hieuluat

Nghị quyết 78/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:78/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:18/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 78/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH ĐIỆN BIÊN

  -----------------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Tờ trình số 3064/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 99/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2017, Công văn số 2836/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01 tháng 6 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Điện Biên với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích Quốc gia phân bổ (ha)

  Diện tích tỉnh xác định, xác đnh bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7) = (5)+(6)

  (8)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  758.046

  79,27

  806.950

  93.846

  900.796

  94,41

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  60.821

  6,36

  60.061

  29.557

  89.618

  9,39

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  11.612

  1,21

  13.832

   

  13.832

  1,45

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  82.561

  8,63

   

  65.411

  65.411

  6,86

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  11.165

  1,17

   

  48.658

  48.658

  5,10

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  376.106

  39,33

  418.487

   

  418.487

  43,86

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  46.259

  4,84

  49.341

   

  49.341

  5,17

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  180.113

  18,83

  226.925

   

  226.925

  23,78

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  967

  0,10

  1.564

  609

  2.173

  0,23

  2

  Đất phi nông nghiệp

  22.956

  2,40

  32.780

   

  32.780

  3,44

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.063

  0,22

  1.913

   

  1.913

  0,20

  2.2

  Đất an ninh

  282

  0,03

  690

   

  690

  0,07

  2.3

  Đất khu công nghiệp

   

   

  55

   

  55

  0,01

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

   

  146

  146

  0,02

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  56

  0,01

   

  179

  179

  0,02

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  42

  0,004

   

  139

  139

  0,01

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  398

  0,04

   

  681

  681

  0,07

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  6.864

  0,72

  9.133

  3.563

  12.696

  1,33

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  31

  0,003

  276

   

  276

  0,03

  -

  Đất cơ sở y tế

  46

  0,005

  88

   

  88

  0,01

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  358

  0,04

  490

   

  490

  0,05

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  27

  0,003

  106

   

  106

  0,01

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  176

  0,02

  214

  49

  263

  0,03

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  3

  0,001

  97

   

  97

  0,01

  2.11

  Đất tại nông thôn

  3.979

  0,42

   

  5.065

  5.065

  0,53

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  682

  0,07

  723

   

  723

  0,08

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  124

  0,01

   

  166

  166

  0,02

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  8

  8

  0,001

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

   

   

   

  3

  3

  0,002

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  690

  0,07

   

  739

  739

  0,08

  3

  Đất chưa sử dụng

  175.288

  18,33

  114.393

  93.843

  20.550

  2,15

  4

  Đất khu kinh tế(*)

   

   

  26.649

   

  26.649

  2,79

  5

  Đất đô thị(*)

  14.393

  1,51

  18.341

   

  18.341

  1,92

  II

  KHU CHC NĂNG(*)

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  213.871

  213.871

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  729.491

  729.491

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  49.341

  49.341

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  201

  201

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  18.341

  18.341

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  318

  318

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  19.029

  19.029

   

  Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu

  Cả thời kỳ (2011- 2020)

  Giai đoạn 2011- 2015 (*)

  Giai đoạn 2016-2020

  Tổng điện tích

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  7.641

  1.655

  5.986

  820

  1.040

  1.233

  1.432

  1.462

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  1.152

  323

  829

  60

  100

  189

  270

  210

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  454

  157

  297

  24

  6

  90

  106

  71

  1.2

  Đá trồng cây hàng năm khác

  3.155

  448

  2.707

  377

  498

  569

  595

  668

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  965

  277

  688

  108

  97

  160

  160

  163

  1.4

  Đất rng phòng hộ

  507

  154

  353

  66

  120

  42

  66

  59

  1.5

  Đất rng sản xuất

  1.809

  437

  1.372

  193

  221

  266

  335

  357

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  52

  15

  37

  16

  3

  7

  6

  5

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  388.965

  125.481

  263.484

  7.528

  18.005

  64.156

  64.128

  109.667

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  5.092

  5.092

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  1.309

  1.309

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  95

  65

  30

   

  1

  8

  10

  11

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  92

  86

  6

  6

   

   

   

   

  2.5

  Đất rng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  53.115

  53.115

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  166

  166

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  31.940

  31.778

  162

  37

  32

  42

  24

  27

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất

  29

  25

  4

  2

   

   

   

  2

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn v tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ (2011- 2020)

  Giai đoạn 2011- 2015 (*)

  Giai đoạn 2016-2020

  Tổng diện tích

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  214.610

  34.611

  179.999

  274

  11.941

  33.130

  45.057

  89.597

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  4.498

  3.930

  568

  32

  130

  130

  149

  127

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  15.338

  11.297

  4.041

   

  382

  860

  1.138

  1.661

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  14.563

  236

  14.327

  52

  1.860

  1.810

  5.500

  5.105

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  153.911

  11.632

  142.279

  14

  6.759

  26.124

  33.209

  76.173

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  65

  65

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  26.178

  7.437

  18.741

  133

  2.810

  4.206

  5.061

  6.531

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  13

  13

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  2.111

  280

  1.831

  263

  301

  363

  357

  547

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  154

   

  154

  6

  51

  50

  1

  46

  2.2

  Đất an ninh

  96

  2

  94

  2

  3

  1

  84

  4

  2.3

  Đất cụm công nghiệp

  6

  3

  3

   

   

  1

  2

   

  2.4

  Đất thương mại, dịch vụ

  20

   

  20

  1

  2

  9

  3

  5

  2.5

  Đất cơ ssản xuất phi nông nghiệp

  5

   

  5

   

  1

  2

  2

   

  2.6

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  61

  26

  35

   

   

  15

  20

   

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  1.296

  62

  1.233

  241

  190

  213

  212

  377

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  1

   

  1

  1

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở y tế

  1

   

  1

   

  1

   

   

   

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  11

   

  11

  4

  2

  2

  1

  2

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  31

  30

  1

   

   

   

  1

   

  2.8

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  23

  14

  9

   

  1

  1

  3

  4

  2.9

  Đất ở tại nông thôn

  266

  59

  207

  3

  24

  59

  25

  96

  2.10

  Đất ở tại đô thị

  16

  1

  15

  5

  4

  1

  1

  4

  2.11

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  22

  17

  5

  1

  1

  2

  1

   

  2.12

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  14

  3

  11

  4

  3

  1

  1

  2

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xác lập ngày 18 tháng 10 năm 2017 và chịu trách nhiệm theo quy định).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020):

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

   

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  726.783

  726.237

  737.139

  769.036

  812.661

  900.796

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  88.932

  88.944

  89.102

  89.220

  89.322

  89.618

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  13.343

  13.318

  13.362

  13.361

  13.403

  13.832

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  262.381

  261.537

  254.046

  236.590

  173.683

  65.411

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  19.458

  19.430

  24.057

  29.856

  40.952

  48.658

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  198.516

  198.500

  205.158

  234.694

  297.277

  418.487

  1.5

  Đất rng đặc dụng

  48.222

  48.222

  48.339

  48.501

  49.113

  49.341

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  107.068

  107.278

  114.109

  127.828

  159.964

  226.925

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  2.174

  2.164

  2.163

  2.163

  2.168

  2.173

  2

  Đất phi nông nghiệp

  24.963

  26.046

  27.386

  28.982

  30.770

  32.780

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.229

  1.244

  1.357

  1.569

  1.709

  1.913

  2.2

  Đất an ninh

  299

  386

  414

  484

  678

  690

  2.3

  Đất khu công nghiệp

   

   

   

  55

  55

  55

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  35

  100

  103

  121

  146

  146

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  53

  57

  78

  113

  133

  179

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  40

  52

  61

  69

  134

  139

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  437

  442

  444

  501

  631

  681

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  6.768

  7.631

  8.608

  9.606

  11.086

  12.696

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  23

  30

  84

  144

  239

  276

  -

  Đất cơ sở y tế

  48

  51

  54

  56

  60

  88

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  420

  436

  452

  464

  472

  490

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  30

  30

  33

  37

  61

  106

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  236

  236

  241

  263

  263

  263

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  32

  39

  48

  54

  67

  97

  2.11

  Đất tại nông thôn

  4.325

  4.392

  4.580

  4.738

  4.846

  5.065

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  581

  608

  620

  627

  661

  723

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  134

  141

  149

  154

  162

  166

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

   

   

   

  3

  3

  3

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  661

  669

  690

  714

  727

  739

  3

  Đất chưa sử dụng

  202.379

  201.842

  189.600

  156.107

  110.694

  20.550

  4

  Đất khu kinh tế

   

   

   

   

   

  26.649

  5

  Đất đô thị

  14.879

  14.879

  14.879

  14.879

  14.879

  18.341

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên địa bàn Tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh;

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực;

  3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đi với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ che phủ đối với diện tích đất rừng phòng hộ, kịp thời có biện pháp duy trì, phát triển đất rừng phòng hộ, phòng chống xói mòn, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, an toàn cho người dân;

  4. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Tỉnh, trong đó quá trình triển khai các dự án hạ tầng cần quy hoạch diện tích đất vùng phụ cận để tạo quỹ đất sạch tạo nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Đng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở (tái định cư tại chỗ) trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xut, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mt cân đi trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường;

  7. Tăng cường đầu tư từ ngân sách Tỉnh để tiến hành thu hồi đất theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để tạo nguồn thu theo ngân sách, đồng thời chủ động quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội;

  8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đi với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai;

  9. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thương vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Điện Biên;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên;
  - VPCP: BTCN, các PCN, C
  ng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X