hieuluat

Nghị quyết 92/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:92/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:11/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:11/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 92/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH TUYÊN QUANG

  -------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 61/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2017, Công văn số 20/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 01 năm 2018, Công văn số 1328/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 3 năm 2018, Công văn số 3162/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tuyên Quang với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

   

  STT

  Chỉ tiêu

  Năm 2010

  Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  Cấp quốc gia phân bổ (ha)

  Cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

  Tổng số

  Diện tích (ha)

  Cơ cấu (%)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7) = (5)+(6)

  (8)

  I

  LOẠI ĐT

  586.733

  100

  586.790

   

  586.790

  100

  1

  Đất nông nghiệp

  531.953

  90,66

  529.063

  6.930

  535.993

  91,34

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  26.571

  4,53

  24.750

  2.391

  27.141

  4,63

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  17.125

  2,92

  16.500

  5.013

  21.513

  3,67

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  22.221

  3,79

   

  28.119

  28.1191

  4,79

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  33.935

  5,78

   

  43.049

  43.0491

  7,34

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  141.677

  24,15

  126.124

  -4.515

  121.609

  20,72

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  47.493

  8,09

  46.799

  -262

  46.537

  7,93

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  257.949

  43,96

  245.113

  21.310

  266.423

  45,40

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  1.945

  0,33

  2.024

   

  2.024

  0,34

  2

  Đất phi nông nghiệp

  43.019

  7,33

  52.498

  -5.024

  47.474

  8,09

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.372

  0,40

  2.897

   

  2.897

  0,49

  2.2

  Đất an ninh

  282

  0,05

  858

   

  858

  0,15

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  47

  0,01

  320

   

  320

  0,05

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  189

  0,03

   

  495

  495

  0,08

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  43

  0,01

   

  430

  430

  0,07

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  392

  0,07

   

  828

  827

  0,14

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

  646

  0,11

   

  1.116

  1.116

  0,19

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  18.785

  3,20

  20.934

  186

  21.120

  3,60

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  165

  0,03

  403

   

  403

  0,07

  -

  Đất cơ sở y tế

  64

  0,01

  116

   

  116

  0,02

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  535

  0,09

  602

   

  602

  0,10

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  167

  0,03

  405

  80

  485

  0,08

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  103

  0,24

  201

  1

  202

  0,03

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  25

  0,01

  107

   

  107

  0,02

  2.11

  Đất ở tại nông thôn

  4.964

  0,85

   

  6.655

  6.655

  1,13

  2.12

  Đất tại đô thị

  633

  0,11

  804

   

  804

  0,14

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  235

  0,04

   

  407

  407

  0,07

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  12

  0,002

   

  113

  113

  0,02

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  12

  0,002

   

  44

  44

  0,01

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà ha táng

  870

  0,15

   

  1.039

  1.039

  0,18

  3

  Đất chưa sử dụng

  11.761

  2,00

  5.229

  -1.906

  3.323

  0,57

  4

  Đất đô thị(*)

  14.628

  2,49

  20.368

   

  20.368

  3,47

  II

  KHU CHỨC NĂNG(*)

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu sản xuất nông nghiệp

   

   

   

  100.332

  100.332

   

  2

  Khu lâm nghiệp

   

   

   

  434.568

  434.568

   

  3

  Khu phát triển công nghiệp

   

   

   

  814

  814

   

  4

  Khu đô thị

   

   

   

  4.827

  4.827

   

  5

  Khu thương mại - dịch vụ

   

   

   

  386,30

  386,30

   

  6

  Khu dân cư nông thôn

   

   

   

  16.241

  16.241

   

   

  Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

  2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ (2011­ 2020)

  Giai đoạn 2011- 2015 (*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng diện tích

  Chia ra các năm

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

  8.872

  1.163

  7.709

  387

  1.878

  2.238

  1.955

  1.251

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  1.346

  127

  1.219

  121

  252

  304

  246

  297

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  804

  101

  703

  70

  145

  175

  114

  171

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm còn lại

  3.245

  138

  3.107

  91

  811

  1.033

  755

  418

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  727

  292

  435

  81

  89

  83

  114

  68

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  475

  29

  446

  16

  121

  190

  109

  10

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  8

  8

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  2.483

  550

  1.933

  37

  473

  577

  633

  213

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sản

  587

  19

  568

  42

  131

  51

  98

  246

  2

  Chuyển đổi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

  8.058

  54

  8.004

  214

  1.496

  1.989

  2.003

  2.303

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

  54

  54

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Đất rừng phòng hộ chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  1.134

   

  1.134

  30

  254

  306

  260

  285

  2.3

  Đất rừng sản xuất chuyn sang đất nông nghiệp không phải là rừng

  6.870

   

  6.870

  184

  1.243

  1.623

  1.803

  2.018

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

  3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Cả thời kỳ (2011­2020)

  Giai đoạn 2011 - 2015 (*)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Tổng diện tích

  Chia ra các năm

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

  1

  Đất nông nghiệp

  7.840

  4.676

  3.164

  35

  648

  817

  810

  855

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng cây hàng năm khác

  142

  125

  17

  3

  6

  8

   

   

  1.2

  Đất rừng sản xuất

  7.698

  4.551

  3.147

  32

  641

  810

  810

  855

  2

  Đất phi nông nghiệp

  598

  124

  474

  46

  69

  119

  119

  121

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất SD cho hoạt động khoáng sn

  385

   

  385

  46

  57

  103

  93

  86

  2.2

  Đất phát triển hạ tầng

  213

  124

  89

   

  12

  16

  26

  35

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

   (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đđiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác lập ngày 05 tháng 9 năm 2017).

  4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cui (2016-2020)

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Chỉ tiêu sử dụng đất

  Năm hiện trạng 2015

  Các năm kế hoạch

  Năm 2016(*)

  Năm 2017

  Năm 2018

  Năm 2019

  Năm 2020

   

  LOẠI ĐẤT

   

   

   

   

   

   

  1

  Đất nông nghiệp

  540.538

  540.165

  538.935

  537.535

  536.389

  535.993

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đất trồng lúa

  28.361

  28.240

  27.988

  27.684

  27.439

  27.141

   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

  22.216

  22.147

  22.001

  21.826

  21.684

  21.513

  1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  26.071

  25.965

  26.699

  27.080

  27.664

  28.119

  1.3

  Đất trồng cây lâu năm

  40.666

  40.817

  40.839

  41.338

  41.937

  43.049

  1.4

  Đất rừng phòng hộ

  125.401

  125.322

  124.260

  123.265

  12.2454

  121.609

  1.5

  Đất rừng đặc dụng

  46.537

  46.537

  46.537

  46.537

  46.537

  46.537

  1.6

  Đất rừng sản xuất

  26.9820

  26.9643

  26.9103

  26.8172

  26.6998

  26.6423

  1.7

  Đất nuôi trồng thủy sn

  3.391

  3.349

  2.936

  2.505

  2.407

  2.024

  2

  Đất phi nông nghiệp

  39.291

  39.745

  41.778

  44.114

  46.188

  47.474

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Đất quốc phòng

  2.363

  2.375

  2.647

  2.754

  2.847

  2.897

  2.2

  Đất an ninh

  318

  338

  414

  539

  858

  858

  2.3

  Đất khu công nghiệp

  60

  63

  193

  237

  320

  320

  2.4

  Đất cụm công nghiệp

  286

  293

  399

  475

  495

  495

  2.5

  Đất thương mại, dịch vụ

  43

  63

  163

  283

  370

  430

  2.6

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  439

  479

  567

  688

  814

  827

  2.7

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  731

  777

  920

  1023

  1.116

  1.116

  2.8

  Đất phát triển hạ tầng

  18.007

  18.227

  18.888

  19.750

  20.457

  21.120

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

  -

  Đất cơ sở văn hóa

  24

  51

  151

  281

  383

  403

  -

  Đất cơ sở y tế

  76

  82

  101

  107

  112

  116

  -

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

  551

  568

  586

  591

  598

  602

  -

  Đất cơ sở thể dục - thể thao

  194

  221

  268

  312

  370

  485

  2.9

  Đất có di tích, danh thắng

  75

  96

  138

  158

  189

  202

  2.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  52

  79

  93

  102

  107

  107

  2.11

  Đất tại nông thôn

  5.598

  5.611

  5.692

  6.027

  6.281

  6.655

  2.12

  Đất tại đô thị

  534

  538

  594

  695

  761

  804

  2.13

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  170

  172

  237

  315

  385

  407

  2.14

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  12

  12

  43

  84

  113

  113

  2.15

  Đất cơ sở tôn giáo

  20

  22

  26

  33

  38

  44

  2.16

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

  866

  870

  912

  943

  993

  1.039

  3

  Đất chưa sử dụng

  6.961

  6.880

  6.078

  5.141

  4.212

  3.323

  4

  Đất đô thị

  15.150

  15.650

  16.194

  17.237

  18.281

  20.368

   

  Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm:

  1. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên địa bàn tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng, đất kỳ cuối của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;

  2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bnguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hi, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

  3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế ti đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đt rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyn mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định; đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyn mục đích sử dụng đất theo quy định.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đng thời, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, đảm bảo độ che phủ đi với diện tích đất rừng phòng hộ, kịp thời có biện pháp duy trì, phát triển đất rừng phòng hộ, phòng chống xói mòn, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, an toàn cho người dân.

  4. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ đgiao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, trong đó quá trình triển khai các dự án hạ tầng cần quy hoạch diện tích đất vùng phụ cận để tạo quỹ đất sạch tạo nguồn lực từ đất cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở (tái định cư tại ch) trên diện tích đất đã thu hồi mrộng trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bn vững.

  6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đt tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và pho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mt cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  7. Tăng cường đầu tư từ ngân sách tỉnh để tiến hành thu hồi đất theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để tạo nguồn thu theo ngân sách, đồng thời chủ động quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

  8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

  9. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin vđất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp vào báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

  Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân t
  i cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban trung ương Mặt
  trận Tquốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - UBND tỉnh Tuyên Quang;
  - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;
  - VPCP: BTCN, các PCN,
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, NN (3b). 60

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X