hieuluat

Nghị quyết 79/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:79/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:19/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 79/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH KIÊN GIANG

  -----------------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 106/TTr-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017, Công văn số 996/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 3 năm 2018, Công văn số 2726/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 5 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Kiên Giang với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha)

  Tỉnh, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

  I

  Diện tích tự nhiên

  634.878

  100,00

   

   

  635.250

  100,00

  1

  Đất nông nghiệp

  576.452

  90,80

  557.246

  2.032

  559.278

  88,04

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  377.367

  59,44

  382.829

   

  382.829

  60,26

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  299.291

  47,14

  313.293

   

  313.293

  49,32

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  9.366

  1,48

   

  8.906

  8.906

  1,40

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  70.002

  11,03

   

  54.163

  54.163

  8,53

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  28.886

  4,55

  30.121

   

  30.121

  4,74

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  39.727

  6,26

  38.138

   

  38.138

  6,00

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  22.675

  3,57

  10.959

   

  10.959

  1,73

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  28.371

  4,47

  33.997

   

  33.997

  5,35

  2

  Đất phi nông nghiệp

  52.990

  8,35

  75.808

   

  75.808

  11,93

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.251

  0,20

  10.607

   

  10.607

  1,67

  2.2

  Đất an ninh

  74

  0,01

  2.644

   

  2.644

  0,42

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  153

  0,02

  842

   

  842

  0,13

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  61

  0,01

   

  235

  235

  0,04

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  1.161

  0,18

   

  4.214

  4.214

  0,66

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  761

  0,12

   

  1.612

  1.612

  0,25

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  81

  0,01

   

  1.404

  1.404

  0,22

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  19.144

  3,02

  27.178

  433

  27.611

  4,35

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  - Đất cơ sở văn hóa

  242

  0,04

  716

   

  716

  0,11

   

  - Đất cơ sở y tế

  54

  0,01

  155

   

  155

  0,02

   

  - Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

  645

  0,10

  1.028

   

  1.028

  0,16

   

  - Đất cơ sở thể dục - thể thao

  96

  0,02

  1.108

   

  1.108

  0,17

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  59

  0,01

  220

   

  220

  0,03

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  137

  0,02

  287

   

  287

  0,05

  2 11

  Đất ở tại nông thôn

  8.912

  1,40

   

  11.763

  11.763

  1,85

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  3.263

  0,51

  4.360

   

  4.360

  0,69

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  248

  0,04

   

  468

  468

  0,07

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  71

  71

  0,01

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  301

  0,05

   

  327

  327

  0,05

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  280

  0,04

   

  451

  451

  0,07

  3

  Đất chưa sử dụng

  5.411

  0,85

  1.824

  -1.660

  164

  0,03

  4

  Đất khu kinh tế*

  6.658

  1,05

  65.581

   

  65.581

  10,32

  5

  Đất đô thị*

  39.006

  6,14

  47.232

   

  47.232

  7,44

  II

  Các khu chức năng*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  445.898

  445.898

  70,19

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  79.218

  79.218

  12,47

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  41.605

  41.605

  6,55

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  1.077

  1.077

  0,17

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  12.151

  12.151

  1,91

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  4.214

  4.214

  0,66

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  39.813

  39.813

  6,28

  Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ (2011- 2020)

  Giai đoạn 2011- 2015 *

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng số

  Chia ra các năm

  Năm 2016 *

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  21.143

  8.456

  12.687

  93

  1.335

  3.283

  3.737

  4.239

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  6.865

  353

  6.512

  49

  693

  1.436

  1.354

  2.980

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  3.459

   

  3.459

  32

  92

  736

  654

  1.945

  1.2

  Đất trồng cây HN khác

  262

  248

  14

  -

  6

  -

  -

  8

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  12.407

  7.807

  4.600

  35

  395

  862

  2.107

  1.201

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1

  -

  1

  1

  -

  -

  -

  -

  1.5

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.608

  48

  1.560

  8

  241

  985

  276

  50

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  35.630

  23.233

  12.397

  39

  611

  1.967

  3.174

  6.606

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  17

  -

  17

  17

  -

  -

  -

  -

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  3.017

  -

  3.017

  -

  -

  -

  70

  2.947

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  5.628

  5.628

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  17.800

  17.605

  195

  12

  58

  50

  75

  -

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ (2011- 2020)

  Giai đon 2011- 2015 *

  Kỳ cuối (2016-2020)

  Tổng diện tích

  Chia ra các năm

  Năm 2016 *

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Đất nông nghiệp

  3.968

  2.832

  1.136

   

  255

  260

  455

  166

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  379

  379

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  10

  10

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  558

  148

  410

   

  105

  90

  171

  44

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.041

  796

  245

   

  40

  40

  80

  85

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  62

  62

  -

   

  -

  -

  -

  -

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.918

  1.437

  481

   

  110

  130

  204

  37

  2

  Đất phi nông nghiệp

  1.279

  205

  1.074

   

  114

  107

  300

  552

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  34

  34

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất thương mại, dịch vụ

  1.020

   

  1.020

   

  103

  107

  300

  509

  2.3

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  44

  44

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất phát triển hạ tầng

  166

  112

  54

   

  11

   

   

  43

  2.5

  Đất ở tại nông thôn

  15

  15

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xác lập ngày 27 tháng 10 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2015*

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016**

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1

  Đất nông nghiệp

  570.828

  570.736

  569.657

  566.635

  563.352

  559.278

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  395.820

  395.765

  394.569

  391.267

  389.387

  382.829

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  327.814

  327.769

  324.648

  320.656

  318.318

  313.293

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  5.267

  5.266

  5.841

  7.758

  8.288

  8.906

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  62.021

  61.994

  61.697

  60.925

  56.988

  54.163

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  26.653

  26.653

  26.693

  26.733

  27.383

  30.121

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  38.386

  38.386

  38.386

  38.386

  38.386

  38.138

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  6.079

  6.067

  6.009

  5.959

  7.885

  10.959

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  36.442

  36.445

  36.303

  35.448

  34.876

  33.997

  1.8

  Đất làm muối

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  61.675

  61.768

  63.415

  66.904

  70.975

  75.808

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  1.583

  1.596

  4.023

  4.592

  6.709

  10.607

  2.2

  Đất an ninh

  91

  91

  115

  927

  2.111

  2.644

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  171

  171

  204

  463

  742

  842

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  33

  33

  33

  60

  140

  235

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  2.176

  2.176

  2.527

  2.882

  3.565

  4.214

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.103

  1.105

  1.185

  1.316

  1.512

  1.612

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  272

  272

  379

  629

  1.066

  1.404

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  22.400

  22.414

  22.964

  24.328

  25.465

  27.611

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  137

  137

  283

  472

  618

  716

  -

  Đất cơ sở y tế

  72

  72

  103

  123

  130

  155

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  694

  695

  775

  839

  895

  1.028

  -

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  83

  83

  109

  244

  560

  1.108

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  77

  77

  141

  185

  190

  220

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  144

  144

  179

  216

  262

  287

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  10.433

  10.442

  10.749

  11.027

  11.296

  11.763

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  3.307

  3.313

  3.382

  3.655

  3.924

  4.360

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  221

  221

  271

  406

  433

  468

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  25

  25

  29

  33

  59

  71

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  300

  302

  318

  322

  325

  327

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  270

  270

  328

  363

  397

  451

  3

  Đất chưa sử dụng

  2.375

  2.375

  2.006

  1.638

  884

  164

  4

  Đất khu kinh tế *

  65.581

  65.581

  65.581

  65.581

  65.581

  65.581

  5

  Đất đô thị *

  39.146

  39.146

  41.696

  45.194

  46.779

  47.232

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai, làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Tỉnh.

  4. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng; rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, ven biển, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các giải pháp đồng bộ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, ven đê nhằm giữ đất, khắc phục, ngăn ngừa tình trạng xói mòn, sạt lở; rà soát, chủ động di dời các khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn.

  Đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - UBND tỉnh Kiên Giang;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG   

   

   

     Nguyễn Xuân Phúc

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040
  Ban hành: 07/01/2020 Hiệu lực: 07/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 79/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:79/NQ-CP
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:19/06/2018
  Hiệu lực:19/06/2018
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X