hieuluat

Nghị quyết 80/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TPHCM

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:80/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:19/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 80/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  ----------------------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 5308/TTr-UBND ngày   tháng   năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 80/TTr-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2017, Công văn số 568/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 02 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha) (**)

  Thành phố xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  118.052

  56,3

  88.005

   

  88.005

  42,1

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  27.594

  13,2

  3.000

   

  3.000

  1,4

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  19.205

  9,2

  3.000

   

  3.000

  1,4

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  12.160

  5,8

   

  12.604

  12.604

  6,0

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  32.390

  15,5

   

  24.935

  24.935

  11,9

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  33.285

  15,9

  33.292

  609

  33.901

  16,2

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  69

  0,0

   

  30

  30

  0,0

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  763

  0,4

  2.149

  -591

  1.558

  0,7

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  9.441

  4,5

  10.702

   

  10.702

  5,1

  1.8

  Đất làm muối

  1.943

  0,9

  1.000

   

  1.000

  0,5

  2

  Đất phi nông nghiệp

  90.868

  43,4

  117.810

  1.080

  118.890

  56,9

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.281

  1,1

  3.181

   

  3.181

  1,5

  2.2

  Đất an ninh

  294

  0,1

  454

   

  454

  0,2

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  4.420

  2,1

  5.921

  -7

  5.914

  2,8

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

   

  331

  331

  0,2

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  3.443

  3.443

  1,6

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  6.110

  2,9

   

  4.833

  4.833

  2,3

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  18.196

  8,7

  31.677

  3.244

  34.921

  16,7

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa

  1.772

  0,8

  2.748

   

  2.748

  1,3

  -

  Đất xây dựng cơ sở y tế

  346

  0,2

  665

   

  665

  0,3

  -

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

  1.229

  0,6

  4.801

  73

  4.874

  2,3

  -

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

  866

  0,4

  2.770

  -110

  2.660

  1,3

  2.8

  Đất có di tích, danh thắng

  112

  0,1

  201

  4

  205

  0,1

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  644

  0,3

  1116

  134

  1.250

  0,6

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  7.575

  3,6

   

  10.615

  10.615

  5,1

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  16.091

  7,7

  24.060

   

  24.060

  11,5

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  440

  0,2

   

  422

  422

  0,2

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  60

  60

   

  2.14

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

   

   

   

  9

  9

   

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  338

  0,2

   

  435

  435

  0,2

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  951

  0,5

   

  1.079

  1.079

  0,5

  3

  Đất chưa sử dụng

  635

  0,3

  309

   

  309

  0,1

  4

  Đất khu công nghệ cao*

  913

  0,4

  913

   

  913

  0,4

  5

  Đất đô thị*

  53.841

  25,7

  59.834

  2.870

  62.704

  30,0

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  48.905

  48.905

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  37.353

  37.353

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  35.000

  35.000

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  6.246

  6.246

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  41.912

  41.912

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  14.625

  14.625

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  40.611

  40.611

   

  Ghi chú: (*) Không cộng vào diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Loại đất

  Cả thi kỳ 2011- 2020

  Kỳ đầu (2011- 2015(*))

  Kỳ cuối (2016-2020)

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  29.367

  3.121

  26.246

  498

  9.158

  11.743

  2.771

  2.076

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  14.773

  1.512

  13.261

   

  5.095

  5.593

  1.708

  865

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  8.929

  1.033

  7.896

   

  3.123

  2.457

  1.708

  608

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  5.232

  760

  4.472

  186

  1.051

  1.848

  860

  527

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  7.747

  250

  7.497

  243

  2.853

  3.678

  71

  652

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  22

   

  22

   

  22

   

   

   

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  403

   

  403

  69

  128

  120

  53

  33

  2

  Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  15.111

  9.351

  5.760

  810

  1.152

  797

  1.413

  1.588

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  2.550

  1.050

  1.500

  375

  500

  185

  350

  90

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  2.032

  2.032

   

   

   

   

   

   

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất ở

  3.728

  2.365

  1.363

  8

   

   

  200

  1.155

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ 2011- 2020

  Kỳ đầu (2011- 2015) (*)

  Kcuối (2016-2020)

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  1.184

  567

  617

   

  215

  115

  132

  155

   

  Đất nông nghiệp khác

  1.184

  567

  617

   

  215

  115

  132

  155

  2

  Đất phi nông nghiệp

  51

  43

  8

  6

  1

  1

   

   

   

  Đất phi nông nghiệp khác

  51

  43

  8

  6

  1

  1

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đkế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân thành phố HChí Minh xác lập ngày 03 tháng 8 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (**)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  I

  LOẠI ĐT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  113.634

  113.136

  104.194

  92.565

  89.926

  88.005

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  18.675

  18.300

  12.705

  6.927

  4.418

  3.000

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  10.765

  10.896

  7.773

  5.316

  3.608

  3.000

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  16.775

  16.397

  15.346

  13.498

  13.089

  12.604

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  31.371

  31.926

  29.412

  25.880

  25.767

  24.935

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  30.287

  32.151

  32.765

  33.339

  33.559

  33.901

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  840

  840

  857

  896

  1.288

  1.558

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  11.348

  11.036

  10.908

  10.788

  10.735

  10.702

  1.8

  Đất làm muối

  2.069

  2.069

  1.801

  1.334

  1.167

  1.000

  2

  Đất phi nông nghiệp

  91.556

  92.061

  101.219

  112.963

  115.735

  118.890

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.152

  2.145

  2.444

  2.701

  2.924

  3.181

  2.2

  Đất an ninh

  336

  337

  356

  454

  454

  454

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  3.494

  3.587

  4.187

  5.914

  5.914

  5.914

  2.4

  Đất khu chế xuất

  421

  421

   

   

   

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  233

  233

  331

  331

  331

  331

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  1.161

  1.171

  1.259

  2.044

  2.044

  3.443

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  3.944

  3.971

  4.030

  4.779

  4.815

  4.833

  2.8

  Đất phát triển hạ tng

  19.598

  19.671

  25.825

  32.925

  34.609

  34.921

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  870

  871

  2.118

  2.687

  2.687

  2.748

  -

  Đất cơ sở y tế

  288

  290

  349

  657

  657

  665

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  2.016

  2.093

  3.790

  4.783

  4.841

  4.874

  -

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  782

  781

  1.243

  2.655

  2.655

  2.660

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  154

  154

  154

  205

  205

  205

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  616

  621

  852

  1.250

  1.250

  1.250

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  7.732

  7.825

  8.224

  8.523

  9.035

  10.615

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  19.631

  19.815

  21.765

  22.776

  23.316

  24.060

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  348

  344

  365

  420

  420

  422

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  55

  55

  57

  60

  60

  60

  2.15

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  2.16

  Đất cơ sở tôn giáo

  426

  423

  426

  435

  435

  435

  2.17

  Đất làm nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  913

  910

  920

  1.068

  1.079

  1.079

  3

  Đất chưa sử dụng

  934

  928

  711

  596

  464

  309

  4

  Đất khu công nghệ cao

  913

  913

  913

  913

  913

  913

  5

  Đất đô thị

  55.933

  56.221

  56.508

  57.084

  58.459

  62.704

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

  67.866

  65.496

  63.125

  58.385

  53.645

  48.905

  2

  Khu lâm nghiệp

  34.885

  34.885

  35.516

  36.128

  36.741

  37.353

  3

  khu bo tn thiên nhiên và đa dng sinh học

  35.000

  35.000

  35.000

  35.000

  35.000

  35.000

  4

  Khu phát triển công nghiệp

  4.148

  4.241

  4.518

  6.246

  6.246

  6.246

  5

  Khu đô thị

  33.035

  34.145

  35.254

  37.473

  39.693

  41.912

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

  8.669

  9.413

  10.158

  11.647

  13.136

  14.625

  7

  Khu dân cư nông thôn

  19.015

  21.714

  24.414

  29.813

  35.212

  40.611

  Ghi chú: (*)Diện tích đã thực hiện.

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

  1. Rà soát, hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Thành phố theo diện tích, cơ cấu các loại đất tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa bản đồ, bảng biểu và báo cáo thuyết minh tổng hợp theo các quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong Thành phố có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) Thành phố; việc tổ chức thực hiện điều chnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp đgiảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, đngười trồng lúa yên tâm sn xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố.

  4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai đngười dân nm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  5. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyn mục đích sử dụng đất đtập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hi đất đi với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  7. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhim đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  8. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  9. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - V
  ăn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn th
  ;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
  - UBND thành phố Hồ Chí Minh;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG   

   

   

   

   

   

     Nguyễn Xuân Phúc

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X