hieuluat

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất tỉnh Tuyên Quang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QuangSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:05/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Quang
  Ngày ban hành:25/04/2017Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:02/05/2017Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TUYÊN QUANG
  --------

  Số: 05/2017/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Tuyên Quang, ngày 25 tháng 4 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN (VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI) GẮN LIỀN VỚI ĐẤT BỊ THU HỒI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

  ---------

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

  Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

  Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 97/TTr-STC ngày 05/3/2017 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 38/BC-STP ngày 20/3/2017,

  QUYẾT ĐỊNH:
   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, gồm 02 phụ lục:

  1. Phụ lục số 01: Đơn giá bồi thường thiệt hại về vật kiến trúc;

  2. Phụ lục số 02: Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi.

  Điều 2. Đơn giá bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt phương án, dự toán và thanh quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thiệt hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  Điều 3. Đơn giá bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng đối với:

  a) Các công trình, dự án đã được phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành chủ đầu tư chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

  b) Các công trình, dự án tính đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường.

  c) Các công trình, dự án triển khai thực hiện từ sau khi Quyết định này có hiệu lực trở về sau.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/5/2017 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011; Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014.

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

  Giao các Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này. Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng chung theo công bố của Tổng cục Thống kê tăng hoặc giảm 20% so với đơn giá quy định tại Quyết định này hoặc có những đơn giá bồi thường thiệt hại (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thì Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan của tỉnh nghiên cứu, đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

  Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   


  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Xây dựng;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
  - Cục KTBV - Bộ Tư pháp; Báo cáo
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - UBMT Tổ Quốc và các đoàn thể tỉnh;
  - Các Sở, Ban ngành thuộc UBND tỉnh;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
  - Tòa án nhân dân tỉnh;
  - Báo Tuyên Quang;
  - Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
  - HĐND, UBND các huyện, thành phố;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;
  - Như Điều 6: Thi hành;
  - PCVP UBND tỉnh;
  - Phòng Tin học – Công báo;
  - TP: KT, QH, TH;
  - Lưu VT. (Tính).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đình Quang

   

  PHỤ LỤC SỐ 01

  ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ VẬT KIẾN TRÚC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

   

  I. Nguyên tắc áp dụng

  1. Phân cấp, phân loại công trình

  1.1- Công trình nhà kiên cố được phân thành 2 cấp: Cấp IV và cấp III;

  - Nhà cấp IV chia thành 11 loại: từ loại 1 đến 11;

  - Nhà cấp III chia thành 2 loại: loại 1và loại 2;

  1.2- Các công trình nhà tạm và vật kiến trúc khác chia thành 69 loại: từ số thứ tự 1 đến số 69.

  2. Cách áp dụng

  2.1- Cách xác định diện tích bồi thường.

  - Nhà xây sàn bằng bê tông cốt thép (nhà cấp IV từ loại 1 đến loại 11, nhà cấp III loại 1 và loại 2): Xác định bằng diện tích sàn mái của từng tầng kể cả diện tích mái sảnh, ban công, lô gia (nếu có) cho từng ngôi nhà (không tính diện tích ô văng);

  - Nhà cấp IV (từ loại 1 đến loại 3): Xác định bằng diện tích sàn (nền) của nhà;

  - Nhà cột gỗ, cột tre, cột khung thép, cột bê tông: Xác định bằng diện tích bằng cách đo từ mép ngoài cùng của các kết cấu chịu lực.

  2.2- Cách áp dụng đơn giá.

  a. Trường hợp không thể áp dụng đơn giá trong bảng giá tại quy định này thì Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư kiểm kê chi tiết, tính toán cụ thể theo đơn giá xây dựng cơ bản và các chế độ chính sách đơn giá tiền lương, giá vật liệu xây dựng, các định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành tại thời điểm kiểm kê.

  - Các công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đền, chùa, miếu… Các công trình kết cấu hạ tầng: Hồ, đập, kêng mương, đường điện, đường thông tin, đường giao thông, cầu cống, cấp thoát nước, san lấp đất được lập dự toán trình cơ quan có thẩm quyền được phân cấp quản lý, thẩm tra xét duyệt riêng.

  b. Trường hợp đối với nhà cấp IV: loại 4 và 5 mái có chống nóng thì được tính bổ sung thêm đơn giá bán mái phù hợp tại mục 13,14 hoặc 15 phần II.2 Phụ lục 01; Nhà Cấp IV loại 6,7,8,9,10,11 và nhà cấp III loại 1 và 2 mái không có chống nóng thì phải khấu trừ phần bán mái phù hợp theo đơn giá bán mái tại mục 13,14 hoặc 15 phần II.2 Phụ lục 01; Nhà cấp IV loại 4 đến loại 11 và nhà cấp III loại 1 và loại 2 mái có dán ngói trên mái nghiêng thì được tính bổ sung thêm đơn giá bán mái phù hợp tại mục 29 phần II.2 Phụ lục 01.

  II. Đơn giá về tài sản vật kiến trúc khu vực thành phố Tuyên Quang

  II.1- Bảng giá xây dựng mới về nhà ở

  Cấp, loại công trình

  Nội dung

  Đơn giá
  ồng/m2 sàn xây dựng)

  Cấp

  Loại

  A

  B

  1

  2

  Nhà cấp IV

  1

  Nhà 01 tầng:
  - Tường xây gạch 110 mm bổ trụ ≥ 2,6 m;
  - Mái ngói hoặc mái tôn hoặc Fibrô xi măng;

  1.694.500

  2

  Nhà 01 tầng:
  - Tường xây gạch 220 mm bổ trụ ≥ 2,6 m;
  - Mái ngói hoặc mái tôn hoặc Fibrô xi măng;

  2.017.900

  3

  Nhà 01 tầng:
  - Tường xây gạch 220 mm ≥ 2,6 m;
  - Mái ngói hoặc mái tôn hoặc Fibrô xi măng;
  - Hiên bê tông cốt thép;

  2.827.600

  4

  Nhà 01 tầng:
  - Tường xây gạch 220 mm, quét vôi ve;
  - Mái bê tông cốt thép;

  3.467.900

  5

  Nhà 01 tầng:
  - Tường xây gạch 220 mm, quét vôi ve;
  - Mái bê tông cốt thép;
  - Công trình phụ khép kín;

  3.847.600

  6

  Nhà 02 tầng:
  - Tường xây gạch 220 mm, quét vôi ve;
  - Mái bê tông cốt thép;
  - Trên chống nóng lợp tôn hoặc ngói;

  3.831.420

  7

  Nhà 02 tầng:
  - Tường xây gạch 220 mm, lăn sơn;
  - Mái bê tông cốt thép;
  - Trên chống nóng lợp tôn hoặc ngói;

  3.966.674

  8

  Nhà 02 tầng độc lập (có khuôn viên riêng):
  - Móng trụ bê tông cốt thép;  
  - Tường xây gạch 220 mm, quét vôi ve;
  - Mái bê tông cốt thép;
  - Trên chống nóng lợp tôn hoặc ngói;

  4.112.508

   

  9

  Nhà 02 tầng độc lập (có khuôn viên riêng):
  - Móng trụ bê tông cốt thép;  
  - Tường xây gạch 220 mm, lăn sơn;
  - Mái bê tông cốt thép;
  - Trên chống nóng lợp tôn hoặc ngói;

  4.206.376

  Nhà cấp IV

  10

  Nhà 03 tầng:
  - Móng trụ;
  - Khung bê tông cốt thép;
  - Tường xây, quét vôi ve;
  - Mái bê tông cốt thép;
  - Trên chống nóng lợp tôn hoặc ngói;

  3.670.516

  11

  Nhà 03 tầng:
  - Móng trụ;
  - Khung bê tông cốt thép;
  - Tường xây, lăn sơn;
  - Mái bê tông cốt thép;
  - Trên chống nóng lợp tôn hoặc ngói;

  3.892.886

  Nhà cấp III

  1

  Nhà 04 tầng; 05 tầng:
  - Móng bằng bê tông cốt thép, móng chắc, tường gạch dày 330 mm đỡ tường;  
  - Tường bao, quét vôi ve;
  - Mái bê tông cốt thép;
  - Trên chống nóng lợp tôn hoặc ngói;

  3.374.600

  2

  Nhà 04 tầng; 05 tầng:
  - Móng bằng bê tông cốt thép, móng chắc, tường gạch dày 330 mm đỡ tường;
  - Tường bao, lăn sơn;
  - Mái bê tông cốt thép;
  - Trên chống nóng lợp tôn hoặc ngói;

  3.444.100

  Ghi chú:

  - Đối với nhà cấp IV (loại 1, loại 2 và loại 3) chưa bao gồm bể phốt, bể nước.

  - Giá xây mới không bao gồm giá trị các loại thiết bị có thể tháo dỡ được như: Điều hòa nhiệt độ, bình đun nước nóng, bồn tắm, quạt trần, quạt hút gió, quạt treo tường, đèn chùm, chậu rửa, xí bệt.

  II.2- Bảng giá xây dựng mới nhà tạm, vật kiến trúc

  Số TT

  Chi tiết loại nhà tạm, vât kiến trúc

  Đơn vị tính

  Đơn giá
  (đồng)

  A

  B

  C

  D

  1

  Mái tôn, vì kèo và cột thép hình

  đ/m2

  330.500

  2

  Nhà trình tường bằng vách đất.

  đ/m2

  732.233

  3

  Nhà vách đất, vách tre, nứa.

  đ/m2

  813.855

  4

  Nhà 1 tầng cột gỗ, vách toócxi.

  đ/m2

  1.103.209

  5

  Nhà sàn cột gỗ D < 30 cm, vách, sàn bằng tre, nứa.

  đ/m2

  1.020.636

  6

  Nhà sàn cột gỗ D ≥ 30 cm, vách, sàn bằng tre, nứa.

  đ/m2

  1.202.109

  7

  Nhà sàn cột gỗ D < 30 cm, vách, sàn bằng gỗ, tre.

  đ/m2

  1.246.182

  8

  Nhà sàn cột gỗ D ≥ 30 cm, vách, sàn bằng gỗ, tre.

  đ/m2

  1.427.655

  9

  Nhà sàn cột gỗ D < 30 cm, vách, sàn bằng gỗ.

  đ/m2

  1.273.026

  10

  Nhà sàn cột gỗ D ≥ 30 cm, vách, sàn bằng gỗ.

  đ/m2

  1.454.499

  11

  Nhà sàn cột, dầm, sàn bê tông cốt thép, mái lợp tôn chống nóng.

  đ/m2

  2.004.700

  12

  Nhà sàn cột, dầm, sàn bê tông cốt thép, mái lợp fibrô xi măng.

  đ/m2

  1.893.800

  13

  Xây nhà bán mái, tường gạch < 3m, lợp tôn, ngói.

  đ/m2

  948.000

  14

  Nhà bán mái xây gạch, mái lợp phibrô xi măng.

  đ/m2

  437.000

  15

  Nhà bán mái xây gạch, mái lợp tôn, ngói.

  đ/m2

  500.000

  16

  Xây chống nóng cao <= 2,0m, mái lợp ngói, Fibrô xi măng.

  đ/m2

  520.000

  17

  Công trình phụ trợ kết cấu bằng gỗ, tre, lợp tranh, nứa, lá...

  đ/m2

  242.500

  18

  Công trình phụ trợ xây bằng gạch, lợp ngói , tấm lợp...

  đ/m2

  503.928

  19

  Hàng rào xây gạch xi măng, gồm cả trát tường.

  đ/m2

  371.808

  20

  Hàng rào xây gạch xi măng, không trát tường.

  đ/m2

  228.352

  21

  Hàng rào lưới B40, trụ gạch hoặc trụ bê tông

  đ/m2

  163.209

  22

  Hàng rào xây gạch, xây gạch chỉ, gồm cả trát tường.

  đ/m2

  289.000

  23

  Hàng rào sắt vuông (12x12) cm hoa thoáng, xây gạch chỉ.

  đ/m2

  480.000

  24

  Ván khuôn cột, dầm sàn (cả gỗ).

  đ/m2

  117.825

  25

  Lát gạch Ceramic 300x300; 400x400.

  đ/m2

  158.837

  26

  Sàn gỗ, trần gỗ, ốp tường gỗ.

  đ/m2

  425.225

  27

  Lát gạch chỉ.

  đ/m2

  105.300

  28

  Láng nền sàn vữa xi măng.

  đ/m2

  39.012

  29

  Dán ngói trên mái nghiêng

  đ/m2

  206.863

  30

  Bể nước móng, đáy bê tông cốt thép, tường xây 220 mm, nắp bê tông cốt thép.

  đ/m3

  1.998.000

  31

  Bể nước móng, đáy bê tông cốt thép, tường xây 110 mm, nắp bê tông cốt thép.

  đ/m3

  1.244.000

  32

  Bể tự hoại, tường xây 110 mm, nắp bê tông cốt thép.

  đ/m3

  1.237.000

  33

  Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 6,2m3

  đ/ct

  11.757.000

  34

  Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 9,3m3

  đ/ct

  14.267.000

  35

  Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 12,4m3

  đ/ct

  19.036.000

  36

  Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 15,4m3

  đ/ct

  22.675.000

  37

  Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 18,5m3

  đ/ct

  30.038.000

  38

  Bể BIOGAS thiết bị khí sinh học tổng thể tích 24,7m3

  đ/ct

  37.416.000

  39

  Xếp khan đá hộc.

  đ/m3

  420.525

  40

  Xây đá hộc.

  đ/m3

  757.795

  41

  Xây gạch chỉ.

  đ/m3

  1.310.502

  42

  Bê tông đá mác 100.

  đ/m3

  861.430

  43

  Bê tông đá mác 200.

  đ/m3

  1.127.217

  44

  Đào xúc đất thủ công.

  đ/m3

  168.391

  45

  Đắp đất thủ công.

  đ/m3

  125.267

  46

  Đào san đất bằng máy ≤ 70 m.

  đ/m3

  8.615

  47

  Đào san đất bằng máy > 70 m.

  đ/m3

  13.190

  48

  Hàng rào cây xanh có xén tỉa.

  đ/md

  31.000

  49

  Hàng rào cây xanh không xén tỉa cao từ 1,2 m đến 2 m.

  đ/md

  17.000

  50

  Hàng rào đơn giản.

  đ/md

  7.000

  51

  Giếng nước D≤1 m, xây, xếp cuốn gạch , tang bê tông từ dưới lên.

  đ/md

  615.700

  52

  Giếng nước D>1 m, xây, xếp cuốn gạch , tang bê tông từ dưới lên.

  đ/md

  648.700

  53

  Giếng nước D≤1 m, thành xây gạch chỉ , tang bê tông.

  đ/md

  332.000

  54

  Giếng nước D>1 m, thành xây gạch chỉ , tang bê tông.

  đ/md

  399.500

  55

  Giếng nước D≤1 m, giếng đất.

  đ/md

  219.500

  56

  Giếng nước D>1 m, giếng đất.

  đ/md

  350.500

  57

  Giếng khoan đường kính D = 110, chiều sâu <= 20m.

  đ/md

  500.000

  58

  Giếng khoan đường kính D = 110, chiều sâu >= 20m.

  đ/md

  550.000

  59

  Giếng khoan đường kính D = 80, chiều sâu <= 20m.

  đ/md

  400.000

  60

  Giếng khoan đường kính D = 80, chiều sâu >= 20m.

  đ/md

  450.000

  61

  Tháo dỡ, lắp đặt quạt điện.

  đ/cái

  93.026

  62

  Tháo dỡ, lắp đặt điều hoà.

  đ/cái

  229.977

  63

  Tháo dỡ, lắp đặt đèn chùm.

  đ/bộ

  50.388

  64

  Tháo dỡ, lắp đặt thùng đun nước nóng.

  đ/bộ

  481.917

  65

  Tháo dỡ, lắp đặt bồn tắm., téc nước.

  đ/bộ

  352.412

  66

  Tháo dỡ lắp đặt chậu tiểu, chậu xí, chậu rửa.

  đ/bộ

  125.970

  67

  Tháo dỡ đường ống cấp nước đầu nguồn (bao gồm các phụ kiện đấu nối đường ống)

  md

  56.700

  68

  Tháo dỡ đồng hồ đo nước

  cái

  85.400

  69

  Tiền đền bù lệ phí đầu nối đường trục cấp nước

  đ/bộ

  600.000

  Ghi chú:

  - Nhà sàn cột gỗ trong bản tính đơn giá xây dựng về nhà tạm, vật kiến trúc lập phương án theo phương án lợp lá cọ, với những nhà có kết cấu và quy mô tương tự mái lợp Fibrô xi măng nhân hệ số 1,0; mái lợp ngói đỏ nhân hệ số 1,2; mái lợp tôn nhân hệ số 1,12.

  - Các công trình BIOGAS được bồi thường hỗ trợ 100% theo đơn giá (trường hợp đã được hỗ trợ theo Dự án khí sinh học thì khấu trừ phần hỗ trợ theo quy định), các bể có tổng diện tích xây dựng khác trong đơn giá thực hiện theo đơn giá nội suy tương tự.

  II.3- Bảng giá bồi thường di chuyển mồ mả

  Số TT

  Loại mồ mả

  Đơn vị tính

  Phạm vi phải di chuyển

  Trong phạm vi xã

  Ngoài phạm vi xã, trong phạm vi huyện

  Ngoài phạm vi huyện, trong phạm vi tỉnh

  1

  Mộ mả đã cải táng chưa xây gạch

  đ/mộ

  2.100.000

  2.400.000

  2.700.000

  2

  Mộ mả đã cải táng xây gạch

  đ/mộ

  5.200.000

  5.500.000

  5.800.000

  3

  Mộ mả chưa cải táng, đã đến thời hạn cải táng

  đ/mộ

  2.350.000

  2.650.000

  2.950.000

  4

  Mộ chôn không cải táng đã xây gạch

  đ/mộ

  6.200.000

  6.500.000

  6.800.000

  5

  Mộ chôn chưa đến thời kỳ cải táng (chôn dưới 3 năm)

  đ/mộ

  9.200.000

  9.500.000

  9.800.000

  Ghi chú: Đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả trên đây đã bao gồm: Chi phí đào, bốc, vận chuyển, xây dựng lại, chi phí hương khói.

  II. 4- Hệ số điều chỉnh đơn giá xây dựng

  a) Bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực huyện Yên Sơn, huyện Sơn Dương được điều chỉnh hệ số bằng 0,97 so với Phụ lục 01 bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực thành phố Tuyên Quang.

  b) Bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa được điều chỉnh hệ số bằng 1,04 so với Phụ lục 01 bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực thành phố Tuyên Quang.

  c) Bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực huyện Na Hang, huyện Lâm Bình được điều chỉnh hệ số bằng 1,1 so với Phụ lục 01 bảng giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc khu vực thành phố Tuyên Quang.

   

  PHỤ LỤC SỐ: 02

  ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

  I. Những quy định chung về kiểm kê bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi

  1. Quy định chung

  * Các số liệu đo đếm khi kiểm kê đều được làm tròn số:

  - Đơn vị đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao, bề rộng tán cây, đường kính tán cây, độ sâu mặt nước ao hồ được tính là mét, được làm tròn tới 0,1 m;

  - Đơn vị đo đường kính thân cây được tính là cm, làm tròn tới cm;

  - Đơn vị đo diện tích là m2, được làm tròn số tới 0,1m2

  - Đơn vị đo thời gian để tính tuổi cây trồng, vật nuôi được làm tròn tới tháng.

  * Trường hợp các số đo vượt khung trong bảng đơn giá thì được áp dụng theo mức cao nhất trong đơn giá.

  * Mật độ một số cây trồng chính tối đa: Cây vải, cây nhãn, bưởi, hồng: 400 cây/ha; cây mít 250 cây/ha; cây cam, cây xoài 500 cây/ha; cây táo 600cây/ha; thanh long 1.110 trụ/ha; cây na, cây ổi, cây chanh 1.600 cây/ha; phật thủ 800 cây/ha; cây chè 23.000 cây/ha + 200 cây che bóng/ha; đối với cây mây trồng làm hàng rào mật độ 800 khóm/ha; mây trồng tập trung 2.200 cây/ha; cây trám, sấu, cây lấy gỗ 1.660 cây/ha; cây dược liệu 30.000 cây/ha.

  * Trường hợp vườn cây lâu năm, cây lâm nghiệp đáp ứng khung mật độ được bồi thường nêu trên, có trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như: ngô, đậu tương, lạc, vừng, khoai lang, sắn, gừng, nghệ … thì hỗ trợ thêm 50% giá trị cây trồng xen theo bảng đơn giá.

  2. Cách xác định đường kính thân cây

  * Vị trí đo:

  - Cây có 1 thân chính, chiều cao ≥ 3m phân cành thấp nhất ở độ cao > 1,3m thì đo ở độ cao 1,3 m cách mặt đất;

  - Cây có 1 thân chính, chiều cao ≥ 3m phân cành thấp nhất ở độ cao < 1,3m thì đo ở dưới điểm phân cành 0,3 m;

  - Cây có chiều cao < 1,3 m thì đo tại điểm cách mặt đất 0,2m.

  * Cách đo:

  - Dùng thước dây đo chu vi thân sau đó chia cho 3,14.

  - Dùng thước kẹp kính chuyên dùng để đo.

  3. Xác định đường kính tán lá

  * Vị trí đo: Đo hình chiếu vuông góc của tán lá với mặt đất.

  * Cách đo: Dùng thước đo khoảng cách lớn (R1) và nhỏ nhất (R2) từ thân cây đến mép của hình chiếu tán lá. Tổng hai khoảng cách (D) là đường kính tán lá (D = R1+R2).

  4. Cách xác định chiều cao:

  Chiều cao của cây được tính từ mặt đất đến hết ngọn của cây trồng đó.

  5. Xác định tuổi cây:

  Đơn vị để xác định tuổi cây là tháng tuổi và năm tuổi trong đó tháng có 30 ngày, năm có 12 tháng.

  6. Xác định diện tích ao, hồ, vườn cây: Xác định diện tích thửa theo bản đồ địa chính hoặc bản đồ giải thửa. Trường hợp không có bản đồ thì xác định trên diện tích theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  7. Xác định mực nước ao hồ:

  Dùng thước cứng đo 5 điểm đại diện vuông góc với mặt nước. Mức nước ao hồ là số trung bình của 5 số đo trên.

  8. Một số quy định khác

  Đối với những loại cây trồng giống mới có năng suất chất lượng cao trên đất thu hồi không có đơn giá trong bảng đơn giá tại quy định này, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng kiểm kê chi tiết, tính toán cụ thể theo chế độ chính sách hiện hành về tiền lương, vật tư....tại thời điểm kiểm kê.

  II. Đơn giá

  1. Đơn giá cây trồng lâu năm

  STT

  Loại cây

  Đơn vị tính

  Chỉ tiêu và quy cách xác định

  Đơn giá
   (đồng)

  A

  B

  C

  D

  E

  1

  Vải hạt

  cây

  Đường kính thân từ 40 cm trở lên

  794.000

  Đường kính thân từ 30 cm đến dưới 40 cm

  570.000

  Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 30 cm

  464.000

  Đường kính thân từ 8 cm đến dưới 15 cm

  400.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 8 cm

  358.000

  Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm

  183.000

  Đường kinh thân dưới 1 cm

  72.000

  2

  Vải trồng bằng cành chiết hoặc cây ghép

  cây

  Đường kính tán lá từ 6 m trở lên

  1.023.000

  Đường kính tán lá từ 5m đến dưới 6m

  845.000

  Đường đường kính tán lá từ 4m đến dưới 5m

  667.000

  Đường kính tán lá từ 3m đến dưới 4m

  575.000

  Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 3 m

  353.000

  Đường đường kính tán lá từ 0,5 đến dưới 1 m

  175.000

  Đường kính tán lá dưới 0,5 m

  82.000

  3

  Nhãn trồng bằng hạt

  cây

  Đường kính thân từ 40 cm trở lên

  1.681.000

  Đường kính thân từ 30 cm đến dưới 40 cm

  1.246.000

  Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 30 cm

  1.060.000

  Đường kính thân từ 8 cm đến dưới 15 cm

  816.000

  Đường kính thân từ 5 cm đến dưới 8 cm

  618.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 5 cm

  246.000

  Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm

  179.000

  Đường kính thân dưới 1 cm

  72.000

  4

  Nhãn trồng bằng cành chiết hoặc cây ghép

  cây

  Đường kính tán lá từ 5 m trở lên

  1.556.000

  Đường kính tán lá từ 4m đến dưới 5 m

  1.233.000

  Đường kính tán lá từ 3m đến dưới 4 m

  1.035.000

  Đường kính tán lá từ 2 m đến dưới 3 m

  639.000

  Đường kính tán lá từ 1m đến dưới 2m

  555.000

  Đường kính tán lá từ 0,5 đến dưới 1 m

  175.000

  Đường kính tán lá dưới 0,5 m

  82.000

  5

  Các loại hồng

  cây

  Đường kính thân từ 25 cm trở lên

  564.000

  Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 25 cm

  444.000

  Đường kính thân từ 9 cm đến dưới 15 cm

  228.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 9cm

  120.000

  Đường kính thân từ 0,5 cm đến dưới 2 cm

  24.000

  Đường kính thân dưới 0,5 cm

  12.000

  6

  Mít

  cây

  Đường kính thân từ 40 cm trở lên

  510.000

  Đường kính thân từ 30 cm đến dưới 40 cm

  340.000

  Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 30 cm

  255.000

  Đường kính thân từ 8 cm đến dưới 15 cm

  150.000

  Đường kính thân từ 2 đến dưới 8 cm

  45.000

  Đường kinh thân dưới 2 cm

  18.000

  7

  Xoài, muỗm

  cây

  Đường kính thân từ 25 cm trở lên

  480.000

  Đường kính thân từ 20 cm đến dưới 25 cm

  360.000

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  160.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưói 10 cm

  60.000

  Đường kính thân từ 2 cm trở xuống

  24.000

  8

  Các loại Cam, Quýt

  cây

  Đường đường kính tán lá 4 m trở lên

  590.000

  Đường kính tán lá từ 3 m đến dưới 4 m

  506.000

  Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 3 m

  460.000

  Đường kính tán lá từ 0,5 m đến dưới 1 m

  154.000

  Đường kính tán lá từ 0,5 m trở xuống

  97.000

  9

  Trẩu, Sở

  cây

  Đường kính thân từ 20 cm trở lên

  100.000

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  60.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 10 cm

  40.000

  Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm

  20.000

  Đường kính thân dưới 1 cm

  10.000

  10

  Bồ kết

  cây

  Đường kính thân từ 30 cm trở lên

  384.000

  Đường kính thân từ 15 cm đến dưới 30 cm

  240.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 15 cm

  96.000

  Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm

  25.000

  Đường kính thân dưới 1 cm

  10.000

  11

  Cà phê

  cây

  Đường kính thân trên 20 cm

  108.000

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  72.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 10 cm

  31.500

  Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm

  15.000

  Đường kính thân dưới 1 cm

  10.000

  12

  Dừa

  cây

  Đã có quả

  264.000

  Chưa có quả, chiều cao thân từ 2 m trở lên

  100.000

  Chưa có quả, chiều cao thân từ 1 đến dưới 2 m

  55.000

  Chiều cao thân dưới 1 m

  35.000

  13

  Cau, Báng,
  Móc, Đao

  cây

  Đã có quả

  180.000

  Chưa có quả, chiều cao thân từ 2 m trở lên

  75.000

  Chưa có quả, chiều cao thân dưới 2 m

  20.000

  14

  Cọ lợp nhà

  cây

  Từ 60 tháng tuổi trở lên

  60.000

  Từ 25 tháng tuổi đến 60 tháng tuổi

  40.000

  Từ dưới 25 tháng tuổi trở xuống

  20.000

  15

  Cây chè

   

   

   

  15.1

  Chè trồng bằng cành (quy trình 2,3 vạn cây)

  100 m2

  Mới trồng dưới 1 năm

  876.000

  Mới trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  1.098.400

  15.2

  Chè trồng bằng hạt (quy trình 2,3 vạn cây)

  100 m2

  Mới trồng dưới 1 năm

  609.000

  Mới trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  762.000

  Mới trồng từ 2 năm đến dưới 3 năm

  955.000

  15.3

  Chè bắt đầu kinh doanh

   

   

   

  a

  Tuổi chè dưới 10 tuổi

  100 m2

  Năng suất dưới 05 tấn

  875.000

  Năng suất từ 05 tấn đến dưới 10 tấn

  957.000

  Năng suất từ 10 tấn dưới 15 tấn

  1.087.000

  Năng suất từ 15 tấn trở lên

  1.203.000

  b

  Tuổi chè từ 10 tuổi đến 20 tuổi

  100 m2

  Năng suất dưới 05 tấn

  620.000

  Năng suất từ 05 tấn đến dưới 10 tấn

  702.000

  Năng suất từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

  830.000

  Năng suất từ 15 tấn đến dưới 20 tấn

  948.000

  Năng suất từ 20 tấn đến 25 tấn

  1.129.000

  Năng suất từ 25 tấn trở lên

  1.238.000

  c

  Tuổi chè trên 20 tuổi

  100 m2

  Năng suất dưới 05 tấn

  575.000

  Năng suất từ 05 tấn đến dưới 10 tấn

  678.000

  Năng suất từ 10 tấn dưới 15 tấn

  809.000

  Năng suất từ 15 tấn đến dưới 20 tấn

  924.000

  Năng suất từ 20 tấn trở lên

  1.205.000

  16

  Cây Thanh Long

  100 m2

  Mới trồng dưới 1 năm

  1.915.000

  Mới trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  2.580.000

  Giai đoạn kinh doanh

   

  Từ 3 năm đến dưới 5 năm

  1.977.000

  Từ 6 năm đến dưới 10 năm

  1.717.000

  Trên 10 năm

  1.382.000

  17

  Táo, Mơ, Mận, Đào,Lê

  cây

  Đường kính thân từ 20 cm trở lên

  364.000

  Đường kính thân từ trên10 cm đến dưới 20 cm

  217.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 10 cm

  98.000

  Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm

  24.000

  Đường kính thân dưới 1 cm

  12.000

  18

  Na, Lựu

  cây

  Đường kính thân từ 15 cm trở lên

  240.000

  Đường kính thân từ trên 10 cm đến dưới 15 cm

  160.000

  Đường kính thân từ trên 2 cm đến dưới 10 cm

  60.000

  Đường kính thân từ 1 đến dưới 2 cm

  20.000

  Đường kính thân dưới 1 cm

  10.000

  19

  Bưởi ta (bưởi chua, giống cũ)

  cây

  Đường kính tán lá từ 5 m trở lên

  280.000

  Đường kính tán lá từ 4 m đến dưới 5 m

  210.000

  Đường kính tán lá từ 2 m đến dưới 4 m

  119.000

  Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 2 m

  70.000

  Đường kính tán lá từ 0,5m đến dưới 1 m

  25.000

  Đường kính tán dưới 0,5 m

  12.000

  20

  Bưởi giống mới (bưởi diễn, bưởi đường, năm roi, da xanh…)

  cây

  Đường kính tán lá từ 5 m trở lên

  530.000

  Đường kính tán lá từ 4 m đến dưới 5 m

  480.000

  Đường kính tán lá từ 2 m đến dưới 4 m

  353.000

  Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 2 m

  300.000

  Đường kính tán lá từ 0,5m đến dưới 1 m

  197.000

  Đường kính tán dưới 0,5 m

  82.000

  21

  Phật thủ

  cây

  Đường kính tán lá từ 5 m trở lên

  500.000

  Đường kính tán lá từ 4 m đến dưới 5 m

  375.000

  Đường kính tán lá từ 2 m đến dưới 4 m

  250.000

  Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 2 m

  125.000

  Đường kính tán lá từ 0,5m đến dưới 1 m

  30.000

  Đường kính tán dưới 0,5 m

  15.000

  22

  Vối

  cây

  Đường kính thân từ 40 cm trở lên

  140.000

  Đường kính thân từ 20 cm đến dưới 40 cm

  105.000

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  63.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 10 cm

  20.000

  Đường kính thân dưới 2 cm

  10.000

  23

  ỔI

  Cây

  Đường kính thân từ 20 cm trở lên

  160.000

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  100.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 10 cm

  70.000

  Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm

  24.000

  Đường kính thân dưới 1 cm

  12.000

  24

  Dâu da, Thị, Doi

  cây

  Đường kính thân từ 20 cm

  160.000

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  100.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 10 cm

  60.000

  Đường kính thân từ 1 cm đến dưới 2 cm

  22.000

  Đường kính thân dưới 1 cm

  10.000

  25

  Các loại Chanh, Quất

  cây

  Đường kính tán lá từ 3 m trở lên

  170.000

  Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 3 m

  100.000

  Đường kính tán lá từ 0,5 đến dưới 1 m

  25.000

  Đường tán dưới 0,5 m

  13.000

  26

  Khế, Chay, Bứa, Vú sữa, Dọc, Tai chua, Trứng gà,

  cây

  Đường kính thân từ 20 cm trở lên

  120.000

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  80.000

  Đường kính thân từ 5 cm đến dưới 10 cm

  40.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 5 cm

  22.000

  Đường kinh thân dưới 2 cm

  10.000

  27

  Quất hồng bì

  cây

  Đường kính thân từ 20 cm trở lên

  180.000

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  150.000

  Đường kính thân từ 5 cm đến dưới 10 cm

  60.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 5 cm

  30.000

  Đường kinh thân dưới 2 cm

  15.000

  28

  Hoa hoè

  cây

  Đường kính tán lá từ 3 m trở lên

  75.000

  Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 3 m

  45.000

  Đường kính tán lá từ 0,5m đến dưới 1 m

  20.000

  Đường kính tán lá từ 0,5 m trở xuống

  10.000

  29

  Dâu ăn quả,
   Nhót, Chanh dây

  cây

  Đường kính tán lá từ 3m trở lên

  63.000

  Đường kính tán lá từ 1 m đến dưới 3 m

  42.000

  Đường kính tán lá từ 0,5m đến dưới 1 m

  25.000

  Đường kính tán lá từ 0,5 m trở xuống

  14.000

  30

  Trám đen, Trám trắng, Sấu trồng thu quả

  cây

  Đường kính thân từ 30 cm trở lên

  700.000

  Đường kính thân từ 20 cm đến dưới 30 cm

  560.000

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  420.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 10 cm

  220.000

  Đường kính thân dưới 2 cm

  42.000

  31

  Quế, sơn ta

  cây

  Cây trồng mới, đường kính thân (vị trí D 1,3 m) nhỏ hơn 2 cm

  10.000

  Cây dưới 04 năm tuổi, đường kính thân (vị trí D 1,3m) từ 2 cm đến dưới 8 cm

  50.000

  Cây 04 năm tuổi đến dưới 7 năm tuổi đường kính thân (vị trí D 1,3m) từ 8 cm đến dưới 10 cm

  156.000

  Cây từ 7 năm tuổi trở lên, đường kính thân (vị trí D 1,3m) từ 10 cm trở lên.

  325.000

  32

  Cây cảnh trồng dưới đất

  cây

  Đường kính thân từ 15 cm trở lên

  50.000

  Đường kính thân nhỏ hơn 15 cm

  20.000

  Ghi chú:

  Phương pháp xác định đơn giá bồi thường một số cây trồng chính như: Cây vải, cây nhãn, cây cam, cây chè…:

  - Tính khấu hao vườn cây: áp dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính

  - Mức khấu hao = (tổng trồng mới + chăm sóc)/số năm tính khấu hao

  - Giá trị vườn cây = tổng trồng mới - tổng khấu hao

  - Tính BQ suất đầu tư = Chi phí trồng mới + chi phí chăm sóc

  - Lợi nhuận = Tổng sản giá trị sản phẩm thu được - chi phí đầu tư/năm

  - Mức bồi thường = lợi nhuận + giá trị còn lại của vườn cây.

  2. Đơn giá cây trồng hàng năm

  STT

  Loại cây

  Đơn vị tính

  Chỉ tiêu và quy cách xác định

  Đơn giá (đồng)

  A

  B

  C

  D

   

  1

  Khoai sọ

  khóm

  Trồng dưới 8 tháng (chưa thu hoạch)

  12.000

  2

  Dứa ta

  m2

  Đã có quả

  12.000

  Chưa cho thu hoạch quả vụ nào

  3.000

  3

  Mía (Khoảng cách hàng từ 1,2 m đến 1,5 m) vụ 1

  m2

  Trồng từ 10 tháng trở lên (hỗ trợ công thu hoạch)

  700

  Trồng dưới 10 tháng

  3.400

  Vụ 2

  m2

  Trồng từ 10 tháng trở lên (hỗ trợ công thu hoạch)

  700

  Trồng dưới 10 tháng

  3.000

  Vụ 3

  m2

  Trồng từ 10 tháng trở lên (hỗ trợ công thu hoạch)

  700

  Trồng dưới 10 tháng

  2.700

  4

  Chuối

  cây

  Đã có buồng, quả già (tự thu hoạch)

   

  Đã có buồng, quả non

  30.000

  Chưa có buồng, cây cao từ 1 m trở lên

  21.000

  Cây trồng dưới 1 m

  7.000

  5

  Sắn dây,

  khóm

  Trồng trên 10 tháng

  60.000

  Trồng dưới 10 tháng

  42.000

  Củ Mỡ, củ Mài

  khóm

  Trồng trên 10 tháng

  5.000

  Trồng dưới 10 tháng

  30.000

  6

  Các loại rau ăn lá

  m2

  Các loại rau ăn lá thu hái lứa (Rau muống, mồng tơi, rau đay, rau dền...) đang cho thu hoạch

  6.300

  7

  Các loại Rau, Đậu (thu quả tươi), Dưa chuột

  m2

  Chưa được thu hoạch

  10.000

  8

  Bầu, Bí, Mướp
  Su su có giàn

  khóm

  Đang cho thu hoạch quả

  24.000

  Chưa cho thu hoạch quả (đã có hoa)

  20.000

  Mỗi dây có từ 5 lá thật đến trước khi có hoa

  4.000

  Cây dưới 5 lá thật

  1.500

  9

  Bầu, Bí, Mướp,
  Su su không có giàn

  khóm

  Đang cho thu hoạch quả

  24.000

  Chưa cho thu hoạch quả (đã có hoa)

  16.800

  Mỗi dây có từ 5 lá thật đến trước khi có hoa

  4.000

  Cây dưới 5 lá thật

  1.500

  10

  Gấc (có giàn, diện tích giàn cho mỗi khóm không quá 25m2)

  khóm

  Đang cho thu hoạch quả

  100.000

  Gấc mới trồng chưa cho thu hoạch quả (đã có hoa)

  135.000

  Mỗi dây có từ 5 lá thật đến trước khi có hoa

  42.000

  Cây dưới 5 lá thật

  20.000

  11

  Gấc không có giàn

  khóm

  Đang cho thu hoạch quả

  60.000

  Gấc mới trồng chưa cho thu hoạch quả (đã có hoa)

  60.000

  Mỗi dây có từ 5 lá thật đến trước khi có hoa

  15.000

  Cây dưới 5 lá thật

  7.000

  12

  Cây trầu không

  khóm

  Diện tích giàn từ 2 m2 trở lên

  32.500

  Diện tích giàn nhỏ hơn 2 m2

  19.500

  13

  Đậu tương, lạc, Vừng, các loại Đậu thu hạt

  m2

  Lạc, vừng, đậu xanh, đậu đen các loại .....

  2.500

  14

  Khoai lang

  m2

   

  1.800

  16

  Mạ

  m2

   

  20.000

  16

  Lúa nước

  m2

  Chưa đến kỳ thu hoạch

  4.400

  17

  Ngô

  m2

  Chưa đến kỳ thu hoạch

  3.200

  18

  Đu đủ

  cây

  Đã có quả, đường kính thân từ 15 cm trở lên

  75.000

  Đã có quả, đường kính thân từ 8 cm đến 15 cm

  125.000

  Đường kính thân từ 2 cm đến dưới 8 cm

  30.000

  Đường kính thân từ 0,5 đến dưới 2 cm

  16.000

  Đường kính thân dưới 0,5 cm

  2.000

  19

  Sắn củ

  m2

  Hỗ trợ công thu hoạch

  300

  Chưa được thu hoạch (dưới 10 tháng)

  2.200

  20

  Tre bát độ

  Khóm

  Đã được thu hoạch (trên 2 năm)

  24.000

  Chưa thu hoạch

  60.000

  Trồng mới

  25.000

  21

  Cỏ voi, cỏ Ghi nê

  m2

  Trồng từ 61 ngày trở lên

  4.000

  Trồng 60 ngày trở xuống

  3.500

  22

  Gừng, Giềng, Nghệ, Lá dong

  m2

   

  7.000

  23

  Các loại hoa Hồng
   (mật độ từ 5-7 khóm/m2)

  m2

  Đã có hoa

  18.000

  Chưa có hoa

  16.200

  24

  Các loại hoa Cúc
  (mật độ 20 khóm/m2)

  m2

  Đã có hoa

  16.000

  Chưa có hoa

  14.400

  25

  Các loại hoa khác
   (mật độ từ 10-13 khóm/m2)

  m2

  Đã có hoa

  9.600

  Chưa có hoa

  8.600

  3. Đơn giá cây lâm nghiệp

  Số TT

  Loại cây

  Đơn vị tính

  Chỉ tiêu và quy cách xác định

  Đơn giá (đồng)

   

  1

  Vầu, diễn, hóp, nứa ngộ

  Cây

  Đường kính thân từ 8 cm trở lên

  4.500

   

  Cây còn non đã có lá (vầu)

  12.000

   

  Bụi

  Mới trồng

  24.700

   

  2

  Tre mai, luồng

  Cây

  Đường kính thân từ 8 cm trở lên

  9.000

   

  Cây còn non đã có lá

  12.000

   

  Bụi

  Mới trồng

  24.700

   

  3

  Lộc ngộc, Bương, tre gai

  Cây

  Đường kính thân từ 8 cm trở lên

  9.000

   

  Cây còn non đã có lá

  12.000

   

  Bụi

  Mới trồng

  24.700

   

  4

  Nứa

  Cây

  Đường kính thân từ 8 cm trở lên

  1.600

   

  Cây

  Cây còn non đã có lá

  5.000

   

  Bụi

  Mới trồng

  24.700

   

  5

  Cây lấy gỗ từ nhóm IV đến nhóm VIII (Keo các loại, Bồ đề, Mỡ, Xoan…..)

  Cây

  Trồng mới (dưới 1 năm)

  12.000

   

  Đường kính thân dưới 5 cm (trồng và chăm sóc từ 1 đến 2 năm)

  15.600

   

  Đường kính thân dưới 5 cm (lớn hơn 3 năm)

  15.800

   

  Đường kính thân từ 5 cm đến dưới 10 cm

  6.000

   

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  25.400

   

  Đường kính thân từ 20 cm đến dưới 30 cm

  61.400

   

  Đường kính thân từ 30 cm đến dưới 40 cm

  81.300

   

  Đường kính thân từ 40 cm đến dưới 50 cm

  110.600

   

  Đường kính thân từ 50 cm đến dưới 60 cm

  144.500

   

  Đường kính thân từ 60 cm đến dưới 70 cm

  183.000

   

  Đường kính thân từ 70 cm đến dưới 100 cm

  225.800

   

  Đường kính thân trên 100 cm

  245.400

   

  6

  Cây lấy gỗ từ nhóm I đến nhóm III (Lát hoa, Sưa, Đinh, Lim….)

  Cây

  Trồng mới (dưới 1 năm)

  13.200

   

  Đường kính thân dưới 5 cm (trồng và chăm sóc từ 1 đến 2 năm)

  16.400

   

  Đường kính thân dưới 5 cm (lớn hơn 2 năm)

  17.700

   

  Đường kính thân từ 5 cm đến dưới 10 cm

  18.700

   

  Đường kính thân từ 10 cm đến dưới 20 cm

  25.400

   

  Đường kính thân từ 20 cm đến dưới 30 cm

  61.400

   

  Đường kính thân từ 30 cm đến dưới 40 cm

  110.600

   

  Đường kính thân từ 40 cm đến dưới 50 cm

  183.000

   

  Đường kính thân từ 50 cm đến dưới 60 cm

  273.200

   

  Đường kính thân từ 60 cm đến dưới 70 cm

  325.000

   

  Đường kính thân từ 70 cm đến dưới 100 cm

  442.600

   

  Đường kính thân trên 100 cm

  508.000

   

  7

  Cây mây

  cụm, (khóm)

  Mới trồng đến dưới 1 năm (có 3 cây/ cụm (khóm)/7,3 m2);

  27.800

   

  Dưới 2 năm (có 3 cây/cụm (khóm) /7,3 m2);

  39.000

   

  Dưới 3 năm (có 3 cây/cụm (khóm)/ 7,3 m2);

  49.500

   

  Dưới 4 năm (có từ 4 cây/khóm trở lên)

  53.900

   

  Dưới 5 năm (có từ 4 cây/khóm trở lên)

  56.000

   

  Từ 5 năm trở lên (đã cho thu hoạch; hỗ trợ công chặt)

  168.600

   

  8

  Vườn cây cung cấp hom sản xuất giống cây lâm nghiệp

  Cây

  Mới trồng đến dưới 5 tháng tuổi

  7.000

   

  Từ 5 tháng tuổi đến dưới 12 tháng tuổi

  10.800

   

  Từ 12 tháng tuổi trở lên

  11.100

   

  9

  Cây Dược liêu (Đinh lăng, xạ đen, ba Kích…)

  Cây

  Mới trồng < 3 năm hỗ trợ di chuyển

  1.600

   

   

  Lớn hơn 3 năm đã cho thu hoạch hỗ trợ công thu hoạch hoặc di chuyển bằng 0,001 công/cây

  9.700

   

   

  * Ghi chú:

  - Đối với những cây không có trong bảng giá thì chủ đầu tư xác định giá tương đương với nhóm gỗ theo Quyết định số 2198/CN ngày 26/11/1997 của Bộ Nông nghiệp và PTNT giá tương đương với các loài cây trong bảng.

  - Khi chặt hạ cây bị ảnh hưởng đến đường dây thông tin, đường dây điện thì được điều chỉnh bằng bảng giá trên nhân với hệ số K=2.

  - Đối với diện tích rừng trồng bồi thường theo suất đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt theo từng năm (công trồng, chăm sóc, bảo vệ…).

  - Đối với rừng được Nhà nước giao khoanh nuôi tái sinh tùy theo từng vùng được hỗ trợ 200.000 đến 500.000 đồng/ha/năm, theo số năm và diện tích của hộ gia đình đã bảo vệ (theo sổ lâm bạ hoặc sổ đỏ…).

  - Đối với các loại Tre, Trúc, Vầu, Mai, Diễn, Hóp, Lộc ngộc, Bương … không tính bồi thường đối với những cây bị cụt ngọn, sâu bệnh.

  - Nếu cây gỗ có 2 chạc mà vị trí đo 1,3 m thì tính 1 chạc từ mặt đất trở lên (ngang ngực); trong trường hợp cây 2 chạc mà vị trí đường kính từ mặt đất dưới 1,3 m thì đo tính cả 2 chạc

  4. Đơn giá bồi thường mặt nước có nuôi thủy sản

  4.1. Đơn giá bồi thường mặt nước có nuôi thuỷ sản (nuôi từ cá hương lên cá giống)

  TT

  Loài cá ươm nuôi

  Sản lượng thu hoạch (con/ha)

  Mức bồi thường

  Thời gian nuôi từ 1 – 3 tháng

  Thời gian nuôi từ 3 – 6 tháng

  Đơn giá (đ/ha)

  Đơn giá (đ/ha)

  1

  Cá Trắm cỏ

  204.000

  17.470.560

  11.281.200

  2

  Cá Mè

  204.000

  14.308.851

  9.176.025

  3

  Cá Trôi

  105.000

  8.694.300

  5.250.600

  4

  Cá Rô phi

  84.000

  12.821.643

  8.874.022

  5

  Cá Chép

  45.000

  9.067.757

  6.105.625

  4.2. Đơn giá bồi thường mặt nước có nuôi thuỷ sản thương phẩm (cá thịt)

  STT

  Loài hình nuôi

  Mật độ (con/m2)

  Mức bồi thường

  Thời gian nuôi từ 1 - 3 tháng

  Thời gian nuôi từ 3 - 6 tháng

  Đơn giá (đ/ha)

  Đơn giá (đ/ha)

  I

  Mức nước ao từ 1,2 m trở lên

   

   

  1

  Ghép Trắm cỏ là chính

  2,5

  60.234.500

  40.331.500

  2

  Ghép Rô phi là chính

  3

  48.727.500

  32.355.000

  3

  Ghép Chép VI là chính (chép lai 3 mầu)

  3

  53.377.500

  35.580.000

  4

  Tôm càng xanh

  10

  28.630.000

  19.520.000

  5

  Ba ba

  2

  617.922.000

  427.844.000

  6

  Ếch

  60

  906.300.000

  591.600.000

  II

  Mức nước ao nhỏ hơn 1,2 m

   

   

  1

  Ghép Trắm cỏ là chính

  1,5

  36.304.500

  24.301.500

  2

  Ghép Rô phi là chính

  1,8

  28.777.500

  18.495.000

  3

  Ghép Chép VI là chính (chép lai 3 mầu)

  1,8

  32.197.500

  20.430.000

  4.3- Đơn giá hỗ trợ di chuyển cá bố mẹ

  STT

  Loài cá

  Mật độ nuôi vỗ (kg/100m2)

  Đơn giá (đ/ha)

  1

  Cá Trắm

  20

  3.950.200

  2

  Cá Mè

  10

  3.842.200

  3

  Cá Trôi

  15

  3.968.200

  4

  Cá Chép

  10

  3.860.200

  5

  Cá Rô phi

  50

  4.508.200

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 30/06/2014 Hiệu lực: 13/08/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13
  Ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 03/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  10
  Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  Ban hành: 31/10/2011 Hiệu lực: 10/11/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  11
  Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  Ban hành: 06/11/2012 Hiệu lực: 16/11/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  12
  Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  Ban hành: 18/12/2014 Hiệu lực: 28/12/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất tỉnh Tuyên Quang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
  Số hiệu:05/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/04/2017
  Hiệu lực:02/05/2017
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Đình Quang
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực (3)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X