hieuluat

Nghị quyết 85/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 823&824-10/2019
  Số hiệu: 85/NQ-CP Ngày đăng công báo: 14/10/2019
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 07/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ

  -----------

  Số: 85/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

  kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bến Tre

  --------------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

  Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Tờ trình số 4711/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017, Báo cáo số 58ZBC-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018, Công văn số 826/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 06/TTr-BTNMT ngày 16 tháng 01 năm 2018, Công văn số 3161/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2018, Công văn số 5952/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 10 nam 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bến Tre với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  I

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  179.586

  76,08

  176.639

  -1.077

  175.562

  73,31

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  38.123

  21,23

  21.070

   

  21.070

  11,95

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  26.846

  14,95

  16.500

   

  16.500

  9,36

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  9.739

  5,42

   

  4.371

  4.371

  2,48

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  95.226

  53,03

   

  102.378

  102.378

  58,05

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  1.962

  1,09

  3.803

   

  3.803

  2,16

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  2.185

  1,22

  2.584

   

  2.584

  1,47

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  1

  0,00

  1.446

   

  1.446

  0,82

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  30.292

  16,87

  38.500

   

  38.500

  4,65

  1.8

  Đất làm muối

  1.757

  0,98

  1.350

  -750

  600

  0,34

  2

  Đất phi nông nghiệp

  56.068

  23,75

  62.409

  1.149

  63.558

  26,54

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  849

  1,51

  1.147

   

  1.147

  1,84

  2.2

  Đất an ninh

  298

  0,53

  323

  -7

  316

  0,51

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  221

  0,39

  1.372

  -5

  1.367

  2,19

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  20

  0,04

   

  408

  408

  0,65

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  82

  0,15

   

  673

  673

  1,08

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  111

  0,20

   

  529

  529

  0,85

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  8.471

  15,11

  11.259

  757

  12.016

  18,91

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  33

  0,06

  106

   

  106

  0,17

  -

  Đất cơ sở y tế

  51

  0,09

  89

   

  89

  0,14

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  363

  0,65

  727

  -15

  712

  1.14

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  87

  0,16

  452

   

  452

  0,72

  2.8

  Đất có di tích, danh thắng

  5

  0,01

  50

  -6

  44

  0,07

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  16

  0,03

  85

   

  85

  0,14

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  7.240

  12,91

   

  8.255

  8.255

  13,23

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  491

  0,88

  1.050

   

  1.050

  1,68

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  202

  0,36

   

  261

  261

  0,42

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  6

  0,01

   

  16

  16

  0,03

  2.14

  Đất cơ sở tôn giáo

  201

  0,36

   

  193

  193

  0,31

  2.15

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hòa táng

  764

  1,36

   

  698

  698

  1,19

  3

  Đất chưa sử dụng

  408

  0,17

  372

  -17

  355

  0,15

  4

  Đất đô thị*

  7.003

  2,94

  18.571

   

  18.571

  7,75

  II

  KHU CHỨC NĂNG*

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  178.090

  178.090

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  14.697

  14.697

   

  3

  Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

   

   

   

  67

  67

   

  4

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  4.606

  4.606

   

  5

  Khu đô thị

   

   

   

  18.571

  18.571

   

  6

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  3.703

  3.703

   

  7

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  18.972

  18.972

   

   

   

  Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả

  thời

  kỳ

  Kỳ đầu

  2011-2015 (*)

  Kỳ cuối 2016-2020

  Tổng diện tích

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  (1)

  (2)

   

   

  (3)=(4)+...(8)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1

  Đất       nông      nghiệp

  chuyển sang phi nông nghiệp

  9.628

  2.060

  7.568

  111

  1.774

  1.440

  1.616

  2.627

  -

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  849

  328

  521

  13

  146

  70

  62

  230

  -

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  453

   

  453

  13

  111

  62

  52

  215

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  877

  221

  656

  1

  145

  69

  111

  330

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  6.310

  1.267

  5.043

  97

  1.059

  764

  1.349

  1.774

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  30

   

  30

   

   

  1

  19

  10

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  121

  108

  13

   

  13

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  43

  29

  14

   

  1

  1

  1

  11

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  1.029

  103

  926

   

  308

  279

  71

  268

  1.8

  Đất làm muối

  369

  4

  365

   

  102

  256

  3

  4

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  19.694

  9.841

  9.853

  11

  2.308

  2.333

  2.787

  2.414

  -

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

  9.087

  5.760

  3.326

  11

  896

  571

  1.325

  523

  2.2

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

  8.880

  3.073

  5.807

   

  1.412

  1.462

  1.462

  1.471

  2.3

  Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

  13

  13

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

  1.010

  590

  420

   

   

   

   

  420

  2.5

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

  22

  22

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  428

  128

  300

   

   

  300

   

   

  2.7

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  255

  255

   

   

   

   

   

   

  3

  Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

   

   

  30

  1

  27

  1

   

  1

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả

  thời

  kỳ

  Kỳ đầu

  2011-

  2015(*)

  Kỳ cuối 2016-2020

  Tổng

  diện

  tích

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016 (*)

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  1

  Đất nông nghỉệp

  319

  184

  135

   

   

  28

  47

  60

  -

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  26

   

  26

   

   

   

  26

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  113

  22

  91

   

   

  28

  21

  42

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  20

  2

  18

   

   

   

   

  18

  1.5

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  160

  160

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  9

   

  9

   

  9

   

   

   

  -

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất phát triển hạ tầng

  9

   

  9

   

  9

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre xác lập).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

   

  Hiện trạng năm

  2015

   

  Các năm kế hoạch

  Năm

  2016 (*)

  Năm

  2017

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

   

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

  239.475

  239.475

  239.475

  239.475

  239.475

  239.475

  1

  Đất nông nghiệp

  181.980

  181.875

  179.880

  179.304

  177.826

  175.562

  -

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  30.744

  30.721

  27.662

  26.143

  23.294

  21.070

  -

  Trong đố: Đất chuyên trồng lúa nước

  20.906

  20.610

  19.554

  18.970

  17.417

  16.500

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  6.025

  6.022

  5.909

  5.903

  5.784

  4.371

   

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  103.960

  103.870

  103.816

  103.593

  103.647

  102.378

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  3.375

  3.368

  3.818

  3.648

  3.754

  3.803

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  2.358

  2.365

  2.365

  2.365

  2.365

  2.584

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  1.189

  1.189

  1.188

  1.187

  1.198

  1.446

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  31.349

  31.359

  32.356

  33.839

  35.874

  38.500

  1.8

  Đất làm muối

  2.177

  2.177

  2.074

  1.818

  1.105

  600

  2

  Đất phi nông nghiệp

  56.997

  57.102

  59.114

  59.710

  61.235

  63.558

  -

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  934

  934

  962

  955

  957

  1.147

  2.2

  Đất an ninh

  293

  293

  285

  290

  292

  316

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  235

  230

  470

  602

  1.185

  1.367

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  10

  8

  244

  278

  348

  408

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  150

  150

  225

  222

  349

  673

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  187

  210

  216

  235

  317

  529

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  8.737

  8.821

  9.983

  10.513

  11.014

  12.016

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  41

  41

  43

  44

  47

  106

  -

  Đất cơ sở y tế

  60

  61

  75

  82

  83

  89

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  386

  409

  405

  444

  487

  712

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  100

  99

  108

  149

  193

  452

  2.8

  Đất có di tích, danh thắng

  16

  16

  37

  31

  32

  44

  2.9

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  21

  21

  43

  34

  49

  85

  2.10

  Đất ở tại nông thôn

  7.487

  7.493

  7.972

  7.989

  8.170

  8.255

  2.11

  Đất ở tại đô thị

  600

  604

  728

  709

  738

  1.050

  2.12

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  188

  186

  189

  223

  224

  261

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  16

  18

  14

  16

  16

  16

  2.14

  Đất cơ sở tôn giáo

  194

  193

  194

  193

  193

  193

  2.15

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  680

  680

  677

  683

  687

  698

  3

  Đất chưa sử dụng

  498

  498

  481

  461

  414

  355

  4

  Đất đô thị

  7.032

  7.032

  7.032

  7.032

  7.032

  18.571

                   
   

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

  4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phải chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ủy ban trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  - UBND tỉnh Bến Tre;

  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 16/08/2019 Hiệu lực: 16/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 85/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 85/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 07/10/2019
  Hiệu lực: 07/10/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: 14/10/2019
  Số công báo: 823&824-10/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới