hieuluat

Nghị quyết 77/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:77/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:18/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 77/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH TIỀN GIANG

  -----------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017; Công văn số 776/UBND-KTN ngày 05 tháng 3 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 67/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017, Công văn 1399/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 3 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang với các chỉ tiêu sau:

  Bảng 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Cấp Quốc gia phân bổ (ha)

  Cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7) = (5)+(6)

  (8)

  1

  Đất nông nghiệp

  191.325

  76,28

  181.449

  1.121

  182.570

  72,72

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  86.848

  45,39

  72.349

   

  72.349

  39,63

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  86.848

  100

  72.349

   

  72.349

  100

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  6.936

  3,63

   

  7.010

  7.010

  3,84

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  83.993

  43,90

   

  87.590

  87.590

  47,98

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.423

  0,74

  3.695

   

  3.695

  2,02

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  107

  0,06

   

   

   

   

  1.6

  Đất rng sản xuất

  4.777

  2,50

  900

   

  900

  0,49

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  7.180

  3,75

  10.236

   

  10.236

  5,61

  2

  Đất phi nông nghiệp

  50.126

  19,98

  62.707

   

  62.707

  24,98

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  699

  1,39

  718

   

  718

  1,15

  2.2

  Đất an ninh

  1.555

  3,10

  1.565

   

  1.565

  2,50

  2.3.

  Đất khu công nghiệp

  1.113

  2,22

  2.083

   

  2.083

  3,32

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  88

  0,18

   

  1.083

  1.083

  1,73

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  88

  0,18

   

  2.191

  2.191

  3,49

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  318

  0,63

   

  2.073

  2.073

  3,31

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  17.007

  33,93

  21.804

   

  21.804

  34,77

   

  Trong đó

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  53

  0,31

  141

   

  141

  0,65

  -

  Đất cơ sở y tế

  54

  0,32

  92

   

  92

  0,42

  -

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  412

  2,42

  716

   

  716

  3,28

  -

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  81

  0,48

  575

   

  575

  2,64

  2.8

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  12

  0,02

  69

   

  69

  0,11

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  26

  0,05

  226

   

  226

  0,36

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  8.261

  16,48

   

  10.275

  10.275

  16,39

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  798

  1,59

  1.250

   

  1.250

  1,99

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  207

  0,41

   

  263

  263

  0,42

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  44

  0,09

   

  6

  6

  0,01

  2.14

  Đất cơ sở tôn giáo

  177

  0,35

   

  226

  226

  0,36

  2.15

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  814

  1,62

   

  855

  855

  1,36

  3

  Đất chưa sử dụng

  9.379

  3,74

  6.905

  -1.121

  5.784

  2,30

  4

  Đất đô thị

  5.694

   

  18.940

   

  18.940

   

  II

  Khu chức năng

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  105.519

  105.519

  42,07

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  32.384

  32.384

  12,91

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  1.314

  1.314

  0,52

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  27.544

  27.544

  10,98

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  18.196

  18.196

  7,25

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  5.074

  5.074

  2,02

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  4.531

  4.531

  1,81

  Bảng 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Giai đoạn 2011-2015(*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

  15.013

  3.853

  11.160

  2.532

  1.122

  1.278

  1.248

  4.980

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  2.697

  808

  1.889

  658

  159

  174

  144

  754

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  2.697

  808

  1.889

  658

  159

  174

  144

  754

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  684

  279

  405

  41

  35

  47

  28

  254

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  10.405

  2.578

  7.827

  1.314

  881

  1.022

  891

  3.719

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  528

  119

  409

  379

   

  6

   

  24

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  103

  18

  85

  62

  0

  0

  20

  3

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  591

  46

  545

  80

  48

  27

  164

  226

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  14.345

  11.492

  2.853

  1.241

  370

  391

  409

  442

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  10.484

  8.399

  2.084

  1.028

  207

  255

  272

  322

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  236

  9

  228

  58

  43

  46

  49

  32

  2.3

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  16

  12

  4

  1

  3

   

   

   

  2.4

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  47

  47

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  3.524

  3.015

  509

  128

  117

  88

  88

  88

  2.6

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  39

  11

  28

  25

  1

  2

   

  0

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  Bảng 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Giai đoạn 2011- 2015 (*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)=(4)+(5)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Đất nông nghiệp

  3.506

  2.193

  1.312

  10

  40

  62

  60

  1.140

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất rừng phòng hộ

  1.394

  82

  1.312

  10

  40

  62

  60

  1.140

  2

  Đất phi nông nghiệp

  90

  15

  75

  10

  1

  26

  19

  19

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất thương mại, dịch vụ

  3

   

  3

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  9

   

  9

  9

   

   

   

   

  2.3

  Đất phát triển hạ tầng

  37

   

  37

  0

   

  19

  12

  6

  2.4

  Đất ở tại đô thị

  1

   

  1

   

  1

   

   

   

  2.5

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  7

   

  7

   

   

  2

  3

  2

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xác lập ngày 21 tháng 8 năm 2017).

  Bảng 4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng Năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  Tổng diện tích tự nhiên

  251.061

  251.061

  251.061

  251.061

  251.061

  251.061

  1

  Đất nông nghiệp

  192.396

  189.873

  188.791

  187.575

  186.387

  182.570

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  77.360

  75.330

  74.900

  74.403

  73.807

  72.349

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  77.260

  75.330

  74.900

  74.403

  73.807

  72.349

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  6.445

  6.685

  6.743

  6.792

  6.981

  7.010

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  96.061

  95.437

  94.168

  92.476

  91.482

  87.590

  1.4.

  Đất rừng phòng hộ

  1.480

  1.384

  1.724

  2.080

  2.440

  3.695

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  1.744

  1.304

  1.187

  1.099

  991

  900

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  9.259

  9.368

  9.703

  10.359

  10.310

  10.236

  2

  Đất phi nông nghiệp

  51.494

  54.037

  55.159

  56.462

  57.730

  62.707

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  652

  652

  678

  698

  726

  718

  2.2

  Đất an ninh

  1.542

  1.549

  1.555

  1.555

  1.555

  1.565

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.109

  1.321

  1.321

  1.321

  1.321

  2.083

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  88

  538

  674

  803

  838

  1.083

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  317

  448

  592

  736

  1.114

  2.191

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  492

  760

  978

  1.196

  1.415

  2.073

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  18.010

  18.944

  19.331

  19.780

  20.217

  21.804

   

  Trong đó

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  37

  46

  56

  71

  119

  141

  -

  Đất cơ sở y tế

  55

  66

  71

  79

  83

  92

  -

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  462

  496

  526

  547

  575

  716

  -

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  97

  117

  142

  185

  215

  575

  2.8

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  42

  51

  55

  61

  66

  69

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  28

  70

  72

  223

  223

  226

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  9.029

  9.249

  9.396

  9.522

  9.658

  10.275

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  927

  1.012

  1.032

  1.073

  1.099

  1.250

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  261

  248

  248

  253

  256

  263

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  4

  4

  5

  5

  5

  6

  2.14

  Đất cơ sở tôn giáo

  224

  225

  226

  226

  226

  226

  2.15

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  698

  768

  786

  799

  818

  855

  3

  Đất chưa sử dụng

  7.171

  7.151

  7.110

  7.023

  6.944

  5.784

  4

  Đất đô thị

  7.189

  7.189

  7.189

  7.189

  7.189

  18.940

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng; rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, ven biển, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các giải pháp đồng bộ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, ven đê nhằm giữ đất, khắc phục, ngăn ngừa tình trạng xói mòn, sạt lở; rà soát, chủ động di dời các khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn.

  Đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Tiền Giang;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X