Nghị quyết 73/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Trà Vinh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:73/NQ-CPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:06/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 73/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH TRÀ VINH

  ------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Tờ trình số 3319/TTr-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 84/TTr-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2017, Công văn số 962/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 3 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Trà Vinh với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Cấp quốc gia phân b (ha)

  Cấp tỉnh xác định, xác định b sung (ha)

  Tổng số

  Tổng diện tích (ha)*

  Cơ cấu (%)

  I

  Loại đất

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  185.287

  79,14

  175.501

  3

  175.504

  74,42

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  97.708

  41,73

  89.169

   

  89.169

  37,81

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  88.455

  37,78

  87.420

   

  87.420

  37,07

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  10.280

  4,39

   

  8.084

  8.084

  3,43

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  40.581

  17,33

   

  38.356

  38.356

  16,26

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  2.312

  0,99

  4.543

   

  4.543

  1,93

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  4.372

  1,87

  5.285

   

  5.285

  2,24

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  29.632

  12,66

  27.123

   

  27.123

  15,50

  1.7

  Đất làm muối

  196

  0,08

  190

   

  190

  0,08

  2

  Đất phi nông nghiệp

  47.932

  20,47

  59.776

   

  59.776

  25,35

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  360

  0,15

  398

  75

  473

  0,20

  2.2

  Đất an ninh

  200

  0,09

  238

   

  238

  0,10

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  109

  0,05

  3.492

   

  3.492

  1,48

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

   

  518

  518

  0,22

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  158

  0,07

   

  3.924

  3.924

  1,66

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  495

  0,21

   

  827

  827

  0,35

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  11.925

  5,09

  15.011

   

  15.011

  6,37

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  27

  0,01

  146

   

  146

  0,06

  -

  Đất cơ sở y tế

  48

  0,02

  101

   

  101

  0,04

  -

  Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

  294

  0,13

  659

   

  659

  0,28

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  44

  0,02

  336

   

  336

  0,14

  2.8

  Đất có di tích, danh thắng

  38

  0,02

  40

   

  40

  0,02

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  17

  0,01

  58

  43

  101

  0,04

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  3.869

  1,65

   

  4.700

  4.700

  1,99

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  575

  0,25

  994

   

  994

  0,42

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  118

  0,05

   

  606

  606

  0,26

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  12

  0,01

   

  20

  20

  0,01

  2.14

  Đất cơ sở tôn giáo

  382

  0,16

   

  542

  542

  0,23

  2.15

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  487

  0,21

   

  588

  588

  0,25

  3

  Đất chưa sử dụng

  897

  0,38

  546

   

  546

  0,23

  4

  Đất khu kinh tế*

   

   

  39.020

   

  39.020

  16,55

  5

  Đất đô thị*

  7.474

  8,76

  16.287

   

  16.287

  6,91

  II

  Các khu chức năng*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  121.701

  121.701

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  13.663

  13.663

   

  3

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  6.173

  6.173

   

  4

  Khu đô thị

   

   

   

  16.287

  16.287

   

  5

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  5.299

  5.299

   

  6

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  35.860

  35.860

   

   

  Ghi chú: (*) không tng hợp vào diện tích tự nhiên.

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ 2011- 2020

  Kỳ đầu 2011- 2015(*)

  Kỳ cuối 2016-2020

  Tổng số

  Chia ra các năm

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

  13.826

  1.272

  12.554

  25

  2.201

  2.271

  5.340

  2.717

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  2.278

  362

  1.916

  9

  452

  376

  656

  423

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  1.412

  305

  1.107

  7

  301

  212

  340

  247

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  2.368

  189

  2.179

  3

  260

  390

  911

  615

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  5.263

  465

  4.798

  10

  1.040

  1.024

  1.635

  1.089

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  654

   

  654

   

  6

  8

  640

   

  1.5

  Đất nuôi trồng thủy sản

  3.240

  256

  2.984

  3

  439

  473

  1.498

  571

  1.6

  Đất làm muối

  23

   

  23

   

  4

   

   

  19

  2

  Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  15.106

  11.370

  3.736

  1

  283

  750

  1.194

  1.508

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  2.782

  2.781

  1

  1

   

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  684

  684

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  331

  331

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  22

   

  22

   

   

  20

  2

   

  2.5

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  533

  533

   

   

   

   

   

   

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

  49

  21

  28

   

  28

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích.

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  TT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ 2011-2020

  Kỳ đầu 2011-2015(*)

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng số

  Chia ra các năm

  Năm(*) 2016

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  220

  150

  70

   

  9

   

   

  61

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng cây hàng năm khác

  17

  17

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây lâu năm

  103

  103

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Đất rừng phòng hộ

  80

  10

  70

   

  9

   

   

  61

  1.4

  Đất nuôi trồng thủy sản

  20

  20

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  165

  54

  111

   

   

  58

  31

  22

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  11

   

  11

   

   

  11

   

   

  2.2

  Đất thương mại, dịch vụ

  45

   

  45

   

   

  45

   

   

  2.3

  Đất phát triển hạ tầng

  84

  36

  48

   

   

  2

  24

  22

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

  8

   

  8

   

   

   

   

  8

  -

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  10

   

  10

   

   

   

   

  10

  2.4

  Đất ở tại nông thôn

  7

  7

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất ở tại đô thị

  11

  11

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  7

   

  7

   

   

   

  7

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích.

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xác lập ngày 06 tháng 9 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020):

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  186.243

  186.221

  184.073

  181.968

  176.830

  175.504

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  91.285

  91.275

  90.758

  90.365

  89.681

  89.169

   

  Trong đó: Đt chuyên lúa nước

  80.082

  80.074

  79.748

  79.520

  82.418

  87.420

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  10.834

  10.831

  10.518

  10.081

  9.115

  8.084

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  45.820

  45.810

  44.643

  43.118

  40.375

  38.356

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  7.674

  7.674

  7.719

  8.291

  8.044

  4.543

  1.5

  Đất rừng sản xuất

   

   

   

   

   

  5.285

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  30.293

  30.292

  29.815

  29.238

  27.739

  27.123

  1.7

  Đất làm muối

  241

  241

  237

  237

  237

  190

  1.8

  Đất nông nghiệp khác

  97

  97

  383

  638

  1.639

  2.754

  2

  Đất phi nông nghiệp

  48.856

  48.878

  51.035

  53.197

  58.367

  59.776

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  332

  332

  352

  399

  451

  473

  2.2

  Đất an ninh

  227

  244

  256

  257

  262

  238

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  108

  105

  1.241

  1.607

  3.391

  3.492

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

   

  125

  268

  518

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  163

  163

  352

  1.200

  3.199

  3.924

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  482

  486

  566

  597

  732

  827

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  12.074

  12.063

  12.547

  13.312

  14.142

  15.011

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  37

  37

  61

  125

  133

  146

  -

  Đất cơ sở y tế

  48

  48

  69

  73

  79

  101

  -

  Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

  352

  352

  380

  434

  485

  659

  -

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  67

  67

  96

  134

  167

  336

  2.8

  Đất có di tích, danh thắng

  25

  25

  29

  29

  29

  40

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  60

  57

  60

  66

  89

  101

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  4.040

  4.047

  4.133

  4.123

  4.169

  4.700

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  783

  794

  900

  933

  956

  994

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  147

  147

  167

  170

  593

  606

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  2.14

  Đất cơ sở tôn giáo

  538

  538

  541

  542

  542

  542

  2.15

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  480

  480

  480

  525

  566

  588

  3

  Đất chưa sử dụng

  727

  727

  718

  661

  629

  546

  4

  Đất khu kinh tế

  39.020

  39.020

  39.020

  39.020

  39.020

  39.020

  5

  Đất đô thị

  10.263

  13.287

  13.787

  14.487

  15.287

  16.287

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện.

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thng nht với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cn bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyn mục đích đất rừng; rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, ven biển, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các giải pháp đồng bộ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, ven đê nhằm giữ đất, khắc phục, ngăn ngừa tình trạng xói mòn, sạt lở; rà soát, chủ động di dời các khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn.

  Đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nh
  à nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đ
  ào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Trà Vinh;

  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới