hieuluat

Nghị quyết 84/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 823&824-10/2019
  Số hiệu: 84/NQ-CP Ngày đăng công báo: 14/10/2019
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 07/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ

  ----------

  Số:84/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

  và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cà Mau

  ---------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

  Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/QH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017; Báo cáo số 243/UBND-KT ngày 14 tháng 11 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 59/TTr-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2018; Công văn số 6946/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 12 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Cà Mau với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Dỉnh xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  463.977

  87,63

  452.002

  6.681

  458.683

  87,85

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  95.734

  18,08

  92.940

  -19.270

  73.670

  14,11

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  35,321

  6,67

  33.150

   

  33.150

  6,35

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.873

  0,35

   

  816

  816

  0,16

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  50.085

  9,46

   

  39.100

  39.100

  7,49

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  26.868

  5,07

  24.858

  9.115

  33.973

  6,51

  1.5

  Đất rừng đặc dụng(**)

  17.519

  3,31

  32.370

   

  32.370

  6,20

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  67.864

  12,82

  61.190

  30.595

  91.785

  17,58

   

   

   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Dỉnh xác định, bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  203.944

  38,52

  204.023

  -9.556

  194.467

  37,25

  1.8

  Đất làm muối

  86

  0,02

  86

   

  86

  0,02

  2

  Đất phi nông nghiệp

  56.533

  10,68

  65.534

  -6.681

  58.853

  11,27

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  5.519

  1,04

  7.652

  5.140

  2.512

  1,47

  2.2

  Đất an ninh

  2.972

  0,56

  4.342

   

  4.342

  0,83

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  548

  0,10

  1.207

   

  1.207

  0,23

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

   

  539

  539

  0,10

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  552

  552

  0,11

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  194

  0,04

   

  223

  223

  0,04

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  17.316

  3,27

  20.504

  182

  20.686

  3,96

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  97

  0,02

  156

  3

  159

  0,03

   

  Đất cơ sở y tế

  63

  0,01

  95

   

  95

  0,02

   

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  449

  0,08

  562

   

  562

  0,11

   

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  38

  0,01

  350

   

  350

  0,07

  2.8

  Đất có di tích, danh thắng

  259

  0,05

  392

   

  392

  0,08

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  52

  0,01

  223

  150

  373

  0,07

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  5.093

  0,96

   

  5.390

  5.390

  1,03

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  1.133

  0,21

  2.398

  126

  2.524

  0,48

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  344

  0,06

   

  254

  254

  0,05

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

   

   

   

  35

  35

  0,01

  2.14

  Đất cơ sở tôn giáo

  123

  0,02

   

  131

  131

  0,03

  2.15

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  213

  0,04

   

  243

  243

  0,05

  3

  Đất chưa sử dụng

  8.977

  1,70

  4.609

  -26

  4.583

  0,88

  4

  Đất khu kinh tế(*)

   

   

  10.802

   

  10.802

  2,07

  5

  Đất đô thị

  29.666

  5,60

  37.715

   

  37.715

  7,22

  II

  Các khu chức năng(*)

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  255.656

  255.656

  48,97

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  140.184

  140.184

  26,85

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  24.775

  24.775

  4,75

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  1.746

  1.746

  0,33

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  37.715

  37.715

  7,22

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  302

  302

  0,06

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  61.741

  61.741

  11,83

   

  Ghi chú: (*) Không cộng chỉ tiêu này khi tính tổng diện tích tự nhiên;

  (**) Trong diện tích đất rừng đặc dụng quy hoạch đến năm 2020 là 32.370 ha, trong đó có 8.199 ha là diện tích đất bãi bồi ven biển nằm ngoài địa giới hành chính không cộng vào tổng diện tích đất nông nghiệp và diện tích tự nhiên của tỉnh.

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử đụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ

  đầu

  2011-

  2015

  (*)

  Kỳ cuối 2016 - 2020

  Tổng

  số

  Chia ra các năm

  Năm

  2016(*)

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

  13.961

  5.505

  8.456

  335

  948

  1.452

  2.006

  3.715

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  1.234

  357

  877

  27

  121

  149

  262

  318

   

  T. Đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  102

  21

  81

   

  1

  3

  30

  47

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm còn lại

  1

   

  1

   

   

   

  1

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  3.183

  1.316

  1.867

  153

  242

  399

  329

  744

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.181

  381

  800

  20

  13

  136

  89

  542

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  848

  575

  273

  5

  10

  6

  250

  2

  1.6

  Đất trồng rừng sản xuất

  2.305

  1.861

  444

  1

  152

  9

  132

  150

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  5.184

  990

  4.194

  129

  410

  753

  943

  1.959

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  109.546

  77.275

  32.271

   

  1.939

  8.757

  11.015

  10.560

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  277

   

  277

   

  22

  49

  80

  126

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

  10.119

   

  10.119

   

  100

  3.707

  4.199

  2.113

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  20.158

   

  20.158

   

  1.817

  4.599

  5.880

  7.862

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  245

   

  245

   

   

   

  245

   

  2.5

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  18

  3

  15

   

   

  15

   

   

  2.6

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  17.600

  16.330

  1.270

   

   

  200

  611

  459

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

  78

   

  78

   

  77

  1

   

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu

  2011-

  2015(*)

  Kỳ cuối 2016 - 2020

  Tổng

  số

  Chia ra các năm

  Năm

  2016(*)

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm 2019

  Năm

  2020

  1

  Đất nông nghiệp

  603

  296

  307

  10

  75

  66

  59

  97

  1.1

  Đất trồng cây lâu năm

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng rừng sản xuất

  131

   

  131

  1

  4

  36

  36

  54

  1.3

  Đất rừng phòng hộ

  33

  13

  20

   

  20

   

   

   

  1.4

  Đất rừng đặc dụng

  406

  282

  124

  2

  25

  30

  23

  44

  1.5

  Đất nuôi trồng thủy sản

  32

   

  32

  6

  26

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  483

  483

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất phát triển hạ tầng

  4

  4

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất ở tại nông thôn

  3

  3

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau xác lập).

   

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm

  2016(*)

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1

  Đất nông nghiệp

  460.730

  460.405

  459.536

  464.247

  462.321

  458.683

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  102.219

  102.192

  100.132

  93.850

  83.684

  73.670

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  43.205

  43.205

  43.136

  40.932

  36.646

  33.150

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.205

  1.205

  1.205

  1.062

  816

  816

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  43.456

  43.303

  43.084

  42.736

  39.719

  39.100

  1.4

  Đất trồng rừng sản xuất

  48.995

  48.996

  49.049

  57.670

  69.722

  91.785

  1.5

  Đất rừng phòng hộ

  22.977

  22.957

  22.985

  23.510

  25.626

  33.973

  1.6

  Đất rừng đặc dụng(**)

  17.817

  17.814

  17.829

  19.272

  21.516

  32.370

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  223.864

  223.681

  224.988

  225.856

  220.528

  194.467

  1.8

  Đất làm muối

  80

  80

  86

  86

  86

  86

  2

  Đất phi nông nghiệp

  56.498

  56.833

  57.777

  53.133

  55.117

  58.853

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  7.367

  7.372

  7.549

  2.490

  2.497

  2.512

  2.2

  Đất an ninh

  2.860

  2.863

  2.805

  1.802

  1.803

  4.342

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  221

  221

  264

  504

  670

  1.207

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

  142

  267

  364

  539

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  279

  299

  320

  338

  525

  552

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  228

  230

  168

  175

  187

  223

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  16.942

  17.187

  17.662

  18.349

  19.324

  20.686

   
   

   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm

  2016(*)

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  103

  105

  110

  127

  159

  159

   

  Đất cơ sở y tế

  71

  71

  80

  93

  93

  95

   

  Đất cơ sở giáo dục, đào tạo

  487

  488

  514

  531

  547

  562

   

  Đất cơ sở thể dục, thể thao

  42

  42

  86

  146

  192

  350

  2.8

  Đất di tích lịch sử -văn hóa

  46

  46

  69

  207

  236

  392

  2.9

  Đất bãi thải xử lý chất thải

  58

  62

  87

  119

  167

  373

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  5.117

  5.154

  5.263

  5.300

  5.336

  5.390

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  1.348

  1 358

  1.381

  1.468

  1.850

  2.524

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  205

  205

  210

  223

  233

  254

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp

  27

  27

  27

  34

  35

  35

  2.14

  Đất cơ sở tôn giáo

  114

  114

  116

  123

  127

  131

  2.15

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  204

  204

  210

  220

  235

  243

  3

  Đất chưa sử dụng

  4.890

  4.881

  4.805

  4.739

  4.680

  4.583

  4

  Đất khu kinh tế

   

   

   

  10.802

  10.802

  10.802

  5

  Đất đô thị

  29.252

  29.252

  29.252

  29.252

  29.252

  37.715

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  (**) Trong diện tích đất rừng đặc dụng quy hoạch đến năm 2020 là 32.370 ha, trong đó có 8.199 ha là diện tích đất bãi bồi ven biển nằm ngoài địa giới hành chính không cộng vào tổng diện tích đất nông nghiệp và diện tích tự nhiên của tỉnh.

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị Quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phải chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, NN.

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 16/08/2019 Hiệu lực: 16/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 84/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 84/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 07/10/2019
  Hiệu lực: 07/10/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: 14/10/2019
  Số công báo: 823&824-10/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới