Quyết định 15/2018/QĐ-UBND đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Sơn La

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn LaSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:15/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cầm Ngọc Minh
  Ngày ban hành:12/06/2018Hết hiệu lực: 01/07/2019
  Áp dụng: 01/07/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 •  

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH SƠN LA

  -------

  Số: 15/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

  -------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định s 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

  Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 430/TTr-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2018,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  (Có phụ lục đơn giá chi tiết kèm theo)

  Điều 2. Xử lý những trường hợp phát sinh

  Trong từng dự án cụ thể, đối với hạng mục nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu không có trong quy định tại Quyết định này, UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm tính toán áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ của tài sản cùng nhóm hoặc tương đương. Trường hợp không áp dụng được đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản cùng nhóm hoặc tương đương thì UBND cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị tài sản đó theo thực tế; tham mưu văn bản của UBND cấp huyện và kèm theo hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định (đối với nhà cửa, vật kiến trúc) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định (đối với cây cối, hoa màu) trước khi UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

  Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Đối với những dự án, hạng mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đã hoặc đang tổ chức thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.

  Đối với nhng dự án, hạng mục đang triển khai thực hiện, đã phê duyệt phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, thu hồi một phần diện tích đất (dự án chuyển tiếp), nhưng chưa hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bng toàn bộ dự án từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này; tiếp tục áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Sơn La.

  2. Đối với nhng dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa chi trả tiền

  - Trường hợp do cơ quan nhà nước gây ra thì thực hiện tính toán và phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ ban hành theo Quyết định này (áp dụng đối với trường hp phê duyệt phương án bồi thường, htrợ và tái định cư cho toàn bộ dự án).

  - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ mà lỗi thuộc về người bị thu hồi đất thì không thực hiện điều chỉnh, phê duyệt lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định này.

  3. Các dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thì thực hiện tính toán và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

  Quyết định này thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành đơn giá bồi thường cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm thứ nhất đến năm thứ tám.

  Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
  - TT tỉnh y (b/c);
  - TT HĐND tỉnh (b/c);
  - Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Cục Kiểm tra v
  ăn bn QPPL- Bộ Tư pháp;
  - Như Điều 5;
  - Trung tâm thông tin tỉnh;
  - Lưu: VT - Hiệu 50 bản.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Cầm Ngọc Minh

   

  PHỤ LỤC SỐ 01

  ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN, CÂY CỐI HOA MÀU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

   

  Phần I. NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC

   

  STT

  Loại tài sản

  Đơn vị tính

  Đơn giá bồi thường, hỗ tr

  A

  Nhà xây

   

   

  I

  Đơn giá bồi thường của nhà

   

   

  1

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220mm, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic

  đồng/m2 (xây dựng)

  3.587.000

  2

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220mm, sàn mái bê tông cốt thép, nền lát gạch Ceramic

  "

  3.206.000

  3

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220mm, mái lợp ngói, hiên tây, nền lát gạch Ceramic

  "

  3.609.000

  4

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, mái lợp ngói, nền lát gạch Ceramic

  "

  3.656.000

  5

  Nhà 01 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn mái bê tông ct thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic

  "

  4.290.000

  6

  Nhà 01 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn mái bê tông cốt thép, nền lát gạch Ceramic

  "

  3.522.000

  7

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, hiên bê tông cốt thép, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic

  "

  3.167.000

  8

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm, hiên bê tông cốt thép, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic

  "

  2.851.000

  9

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, hiên bê tông cốt thép, mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic

  "

  3.340.000

  10

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm, hiên bê tông cốt thép, mái lợp tôn, trần nhựa, nền lát gạch Ceramic

  "

  3.024.000

  11

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 220 mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch Ceramic

  "

  3.149.000

  12

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm, mái lợp Fibroxi măng, nền lát gạch Ceramic

  "

  2.720.000

  13

  Nhà 01 tầng, tường chịu lực 110 mm, mái lợp Fibrôxi măng, nền đất

  "

  2.100.000

  14

  Nhà 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220 mm, sàn mái bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic

  đồng/m2 sàn

  4.268.000

  15

  Nhà 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường 220 mm, sàn bê tông cốt thép, nền lát gạch Ceramic

  "

  4.175.000

  16

  Nhà 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220mm, sàn mái bê tông cốt thép, lợp ngói chống nóng, nền lát gạch Ceramic

   

  4.827.000

  17

  Nhà sàn 02 tầng cột gỗ, lợp ngói, tầng 1 xây tường 110 mm, nền đất

  "

  1.333.000

  18

  Nhà sàn 02 tầng cột gỗ, lợp ngói, tầng 1 xây tường 110 mm, nền láng vữa xi măng

  "

  1.460.000

  19

  Nhà sàn 02 tầng cột gỗ, lợp ngói, tầng 1 xây tường 110 mm, nền lát gạch Ceramic

  "

  1.565.000

  20

  Nhà 03 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220mm, sàn bê tông ct thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic

  "

  4.574.000

  21

  Nhà 03 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220mm, sàn bê tông cốt thép, lớp chng nóng lợp ngói, nền lát gạch Ceramic

  "

  4.624.000

  22

  Nhà 03 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220mm, sàn bê tông cốt thép, nền lát gạch

  "

  4.483.000

  23

  Nhà 04 tầng khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220mm, sàn bê tông cốt thép, lớp chống nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic

  "

  4.483.000

  24

  Nhà 05 tầng khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây 220mm, sàn bê tông cốt thép, lớp chng nóng lợp tôn múi, nền lát gạch Ceramic

  "

  4.419.000

  25

  Nhà khung cột gỗ, mái lợp tôn hoặc Fibre) xi măng, tường xây 110mm, nền đất

  "

  900.000

  26

  Nhà khung cột gỗ, mái lợp tôn hoặc Fibrô xi măng, tường xây 110mm, nền láng vữa xi măng

  "

  980.000

  27

  Nhà khung cột gỗ, mái lợp tôn hoặc Fibrô xi măng, tường xây 110 mm, nền lát gạch Ceramic

  "

  1.105.000

  II

  Đơn giá bồi thường một số công trình dạng khác

   

   

  1

  Đối với công trình nhà 01 tầng tường xây 110 mm, bổ trụ 220 mm thì đơn giá tính bằng đơn giá nhà xây tường 220 mm giảm trừ 150.000 đồng/m2 xây dựng đối với mức giá quy định tại tiết 1, 2, 3, 4 điểm I Mục A Phần I, Phụ lục số 01.

  2

  Đối với công trình nhà 03 tầng không có lớp chống nóng thì đơn giá giảm trừ 302.000 đồng/m2 so với nhà 03 tầng có lớp chống ng bằng tôn múi quy định tại tiết 20, điểm I Mục A Phn I, Phụ lục s 01.

  3

  Đối với mái lợp xi măng chống nóng thay vì lợp tôn múi chống nóng thì đơn giá giảm trừ 235.000 đồng/m2 xây dựng.

  4

  Đối với nhà lát gạch hoa xi măng đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic giảm trừ 19.000 đồng/m2 xây dựng, m2 sàn.

  5

  Đối với nhà láng nền bằng va xi măng đơn giá bằng giá nhà lát gạch Ceramic giảm trừ 122.000 đồng/m2 xây dựng, m2 sàn.

  6

  Đối với nhà tương tự như tại tiết 9, 10 điểm I Mục A Phần I Phụ lục số 01 nếu là trần gỗ đơn giá cộng thêm: 264.000 đồng/m2 xây dựng.

  7

  Đối với nhà tương tự như tại tiết 13, 25, 26, 27 điểm 1 Mục A Phần 1 Phụ lục số 01 nếu lợp tôn thì đơn giá cộng thêm: 145.000 đồng/m2 xây dựng.

  8

  Đối với nhà bả ma tít lăn sơn đơn giá cộng thêm 46.800 đ/m2 diện tích tường cn sơn b.

  B

  Nhà khung sắt

   

   

  1

  Nhà khung sắt, mái lợp Fibrô xi măng, không tường, nền láng vữa xi măng

  đồng/m2 (xây dựng)

  1.265.000

  2

  Nhà khung sắt, mái lợp tôn, không tường, nền láng vữa xi măng

  "

  1.350.000

  3

  Nhà khung sắt, mái lợp tôn, không tường, nền đất

  "

  1.050.000

  4

  Nhà khung cột sắt, mái tôn (nhà ga ra xe đạp, xe máy của cơ quan)

  "

  1.350.000

   

  - Trường hợp có tường xây bao che ngoài chi phí bồi thường nêu trên còn được cộng thêm chi phí xây tường rào quy định tại đim IX Mục G Phn I Phụ lục s 01

   

  - Trường hợp nhà khung sắt như tại tiết 2, 3 nền bê tông thì đơn giá cộng thêm 84.000 đồng/m2 xây dựng

  C

  Nhà bán mái

   

   

  1

  Nhà bán mái: Tường xây gạch ch 220 mm, mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng

  đồng/m2 (xây dựng)

  2.455.000

  2

  Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 220 mm, vữa xi măng; mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

  "

  2.247.000

  3

  Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, vữa xi măng; mái lợp tôn, nền láng vữa xi măng

  "

  1.907.000

  4

  Nhà bán mái: Tường xây gạch chỉ 110 mm, vữa xi măng; mái lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

  "

  1.700.000

  5

  Bán mái cột tre, kèo tre, lợp tôn, nền láng vữa xi măng

  "

  435.000

  6

  Bán mái cột tre, kèo tre, lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

  "

  207.000

  7

  Nhà g bán mái (theo chi tiết từng loại nhà gcột vuông, cột tròn)

  "

  70% giá nhà cùng loại

  8

  Nhà bán mái có cột chịu lực, dầm, giằng, mái đổ bê tông ct thép, tường xây

  "

  70% đơn giá nhà 1 tầng khung cột, sàn bê tông cốt thép

   

  Nhà bán mái quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 Mục C Phần I Phụ lục số 01, nền lát gạch hoa xi măng 200 x 200 mm đơn giá cộng thêm 110.000 đồng/m2 xây dựng với loại nhà tương ứng.

  D

  Nhà gỗ, nhà sàn

   

   

  I

  Nhà sàn

   

   

  1

  Nhà sàn cột kê (cột vuông)

   

   

  1.1

  Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ

  đồng/m2 (xây dựng)

  1.191.000

  1.2

  Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre

  "

  908.000

  1.3

  Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre

  "

  809.000

  1.4

  Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ

  "

  1.002.000

  1.5

  Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre

  "

  766.000

  1.6

  Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre

  "

  609.000

  1.7

  Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn gỗ

  "

  861.000

  1.8

  Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre

  "

  584.000

  1.9

  Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre

  "

  468.000

  2

  Nhà sàn cột kê (cột tròn)

   

   

  2.1

  Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ

  đồng/m2 (xây dựng)

  1.168.000

  2.2

  Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn tre

  "

  905.000

  2.3

  Nhà khung cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, thưng phên, sàn tre

  "

  788.000

  2.4

  Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ

  "

  1.101.000

  2.5

  Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre

  "

  705.000

  2.6

  Nhà khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre

  "

  589.000

  2.7

  Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng g, sàn gỗ

  "

  781.000

  2.8

  Nhà khung cột g, lợp tranh, thưng gỗ, sàn tre

  "

  564.000

  2.9

  Nhà khung cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre

  "

  437.000

  3

  Nhà sàn cột chôn (loại cột tròn)

   

   

  3.1

  Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn gỗ

  đồng/m2 (xây dựng)

  1.147.000

  3.2

  Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp ngói, sàn tre

  "

  911.000

  3.3

  Nhà cột gỗ, lợp ngói, thưng phên, sàn tre

  "

  794.000

  3.4

  Nhà cột gỗ, thưng gỗ, lợp Fibrô xi măng, sàn gỗ

  "

  1.005.000

  3.5

  Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn tre

  "

  702.000

  3.6

  Nhà cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng phên, sàn tre

  "

  595.000

  3.7

  Nhà cột g, thưng gỗ, lợp tranh, sàn tre

  "

  560.000

  3.8

  Nhà cột gỗ, lợp tranh, thưng phên, sàn tre

  "

  453.000

  4

  Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2m (cột vuông)

   

   

  4.1

  Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn g, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  đồng/m2 sàn

  1.185.000

  4.2

  Nhà sàn cột gỗ, lợp fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  990.000

  4.3

  Nhà sàn cột g, lợp tôn múi, thưng g, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  1.169.000

  4.4

  Nhà sàn cột g, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  1.538.000

  4.5

  Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng g, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  1.251.000

  4.6

  Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  1.145.000

  4.7

  Sàn tầng 02 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mi m2 sàn tăng thêm được cộng

  đồng/m2

  106.000

  5

  Nhà sàn cột kê 2 tầng, tầng 1 cao > 2,2 m (cột tròn)

   

   

  5.1

  Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  đồng/m2 sàn

  1.045.000

  5.2

  Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  964.000

  5.3

  Nhà sàn cột gỗ, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  1.144.000

  5.4

  Nhà sàn cột gỗ, lợp ngói, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  1.516.000

  5.5

  Nhà sàn cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, sàn gỗ, tầng 01 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  1.226.000

  5.6

  Nhà sàn cột gỗ kê, lợp tôn múi, thưng gỗ, sàn g, tầng 1 xây gạch, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  1.234.000

  5.7

  Sàn tầng 2 dùng con sơn bằng gỗ đua ra làm khoang chứa đồ thì mỗi m2 sàn tăng thêm được cộng

  đồng/m2

  106.000

  6

  Sàn phơi (nhà sàn)

  đồng/m2

  73.000

  II

  Nhà khung cột gỗ

   

   

  1

  Nhà khung cột gỗ (cột vuông)

   

   

  1.1

  Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng 200x200 mm

  đồng/m2 (xây dựng)

  977.000

  1.2

  Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch

  "

  920.000

  1.3

  Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng 200x200 mm.

  "

  730.000

  1.4

  Nhà lợp Fibrô xi măng , trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  673.000

  1.5

  Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất

  "

  783.000

  1.6

  Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất

  "

  800.000

  1.7

  Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch

  "

  926.000

  1.8

  Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  986.000

  1.9

  Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  720.000

  1.10

  Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất

  "

  584.000

  1.11

  Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng, lát gạch men hoa xi măng 200x200 mm

  "

  535.000

  1.12

  Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất

  "

  364.000

  2

  Nhà khung cột gỗ (cột tròn)

   

   

  2.1

  Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng 200x200 mm

  đồng/m2 (xây dựng)

  924.000

  2.2

  Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch

  "

  862.000

  2.3

  Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền gạch men hoa xi măng 200x200 mm

  "

  707.000

  2.4

  Nhà lợp Fibrô xi măng, trát toóc xi, nền láng xi măng hoặc gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  669.000

  2.5

  Nhà lợp ngói, trát toóc xi, nền đất

  "

  732.000

  2.6

  Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền đất

  "

  800.000

  2.7

  Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền láng xi măng hoặc gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  724.000

  2.8

  Nhà lợp Fibrô xi măng, thưng gỗ, nền đất

  "

  619.000

  2.9

  Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền láng xi măng hoặc lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  488.000

  2.10

  Nhà lợp tranh vách đất hoặc thưng phên, nền đất

  "

  349.000

  2.11

  Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền láng vữa xi măng hoặc lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  825.000

  2.12

  Nhà lợp ngói, thưng gỗ, nền lát gạch hoa xi măng 200x200 mm

  "

  886.000

  E

  Nhà tranh tre

  đồng/m2

  304.000

  F

  Gác xếp lửng của nhà

   

   

  1

  Sàn bằng bê tông cốt thép

  đồng/m2

  1.386.000

  2

  Sàn bằng gỗ

  "

  194.000

  G

  Công trình phụ độc lập và các công trình kiến trúc

   

   

  I

  Nhà bếp các loại

   

   

  1

  Bếp xây tường chịu lực 220mm, cao 3,6m; mái bê tông cốt thép; nền lát gạch ceramic

  đồng/m2 (xây dựng)

  3.906.000

  2

  Bếp xây tường chịu lực 220mm, cao 3,0m; mái bê tông cốt thép; nền lát gạch ceramic

  "

  3.741.000

  3

  Bếp xây tường chịu lực 110mm, cao 3,0m; mái bê tông cốt thép; nền lát gạch ceramic

  "

  3.389.000

  4

  Bếp xây tường 220mm, mái lợp ngói; nền lát gạch ceramic

  "

  3.227.000

  5

  Bếp xây tường 220mm, mái lợp Fibrô xi măng; nền lát gạch ceramic

  "

  3.078.000

  6

  Bếp xây tường 110 mm, mái lợp ngói; nền lát gạch ceramic

  "

  3.040.000

  7

  Bếp xây tường 110mm, mái lợp Fibrô xi măng, nền lát gạch ceramic

  "

  2.694.000

  8

  Bếp khung cột gỗ, lợp ngói nền láng vữa xi măng

  "

  843.000

  9

  Bếp khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

  "

  571.000

  10

  Bếp khung cột gỗ lợp gianh, giấy dầu nền láng vữa xi măng

  "

  446.000

  11

  Nhà bếp khung cột gỗ, lợp ngói, vách thưng gỗ sàn gỗ

  "

  992.000

  12

  Nhà bếp khung cột gỗ, lợp Fibrô xi măng, vách thưng gỗ sàn gỗ

  "

  707.000

  13

  Nhà bếp khung cột gỗ, lợp gianh, vách thưng gỗ sàn gỗ

  "

  612.000

  14

  Các loại bếp khác

  "

  291.000

  II

  Chuồng trại chăn nuôi

   

   

  1

  Chuồng lợn xây gạch, mái lợp ngói hoặc lp Fibrô xi măng, nền láng xi măng

  đồng/m2 (xây dựng)

  612.000

  2

  Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, gỗ, lợp Fibrô xi măng

  "

  393.000

  3

  Chuồng lợn nền láng xi măng, ghép tre, mái tranh

  "

  140.000

  4

  Chuồng lợn lát nền ván, ghép tre, mái tranh

  "

  344.000

  5

  Chuồng trâu, bò, dê, ngựa cột gỗ, mái lợp Fibrô xi măng

  "

  383.000

  III

  Sân phơi

   

   

  1

  Sân phơi bê tông

  đồng/m2 (xây dựng)

  220.000

  2

  Sân phơi bằng gạch vỡ láng vữa xi măng

  "

  136.000

  3

  Sân phơi lát gạch chỉ

  "

  149.000

  IV

   Bể nước

   

   

  1

  Bể nước tường xây gạch gạch chỉ đặc chiều dày 220 mm, vữa xi măng, đáy bể, nắp bể đổ bê tông cốt thép

  đồng/m3

  2.100.000

  2

  Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 220 mm, vữa xi măng, đáy bđổ bê tông cốt thép (không có nắp)

  "

  1.625.000

  3

  Bnước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 220 mm, vữa xi măng, đáy b, np b đ bê tông (không có cốt thép)

  "

  1.618.000

  4

  Bnước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 220 mm, vữa xi măng, đáy bể đ bê tông (không có cốt thép, không có nắp)

  "

  1.592.000

  5

  Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 110 mm, đáy bể, np bể đổ bê tông cốt thép

  "

  1.670.000

  6

  Bnước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 110 mm, vữa xi măng, đáy b đ bê tông ct thép (không có nắp)

  "

  1.485.000

  7

  Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 110 mm, vữa xi măng, đáy bể, nắp b đ bê tông (không có cốt thép)

  "

  1.465.000

  8

  Bể nước tường xây gạch chỉ đặc chiều dày 110 mm, vữa xi măng, đáy bể đổ bê tông cốt thép (không có ct thép, không có nắp)

  "

  1.352.000

  9

  Các loại b khác (phục vụ sản xuất nông nghiệp)

  "

  746.000

  V

  Giếng nước (đo thể tích bên trong)

   

   

  1

  Giếng nước thành xây bằng gạch

  đồng/m3

  936.000

  2

  Giếng nước thành xây bng đá

  "

  831.000

  3

  Giếng nước đào thành xếp bằng đá, gạch

  "

  710.000

  4

  Giếng nước khơi (Giếng đất đào)

  "

  562.000

  5

  Giếng khoan dân dụng

  m khoan

  424.000

  VI

  Nhà tắm, nhà vệ sinh (độc lập)

   

   

  1

  Bể tự hoại

  đồng/m2 (xây dựng)

  3.364.000

  2

  Nhà vệ sinh không có nhà tắm, không có bể, mái lợp Fibrô xi măng

  "

  1.860.000

  3

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch men

  "

  3.550.000

  4

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch hoa

  "

  3.438.000

  5

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng

  "

  3.273.000

  6

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền lát gạch men

  "

  3.031.000

  7

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái ngói, nền láng vữa xi măng

  "

  2.954.000

  8

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái Fibrô xi măng, nền lát gạch men

  "

  2.678.000

  9

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 220 mm mái Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

  "

  2.580.000

  10

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền lát gạch men

  "

  2.880.000

  11

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái bê tông cốt thép, nền láng vữa xi măng

  "

  2.647.000

  12

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền lát gạch men

  "

  2.620.000

  13

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái ngói, nền láng vữa xi măng

  "

  2.094.000

  14

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái Fibrô xi măng, nền lát gch men

  "

  2.171.000

  15

  Nhà vệ sinh tường xây gạch 110 mm mái Fibrô xi măng, nền láng vữa xi măng

  "

  2.034.000

  16

  Nhà khung g, vách phên lợp ngói

  "

  872.000

  17

  Nhà khung gỗ, vách phên lợp tranh

  "

  518.000

  18

  Nhà khung gỗ, vách gỗ lợp ngói

  "

  1.005.000

  19

  Nhà khung gỗ, vách gỗ lợp tranh

  "

  819.000

  20

  Nhà tắm, nhà vệ sinh khác

  "

  577.000

  VII

  (cả móng)

   

   

  1

  Kè xây bng gạch

  đồng/m3

  1.820.000

  2

  Kè xây bng đá

  "

  1.339.000

  3

  Kè xếp khan bng đá

  "

  900.000

  VIII

  Cổng

   

   

  1

  Trụ cổng xây gạch chỉ 330x330 mm, trát vữa quét nước xi măng hoặc vôi ve

  đồng/trụ

  1.413.000

  2

  Trụ cổng xây gạch chỉ 330x330 mm, p gạch men

  "

  1.714.000

  3

  Cổng sắt

  đồng/m2 cổng

  852.000

  4

  Mái cổng bằng bê tông cốt thép

  đồng/m2 mái

  782.000

   

  Trụ cổng có chiều cao 2,2 m tính từ mặt đất, các trường hợp có chiều cao khác nhau thì được xác định như sau: Nếu lớn hơn 2,2 m được cộng thêm đơn giá bồi thường, nếu nhỏ hơn 2,2 m thì giảm trừ đơn giá bồi thường tương ứng với các loại trụ cổng:

   

  - Trụ quét nước xi măng hoặc vôi ve chênh cao: Bù trừ 27.000 đồng/100 mm

   

  - Trụ ốp gạch men chênh cao: Bù trừ 64.000 đồng/100 mm

  IX

  Tường rào, tường xây (chưa tính móng)

   

   

  1

  Tường rào cột xây, thép hộp

  đồng/m2

  285.000

  2

  Tường rào kết hợp xây gch, lưới thép B40 khung thép hình

  "

  270.000

  3

  Tường rào cọc bê tông cốt thép lưới thép B40

  "

  243.000

  4

  Tường rào cọc thép hình lưới thép B40

  "

  169.000

  5

  Tường rào xây gạch chỉ d = 220 mm (không trát)

  "

  295.000

  6

  Tường rào xây gạch chỉ d = 220 mm (trát vữa xi măng)

  "

  422.000

  7

  Tường rào xây gạch chỉ d = 110 mm (không trát)

  "

  155.000

  8

  Tường rào xây gạch chỉ d = 110 mm (trát vữa xi măng)

  "

  333.000

  9

  Hàng rào B40 cọc sắt

  Đồng/m

  100.000

  X

  Mái bao che

   

   

  1

  Mái che xà gồ thép hình, lợp tôn múi (gác lên tường)

  Đồng/m2

  200.000

  2

  Mái che xà gồ, cột, vì kèo thép hình, lợp tôn múi

  "

  280.000

  XI

  Bậc lên xuống

   

   

  1

  Bậc lên xuống xây gạch chỉ

  đồng/m3

  1.529.000

  2

  Bậc lên xuống xây đá hộc

  "

  954.000

  3

  Bậc lên xuống đổ bê tông (không có cốt thép)

  "

  1.639.000

  XII

  Đường vào nhà dân nn đá rải cấp phối

  đồng/m2

  243.000

  XIII

  Công trình điện, nước ngoài nhà

   

   

  1

  Dây dẫn điện từ cột vào nhà

   

   

  1.1

  Dây nhôm trần A35

  đồng/m

  95.000

  1.2

  Dây nhôm trần A50

  "

  93.000

  1.3

  Dây nhôm trần A70

  "

  93.000

  1.4

  Dây nhôm trần A95

  "

  92.000

  1.5

  Dây nhôm bọc AV 35

  "

  25.000

  1.6

  Dây nhôm bọc AV 50

  "

  16.000

  1.7

  Dây nhôm bọc AV 70

  "

  31.000

  1.8

  Dây AC-70

  "

  31.000

  1.9

  Dây nhôm trần A16

  "

  100.000

  1.10

  Cáp nhôm trần

  "

  78.000

  2

  Đường ống các loại

   

   

  2.1

  Ống thép MK f150

  đồng/m dài

  591.000

  2.2

  Ống thép MK f100

  "

  462.000

  2.3

  Ống thép MK f80

  "

  315.000

  2.4

  Ống thép MK f65

  "

  250.000

  2.5

  Ống thép MK f50

  "

  210.000

  2.6

  Ống thép MK f40

  "

  172.000

  2.7

  Ống thép MK f32

  "

  134.000

  2.8

  Ống thép MK f25

  "

  115.000

  2.9

  ng thép MK f15

  "

  84.000

  2.10

  ng HDPE f110

  "

  227.000

  2.11

  Ống HDPE f90

  "

  225.000

  2.12

  Ống HDPE f75

  "

  145.000

  2.13

  ng HDPE f63

  "

  100.000

  2.14

  ng HDPE f50

  "

  85.000

  2.15

  Ống HDPE f40

  "

  75.000

  2.16

  ng HDPE f32

  "

  30.000

  2.17

  ng HDPE f20

  "

  17.000

  3

  Rọ đá

   

   

   

  Rọ đá 2m3

  đồng/rọ

  864.000

   

  Rọ đá 1 m3

  "

  241.000

  4

  Cống xây có nắp đậy bằng bê tông cốt thép

   

   

   

  Mặt ct cng (0,7 x 0,7)

  đồng/m dài

  1.394.000

   

  Mặt cắt cng (0,5 x 0,5)

  "

  964.000

   

  Phần II. CÂY CỐI, HOA MÀU

  STT

  Loại tài sn

  Đơn vị tính

  Đơn giá bồi thường, hỗ tr

  A

  CÂY HÀNG NĂM

   

   

  I

  Cây lương thực

   

   

  1

  Lúa 02 vụ

  đồng/m2

  4.500

  2

  Lúa 01 vụ

  "

  4.500

  3

  Lúa nương

  "

  1.900

  4

  Ngô

  "

  2.900

  5

  Cây đại mạch

  "

  1.600

  6

  Sắn

   

   

   

  Sắn giống địa phương

  đồng/m2

  1.700

   

  Sắn giống mới

  "

  2.500

  7

  Khoai lang

  "

  2.500

  II

  Cây thực phẩm

   

   

  1

  Lạc, Vừng

  đồng/m2

  3.200

  2

  Đậu tương, Đậu xanh

  "

  4.000

  3

  Dong, Riềng

  "

  2.500

  4

  Cây thực phẩm khác

  "

  1.500

  III

  Cây rau màu

   

   

  1

  Rau vụ hè (từ tháng 3 đến tháng 8)

  đồng/m2

  6.000

  2

  Rau vụ đông (từ tháng 01 đến tháng 02 và tháng 9 đến tháng 12)

   

  7.200

  IV

  Đồng cỏ chăn nuôi bò

  đồng/m2

  3.600

  V

  Cây hoa các loại

  đồng/m2

  18.000

  VI

  Cây Dâu

  đồng/m2

  2.200

  VII

  Cây Bông

  đồng/m2

  2.300

  VIII

  Cây Sa nhân

  đồng/m2

  2.600

  IX

  Cây Dứa

   

   

  1

  Cây chưa cho thu hoạch

  đồng/cây

  1.500

  2

  Cây đang ra quả chưa cho thu hoạch

  "

  4.700

  X

  Cây Chuối

   

   

  1

  Cây nhỏ (Có thân cây cao cách mặt đất 1 m trở xuống)

  đồng/cây

  8.000

  2

  Cây sắp cho quả và cây đã cho ra quả nhưng chưa đến tuổi thu hoạch, thân cây cao từ 1 m trở lên

  "

  35.000

  XI

  Cây Đu đủ

   

   

  1

  Cây chưa cho thu hoạch (Có thân cây cao cách mặt đt 0,5 m trở xuống)

  đồng/cây

  2.400

  2

  Cây chưa cho thu hoạch (có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên)

  "

  8.000

  3

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Cây cho quả dưới 3 năm

  đồng/cây

  30.000

   

  Cây cho quả từ 3 đến 5 năm

  "

  45.000

   

  Cây cho quả từ trên 5 năm

  "

  55.000

  XII

  Cây Mía

   

   

  1

  Giống mía mới

   

   

   

  Năm thứ nhất

  đng/m2

  4.200

   

  Năm thứ hai

  "

  5.000

   

  Năm thứ ba

  "

  5.500

   

  Năm th

  "

  5.200

  2

  Giống mía cũ

   

   

   

  Năm thứ nhất

  "

  2.500

   

  Năm thứ hai

  "

  3.000

   

  Năm thứ ba

  "

  3.500

   

  Năm thứ tư

  "

  3.200

  B

  CÂY LÂU NĂM

   

   

  I

  Cây công nghiệp

   

   

  1

  Cây Cà phê

   

   

  1.1

  Cây đang chăm sóc

   

   

   

  Năm thnhất

  đồng/cây

  6.500

  đồng/m2

  3.500

   

  Năm thứ hai

  đồng/cây

  10.500

  đồng/m2

  6.000

   

  Năm th ba

  đồng/cây

  15.600

  đồng/m2

  10.000

  1.2

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Cho quả dưới 3 năm

  đồng/cây

  19.000

  đồng/m2

  11.000

   

  Cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

  đồng/cây

  20.500

  đồng/m2

  12.000

   

  Cho quả từ 5 đến dưới 10 năm

  đồng/cây

  23.500

  đồng/m2

  13.500

   

  Cho quả trên 10 năm

  đồng/cây

  20.500

  đng/m2

  12.000

  2

  Cây chè

   

   

  2.1

  Chè giống cũ

   

   

  a)

  Cây đang trong thời kỳ chăm sóc

   

   

   

  Năm thứ nhất

  đồng/cây

  2.500

  đng/m2

  3.000

   

  Năm thứ hai

  đồng/cây

  2.800

  đồng/m2

  4.500

   

  Năm thứ ba

  đồng/cây

  3.500

  đồng/m2

  5.000

  b)

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Thu hoạch dưới 3 năm

  đồng/cây

  3.500

  đng/m2

  5.200

   

  Thu hoạch từ 3 đến dưới 5 năm

  đng/cây

  4.200

  đồng/m2

  6.000

   

  Thu hoạch từ 5 đến dưới 10 năm

  đồng/cây

  5.200

  đng/m2

  7.500

   

  Thu hoạch trên 10 năm

  đồng/cây

  10.700

  đng/m2

  19.000

  2.2

  Chè giống mới: Đài Loan, Nhật Bản ...

   

   

  a)

  Cây đang trong thời kỳ chăm sóc

   

   

   

  Năm thứ nhất

  đồng/cây

  6.000

  đồng/m2

  9.000

   

  Năm thứ hai

  đồng/cây

  7.000

  đng/m2

  11.000

   

  Năm thứ ba

  đồng/cây

  8.000

  đồng/m2

  12.500

  b)

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Thu hoạch dưới 3 năm

  đồng/cây

  9.000

  đồng/m2

  14.500

   

  Thu hoạch từ 3 đến dưới 5 năm

  đồng/cây

  10.500

  đng/m2

  16.000

   

  Thu hoạch từ 5 đến dưới 10 năm

  đồng/cây

  11.500

  đng/m2

  17.500

   

  Thu hoạch trên 10 năm

  đồng/cây

  13.600

  đồng/m2

  24.000

  3

  Cây cao su

   

   

  3.1

  Cây trồng năm thnhất

  đồng/ha

  114.837.000

  đồng/cây

  230.000

  3.2

  Cây trồng năm thứ hai

  đồng/ha

  172.084.000

  đồng/cây

  344.000

  3.3

  Cây trồng năm thứ ba

  đng/ha

  218.464.000

  đồng/cây

  437.000

  3.4

  Cây trồng năm thứ tư

  đng/ha

  258.456.000

  đồng/cây

  517.000

  3.5

  Cây trồng năm thứ năm

  đng/ha

  299.196.000

  đồng/cây

  598.000

  3.6

  Cây trồng năm thứ sáu

  đồng/ha

  339.438.000

  đồng/cây

  679.000

  3.7

  Cây trồng năm thứ bảy

  đồng/ha

  381.271.000

  đồng/cây

  763.000

  3.8

  Cây trồng năm thứ tám

  đồng/ha

  424.787.000

  đồng/cây

  850.000

  3.9

  Cây cao su từ năm th 9

  đồng/ha

  446.024.000

  đồng/cây

  892.000

  3.10

  Cây cao su từ năm thứ 10 đếm năm thứ 13

  đồng/ha

  451.646.000

  đồng/cây

  903.000

  3.11

  Cây cao su từ năm thứ 14 đến năm thứ 16

  đồng/ha

  471.342.000

  đng/cây

  943.000

  3.12

  Cây cao su từ năm thứ 17 đếm năm thứ 20

  đồng/ha

  485.666.000

  đồng/cây

  971.000

  4

  Đối với cây trồng tập trung: Thực hiện bồi thường theo cây hoặc theo m2 (ha) cây trồng. Tổng số lượng cây được bồi thường cùng một đơn vị diện tích đất không vượt quá tổng số lượng cây trồng được trồng theo quy định về định mức mật độ cây trồng của cấp có thẩm quyền quy định.

  II

  Cây ăn quả

   

   

  1

  Cây ăn quả loại I

   

   

  1.1

  Nhãn, Vải thiều, Xoài, Bơ

   

   

  a

  Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm

  đồng/cây

  52.000

   

  Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  "

  69.000

   

  Cây trồng từ 2 năm trở lên

  "

  91.000

  b

  Cây trồng bng hạt chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

  đng/cây

  5.500

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5m trở lên

  "

  10.000

   

  Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  "

  16.000

   

  Cây trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm

  "

  35.000

   

  Cây trồng từ 4 năm trở lên

  "

  52.000

  c

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Cây cho quả dưới 3 năm

  đồng/cây

  150.000

   

  Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

  đồng/cây

  350.000

   

  Cây cho quả từ 5 đến dưới 10 năm

  "

  700.000

   

  Cây cho qu trên 10 năm

  "

  1.200.000

  d

  Nhãn ghép chín muộn

   

   

   

  Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

  đồng/cây

  480.000

   

  Cây cho quả từ 5 đến dưới 10 năm

  "

  1.020.000

   

  Cây cho quả trên 10 năm

  "

  1.800.000

  1.2

  Hồng, Bưởi, Cam, Quýt

   

   

  a

  Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm

  đồng/cây

  54.000

   

  Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  "

  100.000

   

  Cây trồng từ 2 năm trở lên

  "

  123.000

  b

  Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

  đồng/cây

  5.000

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

  "

  10.000

   

  Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  "

  15.000

   

  Cây trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm

  "

  34.000

   

  Cây trồng từ 4 năm trở lên

  "

  50.000

  c

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Cây cho quả dưới 3 năm

  đồng/cây

  145.000

   

  Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

  "

  270.000

   

  Cây cho quả từ 5 đến 10 năm

  "

  650.000

   

  Cây cho qu trên 10 năm

  "

  780.000

  1.3

  Cây Mận, Mơ, Đào

   

   

  a

  Cây ghép, chiết chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm

  đồng/cây

  35.000

   

  Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  "

  55.000

   

  Trồng từ 2 năm trở lên

  "

  80.000

  b

  Cây trồng bằng hạt chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

  đồng/cây

  4.000

   

  y trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

  "

  6.800

   

  Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  "

  13.000

   

  Cây trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm

  "

  30.000

   

  Cây trồng từ 4 năm trở lên

  "

  47.000

  c

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Cây cho quả dưới 3 năm

  đồng/cây

  145.000

   

  Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

  "

  278.000

   

  Cây cho quả từ 5 đến 10 năm

  "

  580.000

   

  Cây cho quả trên 10 năm

  "

  780.000

   

  Riêng cây Mận Hậu cho quả trên 10 năm

  "

  385.000

  2

  Cây ăn quloại II (Mít; Na; Roi; Me)

   

   

  a

  Cây chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

  đồng/cây

  5.000

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

  "

  10.000

   

  Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  "

  16.000

   

  Cây trồng từ 2 năm trở lên

  "

  24.000

  b

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Cây cho quả dưới 3 năm

  đồng/cây

  80.000

   

  Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

  "

  150.000

   

  Cây cho quả từ 5 đến 10 năm

  "

  310.000

   

  Cây cho quả trên 10 năm

  "

  390.000

  3

  Cây ăn quả loại III (chanh; ổi, lựu, khế và các cây khác tương đương)

   

   

  a

  Cây chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến dưới 0,5 m

  đồng/cây

  3.500

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5 m trở lên

  "

  5.000

   

  Cây trồng từ 1 năm đến dưới 2 năm

  "

  13.000

   

  Cây trồng từ 2 năm trở lên

  "

  22.000

  b

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Cây cho quả dưới 3 năm

  đồng/cây

  55.000

   

  Cây cho quả từ 3 đến dưới 5 năm

  "

  90.000

   

  Cây cho quả từ 5 đến 10 năm

  "

  170.000

   

  Cây cho quả trên 10 năm

  "

  320.000

  4

  Cây Trám

   

   

   

  Cây trám chưa cho quả

  đồng/cây

  50.000

   

  Cây Trám đã cho quả

  "

  1.100.000

  5

  Cây chanh leo

   

   

  a

  Cây chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng bằng hạt

  đồng/cây

  39.000

   

  Cây ghép

  "

  51.000

  b

  Cây trồng đã cho thu hoạch

   

   

  b.1

  Cây trồng bng hạt

   

   

   

  Cây trồng cho thu hoạch năm 1 tuổi

  "

  64.000

   

  Cây trồng cho thu hoạch trên 2 năm tuổi

   

  174.000

  b.2

  Cây ghép

   

   

   

  Cây ghép cho thu hoạch 1 năm tuổi

  "

  124.000

   

  Cây ghép cho thu hoạch trên 2 năm tuổi

  "

  307.000

  6

  Đối với cây trồng tập trung trên một đơn vị diện tích không vượt quá tng slượng cây trồng theo quy định về định mức mật độ cây trồng của cấp có thẩm quyền quy định

  III

  Cây lấy gỗ (Gquý hiếm tính từ nhóm I đến nhóm III, Gỗ thường tính từ nhóm IV đến nhóm VIII)

   

   

  1

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,15 m đến 0,4 m

   

   

   

  Gỗ quý hiếm

  đồng/cây

  3.200

   

  Gỗ thường

  "

  2.500

  2

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,4 m trở lên

   

   

   

  Gỗ quý hiếm

  đồng/cây

  5.300

   

  Gỗ thường

  "

  4.200

  3

  Cây trồng từ 1 đến dưới 2 năm

   

   

   

  Gỗ quý hiếm

  đồng/cây

  12.000

   

  Gỗ thường

  "

  8.500

  4

  Cây trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm

   

   

   

  Gỗ quý hiếm

  đồng/cây

  29.000

   

  Gthường

  "

  17.000

  5

  Cây trồng từ 4 năm đến khép tán

   

   

   

  Gỗ quý hiếm

  đồng/cây

  76.000

   

  Gỗ thường

  "

  42.000

  6

  Cây lấy gỗ có chu vi từ 0,4 m trở lên (do cách mặt đất từ 1m đến 1,5 m)

   

   

   

  Gỗ quý hiếm

  đồng/cây

  155.000

   

  Gỗ thường

  "

  105.000

  IV

  Rừng trồng thuộc các dự án lâm nghiệp: (nguồn vốn ngân sách đầu toàn bộ chi phí trồng mới hoặc ngân sách đầu tư một phần; chi phí chăm sóc, bảo vệ người trng rừng trực tiếp đầu tư)

   

  - Bồi thường cho người trực tiếp được giao trồng và chăm sóc bảo vệ rừng.

   

  - Cây trồng dưới 4 năm (trong giai đoạn xây dựng cơ bản lâm sinh) mức đền bù thực hiện theo định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng ban hành theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn và các quy định khác của nhà nước trừ đi số tiền nhà nước đã hỗ trợ trồng rừng.

   

  - Cây trồng từ năm thứ 4 đến khép tán, cây có chu vi từ 0,4 m trở lên, bồi thường theo mật độ hiện còn tại thời điểm kim đếm nhưng không vượt quá mật độ thiết kế ban đầu.

  V

  Cây Tre

   

   

  1

  Cây mới trồng

  đồng/cây

  15.000

  2

  Cây non, thân cao cách mặt đất từ 3 m đến dưới 5 m, đường kính thân từ 0,05 m đến dưới 0,1 m

  "

  25.000

  3

  Cây già, thân cây cao cách mặt đất từ 5 m trở lên, đường kính thân từ 0,1 m trở lên

  "

  36.000

  VI

  Cây Bương

   

   

  1

  Cây mới trồng

  đồng/cây

  22.700

  2

  Cây non, thân cao cách mặt đất từ 3 m đến dưới 5 m, đường kính thân từ 0,05 m đến dưới 0,1 m

  đồng/cây

  35.000

  3

  Cây già, thân cây cao cách mặt đất từ 5 m trở lên, đường kính thân từ 0,1 m trở lên

  "

  60.000

  VII

  Cây Măng Sặt và một số cây măng có giá trị tương đương

  đồng/m2

  25.000

  VIII

  Cây Quế

   

   

  1

  Cây trồng dưới 1 năm

  đồng/cây

  4.500

  2

  Cây trồng từ 1 đến dưới 2 năm

  "

  12.000

  3

  Cây trồng từ 2 đến 5 năm

  "

  40.000

  4

  Cây trồng trên 5 năm (có chu vi lớn hơn hoặc bng 25cm)

  "

  95.000

  5

  Cây chu vi lớn hơn 0,4 m trở lên

  "

  160.000

  IX

  Cây khác + hàng rào

   

   

  1

  Hàng rào lưới B40 cọc tre

  đồng/m

  91.000

  2

  Hàng rào lưới B40 cọc gỗ

  "

  92.000

  3

  Hàng rào cây sống

  "

  6.300

  4

  Hàng rào tre cọc gỗ

  "

  4.600

  5

  Hàng rào tre cọc tre

  "

  3.200

  6

  Cây Mắc ca ghép

   

   

  a)

  Cây chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất nhỏ hơn 0,5m

  đồng/cây

  57.000

   

  Cây trồng từ 1 đến dưới 2 năm

  "

  70.000

   

  Cây trồng từ 2 năm trở lên

  "

  85.000

  b)

  Cây đã cho thu hoạch

  "

  150.000

   

  Cây cho quả dưới 3 năm

  "

  350.000

   

  Cây cho quả từ 3 năm đến 5 năm

  "

  700.000

   

  Cây cho quả từ 5 năm đến dưới 10 năm

  "

  1.200.000

  7

  Cây Sơn Tra trồng bng hạt

   

   

  a)

  Cây chưa cho thu hoạch

   

   

   

  Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất nhỏ hơn 0,5m

  đồng/cây

  2.100

   

  Cây trồng từ 1đến dưới 2 năm

  "

  20.000

   

  Cây trồng từ 2 năm đến dưới 4 năm

  "

  35.000

   

  Cây trồng từ 4 năm trở lên

  "

  50.000

  b)

  Cây đã cho thu hoạch

   

   

   

  Cây cho quả dưới 3 năm

  "

  150.000

   

  Cây cho quả từ 3 năm đến 5 năm

  "

  250.000

   

  Cây cho quả từ 5 năm đến dưới 10 năm

  "

  650.000

   

  Cây cho quả trên 10 năm

   

  850.000

   

  Phần III. HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỒ MẢ VÀ CƯỚC VẬN CHUYỂN

  STT

  Loại tài sản

  Đơn vị tính

  Đơn giá bồi thường, hỗ tr

  I

  Hỗ trợ di chuyển mồ mả

   

   

  1

  Mộ xây

  đồng/mộ

  6.500.000

  2

  Mộ không xây

  "

  3.770.000

  3

  Trường hợp theo phong tục tập quán hộ gia đình, cá nhân không thực hiện di chuyn, cũng được hưởng chính sách bồi thường quy định tại Điểm 1, Điểm 2 Mục này, để làm thủ tục theo phong tục tập quán (hộ gia đình, cá nhân phi có đơn đề nghị).

  II

  Cước vận chuyển hàng hóa: Đơn giá cước vận chuyển hàng hóa thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Sơn La.

   

  Phần IV. CÁC KHOẢN HỖ TRỢ

  STT

  Loại tài sản

  Đơn vị tính

  Đơn giá bồi thường, hỗ tr

  A

  Htrợ chi phí thuê nhà tạm

   

   

  1

  Đối với các hộ ở vùng nông thôn

  đồng/tháng/ hộ

  750.000

  2

  Đối với các hộ ở thành thị

  "

  1.200.000

  B

  Thưởng bàn giao bằng theo tiến độ, mức thưởng tối đa

  đồng/hộ

  5.000.000

  C

  Hỗ trợ ao hồ nuôi trồng thủy sản (bờ ao, đáy ao)

  1

  Bờ ao xây tính bằng đơn giá kè xây bằng gạch hoặc bằng đá quy định tại điểm VII Mục G Phần I, Phụ lục này.

  2

  Đáy ao đổ bê tông hoặc bằng gạch vỡ láng xi măng hoặc lát gạch chỉ bằng đơn giá sân phơi quy định tại Điểm III Mục G Phần I, Phụ lục này.

  D

  Hỗ trợ chi phí đầu tư khai hoang phục hóa đất

   

   

  1

  Khai hoang để làm nương định canh

  đồng/ha

  7.500.000

  2

  Khai hoang để làm ruộng nước

  đồng/ha

  11.250.000

  E

  Hỗ trợ đối tượng chính sách (theo Pháp lệnh Người có công)

   

   

  1

  Người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thương binh, bệnh binh, người đang hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên.

  đồng/hộ

  6.000.000

  2

  Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến dưới 81%.

  đồng/hộ

  5.500.000

  3

  Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 41% đến dưới 61%.

  đồng/hộ

  5.000.000

  4

  Gia đình liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh, bệnh binh, người hưng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 21% đến dưới 41%.

  đồng/hộ

  4.500.000

  F

  Hỗ trợ hộ nghèo

  đồng/hộ

  4.000.000

  G

  Hỗ trợ kinh phí làm thủ tục v nhà mi (đối với hộ bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở)

  đồng/hộ

  2.000.000

  H

  Hỗ trợ tiền làm lán trại tạm

  đồng/hộ

  5.000.000

  I

  Hỗ trtái định cư (chỉ áp dụng đối với các hộ phi di chuyển chỗ ở mà tự lo chỗ ở)

   

   

  1

  Suất đầu tư hạ tầng tối thiểu cho hộ TĐC khu vực nông thôn (gồm đầu tư san nền nhà, xây dựng hệ thống điện, công trình nước, kè, rãnh thoát nước)

  đồng/hộ

  40.000.000

  2

  Suất đầu tư hạ tầng tối thiểu cho hộ tái định cư khu vực đô thị (gồm đầu tư san nền nhà, xây dựng hệ thống điện, công trình nước, kè, rãnh thoát nước)

  đồng/hộ

  50.000.000

  K

  Hỗ trợ tài sản khác

   

   

  I

  Tài sản là thuyền

   

   

  1

  Thuyền gỗ chèo tay

   

   

  1.1

  Thuyền gỗ chèo tay không có mui trọng tải đến 1 tấn

  đồng/chiếc

  750.000

  1.2

  Thuyền gỗ chèo tay có mui bằng tre, gỗ trọng tải đến 2 tấn

  "

  975.000

  1.3

  Thuyền gỗ chèo tay có mui bằng sắt, khung sắt trọng tải đến 2 tấn

  "

  1.350.000

  2

  Thuyền gỗ gắn máy (gồm cả máy)

   

   

  2.1

  Thuyền gỗ gn máy có mui, trọng tải từ 1 đến 2 tấn

  đồng/chiếc

  2.850.000

  2.2

  Thuyền ggắn máy có mui, trọng tải từ trên 2 đến 4 tn

  "

  5.925.000

  3

  Thuyền sắt gắn máy (gồm cả máy)

   

   

  3.1

  Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ 1 đến 2 tn

  đồng/chiếc

  6.000.000

  3.2

  Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ 2 đến 4 tấn

  "

  10.125.000

  3.3

  Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ 4 đến 7 tấn

  "

  14.625.000

  3.4

  Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ 7 đến 10 tấn

  "

  16.500.000

  3.5

  Thuyền sắt gắn máy có mui, trọng tải từ trên 10 tấn bồi thường theo loại thuyền trọng tải 10 tấn cứ thêm 01 tấn trọng tải được cộng thêm 850.000 đồng.

  II

  Bể Bioga

   

   

  1

  Bể Bioga xây

  đồng/m3

  1.500.000

  2

  Bể Bioga composite (hỗ trợ)

  "

  5.000.000

  III

  Lồng nuôi thủy sản trên sông, suối

   

   

  1

  Lồng khung bằng sắt, mặt ghép bằng sắt

  đồng/m3

  400.000

  2

  Lồng khung bằng sắt, mặt ghép bằng gỗ

  "

  350.000

  3

  Lồng khung bằng gỗ, mặt ghép bằng tre

  "

  165.000

  4

  Lồng khung bằng g, mặt ghép bằng gỗ

  "

  330.000

  IV

  Tài sản khác không gắn với đất, nhà

   

   

  1

  Coọn nước (bao gồm cả chi phí làm phai dâng, mương dẫn dòng vào coọn nước)

  đồng/m (đường kính)

  1.500.000

  2

  Phai thủy lợi do các hộ tự xây dựng

   

   

  2.1

  Phai xếp đá, đắp đất

  đồng/m3

  30.000

  2.2

  Phai gỗ, tre

  đồng/m

  30.000

  2.3

  Mương đất dẫn nước tưới

  "

  3.600

  2.4

  Máy bật bông sử dụng sức nước của các hộ gia đình bao gồm máy, lán che, phai dâng, mương dẫn dòng, coọn nước kép máy bật bông và các phụ kiện khác

  đồng/máy

  3.000.000

  V

  Hỗ trợ công chăm sóc, bảo vệ rừng: Mức hỗ trợ 300.000 đồng/ha/năm cho cả thời gian hợp đng với Nhà nước về chăm sóc bảo vệ rừng (trừ thời gian Nhà nước đã chi trả công chăm sóc, bảo vệ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân).

   

  Phần V. XỬ LÝ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH

   

  1. Đối với cây mọc hoang dại nhưng có sự chăm sóc, bảo vệ thì tính bồi thường 30% giá cây cùng loại hoặc cây có giá trị tương đương.

  2. Công trình hạ tầng trong điều kiện vừa đảm bảo cung cấp, vừa thi công công trình như điện, nước, cáp quang bưu điện thực hiện như sau: Lập dự toán thiết kế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bồi thường theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

   

  PHỤ LỤC SỐ 02

   

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La)

  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  Thực hiện theo Hướng dẫn của Sở Xây dựng.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 01/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
  Ban hành: 05/01/2011 Hiệu lực: 20/02/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 30/06/2014 Hiệu lực: 13/08/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 2940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Đơn giá bồi thường cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm thứ nhất đến năm thứ tám
  Ban hành: 06/12/2013 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  07
  Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
  Ban hành: 17/04/2017 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  08
  Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
  Ban hành: 05/06/2019 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản thay thế
  09
  Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, máy móc nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
  Ban hành: 04/05/2019 Hiệu lực: 20/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 15/2018/QĐ-UBND đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Sơn La

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
  Số hiệu:15/2018/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:12/06/2018
  Hiệu lực:01/07/2018
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Cầm Ngọc Minh
  Ngày hết hiệu lực: 01/07/2019
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới