hieuluat

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Thái Bình

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thái BìnhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:01/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Trọng Thăng
  Ngày ban hành:17/01/2020Hết hiệu lực:05/05/2023
  Áp dụng:10/02/2020Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI BÌNH
  ________

  Số: 01/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Thái Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  _____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dng tại Tờ trình số 125/TTr-SXD ngày 26/12/2019 và Báo cáo số 09/BC-SXD ngày 13/01/2020,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Bộ đơn giá kèm theo).

  Điều 2. Giao Sở Xây dựng tổ chức công bố, hướng dẫn, theo dõi, việc thực hiện Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành theo quyết định này.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/02/2020 và thay thế Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Xây dựng;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
  - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
  - CT, các PCTUBND tỉnh;
  - Như Điều 3;
  - Cổng thông tin điện tử của Tỉnh;
  - Báo Thái Bình;
  - Công báo Thái Bình;
  - Lưu: VT, TKTH, KTXD.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  CHỦ TỊCH
  Đặng Trọng Thăng

   

   

   

   

  BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

   

  Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng

  a. Đơn giá tính cho một đơn vị m2 sàn công trình xây dựng mới, là đơn giá tổng hợp được lập trên cơ sở hồ sơ bản vẽ thiết kế mẫu của từng công trình, xác định bảng dự toán chi phí tính cho toàn bộ công trình chia cho diện tích sàn theo thiết kế của công trình.

  b. Đơn giá tổng hợp tính cho một đơn vị m2 sàn hoàn chỉnh bao gồm: Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí khác, chi phí lán trại, chi phí thiết kế, chi phí giám sát, 80% chi phí quản lý dự án.

  c. Quy định cách đo vẽ m2 sàn:

  Tầng 1: Đo từ mép ngoài tường móng trước đến mép ngoài tường móng sau và từ mép ngoài tường móng bên đến mép ngoài móng đối diện.

  Tầng 2 trở lên: Đo từ mép ngoài tường trước đến mép ngoài tường sau, từ mép ngoài tường bên đến mép ngoài tường đối diện và cộng thêm diện tích ban công, lôgia (nếu có).

  Chiều cao nhà tính từ cốt nền đến hết chiều cao tường.

  d. Chất lượng công trình: Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng: Móng xử lý theo thiết kế cụ thể cho từng công trình; Gạch xây, vữa xây trát theo thiết kế cho từng loại nhà; Khung cột, sàn mái bằng bê tông cốt thép chịu lực M200.

  2. Các công việc chưa tính trong đơn giá tại mục 1 Phần II.

  a. Các loại gác xép.

  b. Các loại thiết bị như: Chậu rửa, xí xổm, khi lập dự toán, các thiết bị này lấy theo công bố giá hàng tháng của liên sở Tài chính - Xây dựng tại thời điểm kiểm đếm.

  c. Bể chứa nước sạch.

  d. Ốp trần, sơn bả.

  e. Các loại cửa, lấy theo công bố giá hàng tháng của liên sở Tài chính - Xây dựng tại thời điểm kiểm đếm.

  f. Các loại lan can + tay vịn cầu thang.

  g. Chống nóng các loại.

  h. Các thành phần công việc trên được kiểm đếm cụ thể nhân với đơn giá bồi thường của từng loại công việc.

  k. Các thiết bị như: Điều hòa nhiệt độ, thùng đun nước nóng, bồn chứa nước thì tính chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

  l. Hệ thống điện, nước theo quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  3. Lập dự toán bồi thường:

  a. Dự toán bồi thường được lập trên cơ sở khối lượng kiểm đếm và đơn giá bồi thường tương ứng: C = M*g

  Trong đó:

  C: Là giá trị bồi thường

  M: Là khối lượng kiểm đếm

  g: Là đơn giá bồi thường tổng hợp tương ứng theo Bộ đơn giá bồi thường ban hành theo quyết định này.

  b. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành, không tương ứng với một loại nhà nào trong mục

  1, Phần II Bộ đơn giá bồi thường, được tính đơn giá bồi thường theo đơn giá thấp nhất trong mục 1 Phần II Bộ đơn giá bồi thường.

  c. Đối với nhà, công trình xây dựng có kết cấu khác với kết cấu các loại nhà trong Bộ đơn giá này thì lập dự toán bồi thường theo khối lượng công tác xây lắp của công trình và các đơn giá quy định tại mục 3, phần II.

  4. Đối với các công việc xây dựng không có trong Bộ đơn giá:

  Căn cứ vào khối lượng kiểm đếm từng loại công tác, định mức, đơn giá và các chế độ chính sách hiện hành, lập dự toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.

  5. Điều chỉnh đơn giá:

  Khi có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về giá nhân công hoặc thay đổi đột biến giá vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng xác định hệ số điều chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

  6. Hệ số khu vực

  Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng ở các khu vực khác nhau được điều chỉnh bằng hệ số khu vực (k).

  a. Khu vực Thành phố Thái Bình: k = 1,022.

  b. Khu vực còn lại trong Tỉnh: k = 1,0.

  7. Đối với nhà và công trình xây dựng bị phá dỡ một phần, phần còn lại vẫn tồn tại và sử dụng được

  Lập dự toán bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ với khối lượng từng công việc và đơn giá tương ứng.

   

   

  Phần II. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG

   

  MỤC 1. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI NHÀ

  STT

  Loại nhà

  Đơn vị tính

  Đơn giá (đồng)

  I

  Nhà ở một tầng có chiều cao tường ≥ 3m

  1

  Nhà xây gạch xỉ, kết cấu vì kèo tre, lợp mái Fibro Xi măng, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  1.615.039

  2

  Nhà xây gạch xỉ, kết cấu vì kèo tre, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.145.028

  3

  Nhà xây gạch xỉ, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 22V/m2, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.483.677

  4

  Nhà xây gạch xỉ, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.219.480

  5

  Nhà xây gạch xỉ, mái bằng, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.182.173

  6

  Nhà xây gạch chỉ tường 110, kết cấu vì kèo tre, lợp mái Fibro xi măng, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  1.699.730

  7

  Nhà xây gạch chỉ tường 110, kết cấu vì kèo tre, lợp mái ngói 22 viên/m², không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  1.962.929

  8

  Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.376.748

  9

  Nhà xây gạch chỉ tường 110, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 75v/m2, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.477.520

  10

  Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.126.841

  11

  Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, mái bằng không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.280.748

  12

  Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, hiên tây, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.574.209

  13

  Nhà xây gạch không nung tường 110, kết cấu vì kèo tre, lợp mái Fibro xi măng, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  1.720.729

  14

  Nhà xây gạch không nung tường 110 bổ trụ, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.435.734

  15

  Nhà xây gạch không nung tường 110 bổ trụ, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.158.711

  16

  Nhà xây gạch không nung tường 110 bổ trụ, hiên tây, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2, không có công trình phụ khép kín

  m2sàn

  2.376.288

  17

  Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo tre, lợp mái Fibro xi măng, không có công trình phụ khép kín.

  m2 sàn

  1.841.344

  18

  Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo tre, lợp mái ngói 22v/m2 không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.327.490

  19

  Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ khép kín.

  m2 sàn

  2.747.607

  20

  Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 75v/m2 không có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  2.854.913

  21

  Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ khép kín.

  m2 sàn

  2.431.901

  22

  Nhà xây gạch chỉ tường 220 hiên tây, kết cấu vì kèo tre, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ.

  m2 sàn

  2.410.984

  23

  Nhà xây gạch chỉ tường 220 hiên tây, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ.

  m2 sàn

  2.783.883

  24

  Nhà xây gạch chỉ tường 220 hiên tây, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ.

  m2 sàn

  2.566.054

  25

  Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220, không gia cố nền móng, có công trình phụ khép kín.

  m2 sàn

  3.178.801

  26

  Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220 nền móng gia cố cọc tre, có công trình phụ khép kín.

  m2 sàn

  3.445.695

  27

  Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220, không gia cố nền móng, không có công trình phụ.

  m2 sàn

  2.650.557

  28

  Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220, nền móng gia cố cọc tre, không có công trình phụ

  m2 sàn

  2.917.450

  29

  Nhà xây gạch không nung, mái bằng, tường 220 nền móng gia cố cọc tre, có công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.596.114

  30

  Nhà xây gạch không nung tường 220, kết cấu vì kèo tre, lợp mái Fibro xi măng, không có công trình phụ khép kín.

  m2sàn

  1.983.148

  31

  Nhà xây gạch không nung tường 220, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ khép kín.

  m2 sàn

  2.891.756

  32

  Nhà xây gạch không nung tường 220, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ khép kín.

  m2 sàn

  2.575.794

  33

  Nhà xây gạch không nung tường 220 hiên tây, kết cấu vì kèo tre, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ.

  m2 sàn

  2.550.472

  34

  Nhà xây gạch không nung tường 220 hiên tây, kết cấu vì kèo gỗ, lợp mái ngói 22v/m2, không có công trình phụ.

  m2 sàn

  2.921.603

  35

  Nhà xây gạch không nung tường 220 hiên tây, kết cấu vì kèo thép, lợp mái tôn, không có công trình phụ.

  m2 sàn

  2.516.990

  36

  Nhà xây gạch không nung, mái bằng, tường 220, không gia cố nền móng, có công trình phụ khép kín.

  m2 sàn

  3.356.147

  37

  Nhà xây gạch không nung, mái bằng, tường 220, không gia cố nền móng, không có công trình phụ.

  m2 sàn

  2.818.309

  II

  Nhà 2 tầng, mái bằng

  1

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.703.874

  2

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, không gia cố nền móng, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.288.596

  3

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre, không có công trình phụ

  m2 sàn

  3.541.744

  4

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, không gia cố nền móng, không có công trình phụ

  m2 sàn

  3.202.125

  5

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.797.062

  6

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, không gia cố nền, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.362.426

  7

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc bê tông cốt thép, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.943.080

  8

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng cọc bê tông cốt thép, không có công trình phụ

  m2 sàn

  3.869.876

  9

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc bê tông cốt thép, công trình phụ khép kín

  m2sàn

  4.018.753

  10

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc bê tông cốt thép, không có công trình phụ

  m2sàn

  3.942.851

  11

  Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, không gia cố nền móng, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.414.708

  12

  Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, nền móng gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.771.063

  13

  Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, không gia cố nền móng, không có công trình phụ

  m2 sàn

  3.070.527

  14

  Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, nền móng gia cố cọc tre, không có công trình phụ

  m2 sàn

  3.504.440

  15

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, không gia cố nền móng, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.441.923

  16

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.777.641

  17

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, không gia cố nền móng, không có công trình phụ

  m2 sàn

  3.213.897

  18

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre, không có công trình phụ

  m2 sàn

  3.615.664

  19

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, không gia cố nền, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.407.539

  20

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền gia cố cọc tre, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  3.836.278

  21

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng cọc bê tông cốt thép, công trình phụ khép kín

  m2 sàn

  4.107.213

  22

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220,móng cọc bê tông cốt thép, không có công trình phụ

  m2 sàn

  3.810.022

  23

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng cọc bê tông cốt thép, công trình phụ khép kín

  m2sàn

  4.160.329

  24

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220,móng cọc bê tông cốt thép, không có công trình phụ

  m2sàn

  3.849.420

  III

  Nhà 3 tầng, mái bằng công trình phụ khép kín

  1

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre

  m2sàn

  3.479.875

  2

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc BTCT

  m2sàn

  3.763.060

  3

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre

  m2 sàn

  3.531.356

  4

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc BTCT

  m2 sàn

  3.791.808

  5

  Nhà xây gạch chỉ, tường chịu lực 220, nền móng gia cố cọc tre

  m2 sàn

  3.310.178

  6

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre

  m2 sàn

  3.672.934

  7

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, móng cọc BTCT

  m2 sàn

  3.899.503

  8

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre

  m2 sàn

  3.732.700

  9

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, móng cọc BTCT

  m2 sàn

  4.003.682

  IV

  Nhà 4 tầng, mái bằng công trình phụ khép kín

  1

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền móng gia cố cọc tre

  m2 sàn

  3.675.378

  2

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc BTCT

  m2 sàn

  3.756.820

  3

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, nền gia cố cọc tre

  m2 sàn

  3.733.589

  4

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 110, móng cọc BTCT

  m2 sàn

  3.895.449

  5

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền móng gia cố cọc tre

  m2 sàn

  3.880.210

  6

  Nhà xây gạch chỉ, kết cấu khung chịu lực, tường 220, móng cọc BTCT

  m2 sàn

  3.910.808

  7

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, nền gia cố cọc tre

  m2 sàn

  3.862.170

  8

  Nhà xây gạch không nung, kết cấu khung chịu lực, tường 220, móng cọc BTCT

  m2 sàn

  4.025.373

  V

  Nhà phụ có chiều cao tường < 3m

  1

  Nhà xây gạch xỉ, kết cấu tre, lợp mái Fibro xi măng

  m2sàn

  1.290.925

  2

  Nhà xây gạch xỉ, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2

  m2sàn

  2.187.997

  3

  Nhà xây gạch xỉ, kết cấu thép, lợp mái tôn

  m2sàn

  1.940.797

  4

  Nhà xây gạch xỉ, mái bằng

  m2sàn

  2.059.016

  5

  Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu tre, lợp mái Fibro xi măng

  m2 sàn

  1.554.306

  6

  Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2

  m2 sàn

  2.149.714

  7

  Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, kết cấu thép, lợp mái tôn

  m2 sàn

  1.941.011

  8

  Nhà xây gạch chỉ tường 110 bổ trụ, mái bằng

  m2sàn

  2.167.956

  9

  Nhà xây gạch không nung tường 110 bổ trụ, kết cấu tre, lợp mái Fibro xi măng

  m2 sàn

  1.636.472

  10

  Nhà xây gạch không nung tường 110 bổ trụ, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2

  m2sàn

  2.189.079

  11

  Nhà xây gạch không nung tường 110 bổ trụ, kết cấu thép, lợp mái tôn

  m2sàn

  2.010.019

  12

  Nhà xây gạch không nung tường 110 bổ trụ, mái bằng

  m2sàn

  2.460.038

  13

  Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu tre, lợp mái Fibro xi măng

  m2sàn

  1.704.139

  14

  Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2

  m2sàn

  2.424.023

  15

  Nhà xây gạch chỉ tường 220, kết cấu thép, lợp mái tôn

  m2sàn

  2.114.326

  16

  Nhà xây gạch chỉ, mái bằng, tường 220

  m2sàn

  2.414.502

  17

  Nhà xây gạch không nung tường 220, kết cấu tre, lợp mái Fibro xi măng

  m2sàn

  1.791.621

  18

  Nhà xây gạch không nung tường 220, kết cấu gỗ, lợp mái ngói 22V/m2

  m2sàn

  2.547.011

  19

  Nhà xây gạch không nung tường 220, kết cấu thép, lợp mái tôn

  m2sàn

  2.225.681

  20

  Nhà xây gạch không nung, mái bằng, tường 220

  m2sàn

  2.632.091

   

   

   

  MỤC 2. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC

  STT

  Loại công trình

  Đơn vị tính

  Đơn giá (đồng)

  I

  Rãnh thoát nước nắp bằng tấm đan bê tông

  1

  Rãnh thoát nước kích thước 0,4x0,6 xây gạch không nung

  m

  673.377

  2

  Rãnh thoát nước kích thước 0,4x0,6 xây gạch chỉ

  m

  581.942

  3

  Rãnh thoát nước xây gạch chỉ tấm đan bê tông kích thước 0,3x0,8

  m

  640.303

  4

  Rãnh thoát nước xây gạch chỉ tấm đan bê tông kích thước 0,4x0,8

  m

  673.502

  5

  Rãnh thoát nước xây gạch chỉ tấm đan bê tông kích thước 0,5x 0,9

  m

  706.655

  6

  Rãnh thoát nước xây gạch không nung tấm đan bê tông kích thước 0,3x0,6

  m

  734.057

  7

  Rãnh thoát nước xây gạch không nung tấm đan bê tông kích thước 0,4x 0,9

  m

  835.198

  8

  Rãnh thoát nước xây gạch không nung tấm đan bê tông kích thước 0,5x 0,8

  m

  766.127

  II

  Bể nước:

  1

  Bể xây gạch chỉ khối tích ≤ 4m3

  m3

  1.251.542

  2

  Bể xây gạch chỉ khối tích ≤ 10m3 có nắp đan bê tông

  m3

  1.080.225

  3

  Bể xây gạch chỉ khối tích ≤ 10m3 không có nắp đan bê tông

  m3

  661.045

  4

  Bể xây gạch chỉ khối tích > 10m3 có nắp đan bê tông

  m3

  837.102

  5

  Bể xây gạch chỉ khối tích > 10m3 không có nắp đan bê tông

  m3

  557.722

  III

  Sân

  1

  Sân bê tông gạch vỡ láng vữa XM cát

  m2

  127.765

  2

  Sân lát gạch chỉ

  m2

  185.537

  3

  Sân lát gạch lá nem

  m2

  201.091

  4

  Sân bê tông M200

  m2

  195.605

  IV

  Mái chống nóng, Bán mái

  1

  Mái chống nóng, bán mái lợp ngói 22v/m2 kèo gỗ

  m2

  836.454

  2

  Mái chống nóng, bán mái lợp tôn kèo thép

  m2

  602.351

  3

  Mái chống nóng, bán mái lợp brõ ximăng kèo tre

  m2

  120.757

  4

  Mái chống nóng bằng gạch 6 lỗ

  m2

  251.689

  5

  Mái chống nóng bằng tấm đan

  m2

  338.545

  V

  Gác xép

  1

  Bê tông cốt thép

  m2

  836. 460

   

   

   

  MỤC 3. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG KHÁC

  STT

  Tên công việc

  Đơn vị tính

  Đơn giá (đồng)

  I

  Công tác đào đắp đất, đóng cọc tre

  1

  Đào móng trụ cột bằng thủ công

  m3

  289.736

  2

  Đào móng băng, bằng thủ công

  m3

  214.260

  3

  Đào móng bằng máy đào 0,8m3

  m3

  28.176

  4

  Đắp đất nền móng công trình, bằng thủ công

  m3

  136.347

  5

  Đắp đất công trình bằng đầm cóc

  m3

  49.231

  6

  Đắp cát nền móng công trình bằng thủ công cát mođun 0,7-1,4

  m3

  257.431

  7

  Đắp cát bằng máy đầm cóc cát modun 0,7-1,4

  m3

  167.328

  8

  Đóng cọc tre gia cố nền đất

  m

  12.740

  9

  Đào ao, kênh mương bằng máy đào 0,8m3

  m3

  30.187

  10

  Đào ao, kênh mương bằng thủ công

  m3

  202.085

  II

  Công tác xây gạch

  1

  Xây móng gạch chỉ vữa TH M50

  m3

  1.260.830

  2

  Xây móng gạch chỉ vữa XMM75

  m3

  1.283.035

  3

  Xây móng gạch chỉ vữa XMM50

  m3

  1.223.937

  4

  Xây móng bằng gạch không nung vữa XMM75

  m3

  1.497.694

  5

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 4m, vữa TH M25

  3 m

  1.504.852

  6

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 4m, vữa TH M50

  3 m

  1.542.687

  7

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 4m, vữa XMM50

  3 m

  1.524.005

  8

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 4m, vữa XMM75

  3 m

  1.598.210

  9

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 4m, vữa TH M25

  3 m

  1.331.873

  10

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 4m, vữa TH M50

  3 m

  1.378.906

  11

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 4m, vữa XMM50

  3 m

  1.355.682

  12

  Xây tường gạch không nung, chiều dày ≤ 33cm, cao <=4m, vữa XMM50

  3 m

  1.581.073

  13

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 4m, vữa XMM75

  3 m

  1.402.216

  14

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 16m, vữa TH M25

  3 m

  1.575.078

  15

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 16m, vữa TH M50

  3 m

  1.614.143

  16

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 16m, vữa XMM50

  3 m

  1.585.442

  17

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 16m, vữa XMM75

  3 m

  1.635.355

  18

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 16m, vữa TH M25

  3 m

  1.373.696

  19

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 16m, vữa TH M50

  3 m

  1.421.178

  20

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 16m, vữa XMM50

  3 m

  1.397.733

  21

  Xây tường gạch chỉ, chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 16m, vữa XMM75

  3 m

  1.444.710

  22

  Xây tường gạch không nung, chiều dày ≤ 33cm, cao ≤16m, vữa XMM50

  3 m

  1.625.271

  23

  Xây tường gạch không nung, chiều dày ≤ 33cm, cao <=16m, vữa XMM75

  3 m

  1.672.248

  24

  Xây tường gạch không nung 6,5x10,5x22

  m3

  1.627.607

  25

  Xây gạch block bê tông rỗng, chiều dày 10cm, M50

  m3

  1.331.259

  26

  Xây gạch block bê tông rỗng, chiều dày 20cm, M50

  m3

  1.203.098

  27

  Xây gạch xỉ, vữa TH M50

  m3

  1.072.395

  28

  Xây gạch xỉ vữa XMM50

  m3

  1.066.207

  29

  Xây cột, trụ gạch chỉ, h ≤ 4m, vữa TH M50

  m3

  1.661.826

  30

  Xây cột, trụ gạch chỉ, h ≤ 4m, vữa XMM50

  m3

  1.637.687

  31

  Xây cột, trụ gạch chỉ, h ≤ 4m, vữa XMM75

  m3

  1.686.055

  32

  Xây cột, trụ gạch chỉ, cao ≤ 16m, vữa XMM50

  m3

  1.927.904

  33

  Xây cột, trụ gạch chỉ, cao ≤ 16m, vữa XMM75

  m3

  1.976.501

  34

  Xây cột bằng gạch không nung 6,5x10,5x22

  m3

  2.199.488

  III

  Công tác bê tông

  1

  Bê tông móng vữa BT mác 200

  m3

  1.578.788

  2

  Bê tông sàn mái vữa BT mác 200

  m3

  1.894.655

  3

  Bê tông cột BT mác 200

  m3

  2.468.269

  4

  Bê tông xà dầm, giằng nhà BT mác 200

  m3

  2.207.756

  5

  Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc BT mác 200

  m3

  2.051.275

  6

  Bê tông cầu thang thường vữa BT mác 200

  m3

  2.006.147

  7

  Bê tông nền BT mác 200

  m3

  1.569.060

  8

  Bê tông gạch vỡ

  m3

  572.596

  9

  Bê tông tấm đan mác 200

  m3

  2.188.225

  IV

  Công tác cốt thép

  1

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤ 10mm

  kg

  23.420

  2

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤ 18mm

  kg

  23.649

  3

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính >18mm

  kg

  23.018

  4

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính ≤ 10mm

  kg

  24.301

  5

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính ≤ 18mm

  kg

  24.366

  6

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính ≤ 10mm

  kg

  24.365

  7

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính ≤18mm

  kg

  24.119

  8

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính >18mm

  kg

  23.713

  9

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính ≤10mm

  kg

  24.714

  10

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính ≤ 18mm

  kg

  24.108

  11

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính >18mm

  kg

  23.857

  12

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính ≤ 10mm

  kg

  25.227

  13

  Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu thang đường kính ≤18mm

  kg

  26.033

  V

  Công tác ván khuôn

  1

  Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng

  m2

  82.305

  2

  Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái

  m2

  130.584

  3

  Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng

  m2

  165.140

  4

  Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật

  m2

  141.705

  5

  Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cầu thang xoáy trôn ốc

  m2

  353.155

  6

  Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cầu thang thường

  m2

  192.942

  VI

  Công tác hoàn thiện

  1

  Trát tường ngoài vữa XM mác 50

  m2

  85.854

  2

  Trát tường ngoài vữa TH mác 50

  m2

  87.156

  3

  Trát tường trong vữa XM mác 50

  m2

  68.581

  4

  Trát tường trong vữa TH mác 50

  m2

  69.883

  5

  Trát trụ cột, cầu thang vữa XM mác 50

  m2

  161.186

  6

  Trát trụ cột, cầu thang vữa TH mác 50

  m2

  162.565

  7

  Trát xà dầm, vữa XM mác 50

  m2

  106.573

  8

  Trát xà dầm, vữa TH mác 50

  m2

  107.952

  9

  Trát trần, vữa XM mác 50

  m2

  97.949

  10

  Trát trần, vữa TH mác 50

  m2

  99.329

  11

  Đắp phào đơn, vữa XM mác 75

  m

  71.028

  12

  Đắp phào kép, vữa XM mác 75

  m

  88.991

  13

  Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75

  m

  40.279

  14

  Trát sênô, mái hắt, lam ngang vữa XM mác 75

  m2

  84.321

  15

  Trát vẩy tường chống vang, vữa XM mác 75

  m2

  128.279

  16

  Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường vữa XM mác 75

  m

  106.031

  17

  Trát granitô tay vịn cầu thang vữa XM mác 75

  m2

  985.544

  18

  Trát granitô thành ôvăng, sênô vữa XM mác 75

  m2

  403.944

  19

  Trát granitô tường vữa XM mác 75

  m2

  275.081

  20

  Trát granitô trụ cột vữa XM mác 75

  m2

  571.142

  21

  Trát đá rửa tường vữa XM mác 75

  m2

  200.256

  22

  Trát đá rửa trụ cột vữa XM mác 75

  m2

  300.860

  23

  Trát đá rửa lan can, diềm chắn nắng vữa XM mác 75

  m2

  424.510

  24

  Ốp tường gạch, trụ, cột 300x600

  m2

  401.995

  25

  Ốp tường, trụ, cột gạch 200x250mm

  m2

  316.444

  26

  Ốp tường, trụ, cột gạch 250x400mm

  m2

  338.002

  27

  Ốp tường, trụ, cột gạch 600x600m

  m2

  423.224

  28

  Ốp tường, trụ, cột gạch 800x800m

  m2

  444.823

  29

  Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột gạch 120x300mm

  2 m

  257.472

  30

  Ốp đá granít tự nhiên vào tường, sử dụng keo dán

  m2

  1.191.543

  31

  Láng nền sàn không đánh mầu vữa XM mác 50

  m2

  63.797

  32

  Láng nền sàn có đánh mầu vữa XM mác 50

  m2

  69.744

  33

  Láng sênô, mái hắt, máng nước vữa XM mác 50

  m2

  46.813

  34

  Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp vữa XM mác 50

  m2

  65.270

  35

  Láng mương cáp, mương rãnh vữa XM mác 50

  m2

  46.813

  36

  Láng hè vữa XM mác 50

  m2

  72.479

  37

  Láng granitô nền sàn

  m2

  472.074

  38

  Láng granitô cầu thang

  m2

  852.096

  39

  Láng sỏi nền, sân, hè đường

  m2

  168.032

  40

  Lát gạch chỉ 6,5x10,5x21cm

  m2

  110.069

  41

  Lát nền, sàn gạch ceramic 200x200mm, vữa XM mác 75

  m2

  174.148

  42

  Lát nền, sàn gạch ceramic 300x300mm, vữa XM mác 75

  m2

  170.085

  43

  Lát nền, sàn gạch ceramic 400x400mm, vữa XM mác 75

  m2

  162.459

  44

  Lát nền, sàn gạch ceramic 500x500mm, vữa XM mác 75

  m2

  217.559

  45

  Lát nền, sàn gạch ceramic 600x600mm, vữa XM mác 75

  m2

  286.403

  46

  Lát nền gạch ceramic 800x800mm, vữa XM mác 75

  m2

  340.631

  47

  Lát gạch vỉ vào các kết cấu, vữa XM mác 50

  m2

  138.649

  48

  Lát gạch granít nhân tạo bậc tam cấp

  m2

  372.920

  49

  Lát gạch granít nhân tạo bậc cầu thang

  m2

  407.417

  50

  Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch xi măng

  m2

  120.745

  51

  Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch lá dừa 10x20

  m2

  123.073

  52

  Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch tự chèn

  m2

  149.820

  53

  Lát gạch đất nung 300x300mm

  m2

  144.092

  54

  Lát gạch đất nung 400x400mm

  m2

  163.653

  55

  Lát gạch đất nung 500x500mm

  m2

  178.378

  56

  Làm trần cót ép

  m2

  160.974

  57

  Làm trần gỗ dán, ván ép

  m2

  222.306

  58

  Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao có khung xương

  m2

  388.601

  59

  Làm trần bằng tấm nhựa có khung xương

  m2

  161.059

  60

  Làm vách ngăn bằng ván ép

  m2

  170.548

  61

  Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x10cm

  m

  62.074

  62

  Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x10cm

  m

  194.397

  63

  Làm mặt sàn gỗ gỗ ván dày 2cm

  m2

  385.688

  64

  Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu trong nhà

  m2

  12.314

  65

  Quét vôi 3 nước trắng

  m2

  11.590

  66

  Quét nước ximăng 2 nước

  m2

  10.528

  67

  Bả matít vào tường

  m2

  31.731

  68

  Bả matít vào cột, dầm, trần

  m2

  37.480

  69

  Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ

  2 m

  38.263

  70

  Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ

  2 m

  45.219

  71

  Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ

  m2

  66.009

  72

  Sơn tường ngoài nhà đã bả 1 nước lót + 2 nước phủ

  m2

  55.632

  73

  Sản xuất lan can

  kg

  33.924

  74

  Sản xuất cửa sổ trời

  kg

  38.241

  75

  Sản xuất hàng rào song Inox

  m2

  2.048.216

  76

  Sản xuất hàng rào lưới thép

  m2

  710.052

  77

  Sản xuất hàng rào khung thép vuông, căng lưới B40

  m2

  710.043

  78

  Sản xuất cửa lưới thép

  m2

  826.643

  79

  Sản xuất hàng rào song sắt

  m2

  935.997

  80

  Sản xuất cửa song sắt

  m2

  1.095.227

  81

  Sản xuất cửa song INOX

  m2

  2.233.309

  82

  Sản xuất cửa song Tuýp nước

  m2

  1.224.977

  83

  Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 12x12mm

  kg

  38.131

  84

  Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 14x14mm

  kg

  35.943

  85

  Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 16x16mm

  kg

  34.135

  86

  Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 12x12mm

  kg

  52.210

  87

  Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 14x14mm

  kg

  48.127

  88

  Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 16x16mm

  kg

  44.945

  89

  Sản xuất cửa sắt, hoa Inox bằng Inox vuông rỗng 12x12mm

  kg

  115.387

  90

  Sản xuất cửa sắt, hoa Inox bằng Inox vuông rỗng 14x14mm

  kg

  111.726

  91

  Sản xuất cửa sắt, hoa Inox bằng Inox vuông rỗng 16x16mm

  kg

  108.599

  92

  Sản xuất cửa Inox, hoa Inox bằng Inox vuông rỗng 12x12mm

  kg

  117.041

  93

  Sản xuất cửa Inox, hoa Inox bằng Inox vuông rỗng 14x14mm

  kg

  113.320

  94

  Sản xuất cửa Inox, hoa Inox bằng Inox vuông rỗng 16x16mm

  kg

  110.138

  95

  Sản xuất cổng sắt khung bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 12x12mm

  kg

  47.249

  96

  Sản xuất cổng sắt khung bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 14x14mm

  kg

  44.529

  97

  Sản xuất cổng sắt khung bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 16x16mm

  kg

  42.332

  98

  Sản xuất cổng sắt khung bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 12x12mm

  kg

  52.620

  99

  Sản xuất cổng sắt khung bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 14x14mm

  kg

  49.235

  100

  Sản xuất cổng sắt khung bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp 16x16mm

  kg

  46.422

  101

  Sản xuất, lắp dựng lan can gỗ gỗ nhóm IV

  m3

  11.567.864

  102

  Sản xuất, lắp dựng cầu phong gỗ gỗ nhóm IV

  m3

  8.920.446

  103

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói gỗ nhóm IV

  m3

  11.468.212

  104

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ mái fibro xi măng gỗ nhóm IV

  m3

  11.345.270

  105

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ + sắt tròn mái Fibro xi măng gỗ nhóm IV

  m3

  11.746.801

  106

  Sản xuất, lắp dựng lan can gỗ gỗ nhóm III

  m3

  30.292.784

  107

  Sản xuất, lắp dựng cầu phong gỗ gỗ nhóm III

  m3

  26.790.836

  108

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói gỗ nhóm III

  m3

  29.663.518

  109

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ mái fibro xi măng gỗ nhóm III

  m3

  29.540.576

  110

  Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ + sắt tròn mái fibro xi măng gỗ nhóm III

  3 m

  29.942.107

  111

  Lợp mái, che tường bằng fibrô xi măng

  m2

  60.337

  112

  Lợp mái, che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ

  m2

  281.210

  113

  Lợp mái, che tường bằng tấm nhựa

  m2

  67.545

  114

  Lợp mái, che tường bằng tôn xốp chiều dài bất kỳ

  m2

  419.819

  115

  Lợp mái, che tường bằng tôn xốp vì kèo thép

  m2

  487.584

  VII

  Tháo dỡ di chuyển

  1

  Tháo dỡ điều hòa cục bộ

  cái

  179.227

  2

  Tháo dỡ bình đun nước nóng

  cái

  59.742

  3

  Lắp đặt máy điều hòa không khí 1 cục bao gồm cả giá đỡ máy

  máy

  460.328

  4

  Lắp đặt thùng đun nước nóng

  bộ

  678.174

  5

  Lắp đặt bể chứa nước

  bể

  627.292

  VIII

  Công tác đào ao, đắp bờ ao trong trường hợp không có hồ sơ pháp lý để xác định tỷ lệ thực hiện bằng máy và thủ công, được xác định là tài sản xây dựng trên đất bị thu hồi

  1

  Đơn giá đào ao

  m3

  52.149

  2

  Đơn giá đắp bờ ao

  m3

  47.799

  IX

  Công tác vận chuyển đất đào đổ đi bằng máy

  1

  Vận chuyển đất đổ đi trong phạm vi ≤ 300m

  m3

  11.936

  2

  Vận chuyển đất đổ đi trong phạm vi ≤ 500m

  m3

  14.930

  3

  Vận chuyển đất đổ đi trong phạm vi ≤ 700m

  m3

  17.062

  4

  Vận chuyển đất đổ đi trong phạm vi ≤ 1000m

  m3

  19.912

  X

  Công tác bơm cát nuôi ngao

  1

  Đơn giá bơm cát nuôi ngao, cự ly vận chuyển ≤ 0,5Km

  m3

  122.764

  2

  Đơn giá bơm cát nuôi ngao, cự ly vận chuyển ≤ 1,0Km

  m3

  129.120

  3

  Đơn giá bơm cát nuôi ngao, cự ly vận chuyển ≤ 1,5Km

  m3

  130.993

  4

  Đơn giá bơm cát nuôi ngao, cự ly vận chuyển ≤ 2,0Km

  m3

  134.422

  5

  Đơn giá bơm cát nuôi ngao, cự ly vận chuyển > 2Km

  m3

  136.041

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 01/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Thái Bình

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
  Số hiệu:01/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:17/01/2020
  Hiệu lực:10/02/2020
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đặng Trọng Thăng
  Ngày hết hiệu lực:05/05/2023
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X