hieuluat

Nghị quyết 69/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Thuận

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:69/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:30/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 69/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

   

  NGHỊ QUYẾT
  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BÌNH THUẬN

  -------------

  CHÍNH PHỦ

   

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (Tờ trình số 4456/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017, số 4890/UBND-KT ngày 01 tháng 12 năm 2017, s 914/UBND-KT ngày 09 tháng 3 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 02/TTr-BTNMT ngày 04 tháng 01 năm 2017, số 1392/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23 tháng 3 năm 2018, s 2333/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 5 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bình Thuận với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha)

  Tỉnh xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  683.047

  87,43

  677.181

   

  677.181

  85,25

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  52.437

  6,71

  46.000

   

  46.000

  5,79

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  42.123

  5,39

  43.983

   

  43.983

  5,54

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  111.373

  14,25

   

  67.101

  67.101

  8,45

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  150.256

  19,23

   

  218.731

  218.731

  27,53

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  162.193

  20,76

  134.176

   

  134.176

  16,89

  15

  Đất rừng đặc dụng

  32.006

  4,10

  32.387

   

  32.387

  4,08

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  170.408

  21,81

  166.039

   

  166.039

  20,90

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  3.022

  0,39

  3.412

   

  3.412

  0,43

  1.8

  Đất làm muối

  995

  0,13

  975

   

  975

  0,12

  2

  Đất phi nông nghiệp

  73.895

  9,46

  111.162

  885

  112.047

  14,10

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  13.614

  1,74

  12.496

  669

  13.165

  1,66

  2.2

  Đất an ninh

  7.027

  0,90

  11.734

  -1.075

  10.659

  1,34

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  689

  0,09

  3.048

   

  3.048

  0,38

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  474

  0,06

   

  956

  956

  0,12

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  12.203

  12.203

  1,54

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  4.091

  0,52

   

  1.743

  1.743

  0,22

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  426

  0,05

   

  5.837

  5.837

  0,73

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  21.975

  2,81

  34.375

  -248

  34.127

  4,30

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  - Đất cơ sở văn hóa

  132

  0,02

  337

  -148

  189

  0,02

   

  - Đất cơ sở y tế

  66

  0,01

  158

  -25

  133

  0,02

   

  - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  561

  0,07

  1.183

  -75

  1.108

  0,14

   

  - Đất cơ sở thể dục - thể thao

  384

  0,05

  1.462

   

  1.462

  0,18

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  48

  0,01

  451

  -275

  176

  0,02

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  140

  0,02

  497

   

  497

  0,06

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  5.116

  0,65

   

  7.471

  7.471

  0,94

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  2.698

  0,35

  3.739

  266

  4.005

  0,50

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  388

  0,05

   

  266

  266

  0,03

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  52

  52

  0,01

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  197

  0,03

   

  294

  294

  0,04

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  2.195

  0,28

   

  3.465

  3.465

  0,44

  3

  Đất chưa sử dụng

  24.350

  3,12

  6.052

  -887

  5.165

  0,65

  4

  Đất đô thị *

  34.156

  4,37

  47.968

   

  47.968

  6,04

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  265.892

  265.892

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  291.946

  291.946

   

  3

  Khu bảo tn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  45.231

  45.231

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  3.048

  3.048

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  47.968

  47.968

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  12.203

  12.203

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  39.054

  39.054

   

   

  Ghi chú: (*) Không cộng chỉ tiêu này khi tính tổng diện tích tự nhiên

  Bảng 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ 2011- 2020

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ cuối 2016 - 2020

  Tổng số

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  40.032

  4.967

  35.065

  8.090

  8.900

  7.440

  5.695

  4.940

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trng lúa

  1.723

  249

  1.474

  404

  447

  188

  335

  100

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  1.480

  249

  1.231

  402

  392

  177

  225

  35

  1.2

  Đất trng cây hàng năm khác

  12.807

  766

  12.041

  3.117

  2.538

  1.954

  2.146

  2.286

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  17.002

  2.673

  14.329

  3.071

  4.102

  3.046

  2.355

  1.755

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  2.394

  649

  1.745

  280

  101

  844

  277

  243

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  409

  17

  392

   

   

  392

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  4.954

  460

  4.494

  882

  1.508

  1.014

  548

  542

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  646

  59

  587

  336

  205

  1

  33

  12

  1.8

  Đất làm muối

  71

  71

   

   

   

   

   

   

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  130.899

  99.544

  31.355

  733

  7.015

  4.144

  10.955

  8.508

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  14.155

  8.030

  6.125

   

  1.141

  879

  2.317

  1.788

  2.2

  Đất trồng lúa chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

  200

  87

  113

  10

  15

  32

  56

   

  2.3

  Đất trồng lúa chuyn sang đất làm muối

  2

  2

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất trng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sn

  198

  59

  139

  11

   

  35

  55

  39

  2.5

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

  75

  14

  61

   

   

   

  61

   

  2.6

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  7.658

  7.658

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Đất rừng đặc dụng chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rng

  106

  106

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Đất rng sản xuất chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  26.749

  20.935

  5.814

   

  138

  378

  2.148

  3.150

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

  371

  34

  337

  45

  8

  4

  14

  266

  Ghi chú: (*) diện tích đã thực hiện

  Bảng 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ 2011- 2020

  Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

  Kỳ cuối 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  18.602

  17.101

  1.501

  296

  855

  222

  82

  46

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  797

  797

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  797

  797

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.435

  1.432

  3

   

   

  3

   

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  9.892

  9.764

  128

   

   

  116

  12

   

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.183

  1.109

  74

   

   

  74

   

   

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  1.780

  1.780

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  2.102

  2.052

  50

   

  50

   

   

   

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  122

  91

  31

   

  11

  10

  10

   

  1.8

  Đất làm muối

  5

  1

  4

  4

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  5.823

  658

  5.165

  1.383

  1.357

  1.119

  922

  385

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  215

   

  215

  145

   

  2

  55

  13

  2.2

  Đất an ninh

  4

  1

  3

  43

   

   

   

  3

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  43

   

  43

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  69

   

  69

  18

  51

   

   

   

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  693

   

  693

  85

  135

  233

  148

  92

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  104

   

  104

  98

   

  2

  4

   

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  1.707

   

  1.707

  423

  481

  414

  360

  29

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  1.164

  39

  1.125

  347

  415

  198

  65

  100

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  9

   

  9

  1

  8

   

   

   

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  170

   

  170

   

  79

  60

  13

  18

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  150

  99

  51

  14

  18

  9

   

  10

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  164

  21

  143

  3

  3

   

  129

  8

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  14

  5

  9

   

  3

   

   

  6

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  2

  1

  1

  1

   

   

   

   

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  27

  27

   

   

   

   

   

   

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  348

  237

  111

  35

  32

  5

  16

  23

   

  Ghi chú: (*) diện tích đã thực hiện

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thhiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ l1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác lập ngày 01 tháng 12 năm 2017).

  Bảng 4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020):

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  710.466

  702.723

  694.748

  687.559

  681.972

  677.181

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  53.849

  53.479

  51.860

  50.754

  48.296

  46.000

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  49.040

  48.677

  47.422

  46.901

  44.982

  43.983

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  82.991

  79.419

  76.335

  73.300

  70.357

  67.101

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  225.022

  221.900

  217.766

  215.460

  215.730

  218.731

  1.4

  Đất rừng phòng h

  143.171

  142.891

  139.389

  138.619

  134.880

  134.761

  1.5

  Đất rừng đc dng

  32.779

  32.779

  32.779

  32.387

  32.387

  32.387

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  168.155

  167.273

  170.320

  168.928

  169.731

  166.039

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  2.976

  2.712

  2.683

  2.857

  2.975

  3.412

  1.8

  Đất làm muối

  910

  914

  914

  914

  975

  975

  2

  Đất phi nông nghiệp

  72.097

  81.518

  91.705

  100.235

  106.826

  112.047

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  11.846

  12.128

  12.881

  13.005

  13.148

  13.165

  2.2

  Đất an ninh

  10.410

  10.445

  10.458

  10.650

  10.650

  10.659

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.209

  2.079

  2.729

  3.119

  3.119

  3.048

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  228

  390

  830

  938

  956

  956

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  3.921

  5.033

  6.504

  9.266

  11.167

  12.203

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  906

  1.448

  1.626

  1.612

  1.670

  1.743

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  1.292

  2.174

  2.919

  3.993

  5.432

  5.837

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  17.921

  21.523

  26.406

  29.430

  31.362

  34.127

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  - Đất cơ sở văn hóa

  78

  93

  109

  142

  168

  189

   

  - Đất cơ sở y tế

  68

  69

  88

  113

  117

  133

   

  - Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  624

  708

  807

  916

  1.035

  1.108

   

  - Đất cơ sở thể dục thể thao

  346

  370

  978

  1.259

  1.428

  1.462

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  68

  69

  79

  99

  100

  176

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  84

  164

  257

  359

  412

  497

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  5.906

  6.453

  6.624

  7.000

  7.300

  7.471

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  2.883

  3.173

  3.364

  3.434

  3.659

  4.005

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  211

  218

  230

  235

  251

  266

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  37

  42

  49

  50

  52

  52

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  268

  273

  280

  284

  291

  294

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  2.688

  2.894

  3.125

  3.209

  3.299

  3.465

  3

  Đất chưa sử dụng

  11.830

  10.152

  7.941

  6.600

  5.596

  5.165

  4

  Đất đô thị

  40.366

  47.968

  47.968

  47.968

  47.968

  47.968

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực;

  3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  4. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Tỉnh. Trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng cần quy hoạch diện tích đất vùng phụ cận để tạo quỹ đất sạch tạo nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở (tái định cư tại chỗ) trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng trong vùng phụ cận theo quy định của pháp luật;

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai đngười sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi tờng và phát triển bn vững;

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nht là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyn đi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường;

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai;

  8. Tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, đất an ninh kết hợp làm kinh tế; đất do các đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế tại các địa phương để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả;

  9. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hộ
  i;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt
  trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan
  trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Mô
  i trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh B
  ình Thuận;
  - VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (2).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X