hieuluat

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác tỉnh Vĩnh Long

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 06/2013/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Anh Vũ
  Ngày ban hành: 13/08/2013 Hết hiệu lực: 22/08/2019
  Áp dụng: 23/08/2013 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
 • UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH VĨNH LONG
  --------

  Số: 06/2013/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Vĩnh Long, ngày 13 tháng 8 năm 2013

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

  ------------

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

  Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Nhà ở, ngày 29/11/2005;

  Căn cứ Luật Giá, ngày 20/6/2012;

  Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

  Điều 2. Bảng giá được áp dụng trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất có tài sản gắn liền với đất, xác định các mức thuế có liên quan đến nhà ở, xác định giá trị nhà ở để chứng nhận vốn thành lập doanh nghiệp, giải quyết các quan hệ dân sự về nhà ở đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

  Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này thống nhất trong toàn tỉnh.

  Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

  Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND, ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Phan Anh Vũ

   

  BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

  A. BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở:

  TT

  LOẠI NHÀ VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN

  Đơn giá (đ/m2)

  I

  NHÀ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT GỖ TẠM

   

  1

  Nền đất, vách lá, mái lá

  397.000

  2

  Nền láng vữa ximăng, vách lá, mái lá

  581.000

  3

  Nền gạch tàu, vách lá, mái lá

  514.000

  4

  Nền đất, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  516.000

  5

  Nền xi măng, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  755.000

  6

  Nền gạch tàu, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  668.000

  7

  Nền gạch bông, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  755.000

  8

  Nền gạch men, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  786.000

  II

  NHÀ LIÊN KẾ KHUNG CỘT GỖ TẠM

   

  1

  Nền đất, mái lá, vách lá

  374.000

  2

  Nền láng xi măng, mái lá, vách lá

  546.000

  3

  Nền lát gạch tàu, mái lá, vách lá

  484.000

  4

  Nền đất, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  486.000

  5

  Nền xi măng, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  709.000

  6

  Nền gạch tàu, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  629.000

  7

  Nền gạch bông, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  710.000

  8

  Nền gạch men, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  731.000

  III

  NHÀ LIÊN KẾ KHUNG CỘT GỖ, HOẶC CỘT BTCT CHÔN CHÂN, HOẶC NHÀ TIỀN CHẾ, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  1.000.800

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  857.000

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  1.038.000

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  895.000

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  936.000

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  792.000

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  974.000

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  830.000

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  884.000

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  740.000

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  922.000

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  779.000

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  1.030.000

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  882.000

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  1.076.000

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  928.000

  IV

  NHÀ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT GỖ, HOẶC CỘT BTCT CHÔN CHÂN, HOẶC NHÀ TIỀN CHẾ, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  1.068.000

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  924.000

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  1.108.000

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  964.000

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  1.032.000

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  888.000

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  1.060.000

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  916.000

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  935.000

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  791.000

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  974.000

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  830.000

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  1.108.000

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  959.000

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  1.148.000

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  1.000.000

  V

  NHÀ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BTCT KHÔNG MÓNG, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  2.239.000

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  2.095.000

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  2.306.000

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  2.164.000

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  2.105.000

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  1.962.000

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  2.185.000

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  2.042.000

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  1.770.000

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  1.626.000

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  1.981.000

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  1.837.000

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  2.323.000

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  2.180.000

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  2.390.000

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  2.248.000

  VI

  NHÀ LIÊN KẾ KHUNG CỘT BTCT KHÔNG MÓNG, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  2.105.000

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  1.970.000

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  2.168.000

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  2.033.000

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  1.979.000

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  1.844.000

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  2.054.000

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  1.920.000

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  1.663.000

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  1.529.000

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  1.862.000

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  1.727.000

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  2.184.000

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  2.050.000

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  2.248.000

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  2.112.000

  VII

  NHÀ LIÊN KẾ, KHUNG CỘT GẠCH, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  1.702.000

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  1.558.000

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  1.766.000

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  1.624.000

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  1.492.000

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  1.349.000

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  1.560.000

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  1.417.000

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  1.405.000

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  1.262.000

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  1.466.000

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  1.324.000

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  1.786.000

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  1.643.000

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  1.850.000

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  1.708.000

  VIII

  NHÀ ĐỘC LẬP, KHUNG CỘT GẠCH, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  1.972.000

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  1.828.000

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  2.044.000

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  1.901.000

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  1.706.000

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  1.562.000

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  1.780.000

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  1.636.000

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  1.603.000

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  1.460.000

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  1.676.000

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  1.534.000

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  2.056.000

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  1.912.000

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  2.129.000

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  1.985.000

  IX

  NHÀ TRỆT LIÊN KẾ KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần

  2.730.000

  2

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần.

  2.586.000

  3

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần.

  2.819.000

  4

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần.

  2.675.000

  5

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, có trần.

  2.575.000

  6

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, không trần.

  2.431.000

  7

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, có trần.

  2.664.000

  8

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, không trần.

  2.520.000

  9

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, có trần.

  2.459.000

  10

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, không trần.

  2.315.000

  11

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, có trần.

  2.543.000

  12

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, không trần.

  2.399.000

  13

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần.

  2.814.000

  14

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần.

  2.670.000

  15

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần.

  2.903.000

  16

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần.

  2.759.000

  X

  NHÀ TRỆT ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần.

  3.122.000

  2

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần.

  2.978.000

  3

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần.

  3.216.000

  4

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần.

  3.072.000

  5

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, có trần.

  2.935.000

  6

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, không trần.

  2.791.000

  7

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, có trần.

  3.047.000

  8

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, không trần.

  2.906.000

  9

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, có trần.

  2.611.000

  10

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, không trần.

  2.467.000

  11

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, có trần.

  2.705.000

  12

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, không trần.

  2.562.000

  13

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần.

  3.206.000

  14

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần.

  3.062.000

  15

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần.

  3.300.000

  16

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần.

  3.156.000

  XI

  NHÀ TRỆT MÁI BẰNG HOẶC NHÀ LẦU CÓ SỐ TẦNG KHÔNG LỚN HƠN 3 LIÊN KẾ KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần.

  3.361.000

  2

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần.

  3.183.000

  3

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần.

  3.405.000

  4

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần.

  3.234.000

  5

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái bằng BTCT.

  4.286.000

  6

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, có trần.

  3.398.000

  7

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, không trần.

  3.169.000

  8

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, có trần.

  3.391.000

  9

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, không trần.

  3.154.000

  10

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái bằng BTCT.

  4.273.000

  11

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, có trần.

  3.291.000

  12

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, không trần.

  3.126.000

  13

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, có trần.

  3.335.000

  14

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, không trần.

  3.169.000

  15

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái bằng BTCT.

  4.216.000

  16

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần.

  3.453.000

  17

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần.

  3.000.000

  18

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần.

  3.496.000

  19

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần.

  3.323.000

  20

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái bằng BTCT.

  4.378.000

  21

  Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái tole, có trần.

  3.679.000

  22

  Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái ngói, có trần.

  3.723.000

  23

  Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái bằng BTCT.

  4.604.000

  XII

  NHÀ TRỆT MÁI BẰNG HOẶC NHÀ LẦU CÓ SỐ TẦNG KHÔNG LỚN HƠN 3 ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần.

  4.228.000

  2

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần.

  4.015.000

  3

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần.

  4.296.000

  4

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần.

  4.081.000

  5

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái bằng BTCT.

  4.820.000

  6

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, có trần.

  4.214.000

  7

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái tole, không trần.

  4.004.000

  8

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, có trần.

  4.283.000

  9

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái ngói, không trần.

  4.068.000

  10

  Móng cột BTCT, nền láng XM, mái bằng BTCT.

  4.805.000

  11

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, có trần.

  4.156.000

  12

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái tole, không trần.

  3.949.000

  13

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, có trần.

  4.225.000

  14

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái ngói, không trần.

  4.015.000

  15

  Móng cột BTCT, nền gạch tàu, mái bằng BTCT.

  4.749.000

  16

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần.

  4.319.000

  17

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần.

  4.103.000

  18

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần.

  4.388.000

  19

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần.

  4.168.000

  20

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái bằng BTCT.

  4.911.000

  21

  Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái tole, có trần.

  4.545.000

  22

  Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái ngói, có trần.

  4.614.000

  23

  Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái bằng BTCT.

  5.137.000

  XIII

  NHÀ LẦU CÓ SỐ TẦNG TỪ 4-8, NHÀ BIỆT THỰ ĐỘC LẬP KHUNG CỘT BTCT, TƯỜNG XÂY GẠCH

   

  1

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, có trần.

  4.768.000

  2

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái tole, không trần.

  4.613.000

  3

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, có trần.

  5.435.000

  4

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái ngói, không trần.

  5.198.000

  5

  Móng cột BTCT, nền gạch bông, mái bằng BTCT.

  5.484.000

  6

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, có trần.

  4.859.000

  7

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái tole, không trần.

  4.704.000

  8

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, có trần.

  5.296.000

  9

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái ngói, không trần.

  5.164.000

  10

  Móng cột BTCT, nền gạch men, mái bằng BTCT.

  5.540.000

  11

  Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái tole, có trần.

  5.086.000

  12

  Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái ngói, có trần.

  5.523.000

  13

  Móng cột BTCT, nền gạch granite, mái bằng BTCT.

  5.766.000

  XIV

  NHÀ SÀN ĐỘC LẬP KHUNG CỘT GỖ (01 tầng)

   

  1

  Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách lá, mái lá

  618.000

  2

  Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách lá, mái tole

  737.000

  3

  Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách tole (hoặc ván), mái lá

  822.000

  4

  Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách tole (hoặc ván), mái tole

  941.000

  5

  Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, vách tole (hoặc ván), mái lá

  1.126.000

  6

  Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, vách tole (hoặc ván), mái tole

  1.244.000

  7

  Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, tường xây gạch, mái lá

  1.376.000

  8

  Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, tường xây gạch, mái tole

  1.495.000

  9

  Trụ đà BTCT, sàn lót đan XM, vách tole (hoặc ván), mái lá

  1.349.000

  10

  Trụ đà BTCT, sàn lót đan XM, vách tole (hoặc ván), mái tole

  1.468.000

  XV

  NHÀ SÀN ĐỘC LẬP MÓNG KHUNG CỘT SÀN BTCT (01 tầng)

   

  1

  Nền gạch bông, tường xây gạch, mái tole, có trần.

  3.497.000

  2

  Nền gạch bông, tường xây gạch, mái tole, không trần.

  3.336.000

  3

  Nền láng XM, tường xây gạch, mái tole, có trần.

  3.287.000

  4

  Nền láng XM, tường xây gạch, mái tole, không trần.

  3.126.000

  5

  Nền gạch men, tường xây gạch, mái tole, có trần.

  3.591.000

  6

  Nền gạch men, tường xây gạch, mái tole, không trần.

  3.430.000

  7

  Nền gạch men, tường xây gạch, mái ngói, có trần.

  3.696.000

  8

  Nền gạch men, tường xây gạch, mái ngói, không trần.

  3.535.000

  Ghi chú: Bê tông cốt thép (BTCT); xi măng (XM).

  B. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC KHÁC:

  TT

  QUY CÁCH VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN

  Đơn giá

  1

  Đối với nhà có sàn lầu lót ván trên đà gỗ (hoặc thép hộp hoặc bê tông cốt thép) thì: Được áp dụng đơn giá chuẩn của tầng dưới liền kề nhân với hệ số giảm là 0,80 

  2

  Sàn gác lửng: Sàn, đà gỗ (hoặc thép hộp) lót ván (gỗ N4) có chiều cao thông thuỷ cạnh thấp nhất tính từ sàn đến trần hoặc mái £1,5m

  (Đồng/m2)

  530.400

  3

  Nhà vệ sinh độc lập: Đơn giá tính theo kết cấu của phần đơn giá nhà ở xây dựng mới + giá trị hầm tự hoại

  4

  Bể tự hoại:

  (Đồng/m3)

   

  - Xây tô tường 100

  2.106.000

   

  - Xây tô tường 200

  2.386.800

  5

  Rãnh thoát nước, nắp đan BTCT:

  (Đồng/m)

   

   - Thành rãnh xây gạch thẻ D200

  618.000

   

   - Thành rãnh xây gạch thẻ D100

  351.600

   

   - Thành rãnh bê tông

  596.400

  6

  Đơn giá sàn trên mặt nước:

  (Đồng/m2)

   

  - Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ tạp)

  220.800

   

  - Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ nhóm 4)

  424.800

   

  - Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván (gỗ nhóm 4)

  728.400

   

  - Trụ BTCT, đà BTCT, sàn lót đan ximăng

  951.600

   

  - Trụ, đà và mặt sàn bằng BTCT

  1.309.200

  7

  Hàng rào các loại:

  (Đồng/m2)

   

  - Móng, trụ, đà BTCT, tường gạch D100 (hoặc có gắn lam, ô hoa trang trí…)

  652.800

   

  - Móng, trụ, đà BTCT, tường gạch D200 (hoặc có gắn lam, ô hoa trang trí…)

  684.000

   

  - Móng, trụ đà BTCT, tường gạch D£ 200 + rào khung lưới kẽm B40

  632.400

   

  - Móng, trụ đà BTCT, tường gạch D£ 200 + rào song sắt

  662.400

   

  - Móng, trụ đà bằng BTCT, rào song sắt.

  540.000

   

  - Trụ, đà BTCT, tường xây gạch

  477.600

   

  - Trụ gạch hoặc trụ BTCT hoặc trụ đá + rào kẽm gai

  280.800

   

  - Trụ gạch hoặc trụ BTCT hoặc trụ đá + rào lưới B40

  322.800

   

  - Các loại rào khác bằng gỗ (không kiên cố) tính bằng công tháo dỡ di dời, theo đơn giá ngày công thực tế tại thời điểm đền bù.

  8

  Chuồng trại chăn nuôi gia súc:

  (Đồng/m2)

   

  a) Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp tole

   

   

   - Nền lót gạch tàu

  765.600

   

   - Nền láng ximăng

  812.400

   

  b) Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp lá

   

   

   - Nền lót gạch tàu

  553.200

   

   - Nền láng ximăng

  598.800

   

  c) Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp tole

   

   

   - Nền lót gạch tàu

  381.600

   

   - Nền láng ximăng

  426.000

   

  d) Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp lá

   

   

   - Nền lót gạch tàu

  300.000

   

   - Nền láng ximăng

  345.600

   

  đ) Cột gỗ, rào chắn bằng lá, mái lợp lá

   

   

   - Nền lót gạch tàu

  258.000

   

   - Nền láng ximăng

  304.800

  9

  Sân phơi:

  (Đồng/m2)

   

  - Lót gạch tàu, đal ximăng

  93.600

   

  - Láng ximăng (có lót BT đá 40x60)

  145.200

   

  - Lót gạch bông

  157.200

   

  - Lót gạch men

  242.400

   

  - Tưới nhựa

  345.600

   

  - Bêtông nhựa nóng

  577.200

  10

  Bờ kè và tường chắn:

  (Đồng/m2)

   

  a) Trụ, đà bằng BTCT, mặt kè xây gạch

   

   

   - Tường 100

  750.000

   

   - Tường 200

  1.050.000

   

   - Ghép đal BTCT

  865.200

   

  b) Kè xây đá hộc

  415.200

   

  c) Kè đổ BTCT dầy 100

  865.200

   

  d) Tường chắn BTCT

  465.600

   

  đ) Tường chắn, cọc gỗ (cừ) các loại vật liệu tạm khác đóng chắn trước và sau nhà

  168.000

  11

  Hồ chứa nước xây tô trên mặt đất, đà kiềng, đà giằng và mặt đáy hồ bằng BTCT:

  (Đồng/m3)

   

  - Xây tô tường 100

  1.920.000

   

  - Xây tô tường 200

  2.040.000

  12

  Hầm, hồ xây âm dưới đất:

  (Đồng/m3)

   

  - Xây tô tường 100

  1.620.000

   

  - Xây tô tường 200

  1.800.000

  13

  Giếng nước sạch các loại:

  (Đồng/m)

   

  - Giếng đào thủ công, ống BTCT 800

  554.400

   

  - Giếng đào thủ công, ống BTCT 1000

  692.400

   

  - Giếng đóng máy, ống thép 49

  97.200

   

  - Giếng đóng máy, ống nhựa 49

  50.400

  14

  Các loại kết cấu không nằm trong các danh mục đã nêu trên, được quy về khối lượng thực tế để tính đơn giá như sau:

   

   - Khối bê tông không cốt thép M200 (đơn vị tính đồng/m3)

  2.085.872

   

   - Khối BTCT mác 200 (đơn vị tính đồng/m3)

  4.226.701

   

   - Khối xây tô gạch thẻ (đơn vị tính đồng/m3)

  2.421.392

   

   - Khối xây tô gạch ống (đơn vị tính đồng/m3)

  1.677.956 

   

   - Khối xây đá hộc (đơn vị tính đồng/m3)

  1.846.000

   

   - Tường xây tô gạch ống dày 100 (đơn vị tính đồng/m2)

  267.225

   

   - Quét vôi 3 nước (đơn vị tính đồng/m2)

  10.966

   

   - Ốp gạch men (đơn vị tính đồng/m2)

  304.635

   

   - Sơn 3 nước có bả matít (đơn vị tính đồng/m2)

  99.503

   

   - Sơn 3 nước không bả ma tít (đơn vị tính đồng/m2)

  36.155

  15

  Chi phí sửa chữa phần cắt xén:

   

   

  - Nhà tường (đơn vị tính đ/m2)

  421.200

   

  - Các loại nhà còn lại (đơn vị tính đ/m2)

  211.200

   

  (Diện tích hỗ trợ là diện tích phủ bì phần mặt đứng bị cắt xén)

  * Phụ chú:

  1. Hệ số giảm đối với nhà có quy cách không nằm trong khung giá chuẩn đối với nhà tạm, nhà trệt:

  Quy cách - kết cấu

  Hệ số

  - Vách tường (vách chuẩn)

  - Vách tole

  - Vách ván

  - Vách lá

  - Không có vách

  - Mái lợp lá

  - Nền đất

  1,0

  0,9

  0,8

  0,7

  0,6

  0,8

  0,8

  2. Đơn vị tính m2 đối với phần xây dựng mới nhà ở (phần A) nêu trên: Nhà trệt (nhà 01 tầng) là 1m2 xây dựng; nhà có số tầng lớn hơn một là 1m2 sử dụng. Cách tính diện tích xây dựng hay diện tích sử dụng nhà theo quy định của Bộ Xây dựng.

  3. Vách của các nhà nêu trên được xác định là vách tường xây tô hoàn chỉnh dày 100mm, sơn 3 nước có bả ma tít (trừ nhóm I, II là nhóm nhà khung cột gỗ tạm).

  4. Nhà liên kế được nêu trên là loại nhà ở, gồm các căn hộ xây dựng liền kề nhau, cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực đô thị và có chung vách.

  5. Đơn giá nhà tính trên m2 xây dựng đã bao gồm các bộ phận thuộc cấu tạo của căn nhà như: Vách ngăn, sê nô, ô văng, kệ tủ, đan bếp,….và phần ốp gạch men cao 1,5m của khu bếp, khu vệ sinh (đối với khu bếp và vệ sinh không ốp gạch vẫn được tính nguyên giá không nhân hệ số giảm).

  6. Trong trường hợp thực tế vách nhà có thay đổi hay các cấu tạo khác có thay đổi nhưng về cơ bản vẫn nằm trong danh mục đơn giá chuẩn thì tùy mức độ thay đổi mà xác định hệ số tăng hoặc giảm vào đơn giá 1m2 của bảng giá quy định trên cho phù hợp với thực tế.

  7. Những trường hợp không đúng với cấu tạo chuẩn trong bảng giá này có thể dùng phương pháp nội suy hoặc lập dự toán chi tiết để xác định giá trị công trình cho phù hợp thực tế./.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới