hieuluat

Nghị quyết 86/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Đà Nẵng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 825&826-10/2019
  Số hiệu: 86/NQ-CP Ngày đăng công báo: 16/10/2019
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 07/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ

  --------------

  Số: 86/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

   

                                                                   

  NGHỊ QUYẾT

  Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và
  kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Đà Nẵng

  ---------------------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

  Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/QH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (Tờ trình số 4566/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018, Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018, Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 47/TTr-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2018, Công văn số 6179/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 11 năm 2018, Công văn số 181/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 01 năm 2019),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố Đà Nẵng với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Diện tích cấp thành phố xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Tổng diện tích (ha)

  cấu

  (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7= 5+ 6)

  (8)

  1

  Đất nông nghiệp

  75.706

  58,90

  69.989

  -2.482

  67.507

  52,54

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  4.348

  3,38

  3.211

  97

  3.308

  2,57

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  4.348

  3,38

  3.211

  13

  3.224

  2,51

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  2.028

  1,58

   

  1.716

  1.716

  1,34

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  1.572

  1,22

   

  941

  941

  0,73

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  8.625

  6,71

  6.972

  1.722

  8.694

  6,77

   
   

   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Hiện trạng năm 2010

  Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Diện tích cấp thành phố xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Tổng diện tích (ha)

  cấu

  (%)

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  35.289

  27,45

  32.839

  -441

  32.398*

  25,22

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  15.239

  11,86

  17.385

  550

  17.935

  13,96

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  161

  0,13

  150

  -1

  149

  0,12

  1.8

  Đất nông nghiệp khác

  8.444

  6,57

   

  2.365

  2.365

  1,84

  2

  Đất phi nông nghiệp

  50.844

  39,55

  58.047

  2.373

  60.420

  47,02

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  32.883

  25,58

  1.929

  519

  32.429**

  1,91

  2.2

  Đất an ninh

  46

  0,04

  143

  -1

  142

  0,11

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.265

  0,98

  1.355

  552

  1.907

  1,48

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

   

  93

  93

  0,07

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

   

   

   

  4.152

  4.152

  3,23

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  1.917

  1,49

   

  2.732

  2.732

  2,13

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  174

  0,14

   

  98

  98

  0,08

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  4.151

  3,23

  6.000

  32

  6.032

  4,69

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  214

  0,17

  245

  -31

  214

   

   

  Đất cơ sở y tế

  64

  0,05

  121

  -18

  103

   

   

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  335

  0,26

  550

  -7

  543

   

   

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  98

  0,08

  289

  -4

  285

   

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  40,03

   

   

  40

  40

  0,03

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  121

  0,09

  200

  3

  203

  0,16

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  2.595

  2.02

   

  3.015

  3.015

  2,35

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  3.492

  2,72

  5.700

  58

  5.758

  4,48

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  118

  0,09

   

  88

  88

  0,07

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  26

  0,02

   

  25

  25

  0,02

  2.15

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

   

   

   

  5

  5

  0,00

  2.16

  Đất cơ sở tôn giáo

  66

  0,05

   

  94

  94

  0,07

  2.17

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  757

  0,59

   

  840

  840

  0,65

  3

  Đất chưa sử dụng

  1.993

  1,55

  458

  103

  561

  0,44

  4

  Đất khu công nghệ cao

  1.130

  0,88

  1.130

  0

  1.130

  0,88

  5

  Đất khu kinh tế

   

   

   

   

   

   

  6

  Đất đô thị (*)

  25.038

  19,49

  45.360

  -20.301

  25.059

  19,50

   

  Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên; Không tính phần diện tích đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân tranh chấp với tỉnh Thừa Thiên - Huế khoảng 440,80 ha;

  ( **) Bao gồm cả diện tích tự nhiên của huyện đảo Hoàng Sa là 30.500 ha.
  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ

  Kỳ đầu (2011 - 2015)

  (*)

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm

  2016

  (*)

  Năm

  2017

  (*)

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

  4.815

  2.274

  2.541

  171

  167

  715

  793

  695

   

  Trong đó

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  723

  341

  382

  53

  46

  80

  103

  100

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  723

  341

  382

  53

  46

  80

  103

  100

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  472

  249

  223

  42

  44

  47

  46

  44

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  387

  177

  210

  40

  41

  44

  44

  41

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  104

  104

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  853,1

  851

  2,10

   

  0,60

  1,50

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  2.256

  532

  1.724

  37

  36

  542

  600

  509

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  20

  20

   

   

   

   

   

   

  1.8

  Đất làm muối

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  5.329

  2.526

  2.803

  776

  627

  551

  544

  305

   

  Trong đó

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

  32

  2,00

  30

  6

  14

  6

  4

   

  2.2

  Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  2

  2

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  349

  349

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  2.455

  170

  2.285

  653

  560

  424

  399

  249

  3

  Đất phi nông nghiệp

  không phải là đất chuyển sang đất ở

  357

  47

  310

  21

  74

  71

  81

  63

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích
  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả

  Thời

  kỳ

  Kỳ đầu (2011 - 2015) (*)

  Kỳ cuối (2016 - 2020)

  Tổng

  Chia ra các năm

  Năm

  2016

  (*)

  Năm

  2017

  (*)

  Năm

  2018

  Năm

  2019

  Năm

  2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Đất nông nghiệp

  24

  24

   

   

   

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng cây lâu năm

  13

  13

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đất rừng phòng hộ

  5

  5

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Đất rừng đặc dụng

  5

  5

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  1

  1

   

   

   

   

   

   

  2

  Đất phi nông nghiệp

  1.408

  1.017

  391

  50

  35

  113

  113

  80

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2

   

  2

  2

   

   

   

   

  2.2

  Đất an ninh

  22

   

  22

   

   

  2

  10

   10

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  150

  100

  50

   

   

  24

  18

  8

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  10

   

  10

  2

  2

  2

  4

   

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  268

  221

  47

  5

  4

  12

  13

  13

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  437

  404

  33

  5

  4

  7

  8

  9

  2.7

  Đất phát triển hạ tầng

  146

  92

  54

  6

  5

  15

  14

  14

  2.8

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  56

  6

  50

  15

  6

  16

  13

   

  2.9

  Đất ở tại nông thôn

  22

  3

  19

   

  5

  7

  4

  3

  2.10

  Đất ở tại đô thị

  234

  160

  74

  15

  5

  17

  20

  17

  2.11

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  11

  10

  1

  1

   

   

   

   

  2.12

  Đất cơ sở tôn giáo

  4

  4

   

   

   

   

   

   

  2.13

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  46

  16

  30

   

  5

  10

  10

  5

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

  (Vị trí các loại đất trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xác lập).
  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm

  2015*

  Các năm kế hoạch

  2016*

  2017*

  2018

  2019

  2020

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  1

  Đất nông nghiệp

  70.027

  69.868

  69.747

  68.503

  67.599

  67.507

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  3.720

  3.667

  3.620

  3.498

  3.391

  3.308

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  3.636

  3.577

  3.537

  3.411

  3.307

  3.224

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  1.939

  1.932

  1.919

  1.836

  1.761

  1.716

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  1.151

  1.149

  1.144

  1.030

  983

  941

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  8.568

  8.566

  8.565

  8.694

  8.694

  8.694

  1.5

  Đất rừng đặc dụng*

  32.753

  32.695

  32.657

  32.398

  32.398

  32.398

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  21.697

  21.660

  21.624

  20.018

  19.103

  17.935

  1.7

  Đất nuôi trồng thuỷ sản

  119

  119

  138

  138

  143

  149

  2

  Đất phi nông nghiệp

  57.508

  57.717

  57.874

  59.198

  60.220

  60.420

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  32.784

  32.783

  32.796

  32.599

  32.508

  32.429**

  2.2

  Đất an ninh

  98

  98

  98

  113

  117

  142

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  1.029

  1.053

  1.060

  1.207

  1.733

  1.907

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

   

   

   

  55

  74

  93

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  2.763

  2.873

  3.119

  3.705

  3.864

  4.152

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  2.363

  2.380

  2.476

  2.623

  2.677

  2.732

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động

  157

  157

  153

  119

  106

  98

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  5.193

  5.262

  5.410

  5.784

  5.984

  6.032

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

  Đất cơ sở văn hóa

  28

  32

  32

  103

  155

  214

   

  Đất cơ sở y tế

  55

  56

  57

  81

  93

  103

   

  Đất cơ sở giáo dục đào tạo

  442

  445

  449

  499

  526

  543

   

  Đất cơ sở thể dục thể thao

  213

  214

  213

  259

  274

  285

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  40

  40

  40

  40

  40

  40

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  80

  80

  80

  150

  203

  203

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  2.858

  2.862

  2.865

  2.973

  2.986

  3.015

  2.12

  Đất ở tại đô thị

  5.324

  5.345

  5.365

  5.482

  5.634

  5.758

   

   

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm

  2015*

  Các năm kế hoạch

  2016*

  2017*

  2018

  2019

  2020

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  57

  57

  57

  82

  85

  88

  2.14

  Đất xây dựng của trụ sở tổ chức sự

  27

  28

  27

  26

  26

  25

  2.15

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

  1

  1

  1

  5

  5

  5

  2.16

  Đất cơ sở tôn giáo

  94

  94

  94

  94

  94

  94

  2.17

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

  803

  805

  808

  832

  840

  840

  3

  Đất chưa sử dụng

  952

  902

  866

  786

  669

  561

  4

  Đất khu công nghệ cao

  1.130

  1.130

  1.130

  1.130

  1.130

  1.130

  5

  Đất đô thị

  25.038

  25.053

  25.053

  25.053

  25.053

  25.059

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện; Không tính phần diện tích đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân tranh chấp với tỉnh Thừa Thiên - Huế khoảng 440,80 ha;

  ( **) Bao gồm cả diện tích tự nhiên của huyện đảo Hoàng Sa là 30.500 ha.

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm:

  1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Thành phố (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Thành phố; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố.

  4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phải chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bên vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quố phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;

  - UBND thành phố Đà Nẵng;

  - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, NN (3).

  TM. CHÍNH PHỦ

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 16/08/2019 Hiệu lực: 16/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 86/NQ-CP kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Đà Nẵng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 86/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 07/10/2019
  Hiệu lực: 07/10/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: 16/10/2019
  Số công báo: 825&826-10/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới