hieuluat

Nghị quyết 75/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh đến 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:75/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:13/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 75/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH HÀ TĨNH

  ------------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình s 94/TTr-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2017, Công văn số 713/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12 tháng 02 năm 2018, Công văn số 2609/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 5 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Tĩnh với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân b (ha)

  Tỉnh xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

  I

  Loại đất

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  476.158

  79,40

  469.000

  7.985

  476.985

  79,53

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  64.691

  10,79

  52.746

  7.688

  60.434

  10,08

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  46.087

  7,68

  49.144

  2.743

  51.887

  8,65

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  22.019

  3,67

   

  21.375

  21.375

  3,57

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  33.839

  5,64

   

  41.618

  41.618

  6,95

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  115.041

  19,18

  115.641

   

  115.641

  19,28

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  74.598

  12,44

  74.510

   

  74.510

  12,42

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  161.244

  26,89

  150.371

   

  150.371

  25,07

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  4.096

  0,68

  6.486

  195

  6.681

  1,11

  1.8

  Đất làm muối

  424

  0,07

  280

   

  280

  0,05

  2

  Đất phi nông nghiệp

  84.961

  14,17

  109.600

  -4.154

  105.446

  17,58

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.893

  0,32

  5.000

   

  5.000

  0,83

  2.2

  Đất an ninh

  112

  0,02

  210

   

  210

  0,04

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  2.103

  0,35

  5.144

   

  5.144

  0,86

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  9

   

   

  618

  618

  0,10

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  299

  0,05

   

  2.317

  2.317

  0,39

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  896

  0,15

   

  1.693

  1.693

  0,28

  2.7

  Đất cho hoạt động khoáng sản

  1.236

  0,21

   

  1.643

  1.643

  0,27

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  34.594

  5,77

  39.224

   

  39.224

  6,54

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  - Đất cơ sở văn hóa

  70

  0,01

  472

  -399

  73

  0,01

   

  - Đất cơ sở y tế

  110

  0,02

  229

   

  229

  0,04

   

  - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  902

  0,15

  1.419

   

  1.419

  0,24

   

  - Đất cơ sở thể dục - thể thao

  724

  0,12

  1.137

  10

  1.147

  0,19

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  152

  0,03

  538

  -404

  134

  0,02

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  43

  0,01

  1.116

  -100

  1.016

  0,17

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  7.500

  1,25

   

  11.023

  11.023

  1,84

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  1.154

  0,19

  2.550

  108

  2.658

  0,44

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  253

  0,04

   

  371

  371

  0,06

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  40

  0,01

   

  49

  49

  0,01

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  135

  0,02

   

  264

  264

  0,04

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  4.784

  0,80

   

  5.111

  5.111

  0,85

  3

  Đất chưa sử dụng

  38.599

  6,44

  20.429

  -3.793

  16.636

  2,77

   

  - Đất chưa sử dụng còn lại

  38.599

  6,44

  20.429

   

  16.636

  2,77

   

  - Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

   

   

   

   

   

   

  4

  Đất đô thị *

  18.968

  3,16

  24.720

  13.379

  38.099

  4,12

  II

  Các khu chức năng*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  67.520

  67.520

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  306.903

  306.903

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  74.510

  74.510

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  5.769

  5.769

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  1.828

  1.828

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  706

  706

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  56.975

  56.975

   

  Ghi chú: * Không cộng chỉ tiêu này khi tính tổng diện tích tự nhiên.

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu (2011- 2015)*

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  28.302

  10.552

  17.750

  322

  1.930

  4.926

  4.658

  5.914

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  8.983

  1.577

  7.406

  204

  1.003

  1.741

  1.916

  2.542

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  6.996

  1.027

  5.969

  178

  819

  1.386

  1.470

  2.116

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  6.076

  1.449

  4.627

  79

  431

  1.547

  1.198

  1.372

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  6.970

  3.553

  3.417

  21

  373

  941

  862

  1.220

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  794

  524

  270

   

  21

  38

  43

  168

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  114

  114

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  5.150

  3.270

  1.880

  13

  86

  607

  602

  572

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  174

  52

  122

  4

  16

  42

  28

  32

  1.8

  Đất làm muối

  34

  12

  22

   

   

  8

  6

  8

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  8.384

  2.186

  6.198

  70

  664

  1.891

  1.736

  1.837

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  70

  70

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  1.761

  797

  964

   

  129

  194

  268

  373

  2.3

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  315

  6

  309

  3

  32

  70

  102

  102

  2.4

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  174

  174

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  12

  12

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  6.052

  1.127

  4.925

  67

  503

  1.627

  1.366

  1.362

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  68

  8

  60

   

  13

  22

  17

  8

  Ghi chú: * Diện tích đã thực hiện

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời k

  Kỳ đầu (2011- 2015)*

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016*

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  15.744

  2.547

  13.197

  545

  2.846

  2.054

  4.119

  3.633

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  99

  99

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  99

  99

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  137

  137

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  201

  201

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  6.691

  652

  6.039

   

  1.742

  765

  1.687

  1.845

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  41

   

  41

   

   

   

   

  41

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  7.941

  1.261

  6.680

  500

  987

  1.150

  2.350

  1.693

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  220

  150

  70

  7

  11

  26

  14

  12

  2

  Đất phi nông nghiệp

  2.718

  736

  1.982

  21

  215

  492

  651

  603

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  664

   

  664

   

  20

  90

  264

  290

  2.2

  Đất an ninh

  13

  12

  1

   

   

  1

   

   

  2.3

  Đất cụm công nghiệp

  33

   

  33

   

   

  10

  18

  5

  2.4

  Đất thương mại, dịch vụ

  340

   

  340

  2

  73

  98

  109

  58

  2.5

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  167

  118

  49

   

  10

  25

  13

  1

  2.6

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  275

   

  275

  12

   

  51

  54

  158

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  309

  180

  129

   

  11

  44

  65

  9

  2.8

  Đất có di tích, danh thắng

  1

   

  1

   

   

   

   

  1

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  11

   

  11

   

  4

  4

  1

  2

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  209

  122

  87

  1

  13

  37

  13

  23

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  46

  36

  10

   

  2

  3

  3

  2

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  2

  1

  1

   

   

  1

   

   

  2.13

  Đất cơ sở tôn giáo

  9

  1

  8

   

  5

   

  3

   

  2.14

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  116

  21

  95

  6

  19

  31

  28

  11

  Ghi chú: * Diện tích đã thực hiện

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác lập ngày 29 tháng 8 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020):

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hin trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 *

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  481.449

  484.109

  478.169

  479.755

  479.258

  476.985

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  70.075

  69.875

  68.297

  66.083

  63.560

  60.434

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  59.682

  59.517

  58.179

  56.439

  54.480

  51.887

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  25.508

  25.402

  24.496

  23.448

  22.395

  21.375

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  56.637

  56.461

  56.494

  53.093

  48.779

  41.618

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  105.987

  105.840

  105.721

  111.528

  113.572

  115.641

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  74.469

  74.467

  74.469

  74.469

  74.469

  74.510

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  141.502

  144.701

  138.082

  140.300

  144.416

  150.371

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  5.405

  5.376

  5.828

  5.873

  6.246

  6.681

  1.8

  Đất làm muối

  394

  394

  302

  294

  288

  280

  2

  Đất phi nông nghiệp

  85.804

  86.177

  90.310

  93.670

  98.936

  105.446

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.519

  1.542

  1.663

  2.490

  3.605

  5.000

  2.2

  Đất an ninh

  164

  164

  166

  176

  191

  210

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  2.826

  2.826

  2.879

  3.488

  4.342

  5.144

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  57

  72

  201

  309

  491

  618

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  286

  311

  783

  1.176

  1.789

  2.317

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.171

  1.181

  1.401

  1.439

  1.473

  1.693

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  710

  714

  997

  1.143

  1.339

  1.643

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  33.085

  33.288

  34.784

  36.186

  37.420

  39.224

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  - Đất cơ sở văn hóa

  55

  55

  57

  63

  69

  73

   

  - Đất cơ sở y tế

  121

  124

  134

  145

  162

  229

   

  - Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  976

  980

  1.046

  1.141

  1.249

  1.419

   

  - Đất cơ sở thể dục thể thao

  696

  693

  786

  883

  996

  1.147

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  122

  122

  122

  125

  128

  134

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  128

  135

  186

  473

  688

  1.016

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  9.834

  9.967

  10.211

  10.446

  10.756

  11.023

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  1.972

  1.983

  2.162

  2.204

  2.333

  2.658

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  287

  288

  324

  327

  347

  371

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  39

  40

  40

  40

  46

  49

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  159

  168

  215

  219

  241

  264

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  4.670

  4.711

  4.870

  4.899

  5.022

  5.111

  3

  Đất chưa sử dụng

  31.814

  28.781

  30.588

  25.642

  20.872

  16.636

  4

  Đất khu kinh tế

  79.466

  79.466

  79.466

  79.466

  79.466

  79.466

  5

  Đất đô thị

  35.008

  35.008

  35.008

  38.099

  38.099

  38.099

  Ghi chú: * Diện tích đã thực hiện.

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm:

  1. Sau khi Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Tĩnh đã được Chính phủ xét duyệt, Ủy ban nhân dân Tỉnh cần rà soát, hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh theo diện tích, cơ cấu các loại đất được phê duyệt, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa bản đồ, bảng biểu và báo cáo thuyết minh tổng hợp theo các quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  4. Trong trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục triển khai dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, đề nghị tập trung chỉ đạo, quan tâm giải quyết các hệ lụy và tồn đọng trước đây, đặc biệt là giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ còn dở dang, cấp đất ở cho các hộ, hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng các khu tái định cư; quan tâm huy động nguồn lực để đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho các hộ dân trong vùng.

  5. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

  6. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  7. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo làm căn cứ pháp lý để triển khai xây dựng theo kế hoạch.

  8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  9. Tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, đất an ninh kết hợp làm kinh tế; đất do các đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế tại các địa phương để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

  10. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  11. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đi khí hậu và nước biển dâng.

  12. Định kỳ hàng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan
  trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - UBND tỉnh Hà Tĩnh;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông báo 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh
  Ban hành: 14/08/2018 Hiệu lực: 14/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X