hieuluat

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Bảng giá đất điều chỉnh tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:06/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Bốn
  Ngày ban hành:07/03/2017Hết hiệu lực:19/05/2020
  Áp dụng:20/03/2017Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐẮK NÔNG

  -------

  Số: 06/2017/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đắk Nông, ngày 07 tháng 3 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH CỦA MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG, TUYẾN ĐƯỜNG, MỘT SỐ VỊ TRÍ ĐẤT TRONG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2015 – 2019

  ---------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất;

  Căn cứ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 -2019;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành bảng giá đất điều chỉnh của một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2019.

  Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019; Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2019;

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2017 và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Bộ Tài chính;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
  - Toà án nhân dân tỉnh;
  - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
  - Cục Thuế t
  nh;
  - Kho bạc Nhà nước Đắk Nông;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;
  - Báo Đắk Nông;
  - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
  - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
  - UBND các huyện, thị xã (sao gửi UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc);
  - Các PCVP UBND tỉnh;
  -
  Lưu: VT, NN (Th). 33

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Nguyễn Bốn

   

  PHỤ LỤC A

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 06/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân tnh Đắk Nông)

   

  I. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA

  1. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  STT

  NỘI DUNG

  Tên đưng

  Đoạn đường

  Giá đất 2015-2019

  Giá đất điều chỉnh

  Từ

  Đến

  I.1

  Xã Quảng Thành

  -

   

  1

  Quốc lộ 14

  Ranh giới huyện Đắk Song

  Hết cây xăng dầu Quang Phước

  430

  540

  Hết cây xăng dầu Quang Phước

  Đầu đường dôi (đường Nguyễn Tất Thành)

  700

  Giữ nguyên

  Đầu đường đôi (đường Nguyễn Tất Thành)

  Giáp ranh giới phường Nghĩa Thành

  1.000

  Giữ nguyên

  2

  Đường liên thôn

  Giáp phường Nghĩa Phú (khu nhà ở CA tỉnh)

  Ngã 3 Trảng Tiến

  200

  270

  Giáp phường Nghĩa Phú (M đá)

  Ngã 3 Trảng Tiến

  200

  270

  Quốc lộ 14

  Thủy điện Việt Nguyên (Đắk Nông 1)

  200

  270

  Đường vào khu hành chính xã (UBND xã giáp quốc lộ 14)

  230

  360

  Đường vành đai Quảng Thành (giáp phường Nghĩa Phú)

  Giáp Đắk R'moan

  250

  290

  3

  Đường nội thôn

  Giáp phường Nghĩa Thành

  Cầu lò gạch

  200

  280

  Thủy điện Việt Nguyên (Đắk Nông 1)

  Cuối đường bê tông

  150

  210

  Thôn Nghĩa Tín

  Thôn Nghĩa Hòa

  150

  210

  Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập, Tân Thịnh (đường thông 2 đầu)

  150

  210

  Đất ở khu dân cư còn lại thôn Nghĩa Tín, Nghĩa Hòa, Tân Tiến, Tân Lập, Tân Thịnh (đường cụt)

  110

  170

  4

  Các tuyến đường bê tông nông thôn

  220

  260

  5

  Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

   

   

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  500

   

   

  Tà luy âm

   

   

  450

  I.2

  Đắk Nia

   

   

   

   

  1

  Quốc lộ 28

  Giáp ranh phường Nghĩa Trung (cầu Lò Gạch) -200 m

  Giáp ranh phường Nghĩa Trung (cầu Lò Gạch)

  500

  650

  Giáp ranh phường Nghĩa Trung (cầu Lò Gạch)

  Ngã 3 đường vào thôn Đồng Tiến

  500

  650

  Ngã 3 đường vào thôn Đồng Tiến

  Ngã 3 đường vào trường Phan Bội Châu

  500

  650

  Ngã 3 đường vào trường Phan Bội Châu

  Ngã 3 đường vào trụ sở UBND xã

  500

  650

  Ngã 3 đường vào trụ sở UBND xã

  Ngã 3 đường vào thôn Đắk Tân (thôn 9)

  500

  650

  Ngã 3 đường vào thôn Đắk Tân (thôn 9)

  Cầu Đắk Đô (giáp ranh xã Quảng Khê) - 200 m

  300

  400

  Cầu Đắk Đô (giáp ranh xã Quảng Khê) - 200 m

  Cầu Đắk Đô (giáp ranh xã Quảng Khê)

  300

  400

  Bon Kol Pru Đăng

  Cổng chào nghĩa trang

   

  200

  2

  Các tuyến đường nhựa liên thôn

   

   

   

  2.1

   

  Đường vào thôn Đồng Tiến

   

   

  a

   

  Ngã 3 đường vào thôn Đồng Tiến (Đấu nối với QL 28)

  Ngã 3 đường vào Nghĩa Thng

  200

  270

  b

   

  Ngã 3 đường vào Nghĩa Thắng

  Hết đường (Ngã 3 cầu gãy)

  200

  260

  2.2

   

  Đường vào thôn Nghĩa Thuận (Giáp QL

  Giáp địa phận phường Nghĩa Đức

  200

  260

  2.3

   

  Đường vào bon Fai col pru Đăng (Đấu nối với QL 28)

  Cổng chào nghĩa trang thị xã

  200

  300

  2.4

   

  Đường vào bon Bu sop, Njriêng

  Đấu nối với QL 28

  200

  270

  25

   

  Đường từ điện tử Lượng

  ra thôn Nghĩa Thuận

  200

  260

  2.6

   

  Đường trước cửa UBND hướng ra trường Họa Mi

  Đến điện tử Lượng

  200

  260

  2.7

   

  Đường vào thôn Đắk Tân

  giáp ranh xã Đắk Ha

  200

  260

  2.8

   

  Đường từ ngã 3 thôn Đắk Tân

  Bon Srê Ú (Đấu nối với QL 28)

  200

  260

  2.9

   

  Đường vào thôn Phú Xuân

  Hết đường nhựa

  200

  260

  2.10

   

  Đường vào bon Srê Ú

  Hết đường nhựa

  200

  260

  2.11

   

  Đường thôn Nghĩa Hòa (Đấu nối với QL 28)

  Hết đường bê tông

  200

  260

  3

  Các tuyến đường nhựa, bê tông liên thôn còn lại

  280

  Giữ nguyên

  4

  Đất ở tại các tuyến đường đất và các khu vực dân cư còn lại

  150

  Giữ nguyên

  5

  Khu tái định cư Làng Quân nhân

  780

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  780

   

   

  Tà luy âm

   

   

  750

  I.3

  Xã Đắk R'moan

   

   

  1

  Đường liên phường Nghĩa Phú - Đắk R'moan

  250

  330

  2

  Đất ở ven các đường nhựa liên thôn, liên xã

  220

  300

  3

  Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu

  150

  200

  4

  Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

  100

  150

  5

  Khu tái định cư Thủy điện Đắk R'tih

  390

  Giữ nguyên

  6

  Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  400

   

   

  Tà luy âm

   

   

  380

         

  2. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  STT

  NỘI DUNG

  Tên đường

  Đoạn đường

  Giá đất 2015- 2019

  Giá đất điều chỉnh theo Quyết định

  Từ

  Đến

  II

  Thị xã Gia Nghĩa

   

   

  II. 1.

  Phường Nghĩa Tân

   

   

   

   

  1

  Đường Nguyễn Tất Thành

  Đường vào Bộ đội biên phòng

  Cây xăng Nam Tây Nguyên

  1.700

  2.300

  Cây xăng Nam Tây Nguyên

  Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

  1.700

  2.400

  Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

  Hết đường đôi (cầu Đắk Tíh 2)

  1.400

  1.900

  2

  Quốc lộ 14

  Hết đường đôi (cầu Đắk Tíh 2)

  Hết địa phận Thị xã Gia Nghĩa

  1.000

  1.500

  3

  Đường 23/ 3

  Đường Nguyễn Tất Thành (đường vào Bộ đội biên phòng)

  Đường Hai Bà Trưng (ngã 4 Hồ Thiên Nga)

  1.700

  2.300

  Hai Bà Trưng (ngã 4 Hồ Thiên Nga)

  Cầu Đắk Nông

  3.100

  4.000

  4

  Đường Phạm Ngọc Thạch

  Đường 23/3 (cầu Đắk Nông)

  Đường 23/3 (quán lẩu bò Thắng)

  850

  2.000

  5

  Đường Quang Trung

  Đường 23/3

  UBND phường Nghĩa Tân

  1.560

  2.200

  UBND phường Nghĩa Tân

  Qua ngã 3 giao với đường 3/2 +100m

  1.200

  1.800

  Đường 3/2

  Đường Đinh Tiên Hoàng

  1.150

  1.600

  6

  Đường Lê Duẩn (Đăm Bri cũ)

  Đường Nguyễn Tất Thành (Ngã ba Sùng Đức)

  Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điều hành dự án Thủy điện Đắk Tih)

  1.200

  1.400

  Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điều hành dự án Thủy điện Đắk Tih)

  Ngã 3 Nông trường chè

  660

  730

  Ngã 3 Nông trường chè

  Hết đường

  420

  500

  7

  Đường Trần Hưng Đạo

  Đường Lê Duẩn

  Đường Quang Trung (trụ sở UBND phường Nghĩa Tân)

  1.000

  1.500

  8

  Đường 3/2 (đường vào Trung tâm hành chính Thị xã Gia Nghĩa

  Đường Quang Trung

  Hết đường 3/2

  1.000

  1.500

  9

  Đường Phan Kế Bính

  Đường Lê Duẩn

  Hết Đường Phan Kế Bính

  1.000

  1.500

  10

  Đường Tô Hiến Thành

  Đường Trần Hưng Đạo

  Hết Đường Tô Hiến Thành

  1.000

  1.500

  11

  Đường Đinh Tiên Hoàng

  Đường Quang Trung

  Đường Tô Hiến Thành

  750

  1.000

  Đường Tô Hiến Thành

  Đường Lê Duẩn

  1.000

  1.500

  12

  Đường Nguyễn Trung Trực

  Ngã ba Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trung Trực

  Ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trung Trực - đường 41

  800

  1.040

  13

  Đường Cao Bá Quát

  Đường Nguyễn Trung Trực

  Đường Trần Hưng Đạo

  800

  1.040

  14

  Đường Võ Văn Tần

  Hết đường

  800

  1.040

  15

  Đường vào Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân (đường s 90)

  Đường Nguyễn Tất Thành

  Hết đường nhựa

  650

  845

  16

  Đường nhựa (Lê Thánh Tông cũ)

  Giáp ranh giới phường Nghĩa Trung

  Thủy điện Đắk Nông (hết đường nhựa)

  400

  600

  Giáp ranh giới phường Nghĩa Trung (gần ngã 3 thủy điện)

  Cầu gãy (giáp ranh xã Đắk Nia)

  400

  450

  17

  Khu Tái định cư Sùng Đức, Phường Nghĩa Tân

  Nội các Tuyến đường nhựa

  700

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

  700

   

   

   

  Tà luy âm

   

  650

  18

  Khu Tái định cư Biên Phòng, Phường Nghĩa Tân

  Nội các Tuyến đường nhựa

  300

  420

  19

  Khu Tái định cư Công An, Phường Nghĩa Tân

  Nội các Tuyến đường nhựa

  700

  910

  20

  Khu Tái định cư Ngân Hàng, Phường Nghĩa Tân

  Nội các Tuyến đường nhựa

  650

  845

  21

  Đường Tôn Đức Thắng (Bắc Nam giai đoạn 2)

  Đường 23/3

  Suối Đk Nông (cũ)

  1.950

  3.100

  22

  Đất ở các khu dân cư còn lại

   

   

  22.1

  Đất ven các đường nhựa, bê tông

   

   

   

  Tổ dân phố 1, 2

   

   

  390

  530

   

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  390

  520

  22.2

  Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu

   

   

   

  Tổ dân phố 1, 2

   

   

  250

  390

   

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  250

  340

  22.3

  Đất ở ven các đường đất cụt

   

   

   

  Tổ dân phố 1, 2

   

   

  200

  260

   

  Các tổ dân ph còn lại của phường

  200

  270

  23

  Quốc lộ 14 cũ

  Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

  Đường Nguyễn Tất Thành

  1.200

  Giữ nguyên

  24

  Đường nội bộ khu tái định cư Công an tnh (tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành thuộc Tổ dân phố 4)

  Đường Nguyễn Tất Thành

  Hết các đường nội bộ

  1.530

  Giữ nguyên

  25

  Đường Tổ dân phố 2

  Đường Quang Trung

  Đường Trần Hưng Đạo

  250

  1.500

  26

  Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

  Giáp ranh phường Nghĩa Phú

  Giáp ranh phường Nghĩa Trung

   

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

  500

   

   

   

  Tà luy âm

   

  450

  II. 2.

  Phường Nghĩa Phú

   

   

   

   

  1

  Đường Nguyễn Tất Thành

  Giáp ranh xã Quảng Thành

  Khách sạn Hồng Liên

  1.000

  1.200

  Khách sạn Hồng Liên

  Đường Hai Bà Trưng

  1.200

  1.500

  Đường Hai Bà Trưng

  Đường vào Bộ đội biên phòng

  1.400

  1.800

  Đường vào Bộ đội biên phòng

  Cây xăng Nam Tây Nguyên

  1.700

  2.300

  Cây xăng Nam Tây Nguyên

  Nga 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

  1.700

  2.400

  Ngã 3 rẽ vào Công ty Văn Tứ

  Hết đường đôi (cầu Đắk Tít 2)

  1.400

  Giữ nguyên

  2

  Quốc lộ 14

  Hết đường đôi (cu Đk Tít 2)

  Hết ranh giới Thị xã Gia Nghĩa

  1.000

  1.500

  3

  Đường Lê Hồng Phong (Đường vào m đá 739 cũ)

  Đường vòng cầu vượt

  Hết Công an phường Nghĩa Phú

  840

  900

  Hết Công an phường Nghĩa Phú

  Hết đường

  600

  Giữ nguyên

  4

  Đường vòng cầu vượt

  Cầu vượt

  Đường Nguyễn Tất Thành

  770

  1.100

  5

  Đường An Dương Vương (Đường đi xã Đắk RMoan)

  Tiếp giáp QL14

  Ngã ba đường mới đi vào xã Đắk R'Moan

  250

  500

  Ngã ba đường mới đi vào xã Đắk R'Moan

  Giáp ranh giới xã Đắk R'moan

  250

  500

  6

  Đường An Dương Vương cũ (đoạn đường cụt)

  Ngã ba đường An Dương Vương đi vào xã Đắk R’Moan

  Bờ kè thủy điện Đắk RTíh

  250

  380

  7

  Đường vành đai Tổ dân phố 1

  Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

  Giáp ranh giới xã Quảng Thành

  800

  Giữ nguyên

  8

  Đường Tổ dân phố 2

  Đường Nguyễn Tất Thành

  Hết Công an Tỉnh

  500

  770

  Hết Công an Tỉnh

  Giáp ranh giới xã Quảng Thành

  250

  360

  9

  Đường Tổ dân phố 3

  Công an tỉnh

  Doanh trại cơ quan quân sự thị xã

  350

  530

  10

  Đường Tổ dân phố 4

  Đường Nguyễn Tất Thành

  Hết hội trường tổ dân phố 4

  390

  570

  Hết hội trường tổ dân phố 4

  Đập nước (hết đường nhựa)

  350

  520

  Đường Quốc lộ 14 (cũ) đoạn đi qua Công ty Văn Tứ

  Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành rẽ vào Công ty Văn Tứ

  Hết đường giáp ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành

  1.200

  Giữ nguyên

  11

  Đường Tổ dân phố 7

  Đường Nguyễn Tất Thành

  Giáp ranh xã Đắk R'Moan

  450

  620

  12

  Đường đi vào khu biên phòng và nội khu tái định cư

  560

  830

  13

  Đất ở các khu dân cư còn lại

   

   

  13.1

  Đất ở ven các đường nhựa, bê tông

   

   

   

  Tổ dân phố 5

   

   

  390

  520

   

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  390

  520

  13.2

  Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu

   

   

   

  Tổ dân phố 5

   

   

  250

  380

   

  Các tổ dân ph còn lại của phường

  250

  325

  13.3

  Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

   

   

   

  Tổ dân phố 5

   

   

  200

  310

   

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  200

  290

  14

  Đường nội bộ khu tái định cư Ban chỉ huy Quân sự thị xã Gia Nghĩa

   

  450

  Giữ nguyên

  15

  Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

   

   

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  600

   

   

  Tà luy âm

   

   

  550

  II. 3.

  Phường Nghĩa Đức

   

   

   

   

  1

  Đường 23/ 3

  Cầu Đắk Nông

  Hết Sở Kế hoạch - Đầu tư

  2.800

  3.700

  Hết Sở Kế hoạch - Đầu tư

  Trần Phú (Tnh lộ 684 cũ)

  2.500

  3.700

  2

  Đường Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ)

  Đường 23/3

  Đường Hùng Vương

  2.000

  2.300

  Đường Hùng Vương

  Đường Hàm Nghi

   

  2.300

  3

  Đường N’Trang Lơng (Nguyn Văn Tri cũ)

  Đường 23/3

  Ngã 3 Nguyễn Trãi (nhà công vụ)

  1.900

  2.800

  Ngã 3 Nguyễn Trãi (nhà công vụ)

  Cầu bà Thống

  1.700

  2.500

  Cầu bà Thống

  Tượng đài N’Trang Lơng

  1.400

  2.100

  Tượng đài N’Trang Lơng

  Hết đường

  1.200

  1.800

  4

  Đường Nguyn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ)

  Đường N’Trang Lơng (Ngã 3 nhà công vụ)

  Đường 23/3 (chân cầu Đk Nông cũ)

  1.200

  2.000

  Ngà 4, Tổ dân phố 1 (Tổ 1, Khối 5 cũ)

  Đường 23/3 (chân cầu Đắk Nông mới)

  1.900

  3.000

  5

  Đường sau nhà Công vụ

  Ngã 3 đường đi cu Bà Thống

  Hết đường nhựa

  500

  870

  Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Tri cũ - Ngã 4 Tổ 1, Khối 5)

  Chân bờ kè hồ

  550

  1.500

  Hết đường nhựa

  Đoạn đường đất còn lại

  450

  1.000

  6

  Đường bên hông nhà Công vụ

  Đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ)

  Đường sau nhà Công vụ

  450

  1.500

  7

  Đường vào trường Nguyễn Thị Minh Khai

  Đường 23/3 (Gn đường Nguyễn Văn Trỗi)

  Cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai

  750

  1.500

  8

  Đường vào các tổ an ninh, tổ dân phố

  Cầu Bà Thống

  Đường Lương Thế Vinh (Rẽ phải đến giáp ranh khu TĐC đồi Đắk Nut)

  520

  1.500

  Cầu Bà Thống

  Rẽ trái đến đường Nơ Trang Long

  600

  1.200

  9

  Trần Phú (Tỉnh lộ 684 cũ)

  Km 0 (Đường 23/3)

  Km 1

  1.200

  1.560

  Km 1

  Km 2

  1.000

  1.170

  Km 2

  Km 4

  900

  Giữ nguyên

  10

  Đường QL 28 (Tỉnh lộ 684 cũ)

  Km 4 (tiếp giáp với đường Trần Phú)

  Km 6 (giáp ranh xã Đăk Ha)

  600

  Giữ nguyên

  11

  Đường Lý Thái Tổ (đường D1 cũ)

  Đường 23/3

  Hết đường nhựa

  1.700

  2.210

  12

  Đường Ama Jhao (đường D2 cũ) + Đường Cao Thắng

  Đường 23/3

  Hết đường vòng nối với đường 23/3 (gần Sở Nội vụ)

  1.600

  2.080

  13

  Đường hẻm nối với đường Ama Jhao

  Ngã 3 đường hẻm nối với đường Ama Jhao

  Hết đất nhà ông Trần Văn Diêu

  800

  1.040

  14

  Đường Nguyễn Khuyến

  Đường N’Trang Lơng

  Đường Lương Thế Vinh

  1.500

  2.200

  15

  Đường Lương Thế Vinh

  Đường N’Trang Lơng

  Hết đường Lương Thế Vinh

  1.300

  1.900

  16

  Đường Hàm Nghi

  Đường Hùng Vương

  Đường Tản Đà

  1.200

  1.560

  17

  Đường Nguyễn Hữu Thọ

  Đường Hàm Nghi (Trục D1)

  Đường Y Jút (Trục N3)

  1.200

  1.560

  18

  Đường Tản Đà

  Đường Hàm Nghi

  Đường Y Jút (Trục N3)

  1.200

  1.560

  19

  Đường Trần Khánh Dư

  Đường Tản Đà

  Đường Nguyễn Thượng Hiền

  1.000

  1.300

  20

  Đường Hoàng Hoa Thám

  Đường Tản Đà

  Đường Nguyễn Thượng Hiền

  1.000

  1.300

  21

  Đường Trần Đại Nghĩa

  Đường Tản Đà

  Đường Nguyễn Thượng Hiền

  900

  1.300

  22

  Đường Y Jút

  Đường Nguyễn Thượng Hiền

  Giáp đường dây 500KV (hết đường)

  1.100

  1.300

  23

  Đường Nguyễn Trường Tộ

  Ngã 5 Hoàng Diệu - Nguyễn Thượng Hiền

  Đường Hoàng Diệu

  1.000

  1.300

  24

  Đường Hoàng Diệu

  Ngã 5 Nguyễn Thượng Hiền - Nguyễn Trường Tộ

  Đường Y Jút (giáp đường dây 500KV)

  1.000

  1.300

  25

  Khu Tái định cư đồi Đk Nur

  Nội các tuyến đường nhựa

   

  850

   

   

   

  Tà luy dương

   

  850

   

   

  Tà luy âm

   

  800

  26

  Đất ở các khu dân cư còn lại

   

   

  26.1

  Đất ở ven các đường nhựa, bê tông

   

   

  Tổ dân phố 1, 2

  390

  460

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  390

  455

  26.2

  Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu

   

   

  Tổ dân phố 1, 2

  250

  350

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  250

  330

  26.3

  Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

   

   

  Tổ dân phố 1, 2

  200

  300

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  200

  300

  27

  Khu Tái định cư Công An

  Nội tuyến đường nhựa

  1.000

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

  1.000

   

   

   

  Tà luy âm

   

  900

   

  Khu Tái định cư Đắk Nia

  Trục đường sau đồi đất sét (Nội tuyến đường nhựa)

  1.000

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

  1.000

   

   

   

  Tà luy âm

   

  900

  28

  Khu Tái định cư B

  Nội tuyến đường nhựa

   

  850

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

  850

   

   

   

  Tà luy âm

   

  800

  II. 4.

  Phường Nghĩa Thành

   

   

   

   

  1

  Đường Nguyễn Tất Thành

  Giáp ranh xã Quảng Thành

  Đường Phan Bội Châu

  750

  975

  Đường Phan Bội Châu

  Đường Hai Bà Trưng

  1.100

  1.600

  Đường Hai Bà Trưng

  Đường vào Bộ đội biên phòng

  1.400

  1.900

  2

  Đường Hai Bà Trưng

  Đường Nguyễn Tất Thành

  Đường Võ Thị Sáu (Thị đội)

  1.500

  1.950

  Đường Võ Thị Sáu (Thị đội)

  Đường 23/3

  1.800

  2.340

  3

  Đường 23/3

  Đường Nguyễn Tất Thành (đường vào bộ đội biên phòng)

  Đường Hai Bà Trưng (Ngã 4 hồ thiên Nga)

  1.700

  2.500

  Hai Bà Trưng (Ngã 4 hồ thiên Nga)

  Cầu Đắk Nông

  3.100

  4.500

  4

  Đường Ngô Mây

  Đường Lý Tự Trọng

  Ngã 3 Vào thôn Nghĩa Bình

  720

  1.600

  Đường Tng Duy Tân

  Ngã 3 Vào thôn Nghĩa Bình

  1.000

  1.500

  5

  Đường Tống Duy Tân

  Đường Nguyễn Tất Thành (quốc lộ 14 cũ)

  Đường Tôn Đức Thắng

  1.500

  2.100

  6

  Đường Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương cũ)

  Đường Chu Văn An

  Đường 23/3

  2.070

  2.500

  7

  Đường Hunh Thúc Kháng (Trương Công Định Cũ)

  Đường 23/3 - Nguyễn Tri Phương

  Đường Tôn Đức Thng (Hai Bà Trưng Cũ)

  3.200

  4.500

  8

  Đường Trương Định (Lý Thường Kiệt Cũ)

  Cổng trại giam công an huyện (cũ)

  Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo Cũ)

  2.500

  3.250

  Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo Cũ)

  Hết chợ thị xã

  4.550

  10.000

  Hết chợ thị xã

  Vào 50m (đường đi vào chùa Pháp Hoa)

  1.000

  1.500

  9

  Đường đi sân Bay cũ

  Ngã 3 chùa Pháp Hoa (Hùng Vương Cũ)

  Đường Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng Cũ)

  1.000

  1.500

  10

  Đường Lý Tự Trọng

  Đường Chu Văn An

  Đường Đào Duy Từ

  750

  1.500

  11

  Đường Bà Triệu

  Đường Trương Định (Lý Thường Kiệt Cũ)

  Đường Tôn Đức Thắng

  4.450

  10.000

  12

  Đường Đào Duy Từ

  Đường Tôn Đức Thắng

  Đường Ngô Mây

  500

  720

  13

  Đường Chu Văn An

  Đường Tôn Đức Thắng

  Đường Nguyễn Tri Phương

  3.000

  3.250

  Đường Nguyễn Tri Phương

  Đường Huỳnh Thúc Kháng

  2.500

  3.250

  14

  Đường Võ Thị Sáu

  Đường Tôn Đức Thng (Hai Bà Trưng cũ)

  Đường Hai Bà Trưng (QL14 cũ)

  880

  1.500

  15

  Đường Quanh Chợ

  Đường Trương Định (Lý Thường Kiệt Cũ)

  Đường Bà Triệu

  4.550

  7.500

  16

  Đường Nguyễn Viết Xuân

  Đường Tôn Đức Thng

  Đường Hai Bà Trưng (Ql 14 Cũ)

  810

  1.200

  17

  Đường Mạc Thị Bưởi

  Đường Hai Bà Trưng (Ql 14 Cũ)

  Hết hồ Thiên Nga (Hồ Vịt cũ)

  1.250

  1.500

  Hết hồ Thiên Nga (Hồ Vịt cũ)

  Hết Đường

  1.050

  1.300

  18

  Đường trước Trường Tiểu hc Phan Chu Trinh

  Đường Mạc Thị Bưởi

  Hết Đường nhựa

  800

  1.200

  19

  Phan Bộ Châu (Đường Liên Thôn Nghĩa Tín cũ)

  Ngã 3 Nguyễn Tất Thành (QL 14 Cũ)

  Hết Đường (1.310m)

  450

  620

  20

  Đường Vào Nghĩa Bình

  ngã 3 Phan Bội Châu ( ngã 3 Nghĩa Tín Cũ)

  Ngã 3 Nghĩa Bình

  450

  630

  21

  Đường Tôn Đức Thắng (Trục Bắc - Nam và một đoạn Hai Bà Trưng cũ)

  Đường Phan Bội Châu

  Đường đất (Nhà hàng Dốc Võng)

   

   

  Tà luy dương

  1.400

  1.800

  Tà luy âm

  1.400

  1.800

  Đường đất (Nhà hàng Dốc Võng)

  Ngã tư đường Ngô Mây

  1.700

  2.500

  Ngã tư đường Ngô Mây

  Hết đường Bắc - Nam (đã xây dựng giai đoạn 1)

  2.100

  2.730

  Đường Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ)

  Ngã ba Đường lên Sân Bay giao với đường Tôn Đức Thắng

  Đường Võ Thị Sáu

  2.100

  2.900

  Đường Võ Thị Sáu

  Đường Nguyn Viết Xuân (đường tổ dân phố 3)

  2.100

  3.500

  Đường Nguyễn Viết Xuân (đường tổ dân phố 3)

  Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

  2.100

  3.500

  Đường Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ)

  Đường 23/3

  2.500

  4.500

  22

  Đường nhựa

  Đường Chu Văn An

  Đường Lý Tự Trọng

  750

  1.100

  23

  Đường vành đai hồ phường Nghĩa Thành

  490

  720

  24

  Đường nội thị

  Giáp đường Tôn Đức Thắng

  Trường THCS Trần Phú

  390

  560

  Giáp đường Tôn Đức Thắng

  Nhà ông Cư

  390

  570

  Ngã 3 Ngô Mây (nhà ông Luân)

  Nhà ông Hào

  350

  510

  Đường Ngô Mây (Trạm y tế)

  Đường Tống Duy Tân (nhà ông Luyện) đến đường chính

  380

  550

  Chợ vào 50m (đường đi vào chùa Pháp Hoa)

  Chùa Pháp Hoa

  380

  550

  Nhà ông Dũng Tầm

  Nhà Thủy Lân

  350

  540

  25

  Đất ở các khu dân cư còn lại

   

   

  25.1

  Đất ở ven các đường nhựa, bê tông

   

   

  Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

  390

  560

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  350

  490

  25.2

  Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu

   

   

   

  Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

  280

  410

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  270

  400

  25.3

  Đất ở ven các đường đất cụt

   

   

  Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

  250

  380

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  200

  290

  26

  Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

   

   

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  500

   

   

  Tà luy âm

   

   

  450

  II. 5.

  Phường Nghĩa Trung

   

   

   

   

  1

  Đường 23/3

  Cầu Đk Nông

  Ngân hàng đầu tư

  2.800

  3.900

  Ngân hàng đầu tư

  Trần Phú (Tỉnh lộ 684 cũ)

  2.500

  3.000

  2

  Đường Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ)

  Đường 23/3

  Đường Hùng Vương

  1.800

  2.340

  3

  Đường Nguyễn Văn Trỗi (Lê Lợi cũ)

  Đường 23/3

  Đường Trần Hưng Đạo

  750

  1.200

  Đường Trần Hưng Đạo

  Lê Thánh Tông

  1.200

  1.560

  4

  Đường Lê Lai

  Đường 23/3 (Vào Tỉnh ủy)

  Ngã 3 Tỉnh ủy (đường Trần Hưng Đạo)

  1.500

  2.200

  5

  Đường Điện Biên Phủ

  Đường Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ)

  Hết đường nhựa

  800

  1.040

  Hết đường nhựa

  Cuối đường

  600

  Giữ nguyên

  6

  Đường Y Bih Alêô (N’Trang Lơng cũ)

  Lê Thị Hồng Gấm (Đường 23/3 cũ)

  Cổng Trường Nội trú N’Trang Lơng

  800

  1.040

  Cổng Trường Nội trú N’Trang Lơng

  Lê Thánh Tông cũ (đường Tôn Đức Thắng)

  300

  600

  7

  Đường Lê Thánh Tông

  Đường 23/3

  Ngã 3 Đồi Thủy lợi cũ

  1.600

  2.200

  Ngã 3 Đồi Thủy lợi cũ

  Đường Tôn Đức Thng (Bắc - Nam giai đoạn 2)

  1.400

  1.820

  8

  Đường Phạm Văn Đồng (Lê Thánh Tông cũ)

  Đường Tôn Đức Thng (Bắc - Nam giai đoạn 2)

  Nghĩa địa

  750

  975

  Nghĩa địa

  Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đắk Nông)

  400

  520

  9

  Đường Hùng Vương (Quốc lộ 28 cũ)

  Ngã 3 Trần Phú - Lê Thị Hồng Gấm (ngã 3 Tỉnh lộ 684 cũ)

  Hết Bệnh viện

  1.500

  1.950

  Hết Bệnh viện

  Cầu lò gạch (hết đường đôi)

  1.000

  1.400

  10

  Đương Điu Ong (đường trước Trung tâm Hội nghị tỉnh)

  Đường 23/3

  Đường Phan Đăng Lưu (Đường N1 cũ)

  1.600

  2.080

  11

  Đường Phan Đăng Lưu (Đường N1 cũ)

  Ngã 3 Tỉnh ủy (đoạn giao đường Nguyễn Văn Tri và đường Lê Lai)

  Ngà 3 Đường 23/3 (Sở Thông tin và Truyền thông)

  1.600

  2.080

  12

  Đường Vũ Anh Ba (Đường N3 cũ)

  Đường Phan Đăng Lưu (Đường N1 cũ)

  Đường Điu Ong

  1.400

  1.820

  13

  Đường Trần Hưng Đạo

  Đường 23/3 (Sở Thông tin và Truyền thông)

  Ngã ba Tỉnh ủy

  1.600

  2.080

  14

  Đường Võ Văn Kiệt

  Đường Hùng Vương (QL 28 cũ)

  Hết đường nhựa

  700

  1.100

  15.1

  Đường Tản Đà (trục N1 cũ)

  Đường Hàm Nghi

  Đường Trần Khánh Dư

  1.200

  1.560

  15.2

  Đường Nguyễn Hữu Thọ (Trục N2)

  Đường Hàm Nghi (Trục D1)

  Đường Y Jút (Trục N3)

  1.200

  1.560

  15.3

  Đường Y Jut (trục N3)

  Đường Nguyễn Thượng Hiền

  Đường Tôn Thất Tùng (Trục N7)

  1.100

  1.430

  15.4

  Đường Kim Đồng

  Đường Hàm Nghi

  Đường Tôn Thất Tùng

  1.200

  1.560

  Đường Tôn Thất Tùng

  Đường Phan Đình Phùng

  1.000

  1.300

  15.5

  Đường Nguyễn Thượng Hiền

  Đường Kim Đồng

  Đường Hoàng Diệu

  1.000

  1.300

  15.6

  Đường Trần Khánh Dư

  Đường Tn Đà

  Giao của đường Y Jút - Tôn Thất Tùng

  1.000

  1.300

  15.7

  Đường Hoàng Hoa Thám

  Đường Nguyễn Thượng Hiền

  Đường Y Jút

  1.000

  1.300

  15.8

  Đường Trần Đại Nghĩa

  Đường Tản Đà

  Đường Nguyễn Thượng Hiền

  900

  1.170

  15.9

  Đường Trần Nhật Duật

  Đường Kim Đồng và Nguyễn Thượng Hiền

  Đường Phan Đình Phùng

  1.000

  1.300

  15.10

  Đường Hoàng Diệu

  Đường Nguyễn Thượng Hiền

  Ngã 5 Y Jút và Tôn Thất Tùng

  1.000

  1.300

  15.11

  Đường Hàm Nghi

  Đường Hùng Vương

  Đường Tôn Thất Tùng

  1.200

  1.560

  15.12

  Đường Nguyễn Trường Tộ

  Đường Hoàng Diệu

  Giao giữa Nguyễn Thượng Hiền và Hoàng Diệu

  1.000

  1.300

  15.13

  Đường Nguyễn Đức Cảnh

  Đường Hàm Nghi

  Đường Tôn Thất Tùng

  1.200

  1.560

  Đường Tôn Thất Tùng

  Đường Y Ngông Niê K’Đăm

  1.200

  1.560

  15.14

  Đường Tôn Thất Tùng

  Đường Hùng Vương

  Giao giữa Phan Đình Phùng và Trn Khánh Dư

  1.200

  1.560

  15.15

  Đường Phan Đình Phùng

  Giao giữa Tôn Thất Tùng và Hoàng Diu

  Đường Y Ngông Niê K’Đăm

  1.200

  1.560

  15.16

  Đường Y Ngông Niê K’Đăm

  Đường Hùng Vương

  Đường Đường Phan Đình Phùng

  1.200

  1.560

  15.17

  Đường Phan Đình Giót

  Đường Tôn Thất Tùng

  Đường Y Nuê

  1.000

  1.300

  15.18

  Đường Hoàng Văn Thụ

  Đường Nguyễn Đức Cnh

  Đường Y Ngông Niê K’Đăm

  1.000

  1.300

  15.19

  Đường Y Nuê

  Đường Hoàng Văn Thụ

  Đường Y Ngông Niê K’Đăm

  1.000

  1.300

  15.20

  Đường Ngô Thì Nhậm

  Đường Y Nuê

  Đường Y Ngông Niê K’Đăm

  1.000

  1.300

  15.21

  Đường Trục N21

  Đường Ngô Thì Nhậm

  Đường Phan Đình Phùng

  1.000

  1.300

  15.22

  Đường Ngô Tất Tố

  Đường Ngô Thì Nhậm

  Đường Y Ngông Niê K’Đăm

  1.000

  1.300

  15.23

  Đường nhựa giao nhau với đường Nguyễn Hữu Thọ (song song với đường Y Jút, nằm trong khu tái định cư Đăk Nia)

  1.000

  Giữ nguyên

  16

  Đường đất (giáp bưu điện tỉnh và Công ty Gia Nghĩa)

  Đường 23/3

  Chân cầu Đắk Nông

  650

  870

  17

  Đường Tôn Đức Thắng (Bắc Nam giai đoạn 2)

  Suối Đắk Nông

  Cuối đường

  1.950

  3.100

  18

  Khu vực Tổ dân phố 1+3 Phường Nghĩa Trung

  Trường Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng (theo đường vào khách sạn Lost)

  Đường Ybih AlêÔ

  860

  975

  19

  Đường Nhựa (Lê Thánh Tông cũ)

  Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đắk Nông)

  Giáp ranh giới phường Nghĩa Tân

  400

  540

  Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đắk Nông)

  Cầu gãy (giáp ranh xã Đắk Nia)

  400

  540

  20

  Đường vào khu tái định cư 23 ha

  Đường Phan Đăng Lưu

  Khu TĐC 23 ha (hết trường Chính trị tỉnh)

  1.300

  1.690

  21

  Đất ở khu tái định cư 23 ha (giai đoạn 1)

  Nội các Tuyến đường nhựa

  1.100

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  1.430

   

   

  Tà luy âm

   

   

  1.250

   

  Đất ở khu tái định cư 23 ha (giai đoạn 2)

  Nội Tuyến đường nhựa (Trục số 5)

   

  1.724

   

   

  Nội các Tuyến đường nhựa

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  1.437

   

   

  Tà luy ám

   

   

  1.400

  22

  Đất ở các khu dân cư còn lại

   

   

  22.1

  Đất ở ven các đường nhựa còn lại

   

   

  Tổ dân phố 2, 3

  390

  500

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  390

  500

  22.2

  Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu

   

   

  Tổ dân phố 2, 3

  250

  370

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  250

  330

  22.3

  Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

   

   

  Tổ dân phố 2, 3

  200

  300

  Các tổ dân phố còn lại của phường

  200

  300

  23

  Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

   

   

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  500

   

   

  Tà luy âm

   

   

  450

  24

  Đường nối bệnh viện Đa khoa tỉnh

  Đoạn nối tiếp đường Võ Văn Kiệt (hết đường nhựa)

  Đường Phạn Văn Đồng

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  700

   

   

  Tà luy âm

   

   

  650

  25

  Đường Nguyễn Thái Học

  Đường Tôn Đức Thắng

  Hết đường

   

   

   

   

  Tà luy dương

   

   

  860

   

   

  Tà luy âm

   

   

  800

           

  3. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

  3.1. BẢNG GIÁ ĐẤT TRNG LÚA

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  STT

  Tên phường,  xã

  Giá đất 2015-2019

  Giá đất điều chỉnh

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Đắk Nia

   

   

  15

   

   

  20

  3.2. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  STT

  Tên xã/Phường

  Giá đất 2015 - 2019

  Giá đất điều chỉnh

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Nghĩa Tân

  19

  18

  17

  25

  23

  20

  2

  Nghĩa Phú

  19

  18

  17

  25

  23

  20

  3

  Nghĩa Đức

  19

  18

  17

  25

  23

  20

  4

  Nghĩa Thành

  19

  18

  17

  30

  27

  25

  5

  Nghĩa Trung

  19

  18

  17

  25

  23

  20

  6

  Quảng Thành

  12

  11

  10

  20

  18

  16

  7

  Đăk Nia

  12

  11

  10

  20

  18

  16

  8

  Đăk R'Moan

  12

  11

  10

  20

  18

  16

  3.3. BẢNG GIÁ ĐT TRNG CÂY LÂU NĂM

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  STT

  Tên xã/Phường

  Giá đất 2015 - 2019

  Giá đất điều chỉnh

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Nghĩa Tân

  19

  18

  17

  33

  29

  25

  2

  Nghĩa Phú

  19

  18

  17

  29

  25

  22

  3

  Nghĩa Đức

  19

  18

  17

  33

  29

  25

  4

  Nghĩa Thành

  19

  18

  17

  35

  33

  30

  5

  Nghĩa Trung

  19

  18

  17

  29

  25

  22

  6

  Quảng Thành

  16

  15

  14

  26

  24

  22

  7

  Đăk Nia

  16

  15

  14

  26

  24

  22

  8

  Đăk R'Moan

  15

  14

  13

  26

  24

  22

  3.4. BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRNG THỦY SẢN

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  STT

  Tên xã/Phường

  Giá đất 2015 - 2019

  Giá đất điều chỉnh

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Nghĩa Tân

  21

  20

  19

  24

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  2

  Nghĩa Phú

  21

  20

  19

  24

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  3

  Nghĩa Đức

  21

  20

  19

  24

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  4

  Nghĩa Thành

  21

  20

  19

  24

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  5

  Nghĩa Trung

  21

  20

  19

  24

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  6

  Quảng Thành

  16

  15

  14

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  7

  Đăk Nia

  15

  14

  13

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  8

  Đăk R'Moan

  15

  14

  13

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  Giữ nguyên

  3.5. BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUT

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  STT

  Tên xã/phường

  Giá đất 2015 - 2019

  Giá đất điều chnh

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  VT 1

  VT 2

  VT 3

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Quảng Thành

  9

   

   

  Giữ nguyên

   

   

  2

  Đăk Nia

  9

   

   

  Giữ nguyên

   

   

  3

  Đăk R'Moan

  9

   

   

  Giữ nguyên

   

   

  4. BẢNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ XÃ GIA NGHĨA

  4.1. Vị trí đất trồng lúa nước

  Stt

  Tên phưng/xã

  Xác định vị trí đất trồng lúa nước

  Vị trí đất điều chỉnh

  Ghi chú

  1

  Xã Đắk Nia

  VT1:

  VT1:

   

  VT2:

  VT2:

   

  VT3: Thôn Đăk Tân

  VT3: Giữ nguyên

   

  4.2. Vị trí đất trồng cây hàng năm khác; cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản

  STT

  Tên phường/xã

  Xác định vị trí đất trồng cây hàng năm khác; cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản

  Vị trí đất điều chỉnh bổ sung

  Ghi chú

  1

  Nghĩa Tân

  VT1: Tổ DP 1, 2, 3

  VT1: T DP 1, 2, 3, 4

  Chuyển TDP 4 từ VT2 sang

  VT2: Tổ DP 4, 5, 6

  VT2: Tổ DP 5, 6

  2

  Nghĩa Phú

  VT1: Tổ DP 1, 2, 3, 4, 5, 6

  VT1: Tổ DP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Chuyển TDP 7, 8 từ VT2 sang VT1

  VT2: Tổ DP 7, 8

  VT2: Không có

  3

  Nghĩa Đức

  VT1: Tổ DP 1, 2

  VT1: Giữ nguyên

   

  VT2: Tổ DP 3, 4, 5

  VT2: Giữ nguyên

   

  4

  Nghĩa Thành

  VT1: T DP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

  VT1: Tổ DP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Chuyển TDP 7, 8 từ VT2 sang VT1

  VT2: Tổ DP 7, 8, 9

  VT2: Tổ DP 9

  5

  Nghĩa Trung

  VT1: Tổ DP 1, 2, 3

  VT1: Tổ DP 1, 2, 3

  Chuyển TDP 4, 5 từ VT2 sang

  VT2: Tổ DP 4, 5, 6

  VT2: Tổ DP 6

  6

  Quảng Thành

  VT1: Thôn Tân Lập, Thôn Tân Tiến

  VT1: Thôn Tân Lập, Thôn Tân Tiến, Thôn cây xoài

  Bổ sung thôn Cây xoài

  VT2: Thôn Tân Thịnh

  VT2: Giữ nguyên

   

  VT3: Thôn Nghĩa Tín, Thôn Nghĩa Hòa

  VT3: Giữ nguyên

   

  7

  Đắk Nia

  VT1: Bon Tinh Wel Đơm, Thôn Nghĩa Thuận, Thôn Nghĩa Hòa

  VT1: Bon Tinh Wel Đơm, Thôn Nghĩa Thuận, Thôn Nghĩa Hòa, bon Fai col Fruđăng, bon N’Rjiêng, Bon Bu Sóp

  Chuyển các bon Fai col Fruđăng, bon N’Rjiêng, Bon Bu Sóp từ VT2 sang VT 1; Bổ sung thôn Cây Xoài

  VT2: Thôn Đồng Tiến, Thôn Nam Rạ, Thôn Nghĩa Thắng, bon Fai col Fruđăng, bon N’Rjiêng, Bon Bu Sóp

  VT2: Thôn Đồng Tiến, Thôn Nam Rạ, Thôn Nghĩa Thắng, Thôn cây xoài

  VT3: Thôn Phú Xuân, Thôn Đăk Tân, bon SRêú

  VT3: Thôn Phú Xuân, Thôn Đăk Tân, bon SRêú

  8

  Đắk R'moan

  VT1: Thôn Tân Hòa, Thôn Tân Bình, Thôn Tân Lợi

  VT1: Thôn Tân Hòa, Thôn Tân Bình, Thôn Tân Lợi, Thôn Tân Hiệp (khu vực từ Cầu Đắk Rung về phía UBND xã)

  Điều chỉnh một phần Thôn Tân Hiệp (khu vực từ Cầu Đắk Rung về phía UBND xã) về vị trí 1

  VT2: Thôn Tân Hiệp, Thôn Tân An, Thôn Tân Phương, Thôn Tân Phú

  VT2: Thôn Tân Hiệp (khu vực còn lại), Thôn Tân An, Thôn Tân Phương, Thôn Tân Phú

  VT3: Bon Đắk R’moan

  VT3: Giữ nguyên

   

   4.3. Vị trí đt rừng sản xuất

   

  Ghi chú: Đất rừng sản xuất áp dụng chung một đơn giá cho tt cả các vị trí

   

   

  II. BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK R'LẤP

  1. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  STT

  NỘI DUNG

  Tên đường

  Đoạn đường

  Giá đất 2015 - 2019

  Giá đất điều chỉnh theo Quyết định

  Từ

  Đến

  II.1

  Xã Kiến Thành

   

   

   

   

  1

  Quốc Lộ 14

   

   

   

   

  1.1

  TT Kiến Đức về xã Quảng Tín

  Bên phải

   

   

   

  Giáp ranh TT Kiến Đức

  Giáp nhà ông Lập

  840

  900

  Nhà ông Lập

  Ranh xã Quảng Tín

  780

  850

  Bên trái

   

   

   

  Giáp ranh TT Kiến Đức

  Giáp ranh nhà Ô.Sơn

  780

  850

  Giáp ranh nhà ông Sơn

  Giáp ranh xã Q. Tín

  840

  900

  1.2

  TT Kiến Đức - Nhân Cơ

  Ranh giới Kiến Đức

  Ranh giới Kiến Đức +400 m

   

   

   

  Tà luy dương

  1.350

  1.500

   

  Tà luy âm

  1.150

  1.300

  Ranh TT K.Đức +400 m

  Đến ngã ba hầm đá

   

   

  Tà dương (phía cao)

  Đến ngã ba hầm đá

  800

  900

  Tà âm (phía thấp)

  Đến ngã ba hầm đá

  700

  800

  Ngã ba vào hầm đá

  Ranh giới xã Đ.Wer

  800

  850

  2

  Tỉnh lộ 685

  Ranh giới TT Kiến Đức

  Nghĩa địa thôn 3

  550

  650

  Nghĩa địa thôn 3

  Nghĩa Địa thanh niên xung phong

  300

  Giữ nguyên

  Nghĩa Địa thanh niên xung phong

  Ranh giới xã Nghĩa Thng

  200

  Giữ nguyên

  3

  Đường thôn 7

  Từ ranh giới kiến Đức (đường dây 500KV)

  Ranh giới Đăk Wer

  300

  Giữ nguyên

  Ngã 3 trường Phân hiệu Võ Thị Sáu

  Đăk Wer (QL 14)

  100

  Giữ nguyên

  4

  Đường đi thôn 5, thôn 8

  Thủy điện Đắk RTăng

  Nghĩa địa thôn 5

  150

  Giữ nguyên

  Từ ngã 3 QL 14

  Đập thủy điện Đăk Tăng

  400

  Giữ nguyên

  Từ nhà ông Thêu

  Ranh TT Kiến Đức

  200

  Giữ nguyên

  5

  Đường đi thôn 9

  QL 14 ngã 3 trường 1

  Nghĩa địa thôn 9

  150

  Giữ nguyên

  QL 14 nhà ông Chữ

  Khu q.hoạch xưởng cưa

  150

  Giữ nguyên

  Khu QH đất GV thôn 9

   

  90

  Giữ nguyên

  6

  Đường vào cây đa Kiến Đức

   

  Giáp ranh Kiến Thành

  600

  Giữ nguyên

  7

  Từ nhà ông Tạ Nng

   

  Đến nhà ông Nguyễn Phương

  250

  Giữ nguyên

  8

  Đường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ)

  Ranh giới TT Kiến Đức

  Hết đường nhựa

  300

  Giữ nguyên

  9

  Ranh giới TT Kiến Đức

   

  Hết nhà ông Bình thôn 7

  250

  Giữ nguyên

  10

  Đường vào Trạm Y tế Kiến Đức

  Ranh TT Kiến Đức

  Giáp ranh xã Đắk Sin

  100

  Giữ nguyên

  11

  Đất khu dân còn lại

   

   

  60

  90

  II.2

  Xã Nhân Cơ

   

   

   

   

  1

  Quốc Lộ 14

  Ranh giới xã Đắk Wer

  Hết trạm Y Tế xã Nhân Cơ

  1.100

  1.200

  Trạm Y Tế xã Nhân Cơ

  Đầu trường Lê Đình Chinh

  1.700

  2.000

  Đầu trường Lê Đình Chinh

  Ngã 3 đường vào xã Nhân Đạo

  2.200

  2.500

  Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo

  UBND xã

  1.700

  2.000

  UBND xã

  Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (200m)

  600

  700

  Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (200m)

  Qua ngã ba đương vào ngầm 18 (+200m)

  800

  890

  Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (200m)

  Cách ngã 3 đường vào thác Diệu Thanh (200m)

  600

  650

  Cách ngã 3 đường vào thác Diệu Thanh (200m)

  Qua ngã 3 đường vào thác Diệu Thanh (+200m)

  800

  950

  Qua ngã ba đường vào thác thác Diệu Thanh 200m

  Cầu Đắk R’Tih (+)

  600

  690

  Qua ngã ba đường vào thác thác Diệu Thanh 200m

  Cầu Đắk R’Tih (-)

  600

  Giữ nguyên

  2

  Các đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14

   

   

   

   

  2.1

  Đường vào xã Nhân Đạo

  Km 0 QL14

  Km 0 + 500m Hồ Nhân Cơ

  700

  900

  Km 0 + 500m Hồ Nhân Cơ

  Giáp ranh xã Nhân Đạo và Đắk Wer

  280

  400

  Từ trường Mu giáo Hoa Mai

  Đến đất ông Bùi Văn Ngoan

  330

  450

  Từ nhà ông Hoàng

  Đến đất nhà ông Hùng

  300

  400

  2.2

  Đường vào ngầm 18

  Ngã 3 QL 14

  Hết trường Nguyễn Bnh Khiêm

  300

  350

  Hết trường Nguyễn Bnh Khiêm

  Đến ngầm 18

  150

  200

  2.3

  Đường vào Thác Diệu Thanh

  Ngã 3 (QLộ 14)

  Ngã 3 (QLộ 14) + 500m

  400

  500

  2.4

  Đường vào nghĩa địa thôn 8

  Km 0 (QLộ 14)

  Km 1

  200

  250

  2.5

  Đường bên cạnh trụ sở lâm trường (Trụ sở UBND xã mới)

  Km 0 (QLộ 14)

  Đến cổng chào bon Bù Dấp

  270

  350

  2.6

  Đường liên thôn

  Ngã 3 Pi Nao I

  Giáp nhà máy Alumin

  280

  350

  2.7

  Đường cạnh kho Loan Hiệp

  Kho Loan Hiệp

  Nhà bà Hồng

  400

  450

  2.8

  Đường vào bên cạnh ngân hàng

  Ngã 3 (QLộ 14)

  Hết đất nhà ông Thắng

  500

  Giữ nguyên

  2.9

  Đường vào bên cạnh chợ

  Ngã 3 (QLộ 14)

  Giáp đất Nguyễn Văn Bạc

  550

  Giữ nguyên

  2.10

  Đường vào sân bay

  Ngã 3 (QLộ 14)

  Giáp sân bay Nhân Cơ

  700

  Giữ nguyên

  2.11

  Đường cạnh nhà bà Là và bà Điệp

  Ngã 3 (QLộ 14)

  Hết đất ông Vượng

  300

  350

  2.12

  Đường vào tổ 9 b thôn 3

  Ngã 3 (QLộ 14)

  Hết đường cả hai nhánh

  330

  400

  2.13

  Đường vào tổ 8

  Ngã 3 QLộ 14

  Ngã 3 QLộ 14 + 500 m

  240

  300

  Ngã 3 QLộ 14 + 500 m

  Hồ Nhân cơ

  100

  150

  2.14

  Đường vào tổ 1

  Km 0 (QLộ 14)

  hết nhà Vinh Lệ

  200

  270

   

  Đường cạnh nhà ông Duyên

  Km 0 (QLộ 14) cạnh nhà ông Duyên

  Nhà Vinh Lệ

  200

  300

  2.15

  Đường vào nhà máy mì

  QLộ 14

  Ngã 3 nhà máy bê tông Din My Đắk Nông

  200

  280

  2.16

  Đường tổ 1

  Từ cửa sắt Trường Sơn (nhà ông Trường)

  Cầu mới

  280

  350

  2.17

  Đường vào Nghĩa địa thôn 8

  QLộ 14+1 km

  Giáp cụm Công nghiệp

  100

  130

  2.18

  Từ suối 1

   

  Đến ngã 3 đường liên thôn 12

  100

  160

  2.19

  Đường vào bon Bù Dấp

  Từ ngã 3 vườn mía

  Đến nhà ông Tơi

  150

  220

  2.20

  Đường vào ngầm 18

  Trường Nguyễn Bnh Khiêm

  Đến ngầm 18

  150

  220

  2.21

  Đường đi xã Nhân Đạo

   

  Hết đường vào m đá

  250

  320

  3

  Từ Ngã ba nhà ông Toát

   

  Ngã 3 đường vào nhà ông Lương

  200

  240

  4

  Ngã 3 nhà ông Lương

   

  Hết nhà bà Hiền

  100

  130

  5

  Nhà ông Lương

   

  Hồ Nhân Cơ

  100

  140

  6

  Khu công nghiệp

   

  Ngã 3 đường vào thôn 4

  100

  110

  7

  Ngã 3 hồ Nhân Cơ

   

  Hết đất bà Lan

  250

  310

  8

  Đường cạnh Hội trường thôn 5

  QL 14

  Hết đất nhà bà Định

  150

  170

  Nhà bà Định

  Hết đường

  100

  110

  9

  Đường cạnh nhà bà Vinh thôn 9

  Ngã ba QL14

  Hết đường

  200

  230

  10

  Đường từ QL14 vào nghĩa địa thôn 9

  Ngã ba QL 14 từ nhà chị Vịnh

  Nghĩa địa

  200

  240

  Ngã ba QL 14

  Hết đất nhà ông Rượu

  200

  220

  11

  Đường cạnh nhà bà Viên

  Ngã ba QL 14

  Ngã ba vườn mía

  220

  310

  12

  Đất khu dân cư còn lại

   

   

  50

  100

  II.3

  Xã Đắk Wer

   

   

   

   

  1

  Đường QLộ 14

  Km 0 ngã 3 vào thôn 1 về 2 phía mỗi phía 200m

   

  1.500

  Giữ nguyên

  Km 0 + 200m

  Giáp ranh Kiến Thành

  1.000

  Giữ nguyên

  Km 0 +200 m

  Km 0 + 350 m hướng Nhân Cơ

  1.100

  Giữ nguyên

  Km 0 +350 m

  Giáp ranh Nhân Cơ

  700

  800

  2

  Đường liên xã Nhân Cơ Nhân Đạo, Nghĩa Thắng

  Km 0 ngã 3 (Pi nao II)

  Km 0 + 500m hướng Nghĩa Thng

  570

  Giữ nguyên

  Km 0 +500 m

  Giáp xã Nghĩa Thắng

  200

  Giữ nguyên

  Km 0 ngã 3 Pi nao II hướng Nhân Cơ

  Km 0 + 500m

  570

  Giữ nguyên

  Km 0 + 500m

  Giáp ranh xã Nhân Cơ

  250

  Giữ nguyên

  Km 0 (QLộ 14)

  Km 0 +100 m

  550

  Giữ nguyên

  3

  Đường vào thôn 1

  Km 0 + 100 m

  Cầu qua thôn 1

  260

  Giữ nguyên

  Cầu qua thôn 1

  Cách ngã ba TT xã (+ 450m)

  300

  Giữ nguyên

  Km 0 ngã 3 TT xã

  Về 3 phía mỗi phía 250 m (hướng Nhân Cơ, Qung Tân, thôn 1)

  400

  Giữ nguyên

  Km 0 + 250 m ngã 3 TT xã

  Km 250 +200 m về 3 phía

  300

  Giữ nguyên

  4

  Đường vào Quảng Tân

  Km 0 +450 m

  Km 0 +850m

  200

  Giữ nguyên

  Km 0 +850 m

  Giáp ranh xã Qung Tân

  150

  Giữ nguyên

  5

  Đường vào thôn 6

  Km 0 QLộ 14

  Km 0 +200 m

  300

  Giữ nguyên

  Km 0 +200 m

  Hết đường thôn 6 giáp thôn 13

  200

  Giữ nguyên

  6

  Đường vào thôn 13

  Km 0 QLộ 14

  Km 0 +200 m

  150

  Giữ nguyên

  Km 0 +200 m

  Hết đường

  120

  Giữ nguyên

  7

  Đường liên thôn

  Cầu Tràn nhà ông Thanh

  Giáp châu Giang Kiến Thành

  110

  130

  Cầu mới

  Ngã ba thôn 14

  240

  Giữ nguyên

  Ngã ba thôn 14

  Ngã 3 trung tâm xã (+ 450m)

  220

  Giữ nguyên

  8

  Thôn 1 đi thôn 16

  Km0 ngã 3 TTxã (hướng cầu ông Trọng)

  Km0 + 100m

  200

  Giữ nguyên

  9

  Thôn 13

  Ngã 3 thôn 6

  Ngã 3 nhà ông Vinh

  150

  Giữ nguyên

  Ngã 3 nhà ông Trung Quýt

  Ngã 3 Nhân Đạo

  150

  Giữ nguyên

  Nhà ông Mạc Thanh Hoá

  Về hướng Kiến Thành (hết đường)

  180

  Giữ nguyên

  Ngã 3 nhà ông Trần Quang Vinh

  Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh

  180

  Giữ nguyên

  Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh

  Mỏ đá Phương Nam

  100

  120

  10

  Đất ở ven các đường nhánh còn lại tiếp giáp với QLộ vào đến 200m

   

   

  110

  130

  11

  Đường vào bon

  Ngã 3 nhà ông Nắng Ngần

  Hết đường nhựa bon

  100

  120

  12

  Đường đi thôn 16

  Cầu ông Trọng

  hết đất nhà ông Nông Văn Chức

   

  120

  hết đất nhà ông Nông Văn Chức

  giáp ranh giới xã Quảng Tân

   

  100

  13

  Đường đi thôn 6

  Ngã ba quán Đại Thế Giới

  Ngã 3 nhà văn hóa thôn 13

   

  100

  14

  Đường đi thôn 10

  Ngã ba nhà ông Phạm Xuân Triều

  Giáp ranh xã Kiến Thành

   

  110

  15

  Đường đi thôn 14

  Ngã ba nhà bà Nguyễn Thị Ái

  hết đất nhà ông Nguyễn Trọng Dũng

   

  120

  16

  Đường nội tuyến khu tái định cư Rừng Muồng

   

  631

  17

  Đất khu dân cư còn lại

  50

  90

  II.4

  Xã Nhân Đạo

   

   

   

   

  1

  Đường liên xã

  Km0 (ngã 3 chợ PiNaoII)

  Km0+500 (đi xã Nhân Cơ)

  570

  Giữ nguyên

  Km0+500 (đi xã Nhân Cơ)

  Ngã 3 Cùi chỏ

  300

  Giữ nguyên

  Km0 (ngã 3 chợ PiNaoII)

  Km0+500 (đi xã Nghĩa Thắng)

  570

  Giữ nguyên

  Km0+500 (đi xã Nghĩa Thng)

  Cột mc giáp xã Nghĩa Thng

  220

  Giữ nguyên

  Ngã 3 cùi chỏ

  Ráp ranh xã Nhân Cơ

  250

  Giữ nguyên

  2

  Đường liên thôn

  Km0 (ngã 3 chợ PiNaoII)

  Km0 +500m(Đi bon PiNao)

  450

  Giữ nguyên

  Km0 +500m(Đi bon PiNao)

  Ngã 3 Mum

  220

  Giữ nguyên

  Ngã 3 Mum đi đập Đăk Mur

  Vào 500m

  100

  150

  Ngã 3 mum

  Trường học Lê Văn Tám (Phân hiệu 2)

  120

  150

  Trường học Lê Văn Tám (Phân hiệu 2)

  Ngã tư Quốc tế

  80

  120

  Ngã 3 cùi chỏ

  Trường mẫu giáo thôn 1

  80

  100

  Ngã 3 vào suối đá

  Ngã 3 đập thôn 6

  70

  100

  Ngã 3 Km 0 +500m

  Đập Đăk Mur

  50

  90

  Trường Mu giáo thôn 1

  Hết đất nhà ông Lê Xuân Hán

  60

  90

  3

  Ngã 3 tư quốc tế

  Đi bon PINAO

  Đến hết nhà ông Hoa

  70

  Giữ nguyên

  4

  Đường thôn 4

  Nga Tư Quốc tế

  Đến hết nhà ông Hoa

  70

  100

  Trường Lê Văn Tám

  Hết vườn nhà Võ Hữu Hậu

  50

  90

  5

  Đất ở các khu dân cư còn lại

   

   

  50

  80

  II.5

  Xã Đạo Nghĩa

   

   

   

   

  1

  Tỉnh lộ 685

  Từ UBND xã (hướng Đăk Sin)

  UBND xã + 200m

  550

  Giữ nguyên

  Cách UBND 200m

  Giáp Đăk Sin

  280

  350

  Từ UBND xã (hướng Nghĩa Thắng)

  Cách UBND xã 300m

  550

  Giữ nguyên

  Cách UBND 300m

  Giáp Nghĩa Thắng

  280

  300

  2

  Đường liên thôn

  Từ Cầu Quảng Phước

  Đập tràn Quảng Đạt

  400

  450

  Đập tràn Qung đạt

  Đến nhà ông Thọ

  280

  300

  Từ nhà Ông Thọ

  Đến nhà ông Tư Tù

  400

  Giữ nguyên

  Từ nhà ông Tư Tù

  Đến hết đường nhựa (Mười nổ)

  260

  300

  Từ nhà ông Tân Ngà

  Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tấn

  180

  280

  Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tấn

  Đến cửa rừng

  180

  200

  Từ nhà ông Khư

  Đến cuối xóm Mít

  140

  150

  Ngã tư Quản An

  hết đất nhà ông Võ Văn Bình

  120

  280

  hết đất nhà ông Võ Văn Bình

  Giáp xã Nghĩa Thng

  120

  150

  Từ Nhà bà Huệ

  Giáp xã Nghĩa Thắng

  90

  100

  Nhà Ông Tuân

  Hết nhà ông Phú

  120

  150

  Nhà bà Huệ

  Hết nhà ông Trần Dũng

  80

  120

  Ngã 3 nhà ông Phước

  Trường Huỳnh Thúc Kháng (phân hiệu)

  90

  130

  Ngã tư Qun An

  Nhà ông Võ Văn Thảo

  120

  190

  3

  Đất ở các khu dân cư còn lại

   

   

  60

  80

  4

  Đường nông thôn

  Ngã 3 nhà ông Nguyễn Ngọc Thơm

  Nhà ông Nguyễn Thái Bình

  60

  100

  Đoạn từ nhà Lê Thị Ái

  Hết nhà ông Đoàn Canh

  110

  170

  Đoạn từ nhà ông Mười Nổ

  Tới Trạm cửa rừng

  60

  100

  Ngã 3 nhà Lê Lựu

  Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hoàng

  60

  100

  II.6

  Xã ĐắK Sin

   

   

   

   

  1

  Tỉnh lộ 685

  Ngã ba Ngân hàng

  Ngã 3 cây xăng ông Hà

  670

  750

  Ngã 3 cây xăng ông Hà

  Cầu Vũ Phong

  550

  600

  Cầu Vũ Phong

  Hết Trường Trần Hưng Đạo

  470

  520

  Trần Hưng Đạo

  Giáp ranh Đạo Nghĩa

  300

  Giữ nguyên

  Ngã 3 ngân hàng

  Km 0 + 150m (về hướng Hưng Bình)

  550

  650

  Km 0 + 150m

  Ngã 3 nhà ông Tự

  380

  400

  Ngã 3 nhà ông Tự

  Giáp ranh xã Hưng Bình

  200

  250

  2

  Đường liên xã, đi 208

  Ngã 3 cây xăng ông Hà

  Hết đất ông Sang

  350

  500

  Hết đất ông Sang

  Hết đất nhà bà Tuyên

  350

  Giữ nguyên

  Hết đất nhà bà Tuyên

  hết đất trường Lê Hữu Trác

  100

  200

  hết đất trường Lê Hữu Trác

  Ngã 3 đi thôn 7 và thôn 12

  100

  110

  Ngã 3 đi thôn 7 và thôn 12

  Hết đất nhà bà Bé Sáu

  150

  Giữ nguyên

  Nhà bé Sáu

  Giáp ranh Quảng Tín

  100

  130

  3

  Đường liên thôn

  Ngã ba Ngân Hàng

  Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (đường liên xã)

  500

  550

  Trường Lê Hữu Trác

  Ngã ba cầu Tam Đa

  300

  370

  Cầu Tam Đa

  Hết thôn 5

  150

  170

  Ngã ba cu Tam Đa

  Giáp ranh xã Hưng Bình

  200

  240

  Ngã ba ông Thái

  Giáp ranh xã Đắk Ru (Đường Liên xã)

  100

  110

  Ngã ba ông Tự

  Ngã ba đường đi 208 (nhà ông Vân)

  100

  130

  Ngã 3 Tỉnh lộ 685

  Hết nhà ông Thái Thôn 10

  100

  130

  4

  Đường nhánh tiếp giáp với đường 208

  Ngã 3 nhà ông Hùng

  Hết đất nhà ông Tự (thôn 16)

  150

  Giữ nguyên

  5

  Khu dân cư còn lại

   

   

  60

  80

  II.7

  Xã Hưng Bình

   

   

  -

   

  1

  Tỉnh lộ 685

  Đất nhà ông Nguyễn Phi Long (Giáp ranh xã ĐắK Sin)

  Hết đất nhà ông Lãng Văn Hiếu

  160

  200

  Giáp nhà ông Lãng Văn Hiếu

  Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2)

  250

  300

  Chân dốc thác (Giáp ranh thôn 2)

  Cầu Tư

  150

  200

  Cầu Tư

  Cầu ba (Giáp xã Đăk Ru)

  100

  170

  Chân dốc thác (Giáp ranh thôn 2)

  Cầu mới (giáp ranh xã Đắk Ru)

   

  200

  2

  Đường liên thôn 3, 5, 7

  Hết đt nhà ông Hoàng Văn Tự

  Ngã ba nhà ông Vạn

  100

  200

  3

  Đường đi thôn 3

  Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Hiển

  Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự (Trưởng)

  250

  300

  4

  Thôn 06

  Đầu đập thôn 6 (đập C15)

  Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng

  200

  Giữ nguyên

  hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng

  Hết đất nhà ông Khưng

  200

  300

  Hết đất nhà ông Khưng

  Hết đất nhà ông Tính

  200

  Giữ nguyên

  5

  Thôn 7

  Cống ông Vạn (Giáp ranh thôn 6)

  Hết đất nhà ông Hoàn

  120

  180

  6

  Buôn Châu Mạ

  Đất nhà bà Điu Thị Đum (giáp ranh thôn 7)

  Hết đất nhà bà Điu Thị BRang

  100

  140

  Giáp đất nhà bà Điu Thị BRang

  Đến hết đất nhà ông Điu Am

  100

  140

  7

  Đường liên thôn 4, 7

  Đất nhà ông Quang (thôn 5)

  Ngã ba tỉnh lộ 685 (đất nhà ông Tạ Văn Long thôn 2)

  60

  80

  8

  Đất khu dân cư còn lại

   

   

  60

  80

  II.8

  Xã Nghĩa Thắng

   

   

   

   

  1

  Tỉnh Lộ 685

   

   

   

   

  1.1

  ng Kiến Thành

  Trạm xá xã

  Trường mẫu giáo Quảng Thuận

  400

  650

  Trường mẫu giáo Quảng Thuận

  Ngã 3 đập tràn Quảng Chánh

  400

  500

  Ngã 3 đập tràn Quảng Chánh

  Cống nước nhà Tư Rịa Q.Chánh

  400

  600

  Cống nước nhà Tư Rịa Q.Chánh

  Đầu đập hồ Cầu Tư

  200

  Giữ nguyên

  Đầu đập hồ Cầu Tư

  Giáp ranh xã Kiến Thành

  100

  Giữ nguyên

  1.2

  Hướng Đạo Nghĩa

  Trạm xá xã

  Ngã 3 chợ

  1.200

  1.400

  Ngã 3 chợ

  Ngã 3 nhà ông Tưng

  600

  800

  Ngã 3 nhà ông Tưởng

  Ngã 3 nhà ông Thái

  400

  600

  Ngã 3 nhà ông Thái

  Giáp ranh xã Đạo Nghĩa

  200

  300

  2

  Đường liên xã

  Giáp ranh xã Nhân Đạo

  Cách ngã 3 PiNao III - 200m

  200

  Giữ nguyên

  Ngã 3 PINAO

  về 03 phía mỗi phía 200 m

  400

  Giữ nguyên

  Qua Ngã 3 Pi Nao III + 200m

  Hết nhà ông Lý

  300

  Giữ nguyên

  Hết nhà ông Lý

  Hết nhà ông Lâm

  400

  Giữ nguyên

  Hết nhà ông Lâm

  Ngã 3 nhà ông Kế (Quảng chánh)

  250

  Giữ nguyên

  Ngã 3 trường cấp III

  Cổng trường cấp III (đường trên)

  220

  Giữ nguyên

  Ngã 3 nhà ông Kế (Quảng chánh)

  Ngã 3 Quảng Chánh

  220

  Giữ nguyên

  Ngã 3 chợ

  Cầu Quảng Phước Đạo Nghĩa

  330

  Giữ nguyên

  Ngã 3 nhà ông Lâm

  Trường cấp III (đường dưới)

  300

  Giữ nguyên

  3

  Đường liên thôn

  Ngã 3 PiNao III + 200m

  Ngã 3 đường Hai Bé

  150

  250

  Ngã 3 nhà ông Kế

  Xóm mít giáp ranh Đạo Nghĩa

  100

  Giữ nguyên

  Ngã 3 Quảng Chánh

  Hết nhà ông Mao

  100

  Giữ nguyên

  Ngã 3 Quảng Tiến nhà ông Thái

  Cng nước nhà ông Hồng

  100

  Giữ nguyên

  Ngã 3 Quảng Tiến nhà bà Minh

  Hết nhà ông Mầu

  100

  Giữ nguyên