hieuluat

Nghị quyết 83/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 823&824-10/2019
  Số hiệu: 83/NQ-CP Ngày đăng công báo: 14/10/2019
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 07/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ

  -----------

  Số: 83/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
  và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Nam

  ---------------------------
  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

  Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 6572/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017; Tờ trình số 3849/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018; Tờ trình số 6736/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 17/TTr-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2018, Công văn số 4793/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 9 năm 2018, Công văn số 7018/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 12 năm 2018);

   

  QUYẾT NGHỊ

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Nam với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ câu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  cấu

  (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Tổng diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  799.322

  76,58

  879.563

  60.890

  940.453

  88,93

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  56.409

  5,40

  53.097

  5.619

  58.716

  5,55

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng

  lúa nước

  41.160

  3,94

  39.500

  4.205

  43.705

  4,13

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  30.869

  2,96

   

  41.409

  41.409

  3,92

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  25.494

  2,44

   

  106.174

  106.174

  10,04

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  309.080

  29,61

  357.682

  -41.870

  315.812

  29,86

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  129.627

  12,42

  133.607

  6.289

  139.896

  13,23

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  243.549

  23,33

  258.442

  15.606

  274.048

  25,92

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  3.533

  0,34

  2.500

   

  2.500

  0,24

  1.8

  Đất làm muối

  8

   

   

  40

  40

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  89.535

  8,58

  103.762

  3.153

  106.915

  10,11

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  4.604

  0,44

  5.390

   

  5.390

  0,51

  2.2

  Đất an ninh

  2.278

  0,22

  2.299

   

  2.299

  0,22

  23

  Đất khu công nghiệp

  758

  0,07

  4.422

   

  4.422

  0,42

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  437

  0,04

   

  2.135

  2.135

  0,20

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  200

  0,02

   

  2.100

  2.100

  0,20

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.463

  0,14

   

  1.323

  1.323

  0,13

  2.7

  Đất sử đụng cho hoạt động khoáng sản

  1.558

  0,15

   

  2.055

  2.055

  0,19

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  21.862

  2,09

  37.639

   

  37.639

  3,56

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  210

  0,02

  504

  -371

  133

  0,01

   

  Đất cơ sở y tế

  123

  0,01

  140

   

  140

  0,01

   

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  746

  0,07

  947

  171

  1.118

  0,10

   

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  332

  0,03

  920

  143

  1.063

  0,10

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  179

  0,02

  743

   

  743

  0,07

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  74

  0,01

  150

  57

  207

  0,02

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  18.708

  1,79

   

  16.566

  16.566

  1,57

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  2.425

  0,23

  4.523

  1.210

  5.733

  0,54

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  304

  0,03

   

  328

  328

  0,03

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  80

   

   

  204

  204

  0,02

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  298

  0,03

   

  118

  118

  0,01

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  5.559

  0,53

   

  5.651

  5.651

  0,53

  3

  Đất chưa sử dụng

  154.980

  14,85

  74.137

  -64.031

  10.106

  0,96

  4

  Đất khu kinh tế *

   

   

  58.100

   

  58.100

  5,49

  5

  Đất đô thị*

  42.886

  4,11

  35.726

  52.889

  88.615

  8,38

   

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  206.299

  206.299

  19,51

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  729.756

  729.756

  69,01

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  277.171

  277.171

  26,21

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  6.918

  6.918

  0,65

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  88.615

  88.615

  8,38

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  9.260

  9.260

  0,88

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  59.250

  59.250

  5,60

   

   

  Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyên mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử đụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu

  2011-2015(*)

  Kỳ cuối 2016-2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm

  2016

  *

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  17.52,18

  6.359,39

  11.160,79

  394,82

  3.151,75

  3.000,94

  2.380,55

  2.232,73

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  2.506,34

  734,52

  1.771,82

  45,96

  509,71

  453,81

  411,84

  350,50

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  2.772,63

  635,02

  1.477,61

  37,65

  429,65

  397,26

  327,52

  285,53

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  3.479,67

  1.059,62

  2.420,05

  82,58

  778,38

  620,35

  510,04

  428,70

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  2.873,45

  808,68

  2.064,77

  109,13

  646,59

  486,22

  428,00

  394,83

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.271,77

  834.76

  437,01

  5,47

  63,02

  135,45

  126,69

  106,38

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  62,82

  25,81

  37,01

  0,76

  16,27

  12,16

  6,05

  1,78

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  5.829,89

  2.669,41

  3.160,48

  129,87

  896,36

  868,21

  591,55

  674,49

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  1.475,47

  216,55

  1.258,92

  20,74

  237,28

  422,18

  304,22

  274,51

  1.8

  Đất làm muối

  7,70

   

  7,70

  -

  2,10

  2,10

  2,10

  1,39

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  51.947,60

  37.784,99

  14.162,61

  85,27

  1516,29

  2.725,70

  3.416,00

  6.419,35

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  906,01

  681,73

  224,28

  -

  46,00

  36,28

  32,00

  110,00

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang trồng rừng

  679,33

  604,83

  74,50

  -

  15,34

  15,34

  15,34

  28,48

  2.3

  Đất trồng lúa chuyến sang đất nuôi trồng thuỷ sản

  26,36

  20,40

  5,96

  0,00

  1,53

  1,68

  1,87

  0,88

  2.4

  Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  72,76

  37,79

  34,97

  3,32

  12,14

  8,00

  7,02

  4,48

  2.6

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

  13.270,36

  5.300,34

  7.970,02

  72,21

  1.023,86

  1.670,99

  1.085,26

  4.117,70

  2.8

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

  3.221,42

  745,70

  2.475,72

  2,42

  -

  46,40

  1.101,00

  1.325,90

  2.9

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

  33.771,36

  30.394,20

  3,377,16

  7.32

  417,41

  947,01

  1.173,51

  831,91

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  565,90

  94,88

  471,02

  5,34

  100,19

  154,33

  121,62

  89,53

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu

  2011-2015

  (*)

  Kỳ cuối 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm

  2016*

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  1

  Đất nông nghiệp

  104.475,23

  44.645,61

  59.829,62

  4,98

  10.444,02

  16.413,90

  15.920,60

  17.046,12

   

  Trong đó

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  3.836,97

  3.836,97

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  1.924,70

  1.924,70

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  4.955,81

  4.054,04

  901,77

  1,97

  235,89

  222,02

  269,98

  171,90

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  23.905,60

  23.790,27

  115,33

  1,38

  20,69

  21,12

  28,62

  43,52

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  32.156,80

  7.627,61

  24.529,19

  -

  3.849,20

  6.930,85

  7.191,85

  6.557,30

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  9350,74

  2.804,81

  6.545,93

  1,04

  1327,40

  1.517,10

  2.006,52

  1.693,86

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  29.501,36

  2.338,54

  27.162,82

  0,11

  4.838,76

  7.572,38

  6.304,99

  8.446,58

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  208,16

  149,06

  59,10

  0,47

  11,63

  9,72

  8,52

  28,76

   

  1.8

  Đất làm muối

  0,99

  0,99

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  9.275,90

  4.865,06

  4.410,84

  33,35

  1.291,15

  1.038,05

  976,82

  1.071,46

   

  Trong đỏ:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  366,66

  136,84

  229,82

  0,01

  96,03

  35,78

  33,00

  65,00

  2.2

  Đất an ninh

  5,41

  4,26

  1,15

  -

  0,30

  0,31

  0,39

  0,14

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  445,40

  215,34

  230,06

  -

  50,15

  77,15

  45,30

  57,46

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  371,67

  14,33

  357,34

  2,10

  83,07

  83,38

  109,57

  79,23

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  125,13

  1,00

  124,13

  0,07

  60,95

  27,47

  18,34

  17,29

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  70,58

  8,14

  62,44

  4,49

  16,51

  14,32

  20,59

  6,53

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  640,11

  23,85

  616,26

  -

  78,58

  115,06

  172,71

  249,91

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  2.993,04

  1.662,12

  1.330,92

  4,79

  495,11

  316,55

  231,28

  283,19

  2.9

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  46,59

  44,67

  1,92

  0,06

  0,91

  0,72

  0,22

  0,02

  2.10

  Đất danh lam thắng cảnh

  470,98

  470,98

   

   

   

   

   

   

  2.11

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  82,60

  26,40

  56,20

  2,25

  37,75

  13,28

  2,92

  -

  2.12

  Đất ở tại nông thôn

  372,33

  96,66

  275,67

  4,83

  69,53

  69,44

  75,80

  56,06

  2.13

  Đất ở tại đô thị

  637,21

  423,07

  214,14

  1,00

  55,74

  67,05

  60,83

  29,52

  2.14

  Đất xây dụng trụ sở cơ quan

  22,46

  4,91

  17,55

  2,20

  2,90

  5,87

  3,76

  2,83

  2.15

  Đất xây dựng của trụ sở tổ chức sự nghiệp

  27,33

  4,83

  22,50

  -

  7,60

  3,29

  6,62

  5,00

  2.16

  Đất cơ sở tôn giáo

  1,70

  0,07

  1,63

  -

  0,69

  0,40

  0,34

  0,20

  2.17

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  1.257,06

  1.089,11

  167,95

  0,47

  66,74

  36,78

  25,57

  38,38

                           
   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xác lập).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trồng kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm

  2015

  Các năm kế hoạch

  Năm

  2016*

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  1

  Đất nông nghiệp

  891.663

  891.301

  898.613

  912.072

  925.643

  940.453

   

  Trong đó:

  -

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  60.837

  60.791

  60.196

  59.678

  59.208

  58.716

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  45.191

  45.153

  44.719

  44.320

  43.991

  43.705

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  43.172

  43.128

  42.474

  42.001

  41.710

  41.409

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  116.095

  116.032

  114.368

  110.712

  107.092

  106.174

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  309.307

  309.195

  310.358

  314.184

  317.746

  315.812

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  129.851

  129.851

  131.922

  134.637

  137.206

  139.896

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  228.437

  228.350

  235.047

  246.658

  258.370

  274.048

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  3.667

  3.654

  3.421

  3.014

  2.736

  2.500

  1.8

  Đất làm muối

  9

  9

  37

  43

  41

  40

  2

  Đất phi nông nghỉệp

  91.465

  91.870

  96.288

  100.281

  103.599

  106.915

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  4.780

  4.838

  5.098

  5.295

  5.364

  5.390

  2.2

  Đất an ninh

  2.250

  2.258

  2.271

  2.277

  2.284

  2.299

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.607

  1.607

  2.326

  3.182

  3.788

  4.422

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  812

  834

  1.163

  1.547

  1.911

  2.135

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  764

  756

  1.114

  1.519

  1.847

  2.100

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  819

  915

  1.060

  1.179

  1.257

  1.323

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  1.058

  1.062

  1.199

  1.404

  1.649

  2055

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  29.074

  29.155

  31.657

  33.765

  35.583

  37.639

  -

  Đất cơ sở văn hỏa

  108

  108

  118

  127

  131

  133

  -

  Đất cơ sở y tế

  124

  125

  135

  137

  139

  140

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  847

  850

  887

  966

  1.031

  1.118

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  400

  410

  711

  829

  923

  1.063

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  718

  718

  727

  737

  740

  743

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  16.158

  16.225

  16.445

  16.573

  16.610

  16.566

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  4.116

  4.121

  4.513

  4.916

  5.390

  5.733

  2.12

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  110

  113

  168

  202

  207

  207

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  238

  245

  278

  294

  310

  328

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  129

  129

  160

  178

  190

  204

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  111

  111

  115

  117

  117

  118

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  6.662

  6.661

  6508

  6.198

  5.924

  5.651

  3

  Đất chưa sử dụng

  74.347

  74.303

  62.573

  45.121

  28.232

  10.106

  4

  Đất khu kinh tế

  58.100

  58.100

  58.100

  58.100

  58.100

  58.100

  5

  Đất đô thị

  52.347

  56.703

  57.917

  67.535

  78.632

  88.615

   

   

  Ghi chú: * Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phải chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Thụ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;

  - UBND tỉnh Quảng Nam;

  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quàng Nam;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đấu thầu của Quốc hội, số 43/2013/QH13
  Ban hành: 26/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 16/08/2019 Hiệu lực: 16/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 83/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 83/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 07/10/2019
  Hiệu lực: 07/10/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: 14/10/2019
  Số công báo: 823&824-10/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới