Nghị quyết 84/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hậu Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:84/NQ-CPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:26/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 84/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH HẬU GIANG

  -----------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 64/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017, Công văn số 2837/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01 tháng 6 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hậu Giang với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Quốc gia phân bổ (ha)

  Tỉnh xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)=(5)+(6)

  (8)

  I

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

  160.244

   

   

   

  162.170

  100,00

  1

  Đất nông nghiệp

  140.457

  87,65

  136.695

  937

  137.632

  84,87

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  82.547

  58,77

  77.200

   

  77.200

  56,09

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  82.547

  58,77

  77.200

   

  77.200

  56,09

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  16.638

  11,85

   

  13.408

  13.408

  9,74

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  34.927

  24,87

   

  38.610

  38.610

  28,05

  1.4

  Đất rừng đặc dụng

  2.805

  2,00

  2.805

  -55

  2.750

  2,00

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  2.299

  1,64

  269

   

  269

  0,20

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.204

  0,86

  5.000

   

  5.000

  3,63

  2

  Đất phi nông nghiệp

  19.750

  12,32

  25.475

  -937

  24.538

  15,13

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  54

  0,27

  145

   

  145

  0,59

  2.2

  Đất an ninh

  584

  2,96

  616

   

  616

  2,51

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  258

  1,31

  492

   

  492

  2,01

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  521

  2,64

   

  734

  734

  2,99

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  30

  0,15

   

  223

  223

  0,91

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  68

  0,34

   

  254

  254

  1,04

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  7.850

  39,74

  10.624

  761

  11.385

  46,40

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa

  43

  0,55

  137

   

  137

  1,20

  -

  Đất xây dựng cơ sở y tế

  36

  0,45

  84

   

  84

  0,74

  -

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

  241

  3,07

  621

   

  621

  5,45

  -

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

  36

  0,46

  274

   

  274

  2,41

  2.8

  Đất có di tích, danh thắng

  8

  0,04

  122

  -77

  45

  0,18

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  5

  0,03

  124

  -35

  89

  0,36

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  2.858

  14,47

   

  3.559

  3.559

  14,50

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  874

  4,42

  1.405

   

  1.405

  5,73

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

  198

  1,00

   

  247

  247

  1,01

  2.13

  Đất tôn giáo, tín ngưỡng

  99

  0,50

   

  98

  98

  0,40

  2.14

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  285

  1,44

   

  165

  165

  0,67

  2.15

  Đất phi nông nghiệp còn lại

  6.058

  30,67

   

  5.080

  5.080

  20,70

  3

  Đất chưa sử dụng

  37

  0,02

   

   

   

   

  4

  Đất đô thị*

  22.173

  13,84

  25.994

   

  25.994

  16,03

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  134.687

  134.687

  74,22

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  2.946

  2.946

  1,62

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  2.677

  2.677

  1,47

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  1.480

  1.480

  0,82

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  5.179

  5.179

  2,85

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  223

  223

  0,12

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  34.285

  34.285

  18,89

  Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Giai đoạn 2011-2015 (*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)=(6)+...+(10)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  5.496

  1.748

  3.748

  159

  1.466

  826

  699

  598

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  1.196

  156

  1.040

  16

  291

  205

  256

  272

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  1.196

  156

  1.040

  16

  291

  205

  256

  272

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  320

  33

  287

  8

  71

  69

  54

  85

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  3.883

  1.557

  2.326

  135

  1.028

  549

  373

  241

  1.4

  Đất rừng đặc dụng

  5

   

  5

   

  5

   

   

   

  1.5

  Đất rừng sản xuất

  71

   

  71

   

  71

   

   

   

  1.6

  Đất nuôi trồng thủy sản

  21

  2

  19

   

   

  3

  16

   

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  12.721

  7.001

  5.720

  559

  871

  1.891

  1.734

  665

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  3.687

  3.661

  26

  17

  9

   

   

   

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  761

   

  761

  4

  41

  588

  89

  39

  2.3

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  314

   

  314

   

  25

  35

  152

  102

  2.4

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  50

   

  50

   

  50

   

   

   

  2.5

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  1.414

  272

  1.241

   

  142

   

  1.099

   

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  7

   

  7

  2

  4

   

  1

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Giai đoạn 2011-2015 (*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm 2016 (*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)=(6)+
  ...+(10)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Đất nông nghiệp

  37

  1

  36

  0

  0

  36

  0

  0

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  37

  1

  36

  0

  0

  36

  0

  0

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  37

  1

  36

  0

  0

  36

  0

  0

  2

  Đất phi nông nghiệp

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xác lập ngày 22 tháng 8 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

  162.170

  162.170

  162.170

  162.170

  162.170

  162.170

  1

  Đất nông nghiệp

  141.190

  141.185

  139.719

  138.929

  138.230

  137.632

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  79.078

  79.116

  78.614

  77.857

  77.511

  77.200

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  79.078

  79.116

  78.614

  77.857

  77.511

  77.200

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  14.004

  14.000

  13.904

  13.801

  13.595

  13.408

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  42.899

  42.329

  40.932

  39.115

  39.447

  38.610

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  2.731

  2.731

  2.677

  2.677

  2.677

  2.750

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  1.581

  1.581

  1.368

  1.368

  269

  269

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  875

  1.407

  1.828

  3.716

  4.335

  5.000

  2

  Đất phi nông nghiệp

  20.944

  20.949

  22.415

  23.241

  23.940

  24.538

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  121

  60

  92

  140

  141

  145

  2.2

  Đất an ninh

  537

  602

  612

  612

  612

  616

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  534

  351

  492

  492

  492

  492

  2.4

  Đất khu chế xuất

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Đất cụm công nghiệp

  92

  217

  505

  634

  634

  734

  2.6

  Đất thương mại, dịch vụ

  68

  78

  184

  205

  212

  223

  2.7

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  159

  211

  233

  240

  254

  254

  2.8

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Đất phát triển hạ tầng

  9.320

  9.346

  10.017

  10.490

  10.987

  11.385

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa

  96

  99

  105

  114

  114

  137

  -

  Đất xây dựng cơ sở y tế

  46

  45

  53

  64

  71

  84

  -

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

  442

  445

  469

  517

  570

  621

  -

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

  37

  37

  46

  147

  210

  274

  2.10

  Đất có di tích, danh thắng

  116

  37

  44

  45

  45

  45

  2.11

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  59

  59

  82

  85

  86

  89

  2.12

  Đất ở tại nông thôn

  3.295

  3.326

  3.441

  3.466

  3.518

  3.559

  2.13

  Đất ở tại đô thị

  1.142

  1.154

  1.166

  1.263

  1.383

  1.405

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  173

  184

  226

  230

  231

  247

  2.15

  Đất tôn giáo, tín ngưỡng

  95

  96

  96

  98

  98

  98

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  145

  145

  146

  159

  165

  165

  3

  Đất chưa sử dụng

  36

  36

  36

   

   

   

  4

  Đất đô thị

  22.173

  22.173

  22.173

  22.173

  22.173

  25.994

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

  4. Chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng; rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, ven biển, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các giải pháp đồng bộ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, ven đê nhằm giữ đất, khắc phục, ngăn ngừa tình trạng xói mòn, sạt lở; rà soát, chủ động di dời các khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn.

  Đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Hậu Giang;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (2).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG


   

   

   

   
  Nguyễn Xuân Phúc

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới