  100

  1

  Đất nông nghiệp

  83.754

  54,98

  69.060

  2.745

  71.805

  45,76

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  46.057

  30,23

  39.425

   

  39.425

  25,13

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  44.703

  29,34

  39.425

   

  39.425

  25,13

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.241

  0,81

   

  299

  299

  0,19

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  3.126

  2,05

   

  1.042

  1.042

  0,66

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  13.341

  8,76

  11.239

   

  11.239

  7,16

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  7.308

  4,80

  9.932

   

  9.932

  6,33

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  493

  0,32

  100

   

  100

  0,06

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  11.904

  7,81

  8.700

   

  8.700

  5,54

  1.8

  Đất làm muối

  183

  0,12

   

  34

  34

  0,02

  2

  Đất phi nông nghiệp

  64.864

  42,58

  83.249

   

  83.249

  53,06

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.036

  1,34

  2.916

   

  2.916

  1,86

  2.2

  Đất an ninh

  124

  0,08

  221

   

  221

  0,14

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.825

  1,20

  9.112

   

  9.112

  5,81

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  751

  0,49

   

  1.080

  1.080

  0,69

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  3.717

  3.717

  2,37

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  3.745

  2,46

   

  4.101

  4.101

  2,61

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  374

  0,25

   

  434

  434

  0,28

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  16.137

  10,59

  21.307

  356

  21.663

  13,81

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hoá

  230

  0,15

  355

   

  355

  0,23

  -

  Đất cơ sở y tế

  108

  0,07

  161

   

  161

  0,10

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  618

  0,41

  960

   

  960

  0,61

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  271

  0,18

  1.385

   

  1.385

  0,88

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  144

  0,09

  270

   

  270

  0,17

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  112

  0,07

  331

   

  331

  0,21

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  9.304

  6,11

   

  11.001

  11.001

  7,01

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  4.087

  2,68

  5.583

   

  5.583

  3,56

  2.13

  Đất trụ sở cơ quan

  277

  0,18

   

  639

  639

  0,41

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  86

  86

  0,05

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  294

  0,19

   

  370

  370

  0,24

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  1.124

  0,74

   

  1.331

  1.331

  0,85

  3

  Đất chưa sử dụng

  3.720

  2,44

  3.865

  -2.010

  1.855

  1,18

  4

  Đất khu kinh tế*

   

   

  22.540

   

  22.540

  14,37

  5

  Đất đô thị*

  33.958

  22,29

  35.402

   

  35.402

  22,56

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  3.050

  3.050

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  17.363

  17.363

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  11.033

  11.033

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  35.402

  35.402

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  3.983

  3.983

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  19.427

  19.427

   

   

  Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ (2011- 2020)

  Kỳ đầu 2011- 2015(*)

  Kỳ cuối 2016 - 2020

  Tổng số

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

  17.508

  2.853

  14.655

  240

  3.605

  1.690

  1.779

  7.341

   

  Trong đó

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  5.113

  1.211

  3.902

  181

  1.410

  400

  273

  1.638

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  4.120

  1.112

  3.008

  181

  1.276

  323

  184

  1.044

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.209

  200

  1.009

  2

  100

  113

  188

  606

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  3.125

  10

  3.115

   

  200

  411

  613

  1.891

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  912

  136

  776

  3

  140

  26

  103

  504

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  10

  10

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  235

  21

  214

   

  22

  5

  11

  176

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  6.550

  1.262

  5.288

  50

  1.585

  674

  548

  2.431

  1.8

  Đất làm muối

  147

  4

  143

   

  83

  37

  19

  4

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  1.879

  510

  1.369

  8

  214

  319

  281

  546

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  287

  186

  101

  8

  53

  15

  25

  0

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  150

   

  150

   

   

   

   

  150

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  1.084

  126

  958

   

  161

  262

  222

  313

  2.4

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

  358

  198

  160

   

   

  42

  34

  84

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  349

  42

  307

  2

  117

  35

  17

  136

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ (2011- 2020)

  Kỳ đầu 2011- 2015(*)

  Kỳ cuối 2016 - 2020

  Tổng số

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  1.251

  409

  842

   

   

  193

  250

  399

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  77

  77

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  77

  77

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  608

   

  608

   

   

  150

  200

  258

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  89

  89

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  394

  244

  150

   

   

  23

  11

  116

  2

  Đất phi nông nghiệp

  2.470

  201

  2.269

  92

  336

  563

  308

  970

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  110

  86

  24

   

  2

  20

   

  2

  2.2

  Đất an ninh

  5

   

  5

   

   

  2

   

  3

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.050

   

  1.050

   

   

  481

  260

  309

  2.4

  Đất khu chế xuất

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  17

   

  17

   

   

   

   

  17

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  330

   

  330

  3

  159

   

  1

  167

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  156

  94

  62

   

  1

   

   

  61

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  134

   

  134

  20

  114

   

   

   

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  289

   

  289

  36

  39

  35

  14

  165

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  113

   

  113

   

   

   

   

  113

  -

  Đất cơ sở y tế

  5

   

  5

  1

   

  1

  1

  2

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  5

   

  5

  3

   

  1

   

  1

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  18

   

  18

  2

  3

  1

  10

  2

  2.10

  Đất có di tích, danh thắng

  5

   

  5

   

   

   

  3

  2

  2.11

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  39

   

  39

   

   

  21

  18

   

  2.12

  Đất ở tại nông thôn

  23

  13

  10

   

   

   

  1

  9

  2.13

  Đất ở tại đô thị

  58

   

  58

  33

  12

  2

  1

  10

  2.14

  Đất trụ sở cơ quan

  7

   

  7

   

  4

   

   

  3

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  2

   

  2

   

  1

   

   

  1

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  11

  4

  7

   

  1

  1

   

  5

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí, diện tích các loại đất, khu vực dự kiến chuyển mục đích trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xác lập ngày 28 tháng 9 năm 2017 và chịu trách nhiệm theo quy định).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

   

  Tổng diện tích tự nhiên

  156.176

  156.176

  156.176

  156.541

  156.741

  156.909

  1

  Đất nông nghiệp

  83.311

  83.112

  79.519

  78.180

  76.753

  71.805

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  43.757

  43.557

  41.824

  41.095

  40.556

  39.425

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  42.500

  42.301

  40.783

  40.244

  39.805

  39.425

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.891

  1.889

  1.929

  1.816

  1.628

  299

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  5.171

  5.179

  5.033

  4.636

  4.048

  1.042

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  6.627

  6.624

  6.603

  6.705

  6.768

  11.239

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  8.153

  8.153

  8.153

  8.177

  8.177

  9.932

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  4.499

  4.499

  4.466

  4.417

  4.405

  100

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  12.504

  12.495

  10.932

  10.694

  10.442

  8.700

  1.8

  Đất làm muối

  204

  204

  120

  83

  65

  34

  2

  Đất phi nông nghiệp

  64.773

  65.064

  68.994

  71.453

  73.638

  83.249

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.201

  2.223

  2.251

  2.433

  2.676

  2.916

  2.2

  Đất an ninh

  136

  137

  153

  185

  200

  221

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.867

  1.867

  3.051

  4.326

  5.413

  9.112

  2.4

  Đất khu chế xuất

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  117

  117

  167

  231

  395

  1.080

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  1.052

  1.061

  1.934

  2.292

  2.541

  3.717

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  3.650

  3.669

  3.799

  3.787

  3.682

  4.101

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  224

  263

  434

  434

  434

  434

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  17.666

  17.836

  18.680

  19.330

  19.562

  21.663

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  37

  38

  42

  146

  149

  355

  -

  Đất cơ sở y tế

  104

  111

  114

  120

  121

  161

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  636

  640

  661

  675

  726

  960

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  449

  451

  935

  1.251

  1.274

  1.385

  2.10

  Đất có di tích, danh thắng

  64

  64

  221

  225

  236

  270

  2.11

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  176

  170

  199

  239

  292

  331

  2.12

  Đất ở nông thôn

  10.089

  10.116

  10.460

  10.596

  10.693

  11.001

  2.13

  Đất ở đô thị

  4.403

  4.440

  4.692

  4.926

  5.056

  5.583

  2.14

  Đất trụ sở cơ quan

  165

  166

  278

  283

  344

  639

  2.15

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  65

  69

  76

  77

  77

  86

  2.16

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

   

   

   

   

   

   

  2.17

  Đất cơ sở tôn giáo

  262

  262

  266

  290

  315

  370

  2.18

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  1.115

  1.122

  1.162

  1.183

  1.195

  1.331

  3

  Đất chưa sử dụng

  8.092

  8.000

  7.663

  6.908

  6.350

  1.855

  4

  Đất khu kinh tế

  22.540

  22.540

  22.540

  22.540

  22.540

  22.540

  5

  Đất đô thị

  33.942

  33.942

  33.942

  34.242

  34.642

  35.402

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong Thành phố có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Thành phố; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố.

  4. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - UBND thành phố Hải Phòng;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X