hieuluat

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác tỉnh Vĩnh Long

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 13/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hoàng Tựu
  Ngày ban hành: 07/08/2019 Hết hiệu lực: 18/03/2022
  Áp dụng: 22/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH VĨNH LONG
  -------

  Số: 13/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Vĩnh Long, ngày 07 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

  -----------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

  Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13;

  Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  Điều 2. Bảng giá quy định tại Điều 1 được áp dụng trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất có tài sản gắn liền với đất, xác định các mức thuế có liên quan đến nhà ở, xác định giá trị nhà ở để chứng nhận vốn thành lập doanh nghiệp, giải quyết các quan hệ dân sự về nhà ở đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

  Điều 3. Quy định chuyển tiếp

  1. Đối với những dự án, hạng mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án bồi thường đã được phê duyệt.

  2. Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại Quyết định này.

  Điều 4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ tình hình biến động giá cả của địa phương và chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Long, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xem xét điều chỉnh bảng giá quy định tại Điều 1 của Quyết định này cho phù hợp với tình hình thực tế.

  Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2019 và thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND, ngày 13/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như điều 6;
  - Bộ Xây dựng;
  - Bộ Tài chính;
  - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
  - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Chủ tịch, các phó CT UBND tỉnh;
  - MTTQVN tỉnh Vĩnh Long;
  - Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính;
  - Trung tâm Công báo tỉnh;
  - Báo Vĩnh Long;
  - Các Phòng nghiên cứu;
  - Lưu: VT, 6.14.02.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Trần Hoàng Tựu

   

  BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /2019/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

   

  A. BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở

  TT

  LOẠI NHÀ VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN

  Đơn giá (đ/m2)

  Ghi chú

  I

  Nhà độc lập khung cột gỗ tạm

   

   

  1

  Nền đất, vách lá, mái lá

  425.004

   

  2

  Nền láng vữa ximăng, vách lá, mái lá

  621.456

   

  3

  Nền gạch tàu, vách lá, mái lá

  549.552

   

  4

  Nền đất, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  552.120

   

  5

  Nền xi măng, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  807.636

   

  6

  Nền gạch tàu, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  715.188

   

  7

  Nền gạch bông, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  807.636

   

  8

  Nền gạch men, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  841.020

   

  II

  Nhà liên kế khung cột gỗ tạm

   

   

  1

  Nền đất, mái lá, vách lá

  400.608

   

  2

  Nền láng xi măng, mái lá, vách lá

  584.220

   

  3

  Nền lát gạch tàu, mái lá, vách lá

  517.452

   

  4

  Nền đất, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  520.020

   

  5

  Nền xi măng, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  758.844

   

  6

  Nền gạch tàu, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  672.816

   

  7

  Nền gạch bông, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  760.128

   

  8

  Nền gạch men, vách tole (hoặc vách ván), mái tole

  781.956

   

  III

  Nhà liên kế khung cột gỗ, hoặc cột BTCT chôn chân, hoặc nhà tiền chế, tường xây gạch

   

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  1.070.856

   

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  916.776

   

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  1.110.660

   

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  957.864

   

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  1.001.520

   

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  847.440

   

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  1.042.608

   

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  888.528

   

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  946.308

   

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  792.228

   

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  986.112

   

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  833.316

   

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  1.101.672

   

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  943.740

   

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  1.151.748

   

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  992.532

   

  IV

  Nhà độc lập khung cột gỗ, hoặc cột BTCT chôn chân, hoặc nhà tiền chế, tường xây gạch

  Đơn giá (đ/m2)

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  1.142.760

   

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  988.680

   

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  1.185.132

   

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  1.031.052

   

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  1.104.240

   

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  950.160

   

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  1.133.772

   

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  979.692

   

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  1.000.236

   

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  846.156

   

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  1.042.608

   

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  888.528

   

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  1.185.132

   

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  1.025.916

   

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  1.228.788

   

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  1.069.572

   

  V

  Nhà độc lập khung cột BTCT không móng, tường xây gạch

   

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  2.395.944

   

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  2.241.864

   

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  2.467.848

   

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  2.315.052

   

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  2.252.136

   

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  2.099.340

   

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  2.338.164

   

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  2.185.368

   

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  1.893.900

   

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  1.739.820

   

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  2.119.884

   

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  1.965.804

   

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  2.485.824

   

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  2.333.028

   

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  2.557.728

   

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  2.404.932

   

  VI

  Nhà liên kế khung cột BTCT không móng, tường xây gạch

  Đơn giá (đ/m2)

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  2.252.136

   

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  2.108.328

   

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  2.320.188

   

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  2.175.096

   

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  2.117.316

   

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  1.973.508

   

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  2.198.208

   

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  2.054.400

   

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  1.779.624

   

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  1.635.816

   

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  1.992.768

   

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  1.847.676

   

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  2.336.880

   

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  2.193.072

   

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  2.404.932

   

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  2.259.840

   

  VII

  Nhà liên kế, khung cột gạch, tường xây gạch

   

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  1.820.712

   

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  1.666.632

   

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  1.890.048

   

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  1.737.252

   

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  1.596.012

   

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  1.443.216

   

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  1.669.200

   

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  1.516.404

   

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  1.503.564

   

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  1.350.768

   

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  1.569.048

   

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  1.416.252

   

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  1.910.592

   

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  1.757.796

   

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  1.979.928

   

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  1.827.132

   

  VIII

  Nhà độc lập, khung cột gạch, tường xây gạch

  Đơn giá (đ/m2)

   

  1

  Nền lót gạch bông, mái tole, có trần

  2.109.612

   

  2

  Nền lót gạch bông, mái tole, không trần

  1.955.532

   

  3

  Nền lót gạch bông, mái ngói, có trần

  2.186.652

   

  4

  Nền lót gạch bông, mái ngói, không trần

  2.033.856

   

  5

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, có trần

  1.825.848

   

  6

  Nền láng vữa ximăng, mái tole, không trần

  1.671.768

   

  7

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, có trần

  1.904.172

   

  8

  Nền láng vữa ximăng, mái ngói, không trần

  1.750.092

   

  9

  Nền lót gạch tàu, mái tole, có trần

  1.715.424

   

  10

  Nền lót gạch tàu, mái tole, không trần

  1.562.628

   

  11

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, có trần

  1.793.748

   

  12

  Nền lót gạch tàu, mái ngói, không trần

  1.640.952

   

  13

  Nền lót gạch men, mái tole, có trần

  2.199.492

   

  14

  Nền lót gạch men, mái tole, không trần

  2.045.412

   

  15

  Nền lót gạch men, mái ngói, có trần

  2.277.816

   

  16

  Nền lót gạch men, mái ngói, không trần

  2.123.736

   

  IX

  Nhà trệt liên kế móng khung cột BTCT, tường xây gạch

   

   

  1

  Nền gạch bông, mái tole, có trần

  2.921.100

   

  2

  Nền gạch bông, mái tole, không trần

  2.767.020

   

  3

  Nền gạch bông, mái ngói, có trần

  3.016.116

   

  4

  Nền gạch bông, mái ngói, không trần

  2.862.036

   

  5

  Nền láng XM, mái tole, có trần

  2.755.464

   

  6

  Nền láng XM, mái tole, không trần

  2.601.384

   

  7

  Nền láng XM, mái ngói, có trần

  2.850.480

   

  8

  Nền láng XM, mái ngói, không trần

  2.696.400

   

  9

  Nền gạch tàu, mái tole, có trần

  2.630.916

   

  10

  Nền gạch tàu, mái tole, không trần

  2.476.836

   

  11

  Nền gạch tàu, mái ngói, có trần

  2.720.796

   

  12

  Nền gạch tàu, mái ngói, không trần

  2.566.716

   

  13

  Nền gạch men, mái tole, có trần

  3.010.980

   

  14

  Nền gạch men, mái tole, không trần

  2.856.900

   

  15

  Nền gạch men, mái ngói, có trần

  3.105.996

   

  16

  Nền gạch men, mái ngói, không trần

  2.951.916

   

  17

  Nền gạch granite, mái tole, có trần

  3.099.845

   

  18

  Nền gạch granite, mái ngói, có trần

  3.194.861

   

  19

  Nền gạch bóng kiếng, mái tole, có trần

  3.172.366

   

  20

  Nền gạch bóng kiếng, mái ngói, có trần

  3.267.382

   

  X

  Nhà trệt độc lập móng khung cột BTCT, tường xây gạch

  Đơn giá (đ/m2)

   

  1

  Nền gạch bông, mái tole, có trần.

  3.340.968

   

  2

  Nền gạch bông, mái tole, không trần.

  3.186.888

   

  3

  Nền gạch bông, mái ngói, có trần.

  3.441.120

   

  4

  Nền gạch bông, mái ngói, không trần.

  3.287.040

   

  5

  Nền láng XM, mái tole, có trần.

  3.140.664

   

  6

  Nền láng XM, mái tole, không trần.

  2.986.584

   

  7

  Nền láng XM, mái ngói, có trần.

  3.260.076

   

  8

  Nền láng XM, mái ngói, không trần.

  3.109.848

   

  9

  Nền gạch tàu, mái tole, có trần.

  2.793.984

   

  10

  Nền gạch tàu, mái tole, không trần.

  2.639.904

   

  11

  Nền gạch tàu, mái ngói, có trần.

  2.894.136

   

  12

  Nền gạch tàu, mái ngói, không trần.

  2.741.340

   

  13

  Nền gạch men, mái tole, có trần.

  3.430.848

   

  14

  Nền gạch men, mái tole, không trần.

  3.276.768

   

  15

  Nền gạch men, mái ngói, có trần.

  3.531.000

   

  16

  Nền gạch men, mái ngói, không trần.

  3.376.920

   

  17

  Nền gạch granite, mái tole, có trần

  3.519.713

   

  18

  Nền gạch granite, mái ngói, có trần

  3.619.865

   

  19

  Nền gạch bóng kiếng, mái tole, có trần

  3.592.234

   

  20

  Nền gạch bóng kiếng, mái ngói, có trần

  3.692.386

   

  XI

  Nhà trệt mái bằng hoặc nhà lầu có số tầng không lớn hơn 3 liên kế móng khung cột BTCT, tường xây gạch

  Đơn giá (đ/m2)

   

  1

  Nền gạch bông, mái tole, có trần.

  3.697.375

   

  2

  Nền gạch bông, mái tole, không trần.

  3.500.750

   

  3

  Nền gạch bông, mái ngói, có trần.

  3.745.500

   

  4

  Nền gạch bông, mái ngói, không trần.

  3.557.125

   

  5

  Nền gạch bông, mái bằng BTCT.

  4.714.875

   

  6

  Nền láng XM, mái tole, có trần.

  3.737.250

   

  7

  Nền láng XM, mái tole, không trần.

  3.485.625

   

  8

  Nền láng XM, mái ngói, có trần.

  3.730.375

   

  9

  Nền láng XM, mái ngói, không trần.

  3.469.125

   

  10

  Nền láng XM, mái bằng BTCT.

  4.699.750

   

  11

  Nền gạch tàu, mái tole, có trần.

  3.620.375

   

  12

  Nền gạch tàu, mái tole, không trần.

  3.438.875

   

  13

  Nền gạch tàu, mái ngói, có trần.

  3.668.500

   

  14

  Nền gạch tàu, mái ngói, không trần.

  3.485.625

   

  15

  Nền gạch tàu, mái bằng BTCT.

  4.637.875

   

  16

  Nền gạch men, mái tole, có trần.

  3.797.750

   

  17

  Nền gạch men, mái tole, không trần.

  3.608.000

   

  18

  Nền gạch men, mái ngói, có trần.

  3.845.875

   

  19

  Nền gạch men, mái ngói, không trần.

  3.654.750

   

  20

  Nền gạch men, mái bằng BTCT.

  4.815.250

   

  21

  Nền gạch granite, mái tole, có trần.

  3.886.615

   

  22

  Nền gạch granite, mái ngói, có trần.

  3.934.740

   

  23

  Nền gạch granite, mái bằng BTCT.

  4.904.115

   

  24

  Nền gạch bóng kiếng, mái tole, có trần.

  3.959.136

   

  25

  Nền gạch bóng kiếng, mái ngói, có trần.

  4.007.261

   

  26

  Nền gạch bóng kiếng, mái bằng BTCT.

  4.976.636

   

  XII

  Nhà trệt mái bằng hoặc nhà lầu có số tầng không lớn hơn 3 độc lập móng khung cột BTCT, tường xây gạch

  Đơn giá (đ/m2)

   

  1

  Nền gạch bông, mái tole, có trần.

  4.650.250

   

  2

  Nền gạch bông, mái tole, không trần.

  4.416.500

   

  3

  Nền gạch bông, mái ngói, có trần.

  4.725.875

   

  4

  Nền gạch bông, mái ngói, không trần.

  4.489.375

   

  5

  Nền gạch bông, mái bằng BTCT.

  5.302.000

   

  6

  Nền láng XM, mái tole, có trần.

  4.635.125

   

  7

  Nền láng XM, mái tole, không trần.

  4.404.125

   

  8

  Nền láng XM, mái ngói, có trần.

  4.710.750

   

  9

  Nền láng XM, mái ngói, không trần.

  4.474.250

   

  10

  Nền láng XM, mái bằng BTCT.

  5.285.500

   

  11

  Nền gạch tàu, mái tole, có trần.

  4.571.875

   

  12

  Nền gạch tàu, mái tole, không trần.

  4.343.625

   

  13

  Nền gạch tàu, mái ngói, có trần.

  4.647.500

   

  14

  Nền gạch tàu, mái ngói, không trần.

  4.416.500

   

  15

  Nền gạch tàu, mái bằng BTCT.

  5.223.625

   

  16

  Nền gạch men, mái tole, có trần.

  4.750.625

   

  17

  Nền gạch men, mái tole, không trần.

  4.512.750

   

  18

  Nền gạch men, mái ngói, có trần.

  4.826.250

   

  19

  Nền gạch men, mái ngói, không trần.

  4.584.250

   

  20

  Nền gạch men, mái bằng BTCT.

  5.402.375

   

  21

  Nền gạch granite, mái tole, có trần.

  4.839.490

   

  22

  Nền gạch granite, mái ngói, có trần.

  4.915.115

   

  23

  Nền gạch granite, mái bằng BTCT.

  5.491.240

   

  24

  Nền gạch bóng kiếng, mái tole, có trần.

  4.912.011

   

  25

  Nền gạch bóng kiếng, mái ngói, có trần.

  4.987.636

   

  26

  Nền gạch bóng kiếng, mái bằng BTCT.

  5.563.761

   

  XIII

  Nhà lầu có số tầng từ 4 - 8 tầng, nhà biệt thự độc lập móng khung cột BTCT, tường xây gạch

  Đơn giá (đ/m2)

   

  1

  Nền gạch bông, mái tole, có trần.

  5.244.250

   

  2

  Nền gạch bông, mái tole, không trần.

  5.073.750

   

  3

  Nền gạch bông, mái ngói, có trần.

  5.978.500

   

  4

  Nền gạch bông, mái ngói, không trần.

  5.717.250

   

  5

  Nền gạch bông, mái bằng BTCT.

  6.032.125

   

  6

  Nền gạch men, mái tole, có trần.

  5.344.625

   

  7

  Nền gạch men, mái tole, không trần.

  5.174.125

   

  8

  Nền gạch men, mái ngói, có trần.

  5.825.875

   

  9

  Nền gạch men, mái ngói, không trần.

  5.680.125

   

  10

  Nền gạch men, mái bằng BTCT.

  6.094.000

   

  11

  Nền gạch granite, mái tole, có trần.

  5.433.490

   

  12

  Nền gạch granite, mái ngói, có trần.

  5.914.740

   

  13

  Nền gạch granite, mái bằng BTCT.

  6.182.865

   

  14

  Nền gạch bóng kiếng, mái tole, có trần.

  5.506.011

   

  15

  Nền gạch bóng kiếng, mái ngói, có trần.

  5.987.261

   

  16

  Nền gạch bóng kiếng, mái bằng BTCT.

  6.255.386

   

  XIV

  Nhà sàn độc lập khung cột gỗ (01 tầng)

  Đơn giá (đ/m2)

   

  1

  Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách lá, mái lá

  661.260

   

  2

  Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách lá, mái tole

  788.376

   

  3

  Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách tole (hoặc ván), mái lá

  879.540

   

  4

  Trụ đà gỗ, sàn gỗ, vách tole (hoặc ván), mái tole

  1.006.656

   

  5

  Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, vách tole (hoặc ván), mái lá

  1.204.392

   

  6

  Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, vách tole (hoặc ván), mái tole

  1.331.508

   

  7

  Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, tường xây gạch, mái lá

  1.472.748

   

  8

  Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván, tường xây gạch, mái tole

  1.599.864

   

  9

  Trụ đà BTCT, sàn lót đan XM, vách tole (hoặc ván), mái lá

  1.443.216

   

  10

  Trụ đà BTCT, sàn lót đan XM, vách tole (hoặc ván), mái tole

  1.570.332

   

  XV

  Nhà sàn độc lập móng khung cột sàn BTCT (01 tầng)

  Đơn giá (đ/m2)

   

  1

  Nền gạch bông, tường xây gạch, mái tole, có trần.

  3.741.884

   

  2

  Nền gạch bông, tường xây gạch, mái tole, không trần.

  3.569.315

   

  3

  Nền láng XM, tường xây gạch, mái tole, có trần.

  3.517.544

   

  4

  Nền láng XM, tường xây gạch, mái tole, không trần.

  3.344.974

   

  5

  Nền gạch men, tường xây gạch, mái tole, có trần.

  3.842.550

   

  6

  Nền gạch men, tường xây gạch, mái tole, không trần.

  3.669.980

   

  7

  Nền gạch men, tường xây gạch, mái ngói, có trần.

  3.954.720

   

  8

  Nền gạch men, tường xây gạch, mái ngói, không trần.

  3.782.150

   

  9

  Nền gạch granite, tường xây gạch, mái tole, có trần.

  3.931.414

   

  10

  Nền gạch granite, tường xây gạch, mái ngói, có trần.

  4.043.585

   

  11

  Nền gạch bóng kiếng, tường xây gạch, mái tole, có trần.

  4.003.936

   

  12

  Nền gạch bóng kiếng, tường xây gạch, mái ngói, có trần.

  4.116.106

   

  B. ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC KHÁC

  TT

  QUY CÁCH VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN

  Đơn giá

  Ghi chú

  1

  Đối với nhà có sàn lầu lót ván trên đà gỗ (hoặc thép hộp hoặc bê tông cốt thép) thì được áp dụng đơn giá chuẩn của tầng dưới liền kề nhân với hệ số giảm là 0,80

   

   

  2

  Sàn gác lửng: Sàn, đà gỗ (hoặc thép hộp) lót ván (gỗ N4) có chiều cao thông thủy cạnh thấp nhất tính từ sàn đến trần hoặc mái ≤1,5m

  567.528 (đ/m2)

   

  3

  Nhà vệ sinh độc lập: Đơn giá tính theo kết cấu của phần đơn giá nhà ở xây dựng mới + giá trị hầm tự hoại

   

   

  4

  Bể tự hoại

  (đ/m3)

   

   

  - Xây tô tường 100

  2.253.420

   

   

  - Xây tô tường 200

  2.553.876

   

  5

  Rãnh thoát nước, nắp đan BTCT

  (đ/m)

   

   

  - Thành rãnh xây gạch thẻ D200

  661.260

   

   

  - Thành rãnh xây gạch thẻ D100

  376.212

   

   

  - Thành rãnh bê tông

  638.148

   

  6

  Đơn giá sàn trên mặt nước

  (đ/m2)

   

   

  - Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ tạp)

  236.256

   

   

  - Trụ đà gỗ - sàn lót ván (gỗ nhóm 4)

  454.536

   

   

  - Trụ BTCT, đà gỗ, sàn lót ván (gỗ nhóm 4)

  779.388

   

   

  - Trụ BTCT, đà BTCT, sàn lót đan ximăng

  1.018.212

   

   

  - Trụ, đà và mặt sàn bằng BTCT

  1.400.844

   

  7

  Hàng rào các loại

  (đ/m2)

   

   

  - Móng, trụ, đà BTCT, tường gạch D100 (hoặc có gắn lam, ô hoa trang trí…)

  698.496

   

   

  - Móng, trụ, đà BTCT, tường gạch D200 (hoặc có gắn lam, ô hoa trang trí…)

  731.880

   

   

  - Móng, trụ đà BTCT, tường gạch D≤ 200 + rào khung lưới kẽm B40

  676.668

   

   

  - Móng, trụ đà BTCT, tường gạch D100 + rào song sắt

  708.768

   

   

  - Móng, trụ đà bằng BTCT, rào song sắt

  577.800

   

   

  - Trụ, đà BTCT, tường xây gạch

  511.032

   

   

  - Trụ gạch hoặc trụ BTCT hoặc trụ đá + rào kẽm gai

  300.456

   

   

  - Trụ gạch hoặc trụ BTCT hoặc trụ đá + rào lưới B40

  345.396

   

   

  - Trụ gỗ hoặc trụ sắt + rào lưới B40

  169.733

   

   

  - Các loại rào khác bằng gỗ (không kiên cố) tính bằng công tháo dỡ di dời, theo đơn giá ngày công thực tế tại thời điểm đền bù.

   

   

  8

  Chuồng trại chăn nuôi gia súc

  (đ/m2)

   

   

  a. Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp tole

   

   

   

  - Nền lót gạch tàu

  819.192

   

   

  - Nền láng ximăng

  869.268

   

   

  b. Cột đúc, xây tường lửng, mái lợp lá

   

   

   

  - Nền lót gạch tàu

  591.924

   

   

  - Nền láng ximăng

  640.716

   

   

  c. Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp tole

   

   

   

  - Nền lót gạch tàu

  408.312

   

   

  - Nền láng ximăng

  455.820

   

   

  d. Cột gỗ, xây tường lửng, mái lợp lá

   

   

   

  - Nền lót gạch tàu

  321.000

   

   

  - Nền láng ximăng

  369.792

   

   

  đ. Cột gỗ, rào chắn bằng lá, mái lợp lá

   

   

   

  - Nền lót gạch tàu

  276.060

   

   

  - Nền láng ximăng

  326.136

   

  9

  Sân phơi

  (đ/m2)

   

   

  - Lót gạch tàu, đal ximăng

  149.389

   

   

  - Láng ximăng (có lót BT đá 40x60)

  188.388

   

   

  - Lót gạch bông

  307.121

   

   

  - Lót gạch men

  322.672

   

   

  - Tưới nhựa

  369.792

   

   

  - Bêtông nhựa nóng

  617.604

   

   

  - Lót gạch XM tự chèn (không bê tông lót)

  150.518

   

   

  - Lót gạch XM tự chèn (có bê tông lót)

  254.995

   

  10

  Bờ kè và tường chắn

  (đ/m2)

   

   

  a. Trụ, đà bằng BTCT, mặt kè xây gạch

   

   

   

  - Tường 100

  802.500

   

   

  - Tường 200

  1.123.500

   

   

  - Ghép đal BTCT

  925.764

   

   

  b. Kè xây đá hộc

  444.264

   

   

  c. Kè đổ BTCT dầy 100

  925.764

   

   

  d. Tường chắn BTCT

  498.192

   

   

  f. Tường chắn, cọc gỗ (cừ) các loại vật liệu tạm khác đóng chắn trước và sau nhà

  179.760

   

  11

  Hồ chứa nước xây tô trên mặt đất, đà kiềng, đà giằng và mặt đáy hồ bằng BTCT

  (đ/m3)

   

   

  - Xây tô tường 100

  2.054.400

   

   

  - Xây tô tường 200

  2.182.800

   

  12

  Hầm, hồ xây âm dưới đất

  (đ/m3)

   

   

  - Xây tô tường 100

  1.733.400

   

   

  - Xây tô tường 200

  1.926.000

   

  13

  Giếng nước sạch các loại

  (đ/m)

   

   

  - Giếng đào thủ công, ống BTCT 800

  593.208

   

   

  - Giếng đào thủ công, ống BTCT 1000

  740.868

   

   

  - Giếng đóng máy, ống thép 49

  104.004

   

   

  - Giếng đóng máy, ống nhựa 49

  53.928

   

  14

  Các loại kết cấu không nằm trong các danh mục đã nêu trên, được quy về khối lượng thực tế để tính đơn giá như sau

   

   

   

  - Khối bê tông không cốt thép M200 (đơn vị tính đồng/m3)

  2.094.353

   

   

  - Khối BTCT mác 200 (đơn vị tính đồng/m3)

  4.012.567

   

   

  - Khối xây tô gạch thẻ (đơn vị tính đồng/m3)

  2.624.962

   

   

  - Khối xây tô gạch ống (đơn vị tính đồng/m3)

  1.744.134

   

   

  - Khối xây đá hộc (đơn vị tính đồng/m3)

  1.508.070

   

   

  - Tường xây tô gạch ống dày 100 (đơn vị tính đồng/m2)

  263.689

   

   

  - Ốp gạch men (đơn vị tính đồng/m2)

  310.788

   

   

  - Ốp gạch granite (đơn vị tính đồng/m2)

  363.387

   

   

  - Tô tường (đơn vị tính đồng/m2)

  66.866

   

   

  - Sơn 3 nước có bả matít (đơn vị tính đồng/m2)

  46.977

   

   

  - Sơn 3 nước không bả ma tít (đơn vị tính đồng/m2)

  31.770

   

   

  - Quét vôi 3 nước (đơn vị tính đồng/m2)

  11.155

   

   

  - Sơn 3 nước sắt thép các loại (đơn vị tính đồng/m2)

  33.411

   

  15

  Chi phí sửa chữa phần cắt xén

   

   

   

  - Nhà tường (đơn vị tính đ/m2)

  450.684

   

   

  - Các loại nhà còn lại (đơn vị tính đ/m2)

  225.984

   

   

  (Diện tích hỗ trợ là diện tích phủ bì phần mặt đứng bị cắt xén)

   

   

             

  C. GHI CHÚ

  1. Hệ số giảm đối với nhà có quy cách không nằm trong khung giá chuẩn đối với nhà tạm, nhà trệt

  Quy cách - kết cấu

  Hệ số

  - Vách tường (vách chuẩn)

  - Vách tole

  - Vách ván

  - Vách lá

  - Không có vách

  - Mái lợp lá

  - Nền đất

  1,0

  0,9

  0,9

  0,8

  0,7

  0,9

  0,8

  2. Đơn vị tính m2 đối với phần xây dựng mới nhà ở (phần A) nêu trên: Nhà trệt (nhà 01 tầng) là 1m2 xây dựng; nhà có số tầng lớn hơn một là 1m2 sử dụng. Cách tính diện tích xây dựng hay diện tích sử dụng nhà theo quy định của Bộ Xây dựng.

  3. Vách của các nhà nêu trên được xác định là vách tường xây tô hoàn chỉnh dày 100mm, sơn 3 nước có bả ma tít (trừ nhóm I, II là nhóm nhà khung cột gỗ tạm).

  4. Nhà liên kế được nêu trên là loại nhà ở, gồm các căn hộ xây dựng liền kề nhau, cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực đô thị và có chung vách.

  5. Đơn giá nhà tính trên m2 xây dựng đã bao gồm các bộ phận thuộc cấu tạo của căn nhà như: Vách ngăn, sê nô, ô văng, kệ tủ, đan bếp,….và phần ốp gạch men cao 1,5m của khu bếp, khu vệ sinh. (đối với khu bếp và vệ sinh không ốp gạch vẫn được tính nguyên giá không nhân hệ số giảm).

  6. Trong trường hợp thực tế vách nhà có thay đổi hay các cấu tạo khác có thay đổi nhưng về cơ bản vẫn nằm trong danh mục đơn giá chuẩn thì tùy mức độ thay đổi mà xác định hệ số tăng hoặc giảm vào đơn giá 1m2 của bảng giá quy định trên cho phù hợp với thực tế.

  7. Những trường hợp không đúng với cấu tạo chuẩn trong bảng giá này có thể dùng phương pháp nội suy hoặc lập dự toán chi tiết gửi thẩm tra để Hội đồng thẩm định phương án đền bù xem xét xác định giá trị công trình cho phù hợp thực tế./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13
  Ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Ban hành: 25/03/2015 Hiệu lực: 10/05/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  09
  Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  Ban hành: 13/08/2013 Hiệu lực: 23/08/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác tỉnh Vĩnh Long

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  Số hiệu: 13/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 07/08/2019
  Hiệu lực: 22/08/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Hoàng Tựu
  Ngày hết hiệu lực: 18/03/2022
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới