hieuluat

Nghị quyết 72/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:72/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:06/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:06/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 72/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  ------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Tờ trình số 1948/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 31/TTr-BTNMT ngày 17 tháng 4 năm 2018, Công văn số 2611/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 5 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Thừa Thiên Huế với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha)

  Tỉnh xác đnh, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

  I

  Loại đất

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  382.814

  76,06

  382.868

  3.080

  385.948

  78,73

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  32.014

  6,36

  29.766

   

  29.766

  6,07

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  26.245

  5,21

  26.000

   

  26.000

  5,30

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  12.278

  2,44

   

  5.504

  5.504

  1,12

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  14.976

  2,98

   

  22.325

  22.325

  4,55

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  100.965

  20,06

  90.600

   

  90.600

  18,48

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  79.067

  15,71

  90.110

   

  90.110

  18,38

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  137.302

  27,28

  137.576

   

  137.576

  28,06

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  5.895

  1,17

  7.999

   

  7.999

  1,63

  2

  Đất phi nông nghiệp

  88.530

  17,59

  106.634

  -3.080

  103.555

  21,12

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.382

  0,27

  2.568

   

  2.568

  0,52

  2.2

  Đất an ninh

  1.720

  0,34

  1.745

   

  1.745

  0,36

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  397

  0,08

  4.134

   

  4.134

  0,84

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  24

   

   

  353

  353

  0,07

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  513

  0,10

   

  5.311

  5.311

  1,08

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.255

  0,25

   

  866

  866

  0,18

  2.7

  Đất cho hoạt động khoáng sản

  215

  0,04

   

  818

  818

  0,17

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  21.576

  4,29

  28.500

   

  28.500

  5,81

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  + Đất cơ sở văn hóa

  190

  0,04

  253

   

  253

  0,05

   

  + Đất cơ sở y tế

  88

  0,02

  125

  22

  147

  0,03

   

  + Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  742

  0,15

  1.092

   

  1.092

  0,22

   

  + Đất cơ sở thể dục thể thao

  196

  0,04

  658

   

  658

  0,13

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  461

  0,09

  505

   

  505

  0,10

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  76

  0,02

  271

   

  271

  0,06

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  11.366

  2,26

   

  7.090

  7.090

  1,45

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  4.185

  0,83

  4.823

   

  4.823

  0,98

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  500

  0,10

   

  238

  238

  0,05

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  57

  0,01

   

  133

  133

  0,03

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  246

  0,05

   

  268

  268

  0,05

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  9.712

  1,93

   

  9.935

  9.935

  2,03

  3

  Đất chưa sử dụng

  31.977

  6,35

  742

   

  742

  0,15

  4

  Khu kinh tế *

  37.292

   

  37.292

   

  37.292

   

  5

  Đất đô thị *

  36.203

   

  53.247

   

  53.247

   

  II

  Các khu chức năng*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  57.194

  57.194

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  228.176

  228.176

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  110.110

  110.110

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  4.487

  4.487

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  53.247

  53.247

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  5.311

  5.311

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  19.970

  19.970

   

   

  Ghi chú: * không cộng chỉ tiêu này khi tính tổng diện tích tự nhiên.

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu (2011- 2015) *

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng số

  Chia ra các năm

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  26.941

  7.083

  19.858

  274

  5.727

  5.430

  4.201

  4.226

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất trồng lúa

  3.213

  804

  2.409

  57

  1.028

  553

  405

  367

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  2.797

  616

  2.181

  48

  986

  490

  344

  313

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  5.072

  841

  4.231

  28

  1.209

  1.089

  955

  950

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  4.638

  627

  4.011

  41

  989

  1.128

  946

  907

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.022

  418

  604

  2

  208

  147

  104

  143

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  532

  221

  311

  1

  87

  126

  54

  43

  1.6

  Đất rng sản xuất

  11.465

  3.332

  8.133

  141

  2.135

  2.353

  1.712

  1.792

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  975

  824

  151

  4

  69

  32

  24

  22

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  5.827

  2.329

  3.498

  22

  397

  1.088

  1.086

  905

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  54

  54

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang trồng rng

  10

  10

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  327

  108

  219

   

  66

  94

  30

  29

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  63

  35

  28

   

  9

  9

  5

  5

  2.5

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  50

  50

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  49

  49

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  5.273

  2.021

  3.252

  22

  322

  985

  1.051

  872

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

  371

  215

  156

   

  70

  33

  28

  25

   

  Ghi chú: * diện tích đã thực hiện

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu (2011-2015) *

  Kỳ cui (2016-2020)

  Tổng số

  Chia ra các năm

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  27.149

  22.257

  4.893

  8

  1.022

  1.162

  1.336

  1.365

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  80

  80

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  53

  53

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  322

  322

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  415

  415

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.315

  1.315

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  10.018

  10.004

  14

   

  14

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sn xuất

  14.027

  9.818

  4.209

  4

  933

  993

  1.132

  1.147

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  834

  196

  638

  3

  53

  166

  201

  216

  2

  Đất phi nông nghiệp

  4.102

  2.838

  1.264

  20

  444

  361

  273

  165

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  86

  3

  83

   

  35

  8

  40

   

  2.2

  Đất an ninh

  1

   

  1

   

  1

   

   

   

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  89

  20

  69

  3

  23

  22

  18

  3

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  25

  7

  18

   

  7

  7

  3

  1

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  317

  95

  222

  1

  63

  47

  68

  44

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  10

  2

  8

  4

  2

  1

  1

   

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

  36

  9

  27

  1

  11

  5

  5

  5

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  1.174

  685

  489

  8

  144

  166

  94

  77

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  2

   

  2

   

  1

  1

   

   

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  57

  24

  33

   

  15

  7

  7

  4

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  114

  19

  95

  3

  34

  23

  18

  17

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  3

  1

  2

   

  1

  1

   

   

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  21

  19

  2

   

  1

   

  1

   

  2.14

  Đất cơ sở tôn giáo

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2.15

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  206

  154

  52

  1

  13

  13

  15

  10

   

  Ghi chú: * diện tích đã thực hiện

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kcuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xác lập ngày 26 tháng 3 năm 2018).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020):

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 *

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  400.401

  400.134

  395.589

  391.493

  388.734

  385.948

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  32.427

  32.368

  31.258

  30.608

  30.164

  29.766

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng a nước

  28.302

  28.254

  27.249

  26.723

  26.341

  26.000

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  10.023

  9.995

  8.663

  7.556

  6.462

  5.504

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  26.730

  26.680

  25.685

  24.565

  23.366

  22.325

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  93.835

  93.768

  92.869

  92.277

  91.484

  90.600

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  90.251

  90.249

  90.225

  90.136

  90.119

  90.110

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  140.095

  140.002

  139.246

  138.027

  137.725

  137.576

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  6.057

  6.236

  6.507

  6.969

  7.379

  7.999

  2

  Đất phi nông nghiệp

  82.946

  83.241

  89.252

  94.872

  99.239

  103.555

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.336

  1.346

  1.713

  2.060

  2.328

  2.568

  2.2

  Đất an ninh

  1.734

  1.734

  1.759

  1.735

  1.741

  1.745

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  632

  713

  1.462

  2.611

  3.384

  4.134

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  178

  179

  246

  302

  339

  353

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  684

  688

  2.049

  2.903

  3.830

  5.311

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  504

  538

  649

  740

  822

  866

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  371

  372

  568

  673

  745

  818

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  25.781

  25.872

  27.290

  28.669

  28.997

  28.500

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  + Đất cơ sở văn hóa

  107

  107

  161

  193

  228

  253

   

  + Đất cơ sở y tế

  90

  90

  112

  129

  142

  147

   

  + Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  806

  810

  878

  954

  1.028

  1.092

   

  + Đất cơ sở thể dục thể thao

  221

  222

  248

  397

  577

  658

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  403

  404

  432

  462

  483

  505

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  71

  76

  141

  184

  218

  271

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  6.156

  6.186

  6.571

  6.766

  6.938

  7.090

  2.12

  Đất tại đô thị

  3.290

  3.311

  4.063

  4.403

  4.627

  4.823

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  159

  165

  183

  203

  224

  238

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  46

  45

  57

  93

  129

  133

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  260

  261

  263

  268

  268

  268

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  9.785

  9.766

  9.804

  9.773

  9.850

  9.935

  3

  Đất chưa sử dụng

  6.898

  6.871

  5.404

  3.881

  2.272

  742

  4

  Đất khu kinh tế

  37.292

  37.292

  37.292

  37.292

  37.292

  37.292

  5

  Đất đô thị

   

   

   

   

   

  53.247

   

  Ghi chú: * diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

  1. Sau khi Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Chính phủ xét duyệt, Ủy ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất đthực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  4. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt tỉnh Thừa Thiên Huế làm căn cứ pháp lý để triển khai xây dựng theo kế hoạch.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tiếp tục rà soát, xác định ranh gii đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, đất an ninh kết hợp làm kinh tế; đất do các đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế tại các địa phương để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

  9. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  10. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  11. Định kỳ hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Thừa Thiên Hu
  ế;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X