hieuluat

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Đắk Nông

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:08/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Thanh Tùng
  Ngày ban hành:08/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/05/2020Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

  ___________

  Số: 08/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Đắk Nông, ngày 08 tháng 5 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  ______________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về Giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Căn cứ Kết luận số 747-KL/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về Bảng giá đất 05 năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2024;

  Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 137/TTr-STNMT ngày 06 tháng 5 năm 2020.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có các phụ lục Bảng giá đất kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh một số đoạn đường, tuyến đường, một số vị trí đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019.

  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  - Như Điều 2;

  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; 

  - TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;

  - CT, các PCT UBND tỉnh;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;  

  - UBMTTQVN tỉnh;                               

  - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

  - Công báo Đắk Nông;

  - Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

  - Các PCVP UBND tỉnh;

  - Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(Tha).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Trương Thanh Tùng

   

  PHỤ LỤC SỐ I:

  BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT Ở NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

  (Kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

  Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

  STT

  NỘI DUNG

  Tên đường

  Đoạn đường

  Đơn giá

  Từ

  Đến

  I

  THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

  I.1

  Xã Đắk Nia

  1

  Quốc lộ 28

  Cầu Lò Gạch (giáp ranh phường Nghĩa Trung)

  Đất nhà ông Tân

  780

  Đất nhà ông Tân

  Ngã ba đường vào Trường Phan Bội Châu

  780

  Ngã ba đường vào Trường Phan Bội Châu

  Ngã ba đường vào trụ sở UBND xã

  780

  Ngã ba đường vào trụ sở UBND xã

  Đất nhà bà Ánh

  780

  Đất nhà bà Ánh

  Đất nhà ông Nguyễn Văn Hùng

  480

  Đất nhà ông Nguyễn Văn Hùng

  Ngã ba đường vào Bon Srê Ú

  480

  Ngã ba đường vào Bon Srê Ú

  Giáp ranh xã Quảng Khê

  480

  2

  Các tuyến đường nhựa liên thôn, liên xã

  2.1

  Đường vành đai vào thôn Đồng Tiến đi thôn Cây Xoài; Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân

  Ngã ba đường vào thôn Đồng Tiến (Đấu nối với Quốc lộ 28)

  Ngã ba nhà bà Én

  324

  Ngã ba nhà bà Én

  Hết đường (Ngã ba cầu gãy)

  312

  2.2

  Đường vành đai vào thôn Nghĩa Thuận, thôn Nam Rạ đến giáp ranh phường Nghĩa Đức

  Đoạn đấu nối Quốc lộ 28

  Ngã ba đường vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông

  312

  Ngã ba đường vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông

  Ngã ba nhà ông Cao Văn Hướng (thôn Nam Rạ)

  312

  Ngã ba nhà ông Cao Văn Hướng (thôn Nam Rạ)

  Giáp ranh phường Nghĩa Đức

  312

  2.3

  Các tuyến đường nhánh từ Quốc lộ 28 đi vào trung tâm các thôn, bon

  Đường vào bon Phai Col Pru Đăng (Đấu nối với Quốc lộ 28)

  Cổng chào Nghĩa trang thành phố

  360

  Đường vào bon Bu Sop, Njriêng

  Đấu nối với Quốc lộ 28

  324

  Đường từ điện tử Lượng

  Ra thôn Nghĩa Thuận

  312

  Đường trước cửa UBND hướng ra trường Họa Mi

  Điện tử Lượng

  312

  Đường vào thôn Đắk Tân

  Giáp ranh xã Đắk Ha

  312

  Đường vào Trang trại Gia Trung (bon Srê Ú, đấu nối đường Quốc lộ 28)

  Ngã ba thôn Đắk Tân

  312

  Đường vào thôn Phú Xuân

  Hết đường nhựa

  312

  Đường vào bon Srê Ú

  Hết đường nhựa

  312

  Đường TDP Nghĩa Hòa (Đấu nối với Quốc lộ 28)

  Hết đường bê tông

  312

  3

  Các tuyến đường nhựa, bê tông còn lại

  280

  4

  Đất ở tại các tuyến đường đất

  Đường đất cụt

  150

  Đường đất thông hai đầu

  150

  5

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  150

  6

  Khu tái định cư Làng Quân nhân

  Tà luy dương

  936

  Tà luy âm

  750

  7

  Tái định cư Đắk Nia - Đường vành đai

  300

  8

  Đường nhựa thôn
  Cây Xoài

  Cầu gãy

  Dốc 3 tầng

  300

  9

  Đường Hoàng Diệu

  1,000

  I.2

  Xã Đắk R'moan

  1

  Đường liên phường Nghĩa Phú - Đắk R'moan

  396

  2

  Đất ở ven các đường nhựa liên thôn, liên xã

  300

  3

  Đất ở ven các đường đất thông 2 đầu

  200

  4

  Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt)

  150

  5

  Khu tái định cư Thủy điện Đắk R'tih

  468

  6

  Đường tránh đô thị Gia Nghĩa

  Giáp phường Nghĩa Phú

  Km 7

  Tà luy dương

  480

  Tà luy âm

  380

  Km 7

  Km 5

  Tà luy dương

  480

  Tà luy âm

  380

  Km 5

  Giáp ranh phường Quảng Thành

  Tà luy dương

  480

  Tà luy âm

  380

  7

  Đất ven đường nhựa, đường bê tông còn lại

  300

  II

  HUYỆN ĐẮK R'LẤP

  II.1

  Xã Kiến Thành

  1

  Quốc Lộ 14

  1.1

  Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín

  Bên phải

  Giáp ranh thị trấn Kiến Đức

  Giáp đất nhà ông Lập

  2,000

  Giáp đất nhà ông Lập

  Ranh xã Quảng Tín

  1,700

  1.2

  Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín

  Bên trái

  Giáp ranh thị trấn Kiến Đức

  Giáp ranh đất nhà ông Sơn

  1,700

  Giáp ranh đất nhà ông Sơn

  Giáp ranh xã Quảng Tín

  2,000

  1.3

  Thị trấn Kiến Đức - Nhân Cơ

  Ranh giới Kiến Đức

  Ranh giới Kiến Đức + 400 m

  2,800

  Ranh giới Kiến Đức + 400 m

  Đến ngã ba hầm đá

  Tà luy dương

  2,000

  Tà luy âm

  1,500

  Ngã ba vào hầm đá

  Ranh giới xã Đắk Wer

  2,000

  2

  Tỉnh lộ 5

  Ranh giới thị trấn Kiến Đức

  Nghĩa địa thôn 3

  1,200

  Nghĩa địa thôn 3

  Hết Trường học Lê Quý Đôn

  800

  Hết Trường học Lê Quý Đôn

  Nghĩa Địa thanh niên xung phong

  700

  Nghĩa Địa thanh niên xung phong

  Ranh giới xã Nghĩa Thắng

  600

  3

  Đường thôn 7

  Ranh giới Kiến Đức (đường dây 500KV)

  Ngã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu

  600

  Ngã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu

  Giáp Đắk Wer

  400

  Ngã ba Trường Phân hiệu Võ Thị Sáu

  Ngã ba vào khu du lịch sinh thái

  300

  Ngã ba vào khu du lịch sinh thái

  Giáp Quốc lộ 14

  400

  4

  Đường đi thôn 5, thôn 8

  Thủy điện Đắk R’Tang

  Giáp ranh xã Đắk Wer

  350

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Đập thủy điện Đắk R'Tang

  1,000

  Đất nhà ông Thêu

  Ranh thị trấn Kiến Đức

  500

  5

  Đường đi thôn 9

  Quốc lộ 14 ngã ba trường 1

  Nghĩa địa thôn 9

  300

  Quốc lộ 14 đất nhà ông Chữ

  Khu quy hoạch xưởng cưa

  300

  Khu quy hoạch đất giáo viên thôn 9

  300

  6

  Đường vào hội trường thôn 1

  Giáp ranh Kiến Đức

  Hội trường thôn 1

  300

  7

  Đường vào nghĩa địa thôn 2

  Nhà ông Phạm Giai thôn 3

  Nghĩa địa thôn 2

  300

  8

  Đường vào cây đa Kiến Đức

  Đường Hùng Vương

  1,000

  9

  Đường thôn 7

  Ranh giới Kiến Đức

  Đất nhà ông Nguyễn Phương

  400

  10

  Đường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ)

  Ranh giới thị trấn Kiến Đức

  Hết đường nhựa

  600

  11

  Đường thôn 7

  Ranh giới thị trấn Kiến Đức

  Hết đất nhà ông Bình thôn 7

  450

  12

  Đường vào Trạm Y tế Kiến Đức cũ

  Ranh giới thị trấn Kiến Đức

  Hội trường thôn 10

  400

  Hội trường thôn 10

  Giáp ranh xã Đắk Sin

  300

  13

  Đường thôn 3

  Đường Hùng Vương

  Giáp ranh xã Nghĩa Thắng

  400

  14

  Đường bê tông nhà bà Thắm (giáp tỉnh lộ 5)

  Giáp Tỉnh lộ 5

  Hết đường

  300

  15

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  90

  II.2

  Xã Nhân Cơ

  1

  Quốc Lộ 14

  Ranh giới xã Đắk Wer

  Đường vào tổ 9 thôn 7

  2,000

  Đường vào tổ 9 thôn 7

  Hết Trường Lê Đình Chinh

  4,000

  Hết Trường Lê Đình Chinh

  Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo

  6,000

  Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo

  UBND xã

  4,000

  UBND xã

  Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm)

  2,000

  Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm)

  Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 )

  3,000

  Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 )

  Cách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận )

  2,500

  Cách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận)

  Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long)

  3,000

  Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long)

  Cầu Đắk R’Tih (tà luy dương)

  1,000

  Đất nhà ông Chi

  Cầu Đắk R’Tih (tà luy âm)

  900

  2

  Các đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14

  2.1

  Đường vào xã Nhân Đạo

  Km 0 Quốc lộ 14

  Hồ Nhân Cơ (Hết đất nhà bà Bẩy)

  3,000

  Hồ Nhân Cơ

  Giáp ranh xã Nhân Đạo và Đắk Wer

  1,000

  Trường Mẫu giáo Hoa Mai

  Hết đất ông Bùi Văn Ngoan

  1,000

  Nhà ông Họa

  Đất nhà bà Đoàn Thị Tỉnh

  900

  2.2

  Đường vào ngầm 18

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Hết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

  1,000

  Hết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Ngầm 18

  600

  2.3

  Đường vào thác Diệu Thanh

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Hội trường thôn 8

  1,000

  Hội trường thôn 8

  Hết đường

  540

  2.4

  Đường vào nghĩa địa thôn 8

  Km 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Phú

  Giáp nghĩa địa thôn 8

  580

  2.5

  Đường bên cạnh trụ sở lâm trường (Trụ sở UBND xã mới)

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Cổng chào bon Bù Dấp

  870

  2.6

  Đường cạnh kho Loan Hiệp

  Kho Loan Hiệp

  Nhà bà Hồng

  700

  2.7

  Đường vào bên cạnh ngân hàng

  Ngã ba (Quốc lộ 14)

  Hết đất nhà ông Hùng

  1,500

  2.8

  Đường vào bên cạnh chợ

  Ngã ba (Quốc lộ 14)

  Giáp đất Nguyễn Văn Bạc

  1,500

  2.9

  Đường vào sân bay

  Ngã ba (Quốc lộ 14)

  Đất nhà bà Vân + Hết đất nhà ông Toát

  1,500

  2.10

  Đường cạnh nhà bà Là và bà Điệp

  Đất nhà ông Ngạng

  Đất nhà ông Tạ Văn Nam

  910

  2.11

  Đường vào tổ 9b thôn 3

  Ngã ba (Quốc lộ 14)

  Hết đất nhà ông Lập + Hai nhánh đường còn lại

  800

  2.12

  Đường vào tổ 8 thôn 7

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Đất nhà bà Hồng + Hết đất nhà ông Tự

  900

  2.13

  Đường vào tổ 1

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Hết nhà Vinh Lệ

  500

  2.14

  Đường cạnh nhà ông Duyên

  Km 0 (Quốc lộ 14) cạnh nhà ông Duyên

  Nhà Vinh Lệ

  500

  2.15

  Tuyến đường thôn 9

  Km 0 (Quốc lộ 14) hết đất nhà bà Tạ Vũ Vi

  Hết đất nhà bà Lê Thị Đào

  500

  2.16

  Đường vào nhà máy mỳ

  Quốc lộ 14

  Ngã ba nhà máy bê tông Din My Đắk Nông

  800

  2.17

  Đường tổ 1

  Cửa sắt Trường Sơn (nhà ông Trường)

  Cầu mới

  800

  2.18

  Từ suối 1 trục đường thôn 12

  Đất nhà ông Đỗ Trung Quốc

  Hết nhà máy mỳ

  300

  Hết nhà máy mỳ

  Ngã ba hội trường thôn 12

  500

  Hội trường thôn 12

  Mặt bằng nhà máy điện Phân Nhôm

  300

  2.19

  Đường vào bon Bù Dấp

  Cổng chào bon Bù Dấp

  Giáp nhà máy điện + Hết đất nhà ông Điểu Choan

  500

  Nhà ông Đỗ Trung Quốc

  Suối II

  350

  2.20

  Đường đi xã Nhân Đạo

  Đất nhà ông Tiến

  Hết đường vào mỏ đá (đất nhà bà Đoàn Thị Tịnh)

  500

  Đất nhà nghỉ Thùy Vân

  Giáp nhà máy Alumin

  600

  3

  Ngã ba nhà ông Toát

  Hết đất nhà ông Vũ Tất Lương

  400

  4

  Hết đất nhà ông Vũ Tất Lương

  Hết đất nhà bà Lê Thị Kim Yến

  250

  5

  Ngã ba đất nhà ông Vũ Tất Lương

  Đất nhà bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

  250

  6

  Đường vào thôn 4

  Trục chính của thôn 6 + thôn 17

  250

  7

  Đường vào nhà nghỉ Hoàng Lan

  Hết đất nhà bà Bảy

  Giáp đất nhà ông Bùi Văn Ngoạn

  700

  8

  Đường cạnh Hội trường thôn 5

  Quốc lộ 14

  Hết đất nhà bà Định

  400

  Hết đất nhà bà Định

  Hết đường

  300

  9

  Đường cạnh nhà bà Vinh thôn 9

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Hết đường

  400

  10

  Đường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9

  Ngã ba Quốc lộ 14 từ nhà bà Vịnh

  Nghĩa địa

  400

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Hết đất nhà ông Trần Vũ Long

  350

  Km 0 Quốc lộ 14

  Thôn 9, thôn 12

  380

  11

  Đường cạnh nhà bà Viên

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Ngã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân)

  800

  Ngã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân)

  Cổng chào bon Bù Dấp

  500

  12

  Từ Quốc lộ 14 vào cụm công nghiệp

  Km 0 Quốc lộ 14

  Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tình

  1,200

  Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tình

  Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhan (tà luy dương)

  1,000

  13

  Đường đấu nối Đạo Nghĩa - Quảng Khê

  Giáp xã Nhân Đạo

  Giáp xã Đắk Nia

  300

  14

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  150

  II.3

  Xã Đắk Wer

  1

  Đường Quốc lộ 14

  Km 0 ngã ba đồi thông hướng đi Nhân Cơ

  Hết đất nhà ông Đinh Xuân Hiếu

  3,000

  Km 0 ngã ba đồi thông hướng đi Kiến Thành

  Hết đất Công ty Hồng Đặng

  3,000

  Công ty Hồng Đặng

  Giáp ranh xã Kiến Thành

  2,000

  Đất nhà ông Đinh Xuân Hiếu

  Hướng Nhân Cơ đến đất nhà bà Nguyễn Thị Sữa

  2,000

  Đất nhà bà Nguyễn Thị Sữa

  Giáp ranh Nhân Cơ

  1,700

  2

  Đường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng

  Km 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ)

  Giáp ranh xã Nhân Cơ

  800

  Km 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ)

  Đất nhà bà Đỗ Thị Xuân

  840

  Đất nhà bà Đỗ Thị Xuân

  Giáp xã Nghĩa Thắng

  500

  3

  Đường vào thôn 1

  Ngã ba đồi thông nhà ông Nguyễn Quang Đóa

  Cầu qua thôn 1

  1,000

  Cầu qua thôn 1

  Ngã ba đến nhà ông Bùi Đình Dương (đường vào nhà thờ Bon)

  800

  Ngã ba nhà ông Quang Liên

  Hướng về 3 phía 300m

  800

  4

  Đường vào Quảng Tân

  Hướng về 3 phía 300m

  Đất nhà ông Nguyễn Chánh Thái

  500

  Đất nhà ông Nguyễn Chánh Thái

  Giáp ranh xã Quảng Tân

  300

  5

  Đường vào thôn 6

  Ngã ba (Quốc lộ 14) thôn 7 (nhà ông Lê Quang Dũng)

  Giáp ranh thôn 6

  800

  Giáp ranh thôn 6 và thôn 7

  Ngã ba đại thế giới

  500

  Ngã ba đại thế giới

  Hết đường thôn 6 giáp thôn 13

  400

  6

  Đường vào thôn 13

  Ngã ba Quốc lộ 14 đất nhà Lê Minh Khao

  Ngã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách

  500

  Ngã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách

  Hết đất nhà ông Nguyễn Đắk Hà (Giáp ranh xã Kiến Thành)

  400

  Ngã ba đất nhà bà Phạm Thị Cài

  Ngã ba trại cút (thôn 13)

  300

  7

  Đường liên thôn

  Cầu Tràn nhà ông Thanh

  Giáp Châu Giang Kiến Thành

  250

  Cầu mới

  Ngã ba thôn 14

  600

  Ngã ba thôn 14

  Ngã ba nhà ông Quang Liên + 300m

  500

  8

  Thôn 1 đi thôn 16

  Km 0 ngã ba trung tâm xã (hướng cầu ông Trọng)

  Ngã ba nhà Nguyễn Thị Ái

  300

  9

  Thôn 13

  Ngã ba thôn 6

  Ngã ba nhà ông Vinh

  300

  Ngã ba nhà ông Trung Quýt

  Ngã ba Nhân Đạo

  300

  Nhà ông Mạc Thanh Hoá

  Về hướng Kiến Thành (hết đường)

  300

  Ngã ba nhà ông Trần Quang Vinh

  Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh

  300

  Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh

  Mỏ đá Phương Nam

  300

  10

  Đất ở ven các đường nhánh còn lại tiếp giáp với Quốc lộ vào đến 200m

  300

  11

  Đường vào bon

  Ngã ba nhà ông Nắng Ngần

  Ngã ba nhà ông Điểu Ndung

  350

  Ngã ba nhà ông Điểu Ndung

  Ngã ba nhà ông Bùi Đình Dương

  350

  Ngã ba nhà ông Điểu Ndung

  Ngã ba nhà ông Lê Lang

  300

  12

  Đường đi thôn 16

  Nhà bà Nguyễn Thị Ái

  Hết đất nhà ông Nông Văn Chức

  250

  Hết đất nhà ông Nông Văn Chức

  Giáp ranh giới xã Quảng Tân

  250

  13

  Đường đi thôn 6

  Ngã ba quán Đại Thế Giới

  Ngã ba nhà văn hóa thôn 13

  250

  14

  Đường đi thôn 10

  Ngã ba nhà ông Phạm Xuân Triều

  Giáp ranh xã Kiến Thành

  350

  15

  Đường đi thôn 16

  Ngã ba nhà bà Nguyễn Thị Ái

  Hết đất nhà ông Nguyễn Trọng Dũng

  300

  16

  Đường đi thôn 14

  Cổng chào thôn 14

  Ngã ba hội trường thôn 14

  300

  17

  Đường nội tuyến khu tái định cư Rừng Muồng

  1,000

  18

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  90

  II.4

  Xã Nhân Đạo

  1

  Đường liên xã

  Ngã ba chợ Pi Nao II

  Đi xã Nhân Cơ + 500m

  850

  Đi xã Nhân Cơ + 500m

  Ngã ba Cùi chỏ

  600

  Ngã ba chợ Pi Nao II

  Đi xã Nghĩa Thắng + 500m

  850

  Đi xã Nghĩa Thắng + 500m

  Cột mốc giáp xã Nghĩa Thắng

  550

  Ngã ba Cùi chỏ

  Giáp ranh xã Nhân Cơ

  600

  2

  Đường liên thôn

  Ngã ba chợ Pi Nao II

  Đi bon Pi Nao

  750

  Đi bon Pi Nao

  Ngã ba Mum

  500

  Ngã ba Mum đi đập Đắk Mur

  Giáp đất ông Trần Ngọc Trinh

  300

  Ngã ba Mum

  Trường Tiểu học Kim Đồng

  300

  Trường Tiểu học Kim Đồng

  Ngã tư Quốc tế

  300

  Ngã ba Cùi chỏ

  Trường Mẫu giáo thôn 1 (cũ)

  300

  Ngã ba vào suối đá

  Ngã ba đập thôn 6

  300

  Giáp đất nhà ông Trần Ngọc Trinh

  Đập Đắk Mur

  300

  Đường xã Đạo Nghĩa

  Đi Quảng Khê

  250

  Trường Mẫu giáo thôn 1 (cũ)

  Hết đất nhà ông Lê Xuân Hán

  200

  3

  Ngã ba tư quốc tế

  Đi bon Pi Nao

  200

  4

  Đường thôn 4 (cũ)

  Ngã tư Quốc tế

  Giáp nhà ông Hoa

  200

  Trường Kim Đồng

  Hết vườn nhà Võ Hữu Hậu

  200

  5

  Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê

  Giáp xã Nghĩa Thắng

  Ngã tư thôn 8

  250

  6

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  80

  II.5

  Xã Đạo Nghĩa

  1

  Tỉnh lộ 5

  UBND xã (hướng Đắk Sin)

  UBND xã giáp đất nhà ông Phan Dãn

  850

  Đất nhà ông Phan Dãn

  Giáp Đắk Sin

  600

  UBND xã (hướng Nghĩa Thắng)

  Giáp cống nước đất ông Trần Hữu Vây

  850

  Cống nước đất ông Trần Hữu Vây

  Giáp Nghĩa Thắng

  500

  2

  Đường liên thôn

  Cầu Quảng Phước

  Đập tràn Quảng Đạt

  700

  Đập tràn Quảng đạt

  Đất nhà ông Thọ

  450

  Đất nhà ông Thọ

  Đất nhà ông Tư Tù

  650

  Đất nhà ông Tư Tù

  Hết đường nhựa (Mười nổ)

  450

  Đất nhà ông Tân Ngà

  Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn

  450

  Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn

  Cửa rừng

  300

  2

  Đường liên thôn

  Đất nhà ông Khư

  Đến cuối xóm Mít

  250

  Ngã tư Quảng An

  Hết đất nhà ông Võ Văn Bình

  450

  Hết đất nhà ông Võ Văn Bình

  Đất nhà bà Huệ

  250

  Đất nhà bà Huệ

  Giáp xã Nghĩa Thắng

  200

  Đất nhà ông Tuân

  Hết đất nhà ông Phú

  250

  Đất nhà bà Huệ

  Hết đất nhà ông Trần Dũng

  200

  Ngã ba đất nhà ông Phước

  Trường Huỳnh Thúc Kháng (phân hiệu)

  200

  Ngã tư Quảng An

  Đất nhà ông Võ Văn Thảo

  300

  3

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  80

  4

  Đường nông thôn

  Ngã ba nhà ông Nguyễn Ngọc Thơm

  Đất nhà ông Nguyễn Thái Bình

  200

  Đoạn từ nhà Lê Thị Ái Nhung

  Hết nhà ông Đoàn Canh

  300

  Đoạn từ nhà ông Mười Nổ

  Tới Trạm cửa rừng

  200

  Ngã ba nhà Lê Lựu

  Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hoàng

  200

  II.6

  Xã Đắk Sin

  1

  Tỉnh lộ 685

  Ngã ba Ngân hàng

  Ngã ba cây xăng ông Hà

  1,200

  Ngã ba cây xăng ông Hà

  Cầu Vũ Phong

  950

  Cầu Vũ Phong

  Hết Trường Trần Hưng Đạo

  800

  Hết Trường Trần Hưng Đạo

  Giáp ranh xã Đạo Nghĩa

  500

  Ngã ba ngân hàng

  Hết đất nhà ông Cân

  1,000

  Hết đất nhà ông Cân

  Ngã ba nhà ông Tự

  650

  Ngã ba nhà ông Tự

  Giáp ranh xã Hưng Bình

  400

  2

  Đường liên xã, đi 208

  Ngã ba cây xăng ông Hà

  Hết đất ông Sang

  800

  Hết đất ông Sang

  Hết đất nhà bà Tuyên

  560

  Hết đất nhà bà Tuyên

  Hết đất Trường Lê Hữu Trác

  320

  Hết đất Trường Lê Hữu Trác

  Ngã ba đi thôn 7 và thôn 12

  200

  Ngã ba đi thôn 7 và thôn 12

  Hết đất nhà bà Bé Sáu

  250

  Hết đất nhà bà Bé Sáu

  Giáp ranh Quảng Tín

  200

  3

  Đường liên thôn

  Ngã ba Ngân Hàng

  Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (đường liên xã)

  850

  Trường Lê Hữu Trác

  Ngã ba cầu Tam Đa

  600

  Ngã ba cầu Tam Đa

  Hết cầu Tam Đa

  300

  Ngã ba cầu Tam Đa

  Giáp ranh xã Hưng Bình

  400

  Ngã ba ông Thái

  Giáp ranh xã Đắk Ru (đường liên xã)

  200

  Ngã ba ông Tự

  Ngã ba đường đi 208 (nhà ông Vân)

  200

  Ngã ba Tỉnh lộ 5

  Hết nhà ông Thái thôn 10

  200

  4

  Đường nhánh tiếp giáp với đường 208

  Ngã ba nhà ông Hùng

  Hết đất nhà ông Tự (thôn 16)

  250

  5

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  80

  II.7

  Xã Hưng Bình

  1

  Tỉnh lộ 5

  Đất nhà ông Nguyễn Phi Long (giáp ranh xã Đắk Sin)

  Hết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu

  350

  Hết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu

  Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ)

  500

  Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ)

  Cầu Tư

  350

  Cầu Tư

  Cầu ba (giáp xã Đắk Ru)

  300

  Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ)

  Cầu mới (giáp ranh xã Đắk Ru)

  350

  2

  Đường đi thôn 3

  Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Hiển

  Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự (Trưởng)

  500

  3

  Đường liên thôn 3, thôn 5 (cũ), thôn 7 (cũ)

  Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự

  Ngã ba nhà ông Vạn

  350

  4

  Thôn 6 (cũ)

  Đầu đập thôn 6 (đập C15)

  Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng

  350

  Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng

  Hết đất nhà ông Khường

  500

  Hết đất nhà ông Khường

  Hết đất nhà ông Tính

  350

  5

  Thôn 7 (cũ)

  Cống ông Vạn (Giáp ranh thôn 6 cũ)

  Hết đất nhà ông Hoàn

  300

  6

  Bon Châu Mạ

  Đất nhà bà Điểu Thị Đum (giáp ranh thôn 7 cũ)

  Hết đất nhà bà Điểu Thị Brang

  250

  Hết đất nhà bà Điểu Thị Brang

  Đến hết đất nhà ông Điểu Am

  250

  7

  Đường liên thôn 4 (cũ), thôn 7 (cũ)

  Đất nhà ông Quang (thôn 5 cũ)

  Ngã ba Tỉnh lộ 685 (đất nhà ông Tạ Văn Long thôn 2 cũ)

  180

  8

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  80

  II.8

  Xã Nghĩa Thắng

  1

  Tỉnh Lộ 5

  1.1

  Hướng Kiến Thành

  Trạm xá xã

  Trường Mẫu giáo Quảng Thuận

  1,000

  Trường Mẫu giáo Quảng Thuận

  Ngã ba đập tràn Quảng Chánh

  800

  Ngã ba đập tràn Quảng Chánh

  Cống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh

  950

  Cống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh

  Hết thôn Quảng Trung

  400

  Hết thôn Quảng Trung

  Đầu đập hồ Cầu Tư

  400

  Đầu đập hồ Cầu Tư

  Giáp ranh xã Kiến Thành

  400

  1.2

  Hướng Đạo Nghĩa

  Trạm xá xã

  Ngã ba chợ

  1,600

  Ngã ba chợ

  Ngã ba nhà ông Tưởng

  1,200

  Ngã ba nhà ông Tưởng

  Ngã ba nhà ông Thái

  800

  Ngã ba nhà ông Thái

  Giáp ranh xã Đạo Nghĩa

  500

  2

  Đường liên xã

  Giáp ranh xã Nhân Đạo

  Nhà ông Tân Lợi

  350

  Nhà ông Tân Lợi

  Cách ngã ba Pi Nao III - 200m

  350

  Ngã ba Pi Nao

  Về 03 phía mỗi phía 200 m

  650

  Qua Ngã ba Pi Nao III + 200m

  Hết nhà ông Lý

  500

  Hết nhà ông Lý

  Hết nhà ông Lâm

  650

  Hết nhà ông Lâm

  Ngã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh)

  350

  Ngã ba trường cấp III

  Cổng trường cấp III (đường trên)

  300

  Ngã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh)

  Ngã ba Quảng Chánh

  300

  Ngã ba chợ

  Cầu Quảng Phước Đạo Nghĩa

  500

  Ngã ba nhà ông Lâm

  Trường cấp III (đường dưới)

  450

  3

  Đường liên thôn

  Ngã ba Pi Nao III + 200m

  Nhà ông Nhanh

  350

  Nhà ông Nhanh

  Vườn rẫy ông Tín

  350

  Vườn rẫy ông Tín

  Ngã ba Hai Bé

  350

  Ngã ba Hai Bé

  Ngã ba rẫy vườn ông Bốn Vương

  250

  Ngã ba nhà ông Kế

  Xóm mít giáp ranh Đạo Nghĩa

  200

  Ngã ba Quảng Chánh

  Hết nhà ông Mao

  200

  Ngã ba Quảng Tiến nhà ông Thái

  Cống nước nhà ông Hồng

  200

  Ngã ba Quảng Tiến nhà bà Minh

  Hết nhà ông Mầu

  200

  Trường cấp III (đường dưới)

  Giáp ranh xã Đạo Nghĩa

  200

  Ngã ba nghĩa địa Quảng Chánh

  Đập Quảng Thuận (lò mổ)

  200

  Ngã ba nhà ông Kế

  Nhà ông Hùng (thôn Quảng Trung)

  250

  Ngã ba nhà bà Tươi

  Ngã ba Trường Trần Quốc Toản

  200

  Ngã ba Bưu điện

  Ngã ba Trường Trần Quốc Toản

  250

  Ngã ba Trường Trần Quốc Toản

  Nhà ông Tuấn (thôn Quảng Lợi)

  250

  Ngã ba nhà ông Điểu Thơ

  Ngã ba nhà ông Cường (thôn Quảng Bình)

  200

  4

  Đường nội thôn

  Ngã ba nhà bà Phúc

  Hết khu tập thể giáo viên trường cấp 2

  250

  Ngã ba đập tràn Quảng Chánh

  Hết nhà ông Nghĩa

  350

  Nhà ông Muông

  Giáp xã Kiến Thành

  250

  5

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  80

  II.9

  Xã Quảng Tín

  1

  Quốc lộ 14

  Ranh giới xã Kiến Thành

  Ngã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông

  2,000

  Ngã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông

  Hết ngã ba vào tổ 1 thôn 3

  1,200

  Hết ngã ba vào tổ 1 thôn 3

  Hết ngã ba bon Bù Đách

  Tà luy dương

  1,000

  Tà Iuy âm

  500

  Ngã ba vào đường bon Bù Đách

  Ngã ba đi đường vào Đắk Ngo

  1,500

  Ngã ba đi vào đường Đắk Ngo thôn 5

  Ngã ba đường vào tổ 5 thôn 5

  3,000

  Ngã ba đi đường vào tổ 5 thôn 5 hết nhà ông Hùng Hương

  Đến giáp xã Đắk Ru

  1,500

  2

  Các tuyến đường giáp Quốc lộ 14

  3

  Đường xã Đắk Sin thôn 10

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km 0 +200m

  700

  Km 0+200m

  Hết đất nhà ông Trí

  500

  Hết đất nhà ông Trí

  Giáp ranh xã Đắk Sin

  300

  4

  Đường ngã ba bon Bù Bia đi Đắk Ka

  Km 0 Quốc lộ 14

  Cầu 1

  400

  Cầu 1

  Cầu 2 xã Đắk Ru

  300

  5

  Đường thôn 4 (bon O1)

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Ngã ba bon Ol Bu Tung

  400

  Ngã ba bon Ol Bu Tung

  Cầu sắt Sađacô

  300

  Cầu sắt Sađacô

  Ngã ba trường Hà Huy Tập (thôn Sađacô)

  300

  6

  Đường bon Bù Đách

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Hết đường

  300

  7

  Ngã ba Công ty cà phê Đắk Nông đến hết đường

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km 0 + đến nhà ông Nguyễn Đình Vinh

  500

  Hết đất nhà ông Vinh

  Hết đường

  300

  8

  Ngã ba thôn 5 đi Đắk Ngo

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Hội trường thôn 5

  550

  Hội trường thôn 5

  Suối Đắk R'Lấp

  400

  Suối Đắk R'Lấp

  Suối Đắk Nguyên

  300

  Suối Đắk R'Lấp

  Hết nhà bà Nguyễn Thị Vịnh (Sađacô)

  300

  9

  Ngã ba vào đội lâm trường cũ

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Đất nhà ông Phạm Trọng Đức

  500

  Ngã ba mộ Tám Của

  Hết đường

  300

  10

  Đường vào tổ 4 thôn 2

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Hết đường

  300

  11

  Đường nhánh thôn 3 tiếp giáp Quốc lộ 14

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Hết đường

  350

  12

  Đường vào tổ 1 thôn 3

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Hết đường

  350

  13

  Đường cạnh nhà Hùng Hương

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km0 + 1500 m

  350

  14

  Đường cạnh Công ty Gia Mỹ

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km0 + 1000 m

  350

  15

  Đường thôn 1

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Hết đường

  350

  16

  Đường bên cạnh chợ

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Hết đường

  500

  17

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  80

  II.10

  Xã Đắk Ru

  1

  Quốc lộ 14

  Ranh giới xã Quảng Tín

  Cột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m

  1,300

  Cột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m

  Cột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m

  2,000

  Cột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m

  Cột mốc 885 (Quốc lộ 14)

  1,300

  Cột mốc 885 (Quốc lộ 14)

  Cột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m

  1,500

  Cột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m

  Ranh giới tỉnh Bình Phước

  1,300

  2

  Các đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14

  2.1

  Tỉnh lộ 5

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Ngã ba cửa rừng + 200m

  600

  Ngã ba cửa rừng + 200m

  Cầu số 1

  450

  Cầu số 1

  Cầu số 3 (giáp xã Hưng Bình)

  300

  2.2

  Đường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Ngã ba thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

  Tà luy dương

  700

  Tà luy âm

  500

  Ngã ba thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

  Đập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến

  300

  Đập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến

  Ngã ba đường vào thôn Đoàn Kết

  200

  Ngã ba đường vào thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú

  Hết thôn Tân Phú

  300

  Đường vào 3,7 ha

  Trụ điện 500 KV

  200

  2.3

  Đường vào E720

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Ngã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I

  500

  Ngã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I

  Ngã ba đường vào thôn Tân Lợi

  350

  Ngã ba đường vào thôn Tân Lợi

  Ngã ba đường vào cầu treo

  300

  Ngã ba đường vào cầu treo

  Giáp ranh giới xã Đắk Ngo

  250

  Ngã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I

  Thủy điện Đắk Ru

  200

  2.4

  Đường vào thôn Tân Lợi

  Km0 (Quốc lộ 14)

  Km0 + 500

  300

  2.5

  Đường vào thôn 8

  Km0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín)

  Km0 + 500

  300

  Km0 + 500

  Ngã ba Quán chín

  400

  Ngã ba Quán chín

  Giáp Tỉnh lộ 5

  300

  Ngã ba Quán chín

  Cầu Sập

  300

  2.6

  Đường vào thôn Tân Lập

  Km0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín)

  Km 1

  250

  Km 1

  Km 2 + 500

  250

  Km 2 + 500

  Ranh giới xã Đắk Sin

  250

  2.7

  Đường vào nhà thờ

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Giáp hồ thôn 6

  320

  2.8

  Đường vào thao trường huấn luyện của xã

  Giáp Quốc lộ 14

  Km 1

  250

  2.9

  Đường vào thôn Tân Phú

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Hết đất nhà ông Phan Văn Được

  300

  3

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  80

  III

  HUYỆN ĐẮK MIL

  III.1

  Xã Đức Mạnh

  1

  Quốc lộ 14

  Giáp xã Đắk Lao

  Trường Mẫu Giáo Thần Tiên

  2,500

  Trường mẫu giáo Thần Tiên

  Đường vào Trường Lê Quý Đôn

  1,700

  Đường vào Trường Lê Quý Đôn

  Hợp tác xã Mạnh Thắng

  1,800

  Hợp tác xã Mạnh Thắng

  Nhà máy nước Dawa

  Tà luy dương

  1,200

  Tà luy âm

  700

  Nhà máy nước Dawa

  Cây xăng Thanh Hằng

  700

  2

  Tỉnh lộ 682

  Ngã ba Đức Mạnh (km 0)

  Km 0 + 200m (Tà luy dương)

  900

  Km 0 + 200m

  Ngã ba đường vào nghĩa địa Bác Ái (Đức Hiệp)

  800

  Ngã ba đường vào nghĩa địa Bác Ái (Đức Hiệp)

  Cầu Đức Lễ (cũ) (Tà luy âm)

  400

  Cầu Đức Lễ (cũ)

  Ngã ba Thọ Hoàng (đi Đắk Sắk)

  600

  3

  Đường vào Đức Lệ (Đường liên xã)

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Giáp trạm y tế xã

  500

  Giáp Trạm y tế xã

  Cầu Đức Lễ (mới)

  400

  Cầu Đức Lễ (Mới)

  Giáp ranh xã Đức Minh

  500

  4

  Đường liên xã Đức Mạnh - Đắk Sắk

  Tỉnh lộ 682

  Giáp ranh xã Đắk Sắk

  400

  5

  Đường đập Y Ren thôn Đức Nghĩa

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km 0 + 300m

  400

  6

  Đường vào nghĩa địa Vinh Hương, Đức Nghĩa, Đức Vinh

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km 0 + 300m

  300

  7

  Đường vào nhà bà Tợi thôn Đức Vinh

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km 0 + 300m

  300

  8

  Đường vào nghĩa địa Bắc Ái thôn Đức Trung - Đức Ái

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km 0 + 300m

  250

  9

  Đường vào trường Phan Bội Châu thôn Đức Phúc - Đức Lợi

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km 0 + 400m

  250

  10

  Đường ông Hồng thôn Đức Phúc - Đức An - Đức Thuận

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km 0 + 500m

  250

  11

  Đường ông Vinh thôn Đức An - Đức Thuận

  Km 0 (Quốc lộ 14)

  Km 0 + 300m

  250

  12

  Đường thôn Đức Bình

  Chùa Thiện Đức

  Hết nhà tang thôn Đức Bình

  250

  13

  Các đường nhánh có đấu nối với Quốc lộ 14 còn lại (đường bê tông)

  Chùa Thiện Đức

  Thao trường

  300

  14

  Đường thôn Đức Sơn (đường cây xăng Phúc Duy)

  Giáp thôn Đức Bình

  250

  15

  Đường thôn Đức Thắng (đường ông Lê)

  Km 0 + 700m

  250

  16

  Đường thôn Đức Thành (đường ông Liệu)

  Km 0 + 500 m

  250

  17

  Đường thôn Đức Trung - Đức Ái

  Km 0 + 200m

  250

  18

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  Đất ở các thôn Đức Tân, Đức Ái, Đức Trung

  150

  Đất ở các thôn Đức Nghĩa, Đức Vinh, Đức Sơn, Đức Bình, Đức Thành, Đức Thắng, Đức Lợi, Đức Phúc, Đức Lễ A, Đức Lễ B

  150

  Đất ở các thôn Đức Lộc, Đức Thuận, Đức An, Đức Hiệp, Đức Hòa

  150

  III.2

  Xã Đắk R'la

  1

  Quốc lộ 14

  Ranh giới xã Đắk Gằn

  Trường Nguyễn Thị Minh Khai

  Tà luy dương

  700

  Tà luy âm

  370

  Trường Nguyễn Thị Minh Khai

  Ngã ba Đắk R'la - Long Sơn

  900

  Ngã ba Đắk R'la - Long Sơn

  Đường vào mỏ đá Đô Ry

  800

  Đường vào mỏ đá Đô Ry

  Ngã ba Đô Ry

  Tà luy dương

  650

  Tà luy âm

  390

  Ngã ba Đô Ry

  Giáp ranh xã Đức Mạnh, Đắk N'Drót

  Tà luy dương

  400

  Tà luy âm

  240

  2

  Tuyến liên thôn song song Quốc lộ 14

  Đấu nối ngã ba Đô Ry

  Thôn 3

  300

  Trường Hoàng Diệu

  Đấu nối đường 312

  250

  Đấu nối đường 312

  Nhà ông Toàn

  250

  Nhà ông Toàn

  Trường Nguyễn Thị Minh Khai

  250

  Trường Nguyễn Thị Minh Khai

  Nhà ông Tho Nguyệt

  220

  Chợ 312

  Nhà ông Bảy (Thôn 11)

  250

  3

  Đấu nối Quốc lộ 14

  Ngã ba Đô Ry

  Giáp đất Cao su

  180

  Nhà ông Khuê

  Giáp đất Cao su

  170

  Ngã ba Trạm Y tế

  Km0 + 500 nhà ông Bằng

  170

  Quốc lộ 14

  Trường Hoàng Diệu

  180

  Ngã ba vào Long Sơn

  Hết đất nhà ông Hà

  180

  Nhà ông Hà

  Giáp Long Sơn

  170

  Đường 312

  Nghĩa địa

  200

  Nhà ông Nghệ

  Suối ông Công

  180

  Nhà ông Lố

  Suối ông Công

  160

  4

  Đất khu dân cư còn lại khu vực thôn 2, 3, 5, 6, 11

  130

  5

  Đất khu dân cư còn lại

  130

  III.3

  Xã Đắk N'Drót

  1

  Quốc lộ 14

  Giáp ranh xã Đức Mạnh

  Ngã ba, 304

  400

  Ngã ba, 304

  Giáp xã Đắk R'la

  300

  2

  Đường 304

  Quốc lộ 14

  Cầu suối Đắk Gôn I (đầu bon Đắk Me)

  200

  Cầu suối Đắk Gôn I

  Ngã ba UBND xã Đắk N'Drót

  180

  Ngã ba UBND xã Đắk N'Drót

  Cuối dốc tấm tôn

  150

  Cuối dốc Tấm Tôn

  Ngã ba nhà ông Phí Văn Tính

  250

  Ngã ba nhà ông Phí Văn Tính

  Nhà ông Hoàng Văn Phúc

  500

  Nhà ông Hoàng Văn Phúc

  Ngã sáu thôn 4

  600

  Ngã sáu thôn 4

  Ngã ba nhà ông Xuân Phương

  200

  Ngã ba nhà ông Xuân Phương

  Cầu gỗ

  150

  Cầu gỗ

  Ngã ba nhà ông Hai Chương (thôn 2)

  200

  3

  Đường vào buôn Đắk R’la

  Cầu Suối Đắk Gôn II

  Ngã ba buôn Đắk R'la

  150

  4

  Đường thôn 1

  Km0 (Quốc lộ14)

  Km0 + 200

  150

  5

  Đường Đắk N'Drót - Đồn 755

  Nhà ông Hoàng Văn Phúc

  Cầu cọp

  160

  6

  Đường vào khu dân cư 23 hộ

  Ngã ba nhà ông Phí Văn Tính

  Hết đường nhựa khu 23 hộ (nhựa 3,5m)

  160

  7

  Đường thôn 5 đi thôn 6

  Ngã ba nhà ông Xuân Phương

  Ngã ba làng đạo thôn 6

  150

  8

  Đường từ thôn 4 qua thôn 7, thôn 6

  Ngã sáu thôn 4

  Ngã ba làng đạo thôn 7

  150

  9

  Đường thôn 10

  Cổng thôn 10

  Ngã ba đường vào Hội trường thôn

  120

  10

  Đường thôn 4 qua thôn 3

  Cổng chợ ông Thuyên

  Ngã ba thôn 3, thôn 9

  160

  11

  Các khu dân cư còn lại

  90

  III.4

  Xã Đắk Lao

  1

  Quốc lộ 14 (về phía Đắk Lắk)

  Giáp huyện đội Đắk Mil

  Ngã ba thôn 4 (Công ty 2-9)

  4,000

  Ngã ba thôn 4 (Công ty 2-9)

  Giáp ranh xã Đức Mạnh

  3,200

  2

  Quốc lộ 14 (về phía Đắk Nông)

  Giáp ranh thị trấn

  Cây xăng Anh Tuấn

  2,000

  Cây xăng Anh Tuấn

  Giáp ranh xã Thuận An

  1,200

  3

  Quốc lộ 14C

  Giáp đường Trần Phú đi Quốc lộ14 C

  Hết Lâm trường Đắk Mil (Công ty Đại Thành)

  2,500

  Hết Lâm trường Đắk Mil (Công ty Đại Thành)

  Đập 6B

  1,000

  Đập 6B

  Hết Trạm Biên phòng Đắk Ken

  600

  Hết Trạm Biên phòng Đắk Ken

  Hết quy hoạch khu dân cư

  400

  4

  Đường liên xã

  Ngã ba Trường Tiểu học Trần Phú

  Giáp Quốc lộ 14C

  800

  Ngã ba Trường Tiểu học Trần Phú

  Hết nhà bà Trần Thị Ngọc Ánh

  700

  Hết nhà bà Trần Thị Ngọc Ánh

  Hết thôn 6 (nhà ông Phạm Như Thức)

  450

  Ngã ba Quốc lộ14 (XN Giao thông cũ)

  Ngã ba thôn 1 Đắk Lao

  500

  Nhà ông Phạm Như Thức

  Ngã ba nhà bà Đoàn Thị Nam

  350

  Quốc lộ14

  Đập 470

  350

  5

  Đường liên xã Đắk Lao - Thuận An

  Quốc lộ 14 C

  Ngã ba đường vào Buôn Xê ri

  300

  Từ ngã tư đường vào buôn Xê ri

  Đường vào Miếu cô

  250

  Đường vào Miếu cô

  Giáp ranh xã Thuận An

  200

  Từ ngã ba Quốc lộ 14 (thuộc thôn 11B) giáp ranh xã Thuận An

  Giáp ranh xã Thuận An

  250

  6

  Đường thôn 1

  Giáp ranh thị trấn Đắk Mil (ngã ba đường Lê Lợi - đường Lý Thường Kiệt)

  Giáp ranh xã Đức Mạnh

  500

  7

  Đường Thôn 2

  Ngã ba Lê Lợi (nhà kho ông Huy Hiền)

  Hết nhà Mẫu giáo thôn 2

  550

  Hết nhà Mẫu giáo thôn 2

  Giáp xã Đức Mạnh

  400

  8

  Đường Thôn 3

  Nhà ông Vũ Vy

  Hết nhà ông Lê Minh

  350

  9

  Đường vào thôn 4

  Quốc lộ 14

  Hết nhà ông Hợp

  650

  10

  Đường thôn 4

  Giáp ranh xã Đức Mạnh

  Hết nhà ông Trung

  500

  Nhà ông Trung

  Ngã ba (nhà ông Lê Văn Đào)

  400

  11

  Đường thôn 4 (Lô 2 sau Bến xe)

  Nhà ông Bùi Văn Ri (thôn 4)

  Hết Công ty Cà phê 2-9

  450

  12

  Đường thôn 8B, thôn 9A

  Ngã tư nhà Ba Đôn

  Đường Quốc lộ 14C (nhà ông Hóa)

  400

  13

  Đường thôn 8A

  Ngã ba mẫu giáo thôn 8A

  Giáp Quốc lộ 14C (Công ty Đại Thành)

  500

  14

  Đường Liên thôn 10A-13 (Miếu cô)

  Quốc lộ 14

  Nhà máy Cao su

  350

  15

  Đường Liên thôn 10B -11A

  Nhà ông Trần Văn Soa (Thôn 10B)

  Hết nhà ông Nguyễn Hữu Quán (thôn 11A)

  400

  16

  Đường thôn 11B

  Ngã ba cây xăng Minh Tuấn (thôn 11B)

  Giáp đường liên xã Đắk Lao - Thuận An

  400

  17

  Đường thôn 7

  Giáp ranh thị trấn (đường Trần Phú)

  Ngã tư nhà Ba Đôn

  900

  (Khu Chợ Đắk Mil)

  750

  Giáp nhà ông Bùi Quang Định (thôn 6)

  Đi qua nghĩa địa và ra nhà ông Ba Đôn

  350

  18

  Đường thôn 12

  Từ đập 40 (đường nhựa)

  Hết thôn 12 (đường nhựa)

  300

  19

  Đường nội thôn

  Ngã ba nhà ông Lộc

  Đường Trần Phú

  150

  Đường thôn 8B, 9A

  Hết đất nhà ông Thanh

  150

  Nhà bà Hồng

  Hết đất nhà ông Anh

  150

  Quốc lộ 14

  Thôn 10A, 10B

  150

  20

  Đất khu dân cư còn lại của 17 thôn

  120

  21

  Đường thôn 10A (Bổ sung)

  150

  22

  Đường nội thôn 13 (Bổ sung)

  Nhà máy cao su

  Hết thôn 13

  150

  III.5

  Xã Đức Minh

  1

  Các đoạn đường nằm trên tuyến tỉnh lộ 683 (giáp thị trấn Đăk Mil đến giáp (682) ngã ba đường mới)

  Thị trấn Đăk Mil

  Đường vào nhà thờ Mỹ Yên (nhà ông Trương Văn Thành)

  2,000

  Đường vào nhà thờ Mỹ Yên (nhà ông Trương Văn Thành)

  Đại lý cà phê Lệ Chuân (Giáp địa bàn thôn Vinh Đức)

  2,200

  Đại lý cà phê Lệ Chuân (Giáp địa bàn thôn Vinh Đức)

  Giáp đường Trường Bùi Thị Xuân

  1,500

  Giáp đường Trường Bùi Thị Xuân

  Ngã ba đường mới (tỉnh lộ 682)

  1,600

  2

  Các đoạn đường trên tuyến Tỉnh Lộ 682

  Giáp thôn Đức Lễ (xã Đức Mạnh)

  Cầu trắng

  2,100

  Cầu trắng

  Giáp ranh giới xã Đắk Mol

  1,500

  3

  Đường huyện

  Nhà thờ xã Đoài

  Đến đường đất lên bệnh viện mới

  700

  Ngã ba nhà thờ Vinh An

  Đại lý Hiệp Thúy

  1,700

  Đại lý Hiệp Thúy

  Hết bon JunJuh

  300

  Cây xăng ông Đoài

  Hết đường bê tông thôn Xuân Thành (Hoàng Minh Tâm)

  800

  4

  Các tuyến đường nội thôn kết nối với đường tỉnh lộ 683 (có giá đất tương đồng)

  Thôn Đức Đoài

  400

  Thôn Minh Đoài

  400

  Thôn Mỹ Yên

  400

  Thôn Kẻ Đọng

  400

  Thôn Bình Thuận

  400

  Thôn Vinh Đức

  400

  5

  Các tuyến đường nội thôn còn lại không kết nối với đường tỉnh lộ 683 (có giá đất tương đồng)

  Thôn Đức Đoài

  300

  Thôn Minh Đoài

  300

  Thôn Mỹ Yên

  300

  Thôn Kẻ Đọng

  300

  Thôn Bình Thuận

  300

  Thôn Vinh Đức

  300

  6

  Các tuyến đường nội thôn kết nối với đường DH 32 (có giá đất tương đồng)

  Thôn Xuân Trang

  400

  Thôn Thanh Lâm

  400

  Thôn Xuân Sơn

  400

  Thôn Xuân Thành

  400

  7

  Các tuyến đường nội thôn còn lại không kết nối với đường DH 32 (có giá đất tương đồng)

  Thôn Xuân Trang

  300

  Thôn Thanh Lâm

  300

  Thôn Xuân Sơn

  300

  Thôn Xuân Thành

  300

  8

  Các tuyến đường nội thôn kết nối với đường tỉnh lộ 682

  Thôn Xuân Hòa

  350

  9

  Các tuyến đường nội thôn không kết nối với đường tỉnh lộ 682

  Thôn Xuân Hòa

  300

  10

  Đường nội thôn Bon JunJuh và khu dân cư còn lại

  150

  III.6

  Xã Long Sơn

  1

  Đường tỉnh lộ 683

  Giáp xã Đắk Sắk

  Cầu suối 2

  150

  Cầu suối 2

  Giáp ranh huyện Krông Nô

  200

  2

  Các đường nhánh từ tỉnh lộ 683 vào sâu đến 200m

  150

  3

  Đường thôn Nam Sơn

  Tỉnh lộ 683

  Hết thôn Nam sơn

  150

  4

  Các khu dân cư còn lại

  80

  III.7

  Xã Đắk Sắk

  1

  Tỉnh lộ 682

  Ngã ba Thọ Hoàng

  Cầu trắng

  4,200

  Cầu trắng

  Giáp ranh xã Đắk Mol

  1,400

  2

  Đường Tỉnh lộ 683

  Từ Ngã tư giáp Tỉnh lộ 682

  Hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  2,700

  Hết Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Hết Trường Lê Hồng Phong

  700

  Trường Lê Hồng Phong

  Đường vào E29

  500

  Đường vào E29

  Hết Trụ sở Lâm trường Thanh Niên (cũ)

  400

  Trụ sở Lâm trường Thanh Niên (cũ)

  Giáp ranh xã Long Sơn

  300

  3

  Đường nội xã

  Ngã ba đầu thôn 1

  Hết Trạm Điện T15

  300

  Trạm Điện T15

  Hết trường Lê Hồng Phong

  300

  Trạm Điện T15

  Thôn Phương Trạch (giáp Tỉnh lộ 683)

  250

  4

  Đường 3/2

  Tỉnh lộ 683

  Đường sân bay (cũ)

  350

  5

  Đường liên xã Đắk Sắk - Đức Mạnh

  Tỉnh lộ 682

  Ngã ba đầu thôn Thổ Hoàng 1

  300

  6

  Đường liên thôn

  Đầu sân bay (liên thôn 1 - 2)

  Cuối thôn 2 (đường song song với đường sân bay)

  280

  Tỉnh Lộ 683

  Phân hiệu (Trường Nguyễn Văn Bé)

  250

  Phân hiệu (Trường Nguyễn Văn Bé)

  Cầu Ông Quý

  200

  Tỉnh Lộ 682

  Ngã ba giáp Đắk Mol

  220

  Ngã ba xã Đắk Mol

  Đến hết thôn Xuân Bình

  180

  7

  Các đường nhánh từ sân bay vào sâu đến 200m

  220

  8

  Các nhánh đường đấu nối với Tỉnh lộ 682 Tỉnh lộ 683 vào sâu 200m

  220

  9

  Các khu dân cư còn lại

  120

  III.8

  Xã Đắk Gằn

  1

  Quốc lộ 14

  Giáp ranh huyện Cư Jút

  Trạm thu phí

  300

  Trạm thu phí

  Trường tiểu học phân hiệu Bi Năng Tắc

  250

  Trường tiểu học phân hiệu Bi Năng Tắc

  Hết dốc Võng (nhà ông Vũ Văn Hoành)

  230

  Dốc võng (nhà ông Vũ Văn Hoành)

  Ngã ba trạm Y tế

  250

  Ngã ba trạm Y tế

  Hết trường Hoàng Văn Thụ

  350

  Trường Hoàng Văn Thụ

  Giáp nhà ông Hồ Ngọc Minh

  300

  Nhà ông Hồ Ngọc Minh

  Giáp ranh giới xã Đăk R'la -200m

  300

  2

  Đường nội bon Đắk Láp

  Đường đi Đắk Láp

  Đi vào 100m

  150

  100m

  Đến 200m

  130

  Nhà ông Phạm Văn Mãi

  Đi vào 100m

  150

  100m

  Hết nhà ông Võ Tá Lộc

  140

  Nhà ông Nguyễn Duy Biên

  Đi vào 100m

  150

  100m

  Hết nhà ông Y Eng

  150

  Các đường ngang của bon Đắk Láp

  150

  3

  Đường nội 3 bon Đắk Krai, Đắk Srai, Đắk Gằn

  Từ Quốc lộ 14 đến giáo họ Tân Lập

  Đi vào 100m

  200

  100m

  Đến 200m

  150

  200m

  Ngã ba đi thôn Nam Định

  150

  Nhà Văn Hóa cộng đồng 3 bon

  Đến ngã tư thứ 2

  140

  Ngã tư thứ 2

  Hết đường bê tông

  120

  Trạm Y tế

  Ngã ba đường đi đập Lâm Trường

  200

  Ngã ba đường đi đập Lâm Trường

  Đi vào 200m

  140

  4

  Đường ngang 3 bon

  210

  5

  Đường cấp phối thôn Trung Hòa - Sơn Thượng - Sơn Trung

  Bưu điện xã

  Đi vào 100m

  250

  Từ 100m

  Đến 200m

  250

  Từ Chợ

  Đi vào 100m

  300

  Từ 100m

  Đến 200m

  250

  6

  Đất ở các đường đấu nối với Quốc lộ 14

  Đường nhựa

  200

  Đường bê tông

  200

  Đường đất

  200

  7

  Đất ở các đường đã trải nhựa

  200

  8

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  100

  III.9

  Xã Thuận An

  1

  Quốc lộ 14

  Ngã ba đường vào Công ty cà phê Thuận An

  Ngã ba đường vào đồi chim

  900

  Ngã ba đường vào đồi chim

  Hết khu dân cư thôn Thuận Nam (giáp cao su)

  500

  Khu dân cư thôn Thuận Nam (giáp cao su)

  Hết địa phận xã Thuận An (giáp huyện Đắk Song)

  250

  2

  Đường từ Quốc lộ14 đi bon Sa Pa

  Quốc lộ 14 (chợ xã Thuận An)

  Đập nhỏ

  200

  Đập nhỏ

  Ngã ba đi bon Sa Pa (giáp đường Đông Nam)

  180

  3

  Đường từ Quốc lộ14 đi Công ty Cà phê Thuận An

  Quốc lộ 14

  Ngã ba hết nhà bà Phan Thị Thành, thôn Đức Hoà

  240

  Ngã ba hết nhà bà Phan Thị Thành, thôn Đức Hoà

  Ngã ba nhà Trần Xuân Thịnh

  300

  Ngã ba nhà Trần Xuân Thịnh

  Giáp ranh Thị trấn Đăk Mil

  500

  Ngã ba nhà Trần Xuân Thịnh

  Đập núi lửa

  200

  4

  Đường đi trạm Đăk Per

  Ngã ba Quốc lộ14 (nghĩa địa)

  Ngã ba Đồng Đế

  220

  Ngã ba Đồng Đế

  Trạm Đăk Per (cũ)

  200

  5

  Đường Đắk Lao - Thuận An

  Ngã ba Quốc lộ 14

  Đập đội 2 (Thuận Hoà)

  220

  Đập đội 2 (Thuận Hoà)

  Giáp đường ngã ba Trần Xuân Thịnh đến Thị trấn Đắk Mil

  180

  6

  Đường nội thôn Thuận Hoà

  Nhà ông Nguyễn Mạnh Dũng

  Hết đất nhà bà Trần Thị Liễu

  300

  Ngã ba (Đập đội 2)

  Hết vườn nhà ông Hoàng Văn Mến

  150

  7

  Đường nội thôn Thuận Sơn

  Nhà ông Nguyễn Hữu Thịnh

  Hết nhà bà Mai Thị The

  250

  Hết nhà bà Mai Thị The

  Giáp ranh thị trấn Đắk Mil

  230

  8

  Đường liên thôn Đức An - Đức Hoà

  Nhà ông Nguyễn Hồng Nhiên

  Giáp ranh vườn ông Lương Tài Sơn

  220

  9

  Đường liên thôn Thuận Hạnh - Đức An 1

  Ngã ba nhà thờ

  Đường đi bon Sa Pa (Sau chợ xã)

  220

  10

  Đường liên thôn Thuận Hạnh - Đức An 2

  Ngã ba nhà ông Nguyễn Minh Tuấn (thôn Thuận Hạnh)

  Ngã ba nhà ông Nguyễn Hảo (thôn Đức An)

  200

  11

  Đường đi Đồi Chim

  Ngã ba Quốc lộ 14 (Nhà ông Trác Nhơn Diệu)

  Hết đất nhà ông Dương Nghiêm

  230

  12

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  100

  IV

  HUYỆN TUY ĐỨC

  IV.1

  Xã Quảng Tân

  1

  Tỉnh lộ 681

  Giáp ranh giới Thị trấn Kiến Đức

  Hết đất ông Đặng Xem

  Tà luy dương

  420

  Tà luy âm

  350

  Hết đất ông Đặng Xem

  Cống nước (Hết khu dạy nghề Trường 6)

  Tà luy dương

  420

  Tà luy âm

  350

  Cống nước (Hết khu dạy nghề Trường 6)

  Hết trường cấp I Phan Bội Châu

  Tà luy dương

  600

  Tà luy âm

  490

  Hết Trường cấp I Phan Bội Châu

  Ngã ba nhà ông Tuân (hết thôn 8)

  Tà luy dương

  280

  Tà luy âm

  210

  Ngã ba nhà ông Tuân (hết thôn 8)

  Ngã ba nội thất Thành Lộc

  Tà luy dương

  420

  Tà luy âm

  350

  Ngã ba nội thất Thành Lộc

  Giáp đất Cao Thanh Cường

  600

  Giáp đất Cao Thanh Cường

  Hết đất nhà ông Huy

  350

  Giáp đất nhà ông Huy

  Cầu Doãn Văn (giáp xã Đắk R’Tih)

  Tà luy dương

  350

  Tà luy âm

  210

  2

  Đường liên xã

  Ngã ba trường 6

  Giáp đất nhà ông Thuận

  600

  Giáp đất nhà ông Thuận

  Hết đất trung tâm trường 6

  350

  Khu trung tâm trường 6

  Cống nước nhà bà Hường

  210

  Cống nước nhà bà Hường

  Hết đất nhà ông Bảy Dĩnh

  180

  Hết đất nhà ông Bảy Dĩnh

  Hết Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

  110

  Ngã ba cây xăng Ngọc My

  Hết Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi + Hết đất nhà Loan Hùng

  210

  3

  Các tuyến đường trong các thôn, bon

  Giáp đất nhà Loan Hùng

  Cầu Đắk R’Tíh

  110

  Trường tư thục Nguyễn Gia Thiều

  Giáp xã Đắk R'Tíh

  180

  Trường tư thục Nguyễn Gia Thiều

  Giáp xã Đắk Wer

  320

  Các tuyến đường thuộc bon Ja Lú B + Ja Lú A

  110

  Các tuyến đường thuộc bon Jăng K’riêng

  110

  Các tuyến đường thuộc bon Budrông B

  110

  Các tuyến đường thuộc bon Me Ra

  110

  Các tuyến đường thuộc Đăk N Jut

  110

  Các tuyến đường thuộc bon Bu Ndong A

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn 1

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn 3

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn 4

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn 7

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn 8

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn 9

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn 10

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn 11

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn Đắk Quoeng

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn Đắk R’Tăng

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn Đắk Mrê

  110

  Các tuyến đường thuộc thôn Đắk Snon

  110

  Tuyến đường trung tâm thôn Đăk Krung

  110

  IV.2

  Xã Đắk R'Tíh

  1

  Tỉnh lộ 681

  Giáp xã Quảng Tân

  Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lâm

  200

  Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lâm

  Ngã ba hồ Doãn Văn

  340

  Ngã ba hồ Doãn Văn

  Hết đất ông Phạm Hùng Hiệp

  150

  Hết đất ông Phạm Hùng Hiệp

  Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhàn

  210

  Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhàn

  Giáp xã Quảng Tâm

  240

  2

  Đường liên xã

  Ngã ba giáp Tỉnh lộ 681

  Ngã ba đi Quảng Tân (đất nhà ông Trần Văn Chương)

  130

  Ngã ba đi Quảng Tân (đất nhà ông Mỹ)

  Đất nhà ông Nguyễn Xuân Tuyền

  150

  Đất nhà ông Nguyễn Xuân Tuyền

  Ngã ba (đường liên xã đi nhà ông Điểu K'Ré)

  110

  Ngã ba (đường liên xã đi nhà ông Điểu K'Ré)

  Hết đất nhà ông Điểu An

  130

  Hết đất nhà ông Điểu An

  Giáp Trạm Y tế mới của xã

  150

  Trạm Y tế mới của xã

  Hết đất nhà ông Lê Văn Nhân

  400

  Hết đất nhà ông Lê Văn Nhân

  Ngã ba đi thôn 6 (nhà ông Phạm Anh Xinh)

  280

  Ngã ba đi thôn 6 (nhà ông Phạm Anh Xinh)

  Ngã ba Tỉnh lộ 681 (Nhà máy Cao su)

  120

  Ngã ba đi thôn 6 (nhà ông Phạm Anh Xinh)

  Giáp đất ông Điểu Phi Á (ngã ba Tỉnh lộ 681)

  90

  Ngã ba trung tâm xã

  Cầu Đăk R’Tih (thôn 4)

  220

  Cầu Đăk R’Tih (thôn 4)

  Giáp xã Quảng Tân

  140

  2

  Đường liên xã

  Ngã ba thôn 4

  Đập Đắk Liêng

  150

  Tỉnh lộ 681 (giáp nhà máy đá)

  Nhà ông Điểu Minh

  120

  Nhà ông Điểu Minh

  Ngã ba thôn 4 (đối diện nhà Võ Thị Tuyết)

  200

  3

  Đường liên thôn

  Giáp xã Quảng Tân (đường đi Bon Ja Lú AB)

  Giáp khu B trường 5 (Trường 1)

  120

  4

  Các đường liên thôn còn lại

  80

  5

  Đất ở của các khu dân cư còn lại

  60

  IV.3

  Xã Đắk Ngo

  1

  Đường từ cầu Đắk R'lấp đến ngã ba đi Đắk Nhau

  Cầu Đắk R'lấp

  Ngã ba cầu Đắk Ké

  300

  Ngã ba cầu Đắk Ké

  Ngã ba 720 đi NT cà phê Đắk Ngo

  300

  Ngã ba 720 đi NT cà phê Đắk Ngo

  Cầu đội 3 - E720

  300

  Cầu đội 3 - E720

  Ngã ba đội 8 - E720

  300

  Ngã ba đội 8 - E720

  Ngã ba đi Đắk Nhau

  300

  2

  Đường ngã ba đi Đăk Nhau đến giáp xã Quảng Tâm

  Ngã ba đi Đắk Nhau

  Ngã ba Trung Vân

  400

  Ngã 3 Trung Vân

  Ngã ba Điêng Đu + 200

  500

  Ngã ba Điêng Đu + 200

  Chốt kiểm lâm (trụ sở lâm trường cũ) + 200m

  450

  Chốt kiểm lâm (trụ sở lâm trường cũ) + 200m

  Giáp xã Quảng Tâm

  150

  3

  Đường từ cầu Đăk Nguyên đến ngã ba bon Điêng Đu (giáp nhà ông Điểu Lia)

  Cầu Đắk Nguyên

  Ngã tư Nông trường 719 (giáp nhà Thắng Sen)

  250

  Ngã tư Nông trường 719 (giáp nhà Thắng Sen)

  Cầu Đắk Ngo

  300

  Cầu Đắk Ngo

  Cầu Đắk Loan

  350

  Cầu Đắk Loan

  Ngã ba bon Điêng Đu (giáp nhà Điểu Lia)

  200

  4

  Đường 719

  Ngã ba đi 720, 719 (gần nhà ông Sở)

  Ngã tư (giáp nhà ông Thắng Sen)

  140

  5

  Đường Philte

  Ngã ba Philte (giáp nhà ông Sự)

  Hết đất nhà ông Điểu Pách

  90

  6

  Đường thôn 7

  Ngã ba (giao với đường Philte)

  Cầu Đắk R'lấp

  90

  Ngã ba (giáp nhà ông Tung Danh)

  Ngã ba gần nhà ông Rộng

  90

  7

  Đường vào đội 1 E-720

  Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

  Đi vào đội 1 (1 km)

  90

  8

  Đường vào đội 4 E-720

  Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

  Đi vào đội 4 E720 (xóm người Mông)

  90

  9

  Đường vào đội 6 E-721

  Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

  Đi vào đội 6 E720 (xóm nhà ông Chức)

  90

  10

  Đường vào đội 8 E-721

  Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

  Đi vào đội 8 E720 (đến trường học)

  90

  11

  Đường vào điểm dân cư số 1 và 2 (ĐB Mông)

  Ngã ba giao đường chính trung đoàn 720

  Đi vào điểm dân cư số 1 và 2 (ĐB Mông)

  90

  12

  Đất ở của các dân cư số 1 và số 2 thuộc Dự án 1541

  70

  13

  Các đường liên thôn còn lại

  60

  14

  Đất ở của các khu dân cư còn lại

  50

  IV.4

  Xã Quảng Tâm

  1

  Tỉnh lộ 681

  Giáp xã Đắk R’Tih (Ngã ba PhiA)

  Giáp đất nhà ông Điểu Lơm

  210

  Giáp đất nhà ông Điểu Lơm

  Ngã ba đi thôn Tày, Nùng

  210

  Ngã ba đi thôn Tày, Nùng

  Ngã ba Công ty Mắc Ca

  170

  Ngã ba Công ty Mắc Ca

  Giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Nhẫn

  210

  Giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Nhẫn

  Ngã ba vào đồi ông Quế

  600

  Ngã ba vào đồi ông Quế

  Giáp đất Hạt kiểm lâm

  240

  Giáp đất Hạt kiểm lâm

  Giáp đất hội trường thôn 1

  360

  Giáp đất hội trường thôn 1

  Hết đất nhà ông Cường

  300

  Giáp đất nhà ông Cường

  Ngã ba đường vào Trường Tiểu học Lê Lợi

  Tà luy dương

  360

  Tà luỹ âm

  280

  Ngã ba đường vào Trường Tiểu học Lê Lợi

  Hết đất Hạt quản lý đường bộ

  Tà luy dương

  420

  Tà luy âm

  280

  Hết đất Hạt quản lý đường bộ

  Giáp xã Đắk Búk So

  480

  2

  Đường liên xã

  Ngã ba bãi 2

  Giáp cổng khu công nghiệp

  160

  Giáp cổng khu công nghiệp

  Ngã ba thác Đắk Glung

  120

  Ngã ba thác Đắk Glung

  Ngã ba đường vào thủy điện

  100

  Ngã ba đường vào thủy điện

  Giáp xã Đắk Ngo

  80

  Ngã ba Trung đoàn 726

  Cầu mới (đập đội 2)

  210

  Cầu mới (đập đội 2)

  Hết mỏ đá

  210

  Hết mỏ đá

  Giáp xã Quảng Trực

  80

  3

  Khu dân cư chợ nông sản

  Tất cả các trục đường

  280

  4

  Tỉnh lộ 681 đi Thôn 5

  100

  5

  Các đường liên thôn còn lại

  60

  6

  Đất ở của các khu dân cư còn lại

  50

  IV.5

  Xã Đắk Búk So

  1

  Tỉnh lộ 681

  Giáp xã Quảng Tâm

  Hết đất nhà ông Đảm

  Tà luy dương

  1,700

  Tà luy âm

  1,400

  Hết đất nhà ông Đảm

  Hết đất bà Hậu

  Tà luy dương

  2,900

  Tà luy âm

  2,600

  Hết đất bà Hậu

  Giáp đất Trung tâm Cao su

  Tà luy dương

  2,400

  Tà luy âm

  1,900

  Giáp đất Trung tâm Cao su

  Hết đất nhà ông Trung

  1,200

  Hết đất nhà ông Trung

  Hết đất nhà ông Chính

  Tà luy dương

  720

  Tà luy âm

  600

  Hết đất nhà ông Chính

  Giáp huyện Đắk Song

  Tà luy dương

  450

  Tà luy âm

  360

  2

  Quốc lộ 14C

  Ngã ba Tỉnh lộ 686

  Ngã ba đường vào Trung tâm hành chính huyện

  Tà luy dương

  110

  Tà luy âm

  100

  Ngã ba đường vào trung tâm hành chính huyện

  Giáp huyện Đắk Song

  Tà luy dương

  360

  Tà luy âm

  330

  3

  Tỉnh lộ 686

  Ngã ba tỉnh lộ 681 (nhà ông Cúc)

  Cống nước nhà ông Tú

  Tà luy dương

  1400

  Tà luy âm

  1300

  Cống nước nhà ông Tú

  Hết đất nhà ông Quyền

  Tà luy dương

  1200

  Tà luy âm

  1100

  Hết đất nhà ông Quyền

  Hết đất nhà ông Tanh (Thị Thuyền)

  Tà luy dương

  950

  Tà luy âm

  850

  Hết đất nhà ông Tanh (Thị Thuyền)

  Hết đất nhà ông Điểu Tỉnh

  Tà luy dương

  580

  Tà luy âm

  480

  Hết đất nhà ông Điểu Tỉnh

  Hết đất nhà ông Hà Niệm Long (thôn 8)

  Tà luy dương

  380

  Tả luy âm

  350

  Hết đất nhà ông Hà Niệm Long (thôn 8)

  Nhà ông Long thôn 6

  Tà luy dương

  600

  Tà luy âm

  480

  Nhà ông Long thôn 6

  Giáp xã Đắk N'Drung

  450

  4

  Đường liên xã

  Ngã ba cửa hàng miền núi

  Ngã ba đường vào thôn 1

  600

  Ngã ba đường vào thôn 1

  Hết đất ông Trìu

  Tà luy dương

  480

  Tà luy âm

  450

  Hết đất ông Trìu

  Đập Đắk Blung

  Tà luy dương

  300

  Tà luy âm

  270

  Đập Đắk Blung

  Giáp xã Quảng Trực

  270

  5

  Đường vòng quanh sân bay

  Ngã ba Tỉnh lộ 681 (nhà Nguyên Thương)

  Ngã ba Tỉnh lộ 681 (trước nhà ông Đảm)

  300

  6

  Đường nối Tỉnh lộ 681 vào khu trung tâm hành chính

  Ngã ba Tỉnh lộ 681 (nhà ông Cẩm)

  Đầu khu quy hoạch dân cư điểm 11

  600

  Đầu khu quy hoạch dân cư điểm 11

  Giáp đất nhà ông Phong

  Tà luy dương

  480

  Tà luy âm

  450

  Giáp đất nhà ông Phong

  Hết đất nhà ông Cường

  540

  Hết đất nhà ông Cường

  Giáp ngã ba Quốc lộ 14 C

  540

  Ngã ba Bảo hiểm xã hội huyện

  Đập Đắk Búk So

  540

  7

  Đường đi bệnh viện

  Ngã ba Quốc lộ 14C (UBND xã)

  Giáp đài tưởng niệm Liệt sĩ

  900

  Đài tưởng niệm Liệt sĩ

  Giáp đất bệnh viện huyện

  720

  Đất bệnh viện huyện

  Ngã ba Quốc lộ14C (Trường Tiểu học La Văn Cầu)

  720

  8

  Đường liên thôn

  Ngã ba Thác Đắk Buk So

  Hết đất nhà ông Nhậm

  Tà luy dương

  480

  Tà luy âm

  450

  Hết đất nhà ông Nhậm

  Ngã ba nhà ông Mãi

  240

  Ngã ba nhà ông Mãi

  Giáp Quốc lộ 14C

  240

  Ngã ba UBND xã

  Hết đất nhà bà Oanh

  480

  9

  Đất ở của các khu dân cư còn lại khu vực thôn 2, thôn 3, thôn 4

  90

  10

  Đất ở của các khu dân cư còn lại Bon Bu Boong, Bon Bu N'Rung, thôn 1, thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8

  80

  IV.6

  Xã Quảng Trực

  1

  Quốc lộ 14 C

  Ngã ba cây He

  Ngã ba đường vào Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên

  90

  Ngã ba đường vào Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên

  Ngã ba trạm xá trung đoàn 726

  Tà luy dương

  230

  Tà luy âm

  200

  Ngã ba trạm xá trung đoàn 726

  Ngã ba đường vào xóm đạo (bưu điện)

  500

  Ngã ba đường vào xóm đạo (bưu điện)

  Ngã ba Quốc lộ 14C mới

  Tà luy dương

  300

  Tà luy âm

  250

  Ngã ba Quốc lộ 14C mới

  Cầu Đắk Huýt

  Tà luy dương

  230

  Tà luy âm

  200

  Cầu Đắk Huýt

  Trạm cửa khẩu Bu Prăng

  180

  Ngã ba Lộc Ninh

  Ngã tư nhà Điểu Kran

  200

  Ngã tư nhà Điểu Kran

  Giáp Bình Phước

  150

  Ngã ba Quốc lộ 14C mới

  Cầu bon Bu Gia

  Tà luy dương

  250

  Tà luy âm

  200

  Cầu bon Bu Gia

  Ngã ba đường vào Công ty Ngọc Biển

  Tà luy dương

  200

  Tà luy âm

  150

  Ngã 3 đường vào Công ty Ngọc Biển

  Giáp xã Quảng Tâm

  180

  2

  Đường liên xã

  Ngã ba nhà ông Đỗ Ngọc Tâm

  Hết đất nhà ông Điểu Lý

  150

  Hết đất nhà ông Điểu Lý

  Hết đất Công ty Việt Bul

  130

  Hết đất Công ty Việt Bul

  Giáp xã Đắk Buk So

  150

  3

  Đường Liên Bon

  Đất nhà ông Trường

  Nhà ông Chiên (giáp ngã ba quốc lộ 14C mới)

  100

  Trạm xá trung đoàn

  Ngã ba nhà ông Điểu Lý

  100

  Ngã ba bon Bu Dăr (cây Xăng)

  Hết đất nhà ông Tuấn Thắm

  500

  Hết đất nhà ông Tuấn Thắm

  Ngã ba nhà ông Mai Ngọc Khoát

  Tà luy dương

  400

  Tà luy âm

  350

  Ngã ba đường đi Xóm đạo

  Ngã ba Bưu điện

  180

  Ngã ba nhà ông Minh

  Giáp trung đoàn 726

  350

  Ngã ba nhà ông Mai Ngọc Khoát

  Nhà ông Điểu Nhép (giáp quốc lộ 14C mới)

  300

  Ngã ba nhà ông Mai Ngọc Khoát (đường qua đập Đắk Ké)

  giáp Quốc lộ 14C mới

  150

  4

  Đường vào đồn 10

  Ngã ba nhà bàn Ngân

  Hết đồn 10

  140

  5

  Đường vào Đắk Huýt

  Ngã ba đi vào cánh đồng 2

  Nhà ông Điểu Đê

  90

  Nhà ông Điểu Đê

  Nhà ông Điểu Trum

  100

  Nhà ông Điểu Trum

  Giáp đất nhà ông Trần Đăng Minh

  90

  Giáp đất nhà ông Trần Đăng Minh

  Giáp ngã ba Quốc lộ 14C mới

  70

  6

  Đường nội bon

  Ngã ba nhà ông Trịnh

  Giáp Quốc lộ 14C mới

  70

  Ngã ba nhà ông Điểu Khơn

  Ngã ba nhà bà Phi Úc

  70

  Ngã ba nhà ông Khoa

  Suối Đắk Ken

  70

  Ngã ba nhà ông Điểu Lé

  Quốc lộ rừng PHN Thác Mơ

  70

  Ngã ba nhà ông Hợp

  Ngã ba nhà ông Phê

  70

  Ngã ba nhà ông Khá

  Đập Đắk Huýt 1

  70

  Các tuyến đường nội bon Bu Lum

  70

  Các tuyến đường nội bon Đắk Huýt

  70

  Các tuyến đường nội bon Bup Răng 1, Bup Răng 2

  70

  V

  HUYỆN ĐẮK GLONG

  V.1

  Xã Quảng Khê

  1

  Đường Quốc lộ 28

  Km 0 (Ngã năm Lâm trường Quảng Khê) về hướng thành phố Gia Nghĩa

  Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

  Tà luy dương

  2,000

  Tà luy âm

  1,500

  Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

  Ngã ba đường vào Bon Phi Mur

  Tà luy dương

  1,080

  Tà luy âm

  580

  Ngã ba đường vào Bon Phi Mur

  Cây xăng thôn 2 (Km 0) + 50 mét

  Tà luy dương

  1,100

  Tà luy âm

  600

  Cây xăng thôn 2 (Km 0) + 50 mét

  Km 0 + 200 mét

  Tà luy dương

  520

  1

  Đường Quốc lộ 28

  Tà luy âm

  350

  Km 0 + 200 mét

  Giáp ranh xã Đắk Nia

  200

  Km 0 Ngã năm Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Khê

  Ngã ba trục đường số 8

  2,900

  Ngã ba trục đường số 8

  Ngã ba Quốc lộ 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

  2,640

  Ngã ba Quốc lộ 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

  Ngã ba đường vào xưởng đũa (Km 0 - đường vào thôn 7)

  Tà luy dương

  1,520

  Tà luy âm

  1,000

  Ngã ba đường vào xưởng đũa (Km 0 - đường vào thôn 7)

  Km 0 + 100 mét

  Tà luy dương

  1,200

  Tà luy âm

  700

  Km 0+100 mét

  Ngã ba đường vào tái định cư xã Đắk P'Lao

  Tà luy dương

  1,040

  Tà luy âm

  700

  Ngã ba đường vào tái định cư xã Đắk P'Lao

  Suối cây Lim

  Tà luy dương

  400

  Tà luy âm

  270

  Suối cây Lim

  Ngã ba Thủy điện Đồng Nai 3 (Km 0 - 400 mét)

  Tà luy dương

  400

  Tà luy âm

  270

  Ngã ba Thủy điện Đồng Nai 3 (Km 0 - 400 mét)

  Hướng về 2 phía 400 mét

  520

  Km 0 + 400 mét

  Giáp ranh xã Đắk Som

  Tà luy dương

  220

  Tà luy âm

  150

  2

  Đường vào Trường Trung học phổ thông Đắk Glong

  Ngã ba Quốc lộ 28 nhà ông Đặng Văn Trí

  Hết Trường Dân tộc nội trú huyện Đắk Glong

  Tà luy dương

  720

  Tà luy âm

  480

  Hết trường Dân tộc nội trú huyện Đắk Glong

  Ngã ba đường 135 (giáp đường vào Trung tâm Y tế huyện)

  Tà luy dương

  600

  Tà luy âm

  400

  3

  Đường đi thôn 1

  Km 0 (Ngã năm Lâm trường Quảng Khê)

  Km 0+100 mét

  1,440

  Km 0 + 100 mét

  Ngã ba giao nhau với đường số 2 (đường 33 mét)

  1,100

  4

  Đường số 8 (đường 45 mét, trọn đường)

  Ngã ba Quốc lộ 28 đường vào khu nhà công vụ huyện

  Ngã ba giao nhau giữa đường số 2 và đường số 8

  900

  5

  Đường số 2 (đường 33 mét, trọn đường)

  Ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 28 và đường số 8

  Ngã ba giao nhau giữa đường số 8 và đường số 2

  900

  6

  Đường đi vào thôn 7 (vào bến xe)

  Ngã ba đường vào xưởng đũa cũ hướng đường vào thôn 7 (Km 0)

  Km 0 + 500 mét

  450

  Km 0 + 500 mét

  Km 1

  280

  7

  Đường vào đập Nao Kon Đơi

  Ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 28 và đường rải nhựa vào Đập Nao Kon Đơi (Km 0)

  Km 0 + 100 mét

  450

  Km 0+100 mét

  Hết đập tràn Nao Kon Đơi

  470

  8

  Đường vào Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du

  Km 0 (Ngã năm Lâm trường Quảng Khê)

  Hết đường rải nhựa (Hết Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du)

  1,500

  9

  Đường vào Thủy điện Đồng Nai 4

  Ngã ba đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 - Trạm Y tế xã Quảng Khê

  Ngã ba đường vào Bệnh viện huyện (Km 0)

  960

  Km0

  Km 1

  600

  Km 1

  Công trình Thủy điện Đồng Nai 4

  380

  10

  Đường vào Bệnh viện huyện

  Ngã ba đường vào Bệnh viện huyện

  Bệnh viện huyện

  720

  Bệnh viện huyện

  Ngã ba đường 135

  660

  11

  Đường vào thôn 4

  Km 0 (Ngã năm Lâm trường Quảng Khê)

  Km 0 + 200 mét

  450

  Km 0 + 200 m

  Hết đường

  280

  12

  Đường vào khu Tái định cư Đắk Plao

  Ngã ba Đường vào khu Tái định cư Đắk Plao (Km0)

  Km 0 + 300 mét

  300

  Km 0 + 300 mét

  Bon Cây Xoài

  220

  Bon Cây Xoài

  Giáp ranh xã Đắk Plao

  220

  13

  Khu định cư công nhân viên chức

  13.1

  Đường D1 (Đường vào thủy điện Đồng Nai 4)

  Bên trái đường hướng đi thủy điện Đồng Nai 4 từ Km 1 đến km 1 + 370 mét

  Trọn đường

  350

  13.2

  Đường D2 (mặt đường rộng 6 mét)

  Trọn đường

  220

  13.3

  Đường D3 (mặt đường rộng 6 mét)

  Trọn đường

  220

  13.4

  Đường D4 (mặt đường rộng 6 mét)

  Trọn đường

  220

  13.5

  Đường N1 (mặt đường rộng 14 mét)

  Trọn đường

  250

  13.6

  Đường N2 (mặt đường rộng 6 mét)

  Trọn đường

  240

  13.7

  Đường N3 (mặt đường rộng 6 mét)

  Trọn đường

  200

  13.8

  Đường N4 (mặt đường rộng 14 mét)

  Trọn đường

  260

  13.9

  Đường N5 (mặt đường rộng 6 mét)

  Trọn đường

  240

  14

  Khu tái định cư B

  14.1

  Đường D1 (mặt đường 1-1 rộng 17,5 mét)

  Trọn đường

  250

  14.2

  Đường D2 (mặt đường 1-1 rộng 17,5 mét)

  Trọn đường

  250

  14.3

  Đường N1 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

  Trọn đường

  250

  14.4

  Đường N2 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

  Trọn đường

  240

  14.5

  Đường N3 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

  Trọn đường

  220

  14.6

  Đường N4 (mặt đường 2-2 rộng 9,5 mét)

  Trọn đường

  240

  15

  Đường Quảng Khê, Đắk Ha

  Đường Quốc lộ 28 (Đất Công ty Mai Khôi)

  Giáp ranh xã Đắk Ha

  200

  16

  Đất ven các đường rải nhựa còn lại >=3,5 mét

  240

  17

  Đất ở các đường liên Thôn cấp phối >= 3,5 m

  170

  18

  Đất ở các đường liên Thôn không cấp phối >= 3,5 m

  120

  19

  Các tuyến đường bê tông ở các thôn

  180

  20

  Đất ở các khu dân cư còn lại

  80

  V.2

  Xã Quảng Sơn

  1

  Đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ)

  Giáp ranh xã Đắk Ha

  Đỉnh dốc 27

  Tà luy dương

  360

  Tà luy âm

  240

  Đỉnh dốc 27

  Đỉnh dốc 27 + 100m

  Tà luy dương

  420

  Tà luy âm

  280

  Đỉnh dốc 27 + 100m

  Cột mốc 31 đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ)

  Tà luy dương

  480

  Tà luy âm

  320

  Cột mốc 31 đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ)

  Cột mốc 31 đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) + 100 mét

  600

  Cột mốc 31 đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) + 100 mét

  Cột mốc 31 đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) + 200 mét

  720

  Cột mốc 31 đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ) + 200 mét

  Ngã ba đường vào Bon N'Ting (Km 0)

  780

  Ngã ba đường vào Bon N'Ting (Km 0)

  Km 0 + 100 mét

  1,200

  Km 0+100 mét

  Km 0 + 200 mét

  1,200

  Km 0 + 200 mét

  Ngã ba đường đi xã Đắk Rmăng

  2,900

  Km 0 (Ngã ba đường đi xã Đăk Rmăng hướng về Quảng Phú) + 500m

  3,000

  Km 1

  Km 1 + 100 mét

  2,800

  Km 1 + 100 mét

  Km 1 + 200 mét

  600

  Km 1 + 200 mét

  Giáp ranh huyện Krông Nô

  Tà luy dương

  360

  Tà luy âm

  240

  2

  Đường đi thôn Quảng Hợp

  Đường nhựa khu đất đấu giá (trọn đường)

  1,000

  3

  Đường đi thôn 2

  Ngã ba đường nhựa vào Thôn 2 (Km 0)

  Km 0 + 100 mét hướng đường nhựa

  2,600

  Ngã tư cây xăng Tân Sơn

  Ngã tư Bưu điện xã

  2,400

  Ngã tư Bưu điện xã đến ngã tư đường đi xã Đắk R'măng (đường sau UBND xã và Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn)

  2,600

  Ngã tư Bưu điện xã

  Nhà ông Thìn

  2,400

  3

  Đường đi thôn 2

  Ngã ba chợ Quảng Sơn (Quán cơm Hồng Anh)

  Ngã ba đường sau UBND xã và Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn

  2,800

  Nhà ông Thìn

  Ngã ba đường đi xã Đắk R'măng

  2,500

  4

  Đường đi thôn 3A

  Ngã tư chợ (Km0)

  Km 0+150 mét

  2,800

  Km 0+150 mét

  Km 0 + 250 mét

  2,800

  Km 0 + 250 mét

  Ngã ba giáp đường Đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ)

  2,400

  Nhà ông Long

  Trạm Y tế xã Quảng Sơn

  1,200

  5

  Đường đi xã Đắk R'măng

  Ngã ba đường đi xã Đắk R'măng

  Ngã ba đường vào Thôn 1A

  2,800

  Ngã ba đường vào Bon R'long Phe

  Ngã ba đường vào Bon R'long Phe + 100 mét (hướng đường vào thôn 1C)

  2,000

  Ngã ba đường vào Thôn 1A + 100 mét (Hướng đường vào Thôn 1C)

  Đường vào Thôn 1C

  1,200

  Trạm Y tế Công ty 53

  Xưởng đũa cũ

  600

  Xưởng đũa cũ

  Xưởng đũa cũ + 100 mét (hướng về Đắk R'măng)

  480

  Xưởng đũa cũ + 100 mét (hướng về Đắk R'măng)

  Giáp ranh xã Đắk R'măng

  300

  6

  Đường đi Tỉnh lộ 686 (đi Quốc lộ 14)

  Đỉnh dốc 27 (Ngã ba đường Quốc lộ 28 (Tỉnh lộ 684 cũ))

  Giáp đất Công ty Đỉnh Nghệ

  Tà luy dương

  250

  Tà luy âm

  170

  Đất Công ty Đỉnh Nghệ

  Hết đất Công ty Thiên Sơn

  Tà luy dương

  180

  Tà luy âm

  120

  Hết đất Công ty Thiên Sơn

  Giáp ranh huyện Đắk Song

  Tà luy dương

  100

  Tà luy âm

  70

  7

  Đất ở các đường rải nhựa liên thôn

  360

  8

  Đất ở các tuyến đường bê tông các thôn

  240

  9

  Đất ở các đường liên Thôn, Buôn khác cấp phối >= 3,5 mét (không rải nhựa)

  200

  10

  Đất ở các khu vực còn lại khác

  110