hieuluat

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Yên Bái sửa đổi, bổ sung Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Yên BáiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:16/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Đức Duy
  Ngày ban hành:21/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:21/09/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH YÊN BÁI

  ________

  Số: 16/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Yên Bái, ngày 21 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  ____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

  Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

  Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Thực hiện Văn bản số 149/TT.HĐND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 2263/TTr-STC ngày 21 tháng 8 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1 như sau:

  “2. Hệ số điều chỉnh giá đất là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái và Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quy định bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái.”

  2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 như sau:

  a) Bãi bỏ các Phụ lục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái gồm:

  - Phụ lục số 01: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại thành phố Yên Bái.

  - Phụ lục số 02: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại thị xã Nghĩa Lộ,

  - Phụ lục số 05: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại huyện Văn Chấn.

  - Phụ lục số 06: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại huyện Văn Yên.

  - Phụ lục số 07: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại huyện Trấn Yên.

  - Phụ lục số 08: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại huyện Yên Bình.

  b) Ban hành các Phụ lục về hệ số điều chỉnh giá đất ở kèm theo Quyết định này gồm:

  - Phụ lục số 01: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại thành phố Yên Bái.

  - Phụ lục số 02: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại thị xã Nghĩa Lộ.

  - Phụ lục số 05: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại huyện Văn Chấn.

  - Phụ lục số 06: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại huyện Văn Yên.

  - Phụ lục số 07: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại huyện Trấn Yên.

  - Phụ lục số 08: Hệ số điều chỉnh giá đất ở năm 2020 tại huyện Yên Bình.

  Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020./.

   

  Nơi nhận:
  - Chính phủ;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp:
  - Thường trực tỉnh ủy;
  - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Như Điều 2;
  - Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
  - Tòa án nhân dân tỉnh;
  - HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
  - Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và TH tỉnh:
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;
  - Lưu: VT, TNMT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Đỗ Đức Duy

   

   

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 01: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ YÊN BÁI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

   

  A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ (ĐÔ THỊ LOẠI III)

  STT

  Tên đường

  Hệ số điều chỉnh giá đất

  (1)

  (2)

  (3)

  I

  TẠI CÁC PHƯỜNG: Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Tân, Yên Ninh, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Nguyễn Phúc

   

  1

  Đường Đinh Tiên Hoàng
  (Từ giáp địa giới huyện Yên Bình đến ngã tư Km5 - giao với các đường Yên Ninh, Nguyễn Tất Thành, Điện Biên)

   

  1.1

  Từ giáp ranh giới huyện Yên Bình đến gặp đường Yên Thế

  1,0

  1.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Lương Văn Can

  1,0

  1.3

  Đoạn tiếp theo đến giáp đất Bệnh viện Tràng An

  1,0

  1.4

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Nguyễn Đức Cảnh

  1,0

  1.5

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới phường Đồng Tâm

  1,0

  1.6

  Đoạn tiếp theo đến ngã tư Km 5 (giao với các đường Yên Ninh, Nguyễn Tất Thành, Điện Biên)

  1,0

  2

  Đường Điện Biên (Từ ngã tư Km5 (giao với các đường Yên Ninh, Nguyễn Tất Thành, Đinh Tiên Hoàng) đến ngã năm Cao Lanh)

   

  2.1

  Từ ngã tư Km 5 đến gặp đường Quang Trung

  1,0

  2.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đất cổng Công ty CP xây lắp Thủy lợi Thủy điện

  1,0

  2.3

  Đoạn tiếp theo đến đầu cầu Dài

  1,0

  2.4

  Đoạn tiếp theo đến ngã tư Cao Thắng

  1,0

  2.5

  Đoạn tiếp theo đến ngã năm Cao Lanh (Ranh giới phường Yên Ninh với phường Nguyễn Thái Học)

  1,0

  3

  Đường Hoàng Hoa Thám (Từ ngã năm Cao Lanh đến cống Ngòi Yên)

   

  3.1

  Đoạn từ ngã năm Cao Lanh đến giáp đường sắt Hà Nội - Yên Bái

  1,0

  3.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đường Hoàng Hoa Thám

  1,0

  4

  Đường Trần Hưng Đạo (Từ cống Ngòi Yên đến ngã tư cầu Yên Bái)

   

  4.1

  Từ cổng Ngòi Yên đến phố Dã Tượng

  1,0

  4.2

  Đoạn tiếp theo đến phố Mai Hắc Đế

  1,0

  4.3

  Đoạn tiếp theo đến đầu phố Nguyễn Du

  1,0

  4.4

  Đoạn tiếp theo đến ngã tư đầu cầu Yên Bái

  1,0

  5

  Đường Nguyễn Phúc
  (Từ ngã tư cầu Yên Bái đến hết địa giới phường Nguyễn Phúc)

   

  5.1

  Từ cầu Yên Bái đến hết đất Trạm điện

  1,0

  5.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới đất Khí tượng

  1,0

  5.3

  Đoạn tiếp theo đến gặp ngã ba Âu Lâu

  1,0

  5.4

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới CTCP Kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái

  1,0

  5.5

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới phường Nguyễn Phúc

  1,0

  6

  Đường Lê Hồng Phong (Từ ngã ba Âu Lâu đến ngã tư Nam Cường)

   

  6.1

  Đoạn từ ngã ba Âu Lâu đến hết ranh giới số nhà 377

  1,0

  6.2

  Đoạn tiếp theo đến đường sắt cắt ngang

  1,0

  6.3

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới phường Nguyễn Phúc

  1,0

  6.4

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới trường Lê Hồng Phong

  1,0

  6.5

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới cây xăng vật tư

  1,0

  6.6

  Đoạn còn lại đến giáp vị trí 1 đường Thành Công

  1,0

  7

  Đường Thành Công (Từ ngã tư Nam Cường đến đường sắt cắt đường ngang khu cống Ngòi Yên)

   

  7.1

  Từ ngã tư Nam Cường đi về phía ga đến ranh giới số nhà 40 và ngõ 22

  1,0

  7.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp phố Tô Hiến Thành

  1,1

  7.3

  Đoạn tiếp theo qua đường Thành Công cải tạo đến sau vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học

  1,1

  7.4

  Đoạn từ vị trí 1 đường Thành Công cải tạo đến hết ranh giới số nhà 14 và số nhà 9

  1,0

  7.5

  Đoạn tiếp theo đến hết đất Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái

  1,0

  7.6

  Đoạn tiếp theo đến sau vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học

  1,0

  7.7

  Đoạn sau vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học gặp đường Hoàng Hoa Thám

  1,0

  8

  Đường Thanh Niên (Từ ngã ba cửa ga Yên Bái ven bờ sông Hồng đến gặp đường Nguyễn Phúc)

   

  8.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Dạo đến gặp phố Yết Kiêu

  1,1

  8.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp phố Dã Tượng

  1,1

  8.3

  Đoạn tiếp theo đến gặp phố Đinh Liệt

  1,1

  8.4

  Đoạn tiếp theo đến gặp phố Đào Duy Từ

  1,1

  8.5

  Đoạn tiếp theo đến sau vị trí 1 đường Nguyễn Phúc

  1,1

  9

  Phố Yết Kiêu (Từ đầu nam chợ Yên Bái đến gặp đường Thanh Niên)

   

  9.1

  Đoạn sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo đến hết đất số nhà 25

  1,1

  9.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Thanh Niên

  1,0

  10

  Phố Mai Hắc Đế (Từ đường Trần Hưng Đạo gặp đường Thanh Niên)

   

  10.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo vào 50m

  1,0

  10.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Thanh Niên

  1,0

  11

  Phố Nguyễn Cảnh Chân (Từ đường Trần Hưng Đạo gặp đường Thanh Niên)

  1,0

  12

  Phố Nguyễn Du (Từ nhà thi đấu TDTT đến gặp đường Hòa Bình)

   

  12.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo đến giáp vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học

  1,0

  12.2

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học tiếp theo đến sau vị trí 1 đường Hòa Bình

  1,0

  13

  Phố Trần Đức Sắc (Đoạn sau vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học đến sau vị trí 1 đường Hòa Bình)

  1,0

  14

  Phố Tô Ngọc Vân (Đoạn sau vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học đến sau vị trí 1 đường Hòa Bình)

  1,0

  15

  Phố Mai Văn Ty (Từ phố Tô Ngọc Vân đến phố Trần Đức Sắc)

  1,0

  16

  Phố Phó Đức Chinh

   

  16.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo đến sau vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học

  1,1

  16.2

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học đến giáp vị trí 1 đường Hòa Bình

  1,1

  17

  Đường Lý Thường Kiệt (Từ ngã tư Nam Cường đến ngã năm Cao Lanh)

   

  17.1

  Đoạn từ ngã tư Nam Cường đi Cao Lanh đến hết ranh giới số nhà 40 và ngõ 11

  1,0

  17.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Lý Đạo Thành

  1,0

  17.3

  Đoạn tiếp theo đến vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học

  1,0

  18

  Đường Trần Bình Trọng (Đoạn từ sau vị trí 1 đường Lê Hồng Phong đến gặp đường Phạm Ngũ Lão)

  1,1

  19

  Đường Yên Ninh (Từ ngã tư Nam Cường đến ngã tư Km 5 - giao với các đường Nguyễn Tất Thành, Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng)

   

  19.1

  Đoạn từ ngã tư Nam Cường đến hết ranh giới Trạm viễn thông Nam Cường và hết ranh giới số nhà 27

  1,0

  19.2

  Đoạn tiếp theo đến cổng nhà khách Trường Sơn và hết ranh giới số nhà 134

  1,0

  19.3

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Cao Thắng

  1,0

  19.4

  Đoạn tiếp theo đến hết cổng Trường tiểu học Yên Ninh

  1,0

  19.5

  Đoạn tiếp theo đến đầu cầu Bệnh viện Sản nhi

  1,0

  19.6

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Thành Chung

  1,0

  19.7

  Đoạn tiếp theo đến Tòa án nhân dân thành phố

  1,0

  19.8

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Quang Trung

  1,0

  19.9

  Đoạn tiếp theo đến ngã tư Km 5

  1,0

  20

  Đường Hồ Xuân Hương (Từ sau vị trí 1 đường Hoàng Hoa Thám đến cầu Trầm)

   

  20.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Hoàng Hoa Thám đến hết ranh giới chợ Yên Ninh

  1,0

  20.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới số nhà 94

  1,0

  20.3

  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà bà Hòa (cổng trường Lý Tự Trọng)

  1,0

  20.4

  Đoạn tiếp theo đến cầu Trầm

  1,0

  21

  Đường Kim Đồng (Từ ngã tư Bệnh viện Sản Nhi đến gặp đường Điện Biên - ngã ba cầu Dài)

   

  21.1

  Từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh đến hết ranh giới số nhà 46

  1,0

  21.2

  Đoạn tiếp theo đến ranh giới số nhà 406

  1,0

  21.3

  Đoạn tiếp theo đến sau vị trí 1 đường Điện Biên

  1,0

  22

  Đường Đá Bia (Từ ngã tư bệnh viện Sản Nhi đến cầu nghĩa trang Đá Bia)

   

  22.1

  Từ vị trí 1 đường Yên Ninh vào 50 m

  1,0

  22.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới số nhà 41

  1,0

  22.3

  Đoạn tiếp theo đến hết khu tập thể bệnh viện cũ (Cống qua đường)

  1,0

  22.4

  Đoạn tiếp theo đến Nghĩa trang Đá Bia

  1,0

  23

  Đường Quang Trung (Từ đường Yên Ninh khu trường Nguyễn Huệ gặp đường Điện Biên Km 4)

   

  23.1

  Từ vị trí 1 đường Yên Ninh vào 50m

  1,0

  23.2

  Đoạn tiếp theo đến cách vị trí 1 đường Điện Biên 50m

  1,0

  23.3

  Đoạn còn lại 50m gặp vị trí 1 đường Điện Biên

  1,0

  24

  Đường Lê Lợi (Từ ngã tư km 4 đến cầu Bảo Lương)

   

  24.1

  Từ vị trí 1 đường Điện Biên đến đầu cầu Đ2 (cầu thứ hai)

  1,0

  24.2

  Đoạn tiếp theo đến hết cổng nhà máy Sứ

  1,0

  24.3

  Đoạn từ ngã ba nhà máy Sứ đến cầu Bảo Lương

  1,0

  25

  Đường Trần Phú (Từ ngã ba Ngân hàng Nhà nước đến hết ranh giới phường Yên Thịnh)

   

  25.1

  Từ sau vị trí 1 đường Điện Biên đến cổng trường SOS

  1,0

  25.2

  Đoạn tiếp theo đến sau vị trí 1 đường Âu Cơ

  1,0

  25.3

  Đoạn từ sau Quán Đá đến hết ranh giới phường Đồng Tâm

  1,0

  25.4

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Lương Văn Can

  1,0

  25.5

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Đầm Lọt

  1,0

  25.6

  Đoạn tiếp theo đến hết đất Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Phúc Lộc

  1,0

  25.7

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới phường Yên Thịnh

  1,0

  26

  Đường Lê Văn Tám (Từ ngã ba Km 6 qua Trung tâm GTVL đến ngã ba Ngân hàng Nông nghiệp)

   

  26.1

  Từ hết vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng đến hết ranh giới số nhà 216

  1,0

  26.2

  Đoạn tiếp theo đến ranh giới số nhà 60

  1,0

  26.3

  Đoạn tiếp theo đến giáp vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng

  1,0

  27

  Đường Trần Quốc Toản (Từ chợ Đồng Tâm qua Sở Xây dựng đến Ngân hàng Nhà nước)

   

  27.1

  Đoạn sau vị trí 1 đường Điện Biên (chợ Km 4) đến hết ranh giới số nhà 67

  1,0

  27.2

  Đoạn tiếp theo đến giáp vị trí 1 đường Điện Biên (Ngân hàng Nhà nước)

  1,0

  28

  Phố Tô Hiệu (Từ cổng Sở Giáo dục đến gặp đường Hà Huy Tập)

   

  28.1

  Từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh đến sâu 50 m

  1,0

  28.2

  Đoạn tiếp theo đến ngã ba khán đài A sân vận động Thanh Niên

  1,0

  28.3

  Đoạn từ ngã ba khán đài A sân vận động Thanh Niên đến gặp đường Ngô Gia Tự

  1,0

  28.4

  Đoạn từ ngã ba khán đài A sân vận động Thanh Niên qua trường tiểu học Nguyễn Trãi đến gặp đường Hà Huy Tập

  1,0

  29

  Phố Võ Thị Sáu (Từ đường Yên Ninh đến gặp đường Ngô Gia Tự)

  1,0

  30

  Đường Ngô Gia Tự (Từ ngã ba Bưu điện tỉnh đến gặp đường Hà Huy Tập)

   

  30.1

  Từ sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng vào sâu 50 m

  1,0

  30.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp phố Võ Thị Sáu

  1,0

  30.3

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Hà Huy Tập

  1,0

  31

  Phố Ngô Sĩ Liên

   

  31.1

  Từ vị trí 1 đường Trần Phú đến gặp ngã ba

  1,0

  31.2

  Đoạn tiếp theo đến hết tiểu khu Hào Gia (giáp suối)

  1,0

  32

  Đường Nguyễn Đức Cảnh (Từ chợ Km 6 đến gặp đường Trần Phú)

   

  32.1

  Đoạn sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng đến cách vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành 50m (Cả hai bên đường Nguyễn Tất Thành)

  1,0

  32.2

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành vào 50m

  1,0

  32.3

  Đoạn tiếp theo đến giáp vị trí 1 đường Trần Phú

  1,0

  33

  Đường Lương Văn Can (Từ ngã ba Nhà thờ Km 7 đến gặp đường Trần Phú)

   

  33.1

  Đoạn sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng đến đầu cầu

  1,0

  33.2

  Đoạn tiếp theo đến cách vị trí 1 đường Trần Phú 50m

  1,0

  33.3

  Đoạn tiếp theo đến giáp vị trí 1 đường Trần Phú

  1,0

  34

  Đường Bảo Lương (Từ ngã tư km 2 đến gặp đường Lê Lợi)

   

  34.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Điện Biên vào 100 m

  1,0

  34.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Lê Lai

  1,0

  35

  Đường Cao Thắng (Từ sau VT1 đường Điện Biên đến VT1 đường Yên Ninh)

  1,0

  36

  Đường Hòa Bình (Từ ngã ba tiếp giáp đường Thành Công đến giáp vị trí 1 đường Nguyễn Phúc)

   

  36.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Thành Công đến giáp trụ sở UBND phường Nguyễn Thái Học

  1,0

  36.2

  Đoạn tiếp theo đến giáp vị trí 1 đường Nguyễn Phúc

  1,0

  37

  Phố Trần Nguyên Hãn (Từ đường Trần Hưng Đạo gặp đường Thanh Niên)

   

  37.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo vào 50m

  1,0

  37.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Thanh Niên

  1,0

  38

  Phố Trần Quang Khải (Từ đường Trần Hưng Đạo gặp đường Thanh Niên)

   

  38.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo vào 50 m

  1,0

  38.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Thanh Niên

  1,0

  39

  Phố Đinh Lễ (Từ đường Trần Hưng Đạo đến gặp đường Thanh Niên)

   

  39.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo vào 50 m

  1,0

  39.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Thanh Niên

  1,0

  40

  Phố Đinh Liệt (Từ đường Trần Hưng Đạo khu trường Lý Thường Kiệt gặp đường Thanh Niên)

   

  40.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo vào 50 m

  1,0

  40.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Thanh Niên

  1,0

  41

  Phố Đào Duy Từ

   

  41.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo vào 50 m

  1,0

  41.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Thanh Niên

  1,0

  42

  Đường Thanh Liêm (Đoạn sau vị trí 1 đường Lê Văn Tám đến gặp đường Hà Huy Tập)

  1,0

  43

  Phố Hòa Cường (Từ ngã ba Công ty CPXDGT đường Lê Hồng Phong gặp đường Hòa Bình)

  1,0

  44

  Phố Dã Tượng (Từ đường Trần Hưng Đạo gặp đường Thanh Niên)

  1,0

  45

  Đường Nguyễn Thái Học (Từ ngã năm Cao Lanh đến ngã tư cầu Yên Bái)

   

  45.1

  Đoạn từ ngã năm Cao Lanh đến đến gặp đường Thành Công rẽ ra đường Hoàng Hoa Thám

  1,0

  45.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp phố Nguyễn Du

  1,0

  45.3

  Đoạn tiếp theo đến đầu cầu Yên Bái

  1,0

  46

  Phố Đào Tấn (Từ sau vị trí 1 phố Đỗ Văn Đức đến sau vị trí 1 phố Yên Hòa)

  1,1

  47

  Đường Hoàng Văn Thụ

   

  47.1

  Sau vị trí 1 đường Kim Đồng đến hết số nhà 17

  1,0

  47.2

  Đoạn tiếp theo đến cống qua đường (hết ranh giới nhà ông Bừng)

  1,0

  47.3

  Đoạn tiếp theo đến sau vị trí 1 đường Quang Trung

  1,0

  48

  Đường Lý Tự Trọng

  1,0

  49

  Đường Phan Đăng Lưu
  (Từ ngã ba Công đoàn tỉnh đến gặp đường Thanh Liêm)

   

  49.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng đến hết cổng trường Yên Thịnh

  1,0

  49.2

  Đoạn tiếp theo đi 100m

  1,0

  49.3

  Đoạn tiếp theo đến giáp vị trí 1 đường Thanh Liêm

  1,0

  50

  Đường Yên Bái - Văn Tiến
  (Từ ngữ tư cầu Bảo Lương đến hết ranh giới phường Yên Ninh)

  1,0

  51

  Phố Đoàn Thị Điểm
  (Từ đường Trần Hưng Đạo đến gặp phố Trần Nguyên Hãn)

   

  51.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo vào 50 m

  1,0

  51.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 phố Trần Nguyên Hãn

  1,0

  51.3

  Từ sau vị trí 1 phố Trần Nguyên Hãn đến gặp vị trí 1 phố Mai Hắc Đế

  1,0

  51.4

  Từ sau vị trí 1 phố Mai Hắc Đế đến gặp vị trí 1 phố Dã Tượng

  1,0

  52

  Phố Bùi Thị Xuân (Từ đường Trần Hưng Đạo đến gặp phố Trần Nguyên Hãn)

  1,0

  53

  Phố Lê Quý Đôn (Đường ngang đi phía Đông nam Trường Lý Thường Kiệt)

   

  53.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo vào 50 m

  1,0

  53.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Thanh Niên

  1,0

  54

  Phố Tuệ Tĩnh (Từ đường Thành Công vào Bệnh viện thành phố)

  1,0

  55

  Đường Lý Đạo Thành (Từ sau vị trí 1 đường Lý Thường Kiệt qua ven hồ Công viên gặp giáp vị trí 1 đường Thành Công)

  1,0

  56

  Đường Hà Huy Tập (Từ phố Tô Hiệu gặp đường Thanh Liêm)

  1,0

  57

  Đường vào trường Nguyễn Trãi

   

  57.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh vào 50m

  1,0

  57.2

  Đoạn tiếp theo đến cổng trường Nguyễn Trãi

  1,0

  58

  Đường Lương Yên (Từ UBND phường Yên Thịnh đi xã Tân Thịnh)

   

  58.1

  Đoạn sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng vào 100 m

  1,0

  58.2

  Đoạn tiếp theo đến cách vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành 50m

  1,0

  58.3

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành

  1,0

  58.4

  Đoạn sau vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành vào 50m

  1,0

  58.5

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới xã Tân Thịnh

  1,0

  59

  Đường Lê Chân (Đoạn từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh đến giáp ranh giới phường Nam Cường)

  1,0

  60

  Phố Phùng Khắc Khoan (Từ đường Hòa Bình đoạn đường sắt cắt ngang gặp đường Lê Hồng Phong)

   

  60.1

  Từ sau vị trí 1 đường Hòa Bình đến cách vị trí 1 đường Lê Hồng Phong 50 m

  1,0

  60.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Lê Hồng Phong

  1,0

  61

  Đường Nguyễn Khắc Nhu

   

  61.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Lê Hồng Phong vào 50 m

  1,0

  61.2

  Đoạn tiếp theo đến cách vị trí 1 đường Hòa Bình 50m

  1,0

  61.3

  Đoạn tiếp theo gặp vị trí 1 đường Hòa Bình

  1,0

  62

  Đường Phạm Ngũ Lão

   

  62.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Bình Trọng vào 50m

  1,0

  62.2

  Đoạn tiếp theo 100m

  1,0

  62.3

  Đoạn còn lại đến hết ranh giới nhà ông Sinh

  1,0

  63

  Đường Lê Trực (Từ đường Trần Phú qua Trường Cao đẳng Sư phạm đến sau vị trí 1 đường Âu Cơ)

   

  63.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Trần Phú đến hết ranh giới nhà bà Hòa

  1,0

  63.2

  Đoạn tiếp theo đến sau vị trí 1 đường Âu Cơ

  1,0

  64

  Đường Lê Lai (Từ Công an tỉnh gặp đường Bảo Lương)

   

  64.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Điện Biên đến trạm xá Công an Tỉnh

  1,0

  64.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Bảo Lương (hướng Km2)

  1,0

  64.3

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Bảo Lương (hướng Nhà máy Sứ)

  1,0

  65

  Đường Trương Quyền

   

  65.1

  Từ cầu ông Phó Hoan đến ngã ba đường Trương Quyền

  1,0

  65.2

  Đoạn tiếp theo đến vị trí 1 đường Bảo Lương (hướng nhà máy Sứ)

  1,0

  65.3

  Đoạn tiếp từ ngã ba đến vị trí 1 đường Bảo Lương (hướng Km2)

  1,0

  66

  Phố Đặng Dung

   

  66.1

  Từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh đến giáp đất nhà ông Lễ

  1,0

  66.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Kim Đồng

  1,0

  67

  Phố Tô Hiến Thành
  (Từ đường Thành Công vào Trung tâm thương mại Vincom)

  1,0

  68

  Phố Minh Khai

   

  68.1

  Từ sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng đến cầu qua suối

  1,0

  68.2

  Đoạn tiếp theo đến vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành

  1,0

  68.3

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành đến gặp vị trí 1 đường Nguyễn Hữu Cảnh

  1,0

  69

  Đường Thành Chung (Từ đường Yên Ninh khu Công ty Dược gặp đường Hoàng Văn Thụ)

   

  69.1

  Đoạn sau vị trí 1 đường Yên Ninh vào 50 m

  1,1

  69.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới đất nhà xây ông Châm, bà Hà (đối diện đường vào Tổ 6)

  1,0

  69.3

  Đoạn tiếp theo đến gặp vị trí 1 đường Hoàng Văn Thụ

  1,0

  70

  Đường Yên Thế

   

  70.1

  Đoạn sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng vào 100m

  1,0

  70.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà Nhà văn hóa

  1,0

  70.3

  Đoạn còn lại đến hết địa giới phường Yên Thịnh

  1,0

  71

  Đường Nguyễn Quang Bích
  (Từ vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng đến gặp đường Nguyễn Tất Thành)

   

  71,1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng vào 100m

  1,0

  71.2

  Đoạn tiếp theo đến hết cổng Công ty VTTH Cửu Long - VinaShin

  1,0

  71.3

  Đoạn tiếp theo đến sau vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành

  1,1

  72

  Đường Đầm Lọt
  (Từ sau vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành đến gặp đường Trần Phú)

   

  72.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành đến nhà nghỉ Phương Thúy

  1,0

  72.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Trần Phú

  1,0

  73

  Đường đi đền Tuần Quán (Từ ngã ba đường Bảo Lương đến Đường nối QL37 với Cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đoạn tiếp theo đến đường sắt)

  1,0

  74

  Đường Nguyễn Văn Cừ

  1,0

  75

  Đường Nguyễn Tất Thành

   

  75.1

  Đoạn từ ngã tư Km 5 đến đường Nguyễn Đức Cảnh

  1,0

  75.2

  Đoạn tiếp theo đến cầu nối với đường Lương Văn Can

  1,0

  75.3

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Đầm Lọt

  1,0

  75.4

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới phường Yên Thịnh

  1,0

  76

  Đường bê tông Tổ 15 phường Nguyễn Thái Học (khu đất đấu giá)

  1,0

  77

  Ngõ 683 (đường bê tông Tổ 9 phường Yên Ninh)

   

  77.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh vào 50m

  1,0

  77.2

  Đoạn tiếp theo đến ngã ba (nhà ông Bình Hợi)

  1,0

  77.3

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông (đường Tổ 66)

  1,0

  77.4

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Đá Bia (đường Tổ 64)

  1,0

  78

  Đường bê tông Tổ 9 phường Yên Ninh (Phía Trường Y tế Yên Bái)

   

  78.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh vào 50m

  1,0

  78.2

  Đoạn tiếp theo đến cổng Trường y tế

  1,0

  78.3

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới nhà ông Vịnh

  1,0

  79

  Đường bê tông Tổ 8 phường Yên Ninh (Khu Công ty dựng số 4)

   

  79.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh vào 50m

  1,0

  79.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông

  1,0

  80

  Đường bê tông Tổ 8 phường Yên Ninh (Đường vào nhà ông Hoàng Trí Thức)

   

  80.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh vào 50m

  1,0

  80.2

  Đoạn tiếp theo đến ranh giới phường Nam Cường

  1,0

  81

  Đường bê tông Tổ 10 phường Yên Ninh (Đường vào nhà ông Sức)

   

  81.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Yên Ninh vào 50m

  1,0

  81.2

  Đoạn tiếp theo đến ngã ba nhà ông Hà

  1,0

  81.3

  Đoạn từ ngã ba nhà ông Sức đến ngã ba nhà bà Hà

  1,0

  81.4

  Đoạn từ ngã ba nhà bà Hà đến gặp phó Đặng Dung

  1,0

  81.5

  Đoạn từ ngã ba nhà bà Hà đến hết ranh giới nhà ông Vinh, bà Thanh

  1,0

  82

  Ngõ 105 (Đường bê tông Tổ 10 phường Yên Ninh - từ phố Đặng Dung đến hết đường bê tông)

  1,0

  83

  Đường bê tông Tổ 3 phường Yên Ninh

   

  83.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Lý Thường Kiệt vào 50m

  1,0

  83.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Cao Thắng

  1,0

  83.3

  Đoạn từ sau 50m đến hết các đường nhánh bê tông nội bộ quỹ đất Tổ 3 phường Yên Ninh

  1,0

  83.4

  Đoạn tiếp theo từ nhà ông Minh đến ngã ba nhà bà Yến

  1,0

  84

  Ngõ 544 (Đường bê tông Tổ 6 phường Yên Ninh, giáp suối Khe Dài)

   

  84.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Điện Biên vào 50m

  1,0

  84.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông

  1,0

  85

  Đường bê tông Tổ 6 phường Yên Ninh (Đường vào CTCP tư vấn Giao thông Yên Bái)

   

  85.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Điện Biên vào 50m

  1,0

  85.2

  Đoạn tiếp theo đến hết nhà bà Tâm

  1,0

  85.3

  Đoạn tiếp theo đến vị trí 1 đường Kim Đồng và đến nhà ông Chư

  1,0

  86

  Ngõ 331 (Đường bê tông Tổ 4 phường Yên Ninh, giáp UBND phường)

   

  86.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Điện Biên vào 50m

  1,0

  86.2

  Đoạn tiếp theo đến hết nhà bà Tươi

  1,0

  86.3

  Đoạn tiếp theo đến nhà ông Hà

  1,0

  87

  Đường Phế liệu (Từ phố Nguyễn Cảnh Chân đến gặp phố Trần Quang Khải)

  1,0

  88

  Phố Hội Bình (Cạnh Công ty ảnh Sao Mai cắt ngang qua chợ Yên Bái)

  1,1

  89

  Phố Yên Lạc (Từ Chi cục QLTT tỉnh Yên Bái qua Sân vận động đến đường Nguyễn Thái Học)

   

  89.1

  Từ sau vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo vào sâu 50m

  1,0

  89.2

  Đoạn còn lại

  1,0

  90

  Phố Đỗ Văn Đức (Từ đường Nguyễn Thái Học sang đường Hoàng Hoa Thám)

  1,0

  91

  Phố Yên Hòa (Từ đường Nguyễn Thái Học sang đường Hoàng Hoa Thám)

  1,0

  92

  Đường tổ dân phố Phúc Cường (Tổ 33-34 cũ) phường Nguyễn Phúc

   

  92.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Lê Hồng Phong (nhà ông Hải) đến hết đất nhà bà Lê Thị Hồng Thắng

  1,0

  92.2

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Lê Hồng Phong (nhà ông Hùng) đến gặp vị trí 1 đường Hòa Bình (nhà ông Minh)

  1,0

  92.3

  Đoạn từ sau VT1 đường Lê Hồng Phong (nhà ông Hải) đến gặp gác chắn đường Hòa Bình

  1,0

  93

  Đường tổ dân phố Phúc Cường (Tổ 32-35 cũ) phường Nguyễn Phúc (Từ sau vị trí 1 đường Lê Hồng Phong đến hết ranh giới đất ông Phạm Đức Tạo)

  1,0

  94

  Đường Tổ dân phố Phúc Thọ (Tổ 31 cũ) phường Nguyễn Phúc (Từ sau vị trí 1 đường Lê Hồng Phong đến hết ranh giới đai ông Đinh Phú Sáu)

  1,0

  95

  Đường Tổ dân phố Phúc An (Tổ 12-18 cũ) phường Nguyễn Phúc

   

  95.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Hòa Bình đến hết đất bà Trần Thị Mỹ

  1,0

  95.2

  Đoạn tiếp theo đến gộp đường Tổ 7-13 cũ

  1,0

  96

  Đường Tổ dân phố Phúc An (Tổ 20-18 cũ) phường Nguyễn Phúc

   

  96.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Hòa Bình đến hết đất bà Nguyễn Thị Trọ

  1,0

  96.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Tổ 12-18 cũ

  1,0

  97

  Đường Tổ dân phố Phúc Yên (Tổ 02-05 cũ) phường Nguyễn Phúc (Từ sau vị trí 1 đường Hòa Bình đến hết ranh giới đất ông Nguyễn Văn Chiến)

  1,0

  98

  Đường Tổ dân phố Phú Tân - Tổ dân phố Phúc Yên (Tổ 7-13 cũ) phường Nguyễn Phúc

   

  98.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Nguyễn Phúc đến hết ranh giới đất ông Nguyễn Ngọc Anh

  1,0

  98.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới đất bà Lê Thị Hòa

  1,0

  99

  Đường vào Đầm Mỏ (đường Tổ 28, 29 phường Đồng Tâm)

   

  99.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Lê Lợi vào sâu 200m

  1,0

  99.2

  Đoạn tiếp theo vào sâu thêm 300m

  1,0

  99.3

  Đoạn còn lại

  1,0

  100

  Đường Tổ 12 (Tổ 59 cũ) phường Nguyễn Thái Học

   

  100.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 phố Tuệ Tĩnh đến hết ranh giới đất nhà ông Toàn Phương

  1,0

  100.2

  Đoạn tiếp theo đến hết dưỡng bê tông

  1,0

  100.3

  Đoạn các đường nhánh vào quỹ đất đấu giá Tổ 12

  1,0

  101

  Đường Tổ 12 (Tổ 56A cũ) phường Nguyễn Thái Học

   

  101.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Thành Cộng đến ngã ba thứ 2

  1,0

  101.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông (nhà ông Hợi)

  1,0

  102

  Đường Tổ 12 (Tổ 56B cũ) phường Nguyễn Thái Học

   

  102.1

  Đoạn từ ngã ba thứ 2 gặp Tổ 12 (Tổ 56A cũ) đến hết đất bà Hằng

  1,0

  102.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới đất nhà ông Bình

  1,0

  102.3

  Đoạn còn lại hết ranh giới đất nhà ông Sinh

  1,0

  103

  Đường Tổ 6 phường Nguyễn Thái Học (Tổ 31, 32 cũ)

   

  103.1

  Đoạn từ Công ty TNHH 1 thành viên MT&CTĐT rẽ vào Tổ 6

  1,0

  103.2

  Đoạn tiếp theo đến ngã ba hết ranh giới đất nhà ông Khải

  1,0

  103.3

  Đoạn còn lại đến hết ranh giới đất Tổ 6 (giáp đất nhà ông Sinh)

  1,0

  103.4

  Đoạn từ lối rẽ đi Tổ 6 (Tổ 32 cũ) đến ngã ba đến hết ranh giới đất ông Phùng Nguyên Ngọc

  1,0

  103.5

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông

  1,0

  104

  Đường Tổ 15 phường Nguyễn Thái Học

   

  104.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Nguyễn Thái Học đến hết ranh giới đất bà Tiên

  1,0

  104.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông rẽ vào Nhà văn hóa Tổ dân phố số 15, phường Nguyễn Thái Học (NVH phố Thắng Lợi I cũ)

  1,0

  104.3

  Đoạn tiếp theo đến giáp đường bê tông Tổ 15 (khu đất đấu giá - Tổ 68 cũ)

  1,0

  105

  Đường trục C (Tổ 2 phường Nguyễn Thái Học)

  1,0

  106

  Đường bê tông Tổ 7 phường Yên Thịnh

   

  106.1

  Từ sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng vào 100m

  1,0

  106.2

  Đoạn tiếp theo đến ngã ba

  1,0

  106.3

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông (hết ranh giới đất nhà ông Bằng)

  1,0

  106.4

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông (hết ranh giới đất nhà ông Tài)

  1,0

  107

  Đường bê tông Tổ 5 phường Yên Thịnh

   

  107.1

  Từ sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng vào 100m

  1,0

  107.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông

  1,0

  108

  Đường bê tông Tổ 1 phường Yên Thịnh

   

  108.1

  Từ sau vị trí 1 đường Đinh Tiên Hoàng vào 100m

  1,0

  108.2

  Đoạn tiếp theo đến cầu sắt

  1,0

  109

  Đường dân sinh Tổ dân phố Hồng Thắng phường Hồng Hà (từ sau vị trí 1 phố Đào Duy Từ đến vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo)

  1,0

  110

  Đường Âu Cơ (Đoạn từ Ngã Tư giao với đường Trần Phú đến hết ranh giới phường Đồng Tâm)

  1,0

  111

  Đường bê tông vào Tổ 18 phường Đồng Tâm

   

  111.1

  Từ sau VT1 đường Âu Cơ vào 50m

  1,0

  111.2

  Đoạn tiếp theo đến cách Khu I (Khu 6,2ha) 100m

  1,0

  111.3

  Đoạn còn lại

  1,0

  112

  Đường bê tông Tổ 5 (Tổ 16, Tổ 20 cũ) phường Yên Ninh (giáp Khu Chi cục Thuế thành phố)

   

  112.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Điện Biên đến 50m

  1,0

  112.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Khánh, nhà ông Thái

  1,0

  112.3

  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thường, bà Bích

  1,0

  113

  Đường bê tông Tổ 5 (Tổ 20 cũ) Yên Ninh (giáp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái)

   

  113.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Điện Biên đến 50m

  1,0

  113.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới đất nhà ông Sỹ, bà Lan

  1,0

  113.3

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông

  1,0

  114

  Ngõ 268: Đường Bê tông Tổ 12 phường Yên Ninh

   

  114.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Bào Lương vào 50m

  1,0

  114.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đường bê tông

  1,0

  115

  Đường nội bộ Khu Đô thị mới Tổ 9 phường Minh Tân

  1,0

  116

  Đường Bách Lẫm (Đoạn qua địa phận phường Yên Ninh)

   

  116.1

  Đoạn từ Ngã 5 Cao Lanh đến hết đất Công ty Xăng dầu Yên Bái

  1,0

  116.2

  Đoạn tiếp theo đến đầu cầu Bách Lẫm

  1,0

  117

  Đường Tuần Quán

  1,0

  118

  Đường nối QL37 với Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Đoạn từ đường cầu Tuần Quán đến đường đi Đến Tuần Quán)

  1,0

  119

  Đường bê tông lên sân bóng Hoàng Nam phường Yên Ninh (Đoạn từ cổng Nhà hàng F1 lên hết các đường nhánh bê tông khu sân bóng Hoàng Nam)

  1,0

  120

  Đường nội bộ Khu I (Khu 6,2ha) phường Đồng Tâm

   

  120.1

  Các thửa đất thuộc băng 2, băng 3 và tương đương

  1,0

  120.2

  Các thửa đất thuộc băng 4, băng 5 và tương đương

  1,0

  120.3

  Các thửa đất thuộc băng 6, băng 7 và tương đương

  1,0

  120.4

  Các nhánh còn lại

  1,0

  121

  Đường Tổ dân phố Phúc Cường (Tổ 32 - 36 cũ) phường Nguyễn Phúc

  1,0

  122

  Đường Tổ dân phố Phúc Tân (Tổ 15-16 cũ) phường Nguyễn Phúc

  1,0

  123

  Đường Yên Thế kéo dài (phường Yên Thịnh)

   

  123.1

  Đường từ đường Đinh Tiên Hoàng qua trường Mầm Non Yên Thịnh vào 100m

  1,0

  123.2

  Đoạn tiếp theo nối với đường Lương Yên mới (sau UBND phường Yên Thịnh)

  1,0

  123.3

  Đoạn tiếp theo đến VT1 đường Nguyễn Tất Thành

  1,0

  124

  Đường bê tông Tổ 2; 3 phường Minh Tân

   

  124.1

  Đoạn từ sau VT 1 đường Yên Ninh đến hết đất nhà ông Đồng Sỹ Huyên (Tổ 3)

  1,0

  124.2

  Đoạn tiếp theo đến Nhà ông Nguyễn Trọng Năng (Tổ 2)

  1,0

  124.3

  Đoạn còn lại cách VT1 đường Yên Ninh (Ngõ 019)

  1,0

  II

  TẠI PHƯỜNG: Nam Cường

   

  1

  Đường Trần Bình Trọng

   

  1.1

  Đoạn từ đường lên đồi Ra đa (nhà ông Vang) đến đường Phạm Ngũ Lão

  1,0

  1.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đập Nam Cường

  1,0

  1.3

  Đoạn tiếp theo đến hết đất Trụ sở Công an phường Nam Cường

  1,0

  1.4

  Đoạn tiếp theo đến Trạm gác Sân Bay Yên Bái

  1,0

  2

  Đường Lê Chân

   

  2.1

  Đoạn giáp ranh giới phường Nguyễn Thái Học đến ngã ba đường đi Cường Bắc (hết ranh giới đất nhà ông Hậu)

  1,0

  2.2

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới đất nhà ông Tân

  1,0

  2.3

  Đoạn tiếp theo đến Khu di tích lịch sử đình, đến, chùa Nam Cường

  1,0

  3

  Đường Phạm Khắc Vinh

   

  3.1

  Sau vị trí 1 đường Trần Bình Trọng đến hết ranh giới Trường mẫu giáo Sơn Ca

  1,0

  3.2

  Đoạn tiếp theo qua UBND phường đến giáp vị trí 1 đường Trần Bình Trọng

  1,0

  4

  Đường Vực Giang (Từ đường Lê Chân đi Vực Giang gặp đường Quân sự)

   

  4.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Trần Bình Trọng đến ngã ba đường rẽ đi đường Láng Tròn

  1,0

  4.2

  Đoạn Tiếp theo đến đường đá Quân sự

  1,0

  5

  Đường Láng Tròn (Từ đường Vực Giang đi Láng Tròn, gặp đường Trần Bình Trọng)

  1,0

  6

  Đường Tổ 14 - Nam Thọ (Từ đường Trần Bình Trọng đi xã Tuy Lộc)

   

  6.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Trần Bình Trọng (ngã ba) đến hết ranh giới nhà ông Lân

  1,0

  6.2

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh đất quân sự (Sân bay Yên bái)

  1,0

  6.3

  Đoạn tiếp theo từ ngã ba nhà bà Tiếp đến ranh giới với xã Tuy Lộc

  1,0

  7

  Đường Cường Bắc (Từ khu vực quân sự đi xã Cường Thịnh)

   

  7.1

  Từ giáp đất khu vực quân sự đến hết đất nhà bà Dung

  1,0

  7.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà bà Đức Mùi

  1,0

  7.3

  Đoạn tiếp theo đến ranh giới với xã Cường Thịnh

  1,0

  8

  Đường Phạm Ngũ Lão

   

  8.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Trần Bình Trọng đến hết đất nhà bà Hà

  1,0

  8.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Mạnh

  1,0

  8.3

  Đoạn còn lại

  1,0

  9

  Đường Đồng Tiến

   

  9.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Trần Bình Trọng đến ngã ba hết đất nhà ông Lương

  1,0

  9.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp đường Lê Chân

  1,0

  10

  Đường Dộc Miếu (Sau vị trí 1 đường Đồng Tiến đến Ngã 6 Cầu Đền)

  1,0

  11

  Đường Phạm Khắc Vĩnh nhánh 2 (Từ sau vị trí 1 đường Phạm Khắc Vinh đến đường Đồng Tiến)

  1,0

  12

  Đường Tràn Đình (Sau vị trí 1 đường Lê Chân đến đường Vực Giang)

  1,0

  13

  Đường Bờ Đập

   

  13.1

  Sau vị trí 1 đường Trần Bình Trọng đến Đập đầu mối Nam Cường

  1,0

  13.2

  Đoạn còn lại

  1,0

  14

  Đường lên RADA

  1,0

  15

  Đường Láng Dài

   

  15.1

  Sau vị trí 1 đường Trần Bình Trọng đến đường Tổ 14 Nam Thọ

  1,0

  15.2

  Nhánh rẽ sang nhà ông Thanh

  1,0

  16

  Đường Dộc Đình

  1,0

  17

  Đường thao trường (Từ đường Lê Chân đến gặp đường Cường Bắc)

  1,0

  18

  Các đoạn đường và các vị trí khác còn lại

  1,1

  III

  TẠI PHƯỜNG: Hợp Minh

   

  1

  Đường Ngô Minh Loan

   

  1.1

  Đoạn từ cầu Yên Bái đi Văn Chấn 500m

  1,0

  1.2

  Đoạn tiếp theo đến cầu Ngòi Mù

  1,0

  1.3

  Đoạn tiếp theo đến Trạm hạ thế

  1,0

  1.4

  Đoạn tiếp theo đến cầu Ngòi Lâu

  1,0

  2

  Đường Hoàng Quốc Việt

   

  2.1

  Đoạn ngã ba cầu Yên Bái hướng đi Giới Phiên đến ngã ba rẽ đi Bào Hưng

  1,1

  2.2

  Đoạn tiếp theo đến cầu Ngòi Châu (giáp xã Giới Phiên)

  1,0

  3

  Đường Hợp Minh - Mỵ

   

  3.1

  Từ ngã 3 Hợp Minh đến hết cầu Đầm Mù

  1,0

  3.2

  Đoạn tiếp theo đến ngã ba bà Chắt

  1,0

  3.3

  Đoạn tiếp theo đến công trại giam quân khu II

  1,0

  3.4

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới xã Việt Cường

  1,0

  4

  Đường bê tông Tổ 1

   

  4.1

  Đoạn từ giáp đường Ngô Minh Loan đến trạm bơm 2

  1,0

  4.2

  Đoạn tiếp theo đến nghĩa trang

  1,0

  4.3

  Đoạn từ trạm bơm 2 đến phà kéo cũ

  1,0

  4.4

  Đoạn từ ngã ba nhà ông Ứng đến cổng nhà ông Oai

  1,0

  5

  Đường Tổ 1 đi ngòi Rạc

  1,0

  6

  Đường đi xóm Cổ Hạc

   

  6.1

  Đường từ trạm biến thế đến đất bà Huyên

  1,0

  6.2

  Đoạn tiếp theo vào xóm Cổ Mạc

  1,0

  7

  Đường đi xí nghiệp Gạch Hợp Minh

   

  7.1

  Đoạn từ giáp đường Ngô Minh Loan đến hết đất ông Rật

  1,0

  7.2

  Đoạn tiếp theo đến đất bà Hồng

  1,0

  7.3

  Đoạn tiếp theo đến Đến Bà Áo Trắng

  1,0

  8

  Đường bến đò đi Ngòi Chanh (Từ đất ông Huệ đến giáp đất ông Sự)

  1,0

  9

  Đường bê tông Tổ 3 (Tổ 7 cũ)

  1,0

  10

  Đường bê tông Tổ 1 (Tổ 3 cũ)
  (Đường từ nghĩa trang qua cầu Máng đến cầu Mủ)

  1,0

  11

  Đường Gò Cấm

   

  11.1

  Đoạn từ đường Ngô Minh Loan đến hết đất nhà ông Lợi

  1,0

  11.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đất ông Uyển

  1,0

  11.3

  Đoạn còn lại đến sau VT1 đường Ngô Minh Loan

  1,0

  12

  Đường bê tông Tổ 5 đi Bảo Hưng

  1,0

  13

  Đường bê tông từ ngã ba bà Chắt đi Bảo Hưng

  1,0

  14

  Đường Tổ 2 (Đường vào UBND phường và đoạn bao quanh UBND phường)

  1,0

  15

  Các đoạn đường bê tông còn lại

  1,0

   

   

  B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

  STT

  Tên đường

  Hệ số điều chỉnh giá đất

  (1)

  (2)

  (3)

  I

  XÃ MINH BẢO

   

  1

  Đường Thanh Liêm (Từ đường Phan Đăng Lưu đến hết đất xã Minh Bảo)

   

  1.1

  Đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến nhà ông Bổng

  1,0

  1.2

  Đoạn từ sau nhà ông Bổng đến nhà ông Báu

  1,0

  1.3

  Đoạn tiếp theo đến bãi Cà phê

  1,0

  1.4

  Đoạn Tiếp theo đến hết đất xã Minh Bảo

  1,0

  2

  Đường liên thôn xã Minh Bảo

   

  2.1

  Đường Rặng Nhãn (Từ đường Thanh Liêm gặp đường Đá Bia)

   

  2.1.1

  Từ sau vị trí 1 đường Thanh Liêm đến đất nhà ông Việt

  1,0

  2.1.2

  Đoạn tiếp theo đến giáp vị trí 1 đường Đá Bia

  1,0

  2.2

  Đường Yên Thế - Từ sau vị trí 1 đường Thanh Liêm (giáp đất ông Lịch) đến hết đất xã Minh Bảo

  1,0

  2.3

  Đường Thanh Niên đi Bảo Yên

  1,0

  2.4

  Đường Bảo Tân đi sân vận động Thanh Niên (phường Đồng Tâm) (Từ khán đài A sân vân động Thanh Niên đến gặp đường Rặng nhãn)

  1,0

  2.5

  Đường liên thôn Trực Bình - xã Cường Thịnh huyện Trấn Yên

  1,0

  2.6

  Đường vào Hồ Thuận Bắc

  1,0

  2.7

  Đường xóm 1 Yên Minh

  1,0

  2.8

  Đường liên thôn Bảo Tân - Yên Minh

  1,0

  3

  Đường Trực Bình đi Cường Bắc

  1,0

  4

  Đường Hà Huy Tập (Đoạn qua xã Minh Bảo)

  1,0

  5

  Đường Bảo Yên - Trực Bình

  1,0

  6

  Đường Thanh Niên - Trực Bình

  1,0

  7

  Đường Yên Minh - Bảo Thịnh

  1,0

  8

  Các đường liên thôn khác còn lại

  1,0

  II

  XÃ TUY LỘC

   

  1

  Đường Yên Bái - Khe Sang

   

  1.1

  Từ ranh giới phường Nguyễn Phúc đến cầu Bốn Thước

  1,0

  1.2

  Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Cường Hải thôn Minh Long

  1,0

  1.3

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới xã Nga Quán, huyện Trấn Yên

  1,0

  2

  Đường liên thôn xã Tuy Lộc

   

  2.1

  Đường thôn Xuân Lan nhánh I (Đường từ gác chắn thôn Xuân Lan đến cổng Công ty CP VLXD Yên Bái)

  1,0

  2.2

  Đường thôn Xuân Lan nhánh II (Từ nhà ông Hiên Hợp đến giáp ranh giới phường Nguyễn Phúc)

  1,0

  2.3

  Đường thôn Xuân Lan nhánh III (Từ đường sắt cầu Bốn Thước đến cầu Ống)

  1,0

  2.4

  Đường thôn Xuân Lan nhánh IV (Từ nhà ông bà Hưng Chinh đến gặp ranh giới đất sân bay)

  1,0

  2.5

  Đường thôn Minh Thành nhánh 1 (Sau vị trí 1 đường Yên Bái-Khe Sang đến hết đất nhà ông Lung)

  1,0

  2.6

  Đường thôn Minh Thành nhánh II (Từ nhà ông Nguyễn Thế Tạo đến nhà văn hóa thôn Minh Đức)

  1,0

  2.7

  Đường thôn Thanh Sơn nhánh I (Từ nhà bà Cúc Đoán đến gặp ranh giới đất sân bay)

  1,0

  2.8

  Đường thôn Thanh Sơn nhánh II (Từ cống Đầm Rôm đến gặp nhánh I)

  1,0

  2.9

  Đường liên thôn (sau vị trí 1 đường Yên Bái- Khe Sang đến hết đất nhà bà Tuyến)

  1,0

  2.10

  Đường thôn Minh Long nhánh I (Từ nhà ông Phú Huyền đến cánh đồng)

  1,0

  2.11

  Đường thôn Minh Long nhánh II (Từ nhà ông Thắng Bình đến gặp ranh giới đất Sân Bay)

  1,0

  2.12

  Đường thôn Minh Long nhánh III (Từ nhà ông Bính Thảo đến gặp đường sắt)

  1,0

  2.13

  Đường thôn Minh Long nhánh IV (Sau vị trí 1 Đường Yên Bái-Khe Sang qua nhà bà Nga Tram đến nhà ông Toàn Liên)

  1,0

  2.14

  Đường thôn Minh Long nhánh V (Từ nhà ông Ngô Gia Anh đến cổng nhà ông Nguyễn Văn Giang thôn Hợp Thành)

  1,0

  2.15

  Đường thôn Hợp Thành nhánh I (Sau vị trí 1 đường Yên Bái-Khe Sang qua nhà ông Luận đến ngã tư ra Trung tâm Công nghệ cao Hòa Bình Minh)

  1,0

  2.16

  Đường thôn Hợp Thành nhánh II (Từ nhà ông Đinh Công Long qua cổng trụ sở UBND xã Tuy Lộc đến nhà bà Hảo Lâm)

  1,0

  2.17

  Đường thôn Hợp Thành nhánh III (Từ nhà ông Hạnh Tâm đến gặp nhánh IV)

  1,0

  2.18

  Đường thôn Hợp Thành nhánh IV (Từ nhà ông Hòa Lan qua Nhà văn hóa thôn Long Thành đến gặp nhánh III)

  1,0

  2.19

  Đường thôn Bái Dương nhánh I (Từ nhà ông Quang Thành đến đường sắt)

  1,0

  2.20

  Đường thôn Bái Dương nhánh II (từ nhà ông Được đến đường sắt)

  1,0

  2.21

  Đường thôn Bái Dương nhánh III (Từ nhà ông Khôi Lan qua Nhà văn hóa thôn Bái Dương đến gặp ranh giới đất Sân bay)

  1,0

  2.22

  Đường thôn Bái Dương nhánh IV (Từ nhà ông Nguyễn Văn Kiều đến đường sắt)

  1,0

  III

  XÃ TÂN THỊNH

   

  1

  Đường Thanh Hùng (Đường từ sau VT1 đường vào khu Tái định cư 2A vừa UBND xã)

  1,0

  2

  Đường Trần Phú (Từ ranh giới phường Yên Thịnh đến cầu Bê tông)

  1,0

  3

  Đường 7C (Từ đường Trần Phú gặp xã Phú Thịnh huyện Yên Bình)

  1,0

  4

  Đường từ cầu bê tông qua thôn Lương Thịnh đến gặp đường Nguyễn Tất Thành

  1,0

  5

  Đường thôn Lương Thịnh đi thôn Thanh Lương (sau vị trí 1 đường 7C vào khu nhà ông Đô)

  1,0

  6

  Đường từ ngã ba nhà bà Chuyên qua thôn Thanh Lương đến cổng UBND xã

   

  6.1

  Đường từ ngã ba nhà bà Chuyên đến hết đất nhà ông Vụ

  1,0

  6.2

  Đoạn tiếp theo đến cổng UBND xã Tân Thịnh

  1,0

  6.3

  Đường nhánh: Từ hội trường thôn Thanh Lương đi cây Phay

  1,0

  6.4

  Đường nhánh đi Dõng Hóc (nhánh mới)

  1,0

  7

  Đường từ cổng UBND xã đi thôn Trấn Thanh

   

  7.1

  Đường từ cổng UBND xã đến hết đất nhà bà Xuân

  1,0

  7.2

  Đường thôn Trấn Ninh đoạn từ Dốc Đá (ông Tiến) đến ranh giới xã Văn Phú

  1,0

  7.3

  Đoạn ngã ba nhà bà Thoa (Đoàn) đến ranh giới xã Vân Phú

  1,0

  7.4

  Đoạn từ nhà ông Tuấn đến ranh giới xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình

  1,0

  8

  Đường thôn Trấn Thanh đoạn từ Dốc Đá (ông Tiến) đến ranh giới xã Văn Phú

  1,0

  9

  Đường Trần Ninh (Từ giáp nhà ông Chúc thôn Thanh Hùng đến hết nhà văn hóa thôn Trấn Ninh)

  1,0

  10

  Đường Trần Ninh

   

  10.1

  Đoạn từ ngã tư Đến Rối đến hết đất nhà ông Thảng

  1,0

  10.2

  Đoạn tiếp theo đến ngã ba nhà ông Hà

  1,0

  10.3

  Đoạn từ nhà ông Mùi đến hết đất nhà ông Học

  1,0

  10.4

  Đoạn từ ngã 3 nhà ông Thảng qua ao Hin đến sau vị trí 1 đường vào UBND xã

  1,0

  11

  Đường Nguyễn Tất Thành (Đoạn từ giáp ranh giới phường Yên Thịnh đến hết ranh giới xã Tân Thịnh)

  1,0

  12

  Đường thôn Lương Thịnh (từ nhà bà Phương đến sau vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành)

  1,0

  13

  Đường Âu Cơ đoạn đi qua địa phận xã Tân Thịnh

   

  13.1

  Đoạn từ giáp ranh giới phường Đồng Tâm đến ngã sáu

  1,1

  13.2

  Đoạn tiếp theo đến nhà bà Vang thôn Thanh Hùng

  1,1

  13.3

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới xã Tân Thịnh

  1,1

  14

  Đường từ ngã tư vòng xuyến Thanh Hùng đến khu Tái định cư 2A

  1,0

  15

  Đường nội bộ khu Tái định cư 2A

  1,0

  16

  Đường từ ngã tư Đền Rối đến giáp ranh giới xã Văn Phú

  1,0

  17

  Đường Khu TĐC số 1 (Sau VT1 Đường Âu Cơ đền nhà ông Bình, thôn Thanh Hùng)

   

  17.1

  Đoạn từ sau VT1 đường Âu Cơ đến nhà ông Bình

  1,0

  17.2

  Đoạn tiếp theo đến gặp Khu Tái định cư số 2 A

  1,0

  18

  Đường cầu Tuần Quán

   

  18.1

  Đoạn từ Ngã 6 hướng đi cầu Tuần Quán vào 100m

  1,1

  18.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới xã Tân Thịnh

  1,1

  19

  Đường từ sau VT1 đường Nguyễn Tất Thành đến giáp ranh giới thị trấn Yên Bình (Trường Quân sự Ấp Bắc)

  1,0

  20

  Đường từ sau VT1 đường Nguyễn Tất Thành đến hết đất nhà ông Nghị

  1,0

  21

  Các đường liên thôn khác còn lại

  1,0

  IV

  XÃ ÂU LÂU:

   

  1

  Đường Ngô Minh Loan

   

  1.1

  Đoạn từ cầu Ngòi Lâu đến ngã ba đi xã Y Can

  1,0

  1.2

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới xã Lương Thịnh

  1,0

  2

  Đường Âu Lâu - Quy Mông

   

  2.1

  Đoạn từ đường Ngô Minh Loan đi 300m

  1,0

  2.2

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới xã Y Can

  1,0

  3

  Đường từ đường Ngô Minh Loan đi bến phà cũ

   

  3.1

  Đường từ đường Ngô Minh Loan đến gầm cầu chui

  1,0

  3.2

  Đoạn tiếp theo đến bến phà cũ

  1,0

  4

  Đường từ đường Ngô Minh Loan đi cầu treo Phú Nhuận

  1,0

  5

  Đường từ cầu Ngòi Lâu vào thôn Đồng Đình
  (Đoạn từ sau vị trí 1 đường Ngô Minh Loan vào đầu đường bê tông)

  1,0

  6

  Đoạn từ cầu treo số 1 đi thôn Thanh Giang cách vị trí 1 đường Ngô Minh Loan 200m

  1,0

  7

  Đường từ vị trí 1 đường Ngô Minh Loan đi khu tái định cư thôn Đồng Đình vào 300m

  1,0

  8

  Đường từ vị trí 1 đường Ngô Minh Loan đi khu tái định cư thôn Nước Mát vào 250m

  1,0

  9

  Đường khu tái định cư thôn Đắng Con

  1,0

  10

  Đường Trục I xã Âu Lâu

   

  10.1

  Đoạn từ đường Ngô Minh Loan đến cổng Khu Công nghiệp

  1,0

  10.2

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới xã Y Can

  1,0

  11

  Các đường liên thôn khác còn lại

  1,0

  V

  XÃ GIỚI PHIÊN

   

  1

  Đường Hoàng Quốc Việt

   

  1.1

  Đoạn giáp ranh giới từ phường Hợp Minh đến nhà ông Trần Văn Châu (cách UBND xã Giới Phiên 200m)

  1,1

  1.2

  Đoạn tiếp theo đến cây xăng Giới Phiên

  1,1

  1.3

  Đoạn tiếp theo đến đường thôn Ngòi Đong

  1,1

  1.4

  Đoạn tiếp theo đến đường rẽ đi xã Bảo Hưng

  1,0

  1.5

  Từ đường rẽ xã Bảo Hưng đến đình Đông Thịnh

  1,0

  1.6

  Từ đình Đông Thịnh đến giáp ranh giới xã Minh Quân

  1,0

  2

  Đường thôn Ngòi Châu - Từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt (nhà bà Hà) đến giáp nhà ông Trần Văn Châu đến vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt

  1,0

  3

  Đường thôn Xóm Soi - Từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đến hết đường bê tông

   

  3.1

  Đoạn từ sau VT1 đường Hoàng Quốc Việt đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng

  1,0

  3.2

  Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Dũng đến hết đường Bê tông Ngòi Đong

  1,0

  3.3

  Đoạn Từ nhà VH thôn 2 đến nhà ông Bùi Văn Phong

  1,0

  4

  Đường thôn Ngòi Châu - Từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt (nhà ông Cường) theo đường bê tông đến nhà ông Vũ Kim Ngọ đến giáp vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt

  1,0

  5

  Đường thôn Xóm Soi

   

  5.1

  Đoạn từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đến nhà nhà ông Trần Ngọc Thắng thôn Xóm Soi

  1,0

  5.2

  Đoạn tiếp theo từ ngã ba chân dốc nhà ông Nguyễn Viết Xuân thôn Xóm Soi đến hết đường bê tông

  1,0

  5.3

  Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Thiện đến giáp ranh giới đất nhà ông Vũ Văn Hạnh

  1,0

  6

  Đường thôn Ngòi Đong

   

  6.1

  Từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đến hết đường bê tông (hết đất nhà ông Kình)

  1,0

  6.2

  Từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đến nhà ông Tài Thi

  1,0

  6.3

  Đường từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đến hết đường bê tông (hết đất nhà bà Nguyễn Thị Huấn)

  1,0

  7

  Đường từ sau VT1 đường Hoàng Quốc Việt qua trường THCS đến nhà bà Hoa

  1,0

  8

  Đường Bách Lẫm (Đoạn qua địa phận xã Giới Phiên, từ cầu Bách Lẫm đến gặp Quốc lộ 32C (Đường Hoàng Quốc Việt))

  1,1

  9

  Đường Tuần Quán (Đoạn qua địa phận xã Giới Phiên, từ cầu Tuần Quán đến gặp Quốc lộ 32C (Đường Hoàng Quốc Việt))

  1,1

  10

  Đường nhánh từ đường Hoàng Quốc Việt thuộc Thôn Đông Thịnh đi xã Bảo Hưng

  1,0

  11

  Đường nhánh từ đường Hoàng Quốc Việt đi bến đò cũ

  1,0

  12

  Đường nhánh từ đường Hoàng Quốc Việt đi Hố Hầm

  1,0

  13

  Đường nhánh từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt vào khu TDC bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Yên Bái

  1,0

  14

  Đường nhánh từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt vào khu TDC bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

  1,0

  15

  Đường nhánh từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt vào khu TĐC cầu Văn Phú (Đường vào Gò Mơ)

  1,0

  16

  Đường nhánh từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đi đập Ngòi Lầy

   

  16.1

  Đoạn từ vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đến hết ranh giới nhà ông Tuyên

  1,0

  16.2

  Đoạn còn lại

  1,0

  17

  Đường nhánh từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đi xóm giếng mỏ thôn Đông Thịnh

  1,0

  18

  Đường nhánh từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đi vào nhà ông Hiền thôn Đông Thịnh

  1,0

  19

  Đường nhánh từ sau vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt đi vào nhà bà Thủy thôn Đông Thịnh

  1,0

  20

  Đường Âu Cơ đoạn đi qua địa phận xã Giới Phiên (Từ đầu cầu Văn Phú đến giáp ranh giới xã Bảo Hưng)

  1,0

  21

  Đường nhánh từ sau VT1 đường Hoàng Quốc Việt vào khu Tái định cư trường cao đẳng Y tế

  1,0

  22

  Đường nhánh từ sau VT1 đường Hoàng Quốc Việt vào khu Tái định cư cho các hộ bị sạt lở

  1,0

  23

  Đường nhánh sau vị trí 1 đường Âu Cơ vào khu Tái định cư số 5 (đường nội bộ khu TĐC số 5)

  1,1

  24

  Đường nội bộ Khu 5A

   

  24.1

  Đoạn từ hết vị trí 1 đường Âu Cơ vào 150m (bao gồm cả các thửa đất thuộc các trục đường ngang)

  1,1

  24.2

  Đoạn tiếp theo vào 120m (đến trục đường ngang thứ 5)

  1,1

  24.3

  Các trục còn lại

  1,1

  25

  Các đường liên thôn khác còn lại

  1,0

  VI

  XÃ VĂN PHÚ:

   

  1

  Đường Yên Bái - Văn Tiến

   

  1.1

  Đoạn giáp ranh giới phường Yên Ninh đến hết ranh giới đất nhà ông Trị

  1,0

  1.2

  Đoạn tiếp theo đến cách UBND xã Văn Phú 100m

  1,0

  1.3

  Đoạn tiếp theo đến nhà nghỉ Hoa Cau

  1,0

  1.4

  Đoạn tiếp theo đến cầu Văn Phú

  1,0

  1.5

  Đoạn tiếp theo đến Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

  1,0

  1.6

  Đường nhánh Hoa Cau đi ngã tư đường Âu Cơ đến công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

  1,0

  1.7

  Đoạn giáp tiếp theo đến cách ngã ba Ngân hàng 50m

  1,0

  1.8

  Đoạn tiếp theo đến ngã ba đi xã Phú Thịnh 50m

  1,0

  1.9

  Đoạn tiếp theo đến Công ty Cường Linh

  1,0

  1.10

  Đoạn tiếp theo đến xã Phú Thịnh

  1,0

  2

  Đường Trần Phú đi xã Tân Thịnh

  1,0

  3

  Đường Trần Xuân Lai nhánh 1 (đường thôn Tuy Lộc đi nhà ông Sinh)

  1,0

  4

  Đường thôn Văn Liên đi thôn Tuy Lộc

   

  4.1

  Đoạn UBND xã đến quán nhà ông Vân

  1,0

  4.2

  Đoạn tiếp theo đến nhà ông Sinh

  1,0

  5

  Đường Âu Cơ, đoạn đi qua xã Văn Phú

  1,1

  6

  Đường từ nhà ông Chúc đến hết ranh giới đất nhà bà Ninh

  1,0

  7

  Đường từ ngã ba ngân hàng đi chợ Văn Phú

   

  7.1

  Đoạn ngã ba Ngân hàng đến chợ Văn Phú

  1,0

  7.2

  Đường tái định cư ga Văn Phú

  1,0

  8

  Đoạn từ nhà bà Liên đi Phai Đồng

   

  8.1

  Đoạn từ nhà bà Liên đến nhà ông Nghị

  1,0

  8.2

  Đoạn tiếp theo đi Phai Đồng

  1,0

  9

  Đường Yên Bái -Văn Tiến đi Hậu Bổng

   

  9.1

  Đoạn từ ngã 3 (UBND xã Văn Tiến cũ) đến giáp đất nhà ông Hậu

  1,0

  9.2

  Đoạn tiếp theo đến cầu Ngòi Sen

  1,0

  9.3

  Đoạn tiếp theo đến giáp xã Hậu Bổng (tỉnh Phú Thọ)

  1,0

  9.4

  Đoạn từ cổng nhà ông Tuấn Tĩnh đến hết đường bê tông

  1,0

  9.5

  Đoạn Từ cổng nhà ông Sơn (Dũng) đến nhà ông Tuấn (Thư)

  1,0

  9.6

  Đoạn từ nhà bà Trần Thị Sang đến nhà ông Vũ Hồng Khanh (đường bê tông)

  1,0

  10

  Đường Ngòi Xẻ đi xã Phú Thịnh

   

  10.1

  Đoạn ngã ba Ngòi Xẻ đến hết đất nhà ông Tĩnh

  1,0

  10.2

  Đoạn tiếp Theo đến giáp ranh giới xã Phú Thịnh

  1,0

  11

  Đường ông Khuyên đi Tân Thịnh

   

  11.1

  Đoạn ông Khuyên đi Dốc Đá cổng bà Vụ

  1,0

  11.2

  Đoạn tiếp theo đến giáp ranh giới xã Tân Thịnh

  1,0

  11.3

  Đoạn từ Nhà văn hóa thôn Bình Sơn đi ao Chùa - đường bê tông

  1,0

  12

  Các đường liên thôn khác còn lại

  1,0

   

   

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 02: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở NĂM 2020 TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

   

  A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ (ĐÔ THỊ LOẠI IV)

  STT

  Tên đường

  Hệ số điều chỉnh giá đất

  (1)

  (2)

  (3)

  1

  Đường Điện Biên
  (Từ Cầu Thìa đến hết Nhà thi đấu phường Tân An, Sân vận động thị xã)

   

  1.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 96 (phường Cầu Thia)

  1,0

  1.2

  Từ giáp số nhà 96 đến hết trụ sở UBND phường cầu Thia số nhà 120

  1,0

  1.3

  Từ Điện lực Nghĩa Lộ số nhà 124 đến hết số nhà 140 - phường Trung Tâm (cả 2 bên đường)

  1,0

  1.4

  Từ giáp số nhà 140 đến hết số nhà 152 - phường Trung Tâm (cả 2 bên đường)

  1,05

  1.5

  Từ giáp số nhà 152 đến hết số nhà 188 - (P. Trung Tâm) và từ số nhà 117 hết số nhà 159 (Phường Tân An)

  1,0

  1.6

  Từ giáp số nhà 188 đến hết số nhà 208 - phường Trung Tâm

  1,0

  1.7

  Từ giáp số nhà 159 đến hết số nhà 177 - Phường Tân An

  1,0

  1.8

  Từ giáp số nhà 177 đến hết số nhà 197 Phường Tân An

  1,0

  1.9

  Từ giáp số nhà 208 đến hết số nhà 222 - phường Trung Tâm

  1,0

  1.10

  Từ giáp số nhà 197 đến hết số nhà 229 (cầu trắng phường Tân An) và từ giáp số nhà 222 đến hết khách sạn Nghĩa Lộ số nhà 234 (phường Trung Tâm)

  1,0

  1.11

  Từ ranh giới ông Cường (Trung tâm mua sắm Thanh Cường) đến Ngã tư ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

  1,0

  1.12

  Đoạn tiếp theo từ Ngã tư ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đến hết sân vận động cũ và hết Nhà thi đấu

  1,0

  2

  Đường Nguyễn Thái Học (QL 32 Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải)

   

  2.1

  Từ số nhà 19 đến hết số nhà 59 (phường Pú Trạng) và đoạn Từ Nhà Thờ họ đạo số nhà 02 đến hết số nhà 46 (phường Trung Tâm)

  1,0

  2.2

  Từ số nhà 61 đến hết số nhà 93 (Phường Pú Trạng) và từ số nhà 48 đến hết số nhà 58 (phường Trung Tâm)

  1,0

  3

  Đường Hoàng Liên Sơn (dốc Đỏ - chợ Mường Lò đi Mù Cang Chải)

   

  3.1

  Từ số nhà 01 và số nhà 02 đến hết ranh giới Công ty thủy lợi 2 số nhà 21 (Cả 2 bên đường)

  1,0

  3.2

  Từ giáp số nhà 21 đến hết số nhà 81 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.3

  Từ giáp số nhà 81 đến hết số nhà 122 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.4

  Từ giáp số nhà 122 đến hết số nhà 149 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.5

  Từ giáp số nhà 149 đến hết số nhà 198 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.6

  Từ giáp số nhà 198 và giáp ranh giới nhà ông bà Tuấn Bường đến hết số nhà 258 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.7

  Từ giáp số nhà 258 đến hết số nhà 300 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.8

  Từ giáp số nhà 300 đến hết số nhà 320 (cá 2 bên đường)

  1,0

  3.9

  Từ giáp số nhà 320 đến hết số nhà 338A (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.10

  Từ giáp số nhà 338A đến hết số nhà 372 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.11

  Từ giáp số nhà 372 đến hết số nhà 458 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.12

  Từ số nhà 333 đến hết số nhà 526 và hết số nhà 405

  1,0

  3.13

  Từ giáp số nhà 526 và số nhà 405 đến đường Tránh Quốc lộ 32 (hết số nhà 533 phường Phú Trạng)

  1,0

  3.14

  Từ giáp số nhà 533 - đến hết số nhà 555 - phường Pú Trạng (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.15

  Từ số nhà 559 đến hết số nhà 577

  1,0

  4

  Đường Nguyễn Quang Bích (từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu)

   

  4.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 87 (Tân An) và giáp số nhà 02 (phường Pú Trạng)

  1,0

  4.2

  Từ số nhà 02 phường Pú Trạng đến hết số nhà 62

  1,0

  4.3

  Từ giáp số nhà 87 đến hết số nhà 153 - phường Tân An

  1,0

  4.4

  Từ giáp số nhà 153 đến hết số nhà 207 (cả 2 bên đường)

  1,0

  4.5

  Từ giáp số nhà 207 đến hết số nhà 311

  1,0

  4.6

  Từ giáp số nhà 311- phường Tân An đến hết số nhà 276 phường Pú Trạng (giáp địa phận xã Nghĩa An)

  1,0

  I

  PHƯỜNG TRUNG TÂM

   

  1

  Đường Nguyễn Thị Minh Khai (Từ đường Điện Biên gặp đường Hoàng Liên Sơn)

   

  1.1

  Từ số nhà 02, số nhà 01 đến hết số nhà 11 (cả 2 bên đường)

  1,0

  1.2

  Từ giáp số nhà 11 đến hết số nhà 73

  1,0

  1.3

  Từ giáp số nhà 73 đến hết số nhà 89

  1,0

  1.4

  Ngõ 75 đường Nguyễn Thị Minh Khai: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 16

  1,0

  1.5

  Ngõ 39 đường Nguyễn Thị Minh Khai: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 10

  1,0

  2

  Đường Thanh Niên (Từ Đường Điện Biên đến đường Hoàng Liên Sơn)

   

  2.1

  Từ Cầu trắng (giáp ranh giới đất ông Cường Thanh) đến giáp số nhà 03

  1,0

  2.2

  Từ số nhà 03 đến hết số nhà 15

  1,0

  2.3

  Từ giáp số nhà 15 đến hết số nhà 37

  1,0

  2.4

  Từ giáp số nhà 02 đến giáp số nhà 46

  1,0

  2.5

  Từ giáp số nhà 46 đến hết số nhà 66

  1,0

  3

  Đường Phạm Ngũ Lão (Từ Đường Điện Biên đến đường Hoàng Liên Sơn)

   

  3.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 47 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.2

  Từ giáp số nhà 47 đến hết số nhà 79 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.3

  Ngõ 37 Phạm Ngũ Lão (từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Nguyễn Thị Minh Khai). Từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  3.4

  Ngõ 49 đường Phạm Ngũ Lão (từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Nguyễn Thị Minh Khai): Sau ranh giới đất bà Tân đến hết số nhà 15

  1,0

  3.5

  Ngõ 52 đường Phạm Ngũ Lão: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 09

  1,0

  3.6

  Ngách 6/ngõ 37 đường Phạm Ngũ Lão

  Từ ranh giới đất ông Điệt đến hết ranh giới đất bà Phúc (Tổ 13)

  1,0

  4

  Các ngõ đường Hoàng Liên Sơn

   

  4.1

  Ngõ 115 đường Hoàng Liên Sơn: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 15

  1,0

  4.2

  Ngõ 239 đường Hoàng Liên Sơn: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 11

  1,0

  4.3

  Ngõ 70 đường Hoàng Liên Sơn: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 18

  1,0

  4.4

  Ngõ 104 đường Hoàng Liên Sơn: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 12 và từ số nhà 03 đến hết số nhà 09

  1,0

  4.5

  Ngõ 226 đường Hoàng Liên Sơn từ số nhà 02 đến hết số nhà 26

  1,0

  4.6

  Ngõ 282 đường Hoàng Liên Sơn

   

  4.6.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 17

  1,0

  4.6.2

  Từ giáp số nhà 17 đến hết số nhà 37 và hết số nhà 38

  1,0

  4.7

  Ngõ 225 đường Hoàng Liên Sơn: Từ số nhà 01 đến hết ranh giới đất bà Huệ

  1,0

  4.8

  Ngõ 120 đường Hoàng Liên Sơn: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 16

  1,0

  4.9

  Ngõ 310 đường Hoàng Liên Sơn: Từ số nhà 02; số nhà 01 đến hết số nhà 18

  1,0

  4.10

  Ngõ 336 đường Hoàng Liên Sơn: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  4.11

  Đường đi cầu Nung cũ (từ đường tránh Quốc lộ 32 nhà ông Mến phường Trung Tâm và nhà ông Chải phường Pú Trạng) đến đầu cầu nung cũ (đường đi Cầu Nung cũ)

   

  4.11.1

  Đoạn từ nhà ông Mến phường Trung Tâm nhà ông Chài phường Pú Trạng đến hết ranh giới nhà ông Đại (cả hai bên đường)

  1,0

  4.11.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới nhà bà Hà phường Trung Tâm và ông Hoàn phường Pú Trạng (đầu cầu Nung cũ)

  1,0

  4.11.3

  Ngõ vào nhà ông Công Bản Lè II: Từ sau vị trí 1 đường Cầu Nung cũ đến hết ranh giới nhà ông Công.

  1,0

  4.12

  Ngõ 624 đường Hoàng Liên Sơn sau vị trí 1 đường Hoàng Liên Sơn đến đường tránh Quốc lộ 32

  1,0

  4.13

  Ngõ 396 đường Hoàng Liên Sơn từ số nhà 01 đến số nhà 06

  1,0

  5

  Các ngõ đường Điện Biên

   

  5.1

  Ngõ 212 đường Điện Biên:

   

  5.1.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 09

  1,0

  5.1.2

  Từ giáp số nhà 09 đến hết số nhà 19 và số nhà 30

  1,0

  5.1.3

  Từ giáp số nhà 30 đến hết cửa hàng dược (Đường bao chợ Mường Lò)

  1,0

  5.2

  Ngõ 242 đường Điện Biên

   

  5.2.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 07

  1,0

  5.2.2

  Từ số nhà 09 đến hết số nhà 21

  1,0

  5.3

  Ngõ 236 đường Điện Biên: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 08 và từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  5.4

  Ngõ 178 đường Điện Biên

   

  5.4.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 07

  1,0

  5 4.2

  Từ giáp số nhà 07 đến hết số nhà 16

  1,0

  5.5

  Ngõ 162 đường Điện Biên: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 21 (cả 2 bên đường)

  1,0

  6

  Đường Trấn Quốc Toản (Từ Đường Điện Biên đến đường Hoàng Liên Sơn): Từ số nhà 02 đến hết số nhà 22 và số nhà 11

  1,0

  7

  Đường Kim Đồng (Từ Đường Điện Biên đến đường Hoàng Liên Sơn): Từ số nhà 01 đến hết số nhà 29

  1,0

  7.1

  Ngõ số 7 đường Kim Đồng (từ đường Kim Đồng đến đường Trần Quốc Toản): Từ số nhà 02 đến hết số nhà 06

  1,0

  7.2

  Ngõ số 19 đường Kim Đồng (từ đường Kim Đồng đến đường Trần Quốc Toản): Từ số nhà 02 đến hết số nhà 08

  1,0

  8

  Đường Phạm Quang Thẩm (Từ đường Điện Biên gặp đường Nguyễn Thái Học)

   

  8.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 33 (cả 2 bên đường)

  1,0

  8.2

  Từ giáp số nhà 33 đến hết nhà ông Sơn (cả 2 bên đường)

  1,0

  8.3

  Từ giáp nhà ông Sơn đến hết số nhà 99

  1,0

  8.4

  Ngõ 18 đường Phạm Quang Thẩm

   

  8.4.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 07 (cả 2 bên đường)

  1,0

  8.4.2

  Từ giáp số nhà 07 đến hết số nhà 19

  1,0

  8.5

  Ngõ 43 đường Phạm Quang Thẩm từ số nhà 01 đến hết số nhà 08

  1,0

  8.6

  Ngõ 42 đường Phạm Quang Thẩm

  1,0

  8.7

  Ngõ 8 đường Phạm Quang Thẩm: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 05: số nhà 04

  1,0

  9

  Đường Nghĩa Tân (đường Thanh Niên gặp đường Nguyễn Thái Học)

   

  9.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 26 và từ số nhà 01 đến hết số nhà 23

  1,0

  9.2

  Từ số nhà 25 đến hết số nhà 63 (cả 2 bên đường)

  1,0

  10

  Đường Pá Kết (Từ đường Hoàng Liên Sơn đi hết ranh giới phường)

   

  10.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 16 (Ta luy âm)

  1,0

  Từ sau vị trí 1 đường Hoàng Liên Sơn đến hết số nhà 03 (Ta luy dương)

  1,0

  10.2

  Từ số nhà 18 đến hết số nhà 28 (Ta luy âm)

  1,0

  Từ giáp số nhà 03 đến hết số nhà 11 (Ta luy dương)

  1,0

  10.3

  Từ giáp số nhà 28 đến hết số nhà 31 (Cả 2 bên đường)

  1,0

  10.4

  Từ giáp số nhà 31 đến giáp ngõ 13 đường Nghĩa Lợi

  1,0

  10.5

  Ngõ 9 đường Pá Kết: Từ số nhà 03 đến hết số nhà 15 (cả 2 bên đường)

  1,0

  10.6

  Ngõ 5 đường Pá Kết: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 06

  1,0

  10.7

  Ngõ 28 đường Pá Kết: Từ số nhà 01 đến hết ranh giới Nhà Văn Hóa số nhà 07

  1,0

  11

  Đường Tô Hiệu

   

  11.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 18

  1,0

  11.2

  Từ giáp số nhà 18 đến hết số nhà 54 và số nhà 75 (Cả 2 bên đường)

  1,0

  11.3

  Ngõ 44 đường Tô Hiệu (từ đường Tô Hiệu đến đường Bản Lè): Từ số nhà 01 đến sau vị trí 1 đường Bản Lè (sau ranh giới nhà ông Tâm Vè)

  1,0

  12

  Đường Bản Lè (Từ đường Hoàng Liên Sơn đến hết ranh giới phường)

   

  12.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 35 và từ số nhà 02 đến hết số nhà 22

  1,0

  12.2

  Từ giáp số nhà 22 đến hết số nhà 62 (cả hai bên đường)

  1,0

  12.3

  Từ giáp số nhà 62 đến hết ranh giới phường Trung Tâm (cả 2 bên đường)

  1,0

  12.4

  Ngõ 61 đường Bản Lè từ số nhà 02 đến số nhà 12

  1,0

  12.5

  Ngõ 37 đường Bản Lè từ sau vị trí 1 đến số nhà 10

  1,0

  12.6

  Ngõ 75 đường Bản Lè (từ đường Bản Lè đến đường tránh Quốc lộ 32 hết SN 5 ranh giới đất ông Cương)

  1,0

  12.7

  Đoạn từ đường tránh Quốc Lộ 32 (nhà ông Ổn, ông Nhọt đến đường đi Cầu Nung cũ).

  1,0

  13

  Đường Cang Nà: Từ đường Điện Biên ranh giới ranh giới đất ông Yêm

   

  13.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 08 (cả 2 bên đường)

  1,0

  13.2

  Từ giáp số nhà 08 đến hết số nhà 34 (cả 2 bên đường)

  1,0

  13.3

  Ngõ 22 đường Cang Nà : Từ số nhà 02 đến hết số nhà 18 (cả 2 bên đường)

  1,0

  13.4

  Ngõ 16 đường Cang Nà : Từ số nhà 02 đến hết số nhà 11 (cả 2 bên đường)

  1,0

  13.5

  Ngõ 8 đường Cang Nà: Từ số nhà 03 đến hết số nhà 09

  1,0

  14

  Đường Nghĩa Lợi (Từ đường Hoàng Liên Sơn đi UBND xã Nghĩa Lợi)

   

  14.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 09 (cả 2 bên đường)

  1,0

  14.2

  Từ số nhà 11 đến hết số nhà 19

  1,0

  14.3

  Ngõ 18 đường Nghĩa Lợi: Sau vị Trí 1 đường Nghĩa Lợi đến hết số nhà 11

  1,0

  14.4

  Ngõ 13 đường Nghĩa Lợi

   

  14.4.1

  Từ sau vị trí 1 đường Nghĩa Lợi đến hết ranh giới chợ C

  1,0

  14.4.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ranh giới nhà bà Hiền (Giáp ngõ 28 đường Nghĩa Lợi)

  1,0

  14.4.3

  Từ giáp ngõ 28 đường Pá Kết đến giáp ranh giới nhà ông Mè

  1,0

  14.4.4

  Đoạn tiếp theo đến ngã 3 đường đi Bản Xa

  1,0

  15

  Các tuyến đường khác còn lại

  1,0

  16

  Đường tránh Quốc lộ 32 (Đoạn từ ngã ba cầu Nung (nhà ông Dũng Tổ 2 phường Trung Tâm) đến hết ranh giới phường Trung Tâm (giáp xã Nghĩa Lợi) cả 2 bên đường)

  1,0

  17

  Đường Thanh niên kéo dài (từ đường Hoàng Liên Sơn đến hết ranh giới phường, giáp ranh với xã Nghĩa Lợi)

   

  17.1

  Từ thửa đất số 631 (Khu 1) đến hết thửa đất số 662 (Khu 1)

  1,0

  17.2

  Từ thửa đất số 663 (khu 1) đến hết thửa đất số 584 (hết ranh giới phường)

  1,0

  18

  Đường nội hộ Khu 6

   

  18.1

  Từ ngõ 13 đến hết ranh giới phường Trung Tâm (tiếp giáp chợ mở rộng)

  1,0

  18.2

  Các đường nội bộ còn lại của Khu 6

  1,0

  19

  Đường đấu nối từ đường Điện Biên (chân dốc Đỏ) đến đường tránh Quốc lộ 32 (Từ cửa hàng VLXD Doanh nghiệp Hoàng Long đến hết ranh giới phường Trung Tâm)

  1,0

  20

  Các đường nội bộ Khu 1

  1,0

  II

  PHƯỜNG PÚ TRẠNG

   

  1

  Đường Hoa Ban (Từ đường Điện Biên đến Nhà máy nước)

   

  1,1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 16

  1,0

  1.2

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 21 và số nhà 18A (cả 2 bên)

  1,0

  1.3

  Từ giáp số nhà 21 và số nhà 18A đến hết số nhà 55 và hết số nhà 46

  1,0

  1.4

  Từ giáp số nhà 55 và số nhà 46 đến hết số nhà 80

  1,0

  1.5

  Từ giáp số nhà 80 đến hết ranh giới Nhà máy nước Nghĩa Lộ số nhà 138 (cả 2 bên đường)

  1,0

  1.6

  Ngõ 2 đường Hoa Ban từ số nhà 01 đến hết số nhà 43

  1,0

  1.7

  Ngõ 46 đường Hoa Ban từ cổng trưởng Nội Trú số nhà 01 đến hết số nhà 21

  1,0

  1.8

  Ngõ 16 đường Hoa Ban

   

  1.8.1

  Từ số nhà 02 đến cổng trường Lý Tự Trọng số nhà 12

  1,0

  1.8.2

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 31 và hết số nhà 33

  1,0

  1.9

  Ngách 12/Ngõ 16 đường Hoa Ban: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 19

  1,0

  1.10

  Ngõ 82 đường Hoa Ban : Từ số nhà 02 đến hết số nhà 10 và đoạn từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  1.11

  Ngõ 86 đường Hoa Ban : Từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  1.12

  Ngõ 102 đường Hoa Ban : Từ số nhà 01 đến hết số nhà 09

  1,0

  1.13

  Ngõ 110 đường Hoa Ban : Từ số nhà 01 đến hết số nhà 05

  1,0

  1.14

  Ngõ 114 đường Hoa Ban : Từ số nhà 01 đến hết số nhà 07

  1,0

  1.15

  Ngách 10/Ngõ 16 đường Hoa Ban : Từ số nhà 01 đến hết số nhà 25

  1,0

  2

  Đường Pú Trọng (Từ đường Hoàng Liên Sơn đi xã Nghĩa Sơn)

   

  2.1

  Từ số nhà 02 đến hết Trạm xá số nhà 76 và hết số nhà 83 (cả 2 bên đường)

  1,0

  2.2

  Từ giáp Trạm xá số nhà 76 và số nhà 83 đến hết số nhà 91 (cả 2 bên đường)

  1,1

  2.3

  Từ giáp số nhà 91 đến Cầu Treo phường Pú Trạng

  1,0

  2.4

  Từ giáp cầu treo phường Pú Trạng đến hết ranh giới khu dân cư

  1,0

  2.5

  Đoạn tiếp theo đến hết giáp ranh giới xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn

  1,0

  2.6

  Ngõ 72 đường Pú Trạng: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  2.7

  Ngõ 76 đường Pú Trạng : Từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  2.8

  Ngõ 90 đường Pú Trạng: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 11

  1,0

  2.9

  Ngõ 18 đường Pú Trạng từ số nhà 01 đến hết số nhà 07

  1,0

  3

  Đường 19/5 (Từ đường Hoa Ban đến hết ranh giới đất ông Thái)

   

  3.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 32 và số nhà 29 (cả 2 bên đường)

  1,0

  3.2

  Từ số nhà 31 đến hết số nhà 65 (Ta luy dương)

  1,0

  -

  Từ số nhà 31 đến hết số nhà 65 (Ta luy âm)

  1,0

  3.3

  Ngõ 31 đường 19/5: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 21

  1,0

  3.4

  Ngõ 30 đường Hoa Ban từ ranh giới ông Thịnh đến ranh giới đất ông Vinh

  1,0

  4

  Các ngõ, ngách đường Điện Biên

   

  4.1

  Ngõ 292 đường Điện Biên: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 14

  1,0

  4.2

  Ngõ 282 đường Điện Biên: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 04

  1,0

  4.3

  Ngách 8/Ngõ 292 đường Điện Biên: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  5

  Đường Pú Lo

   

  5.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 04 (cả 2 bên đường)

  1,0

  5.2

  Ngõ 5 đường Pú Lo: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 36

  1,0

  6

  Ngõ 81 đường Nguyễn Thái Học: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 07

  1,0

  7

  Đường Phạm Quang Thẩm (từ đường Nguyễn Thái Học đến gặp đường Pú Trạng)

   

  7.1

  Từ số nhà 68 đến hết số nhà 106 (cả 2 bên đường)

  1,0

  7.2

  Từ giáp số nhà 106 đến sau số nhà 77

  1,0

  7.3

  Ngõ 125 đường Phạm Quang Thẩm: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  8

  Đường Nghĩa Tân: Từ số nhà 65 đến hết số nhà 87 (cả 2 bên đường)

  1,0

  9

  Đường Bê Tông tổ Bản Ngoa (từ ranh giới nhà ông Thắng đến khu tái định cư)

   

  9.1

  Từ ranh giới đất ông Thắng đến hết ranh giới đất ông Vị

  1,0

  9.2

  Từ ranh giới đất ông Truy đến hết ranh giới đất ông Nối

  1,0

  10

  Các ngõ đường Hoàng Liên Sơn

   

  10.1

  Ngõ 479 đường Hoàng Liên Sơn Từ số nhà 01 đến số nhà 10

  1,0

  10.2

  Ngõ 423 đường Hoàng Liên Sơn Từ số nhà 01 đến số nhà 11

  1,0

  11

  Ngõ 214 đường Nguyễn Quang Bích: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 10

  1,0

  12

  Đường đi sân vận động mới (từ đường Hoa Ban đến đường Nguyễn Quang Bích)

  1,0

  13

  Đường bao quanh sân vận động mới

  1,0

  14

  Các tuyến đường khác còn lại

  1,0

  III

  PHƯỜNG CẦU THIA

   

  1

  Các ngõ, ngách đường Điện Biên

   

  1.1

  Ngõ 5 đường Điện Biên: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 27

  1,0

  1.2

  Ngách 9/5 đường Điện Biên

  1,0

  1.3

  Ngõ 6 đường Điện Biên (từ đường Điện Biên đến đường tránh Quốc lộ 32 đến SN 27 (hết ranh giới nhà ông Nam đầu cầu Thia mới)

  1,0

  1.4

  Ngách 6/Ngõ 6 đường Điện Biên

  1,0

  1.5

  Đường vào bãi rác cũ

  (Từ ranh giới nhà ông Toàn đến giáp ranh giới đất ông Ngọc đầu bãi rác cũ)

  1,0

  1.6

  Ngõ 71 đường Điện Biên

   

  1.6.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 09

  1,0

  1.6.2

  Từ giáp số nhà 09 đến hết số nhà 19

  1,0

  1.6.3

  Từ giáp số nhà 19 đến hết số nhà 27

  1,0

  2

  Đường Nậm Thia (Từ đường Điện Biên đến đường Bản Vệ)

   

  2.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 13 và hết số nhà 18

  1,0

  2.2

  Từ giáp số nhà 13 và số nhà 18 đến hết số nhà 42, số nhà 37

  1,0

  2.3

  Từ giáp số nhà 42 và số nhà 37 đến hết số nhà 51 và số nhà 62

  1,0

  2.4

  Từ giáp số nhà 51 và số nhà 62 đến hết số nhà 108

  1,15

  2.5

  Từ hết ngõ 108 đến hết số nhà 158 và số nhà 75

  1,0

  2.6

  Ngõ 152 đường Nậm Thia

   

  2.6.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 06

  1,0

  2.6.2

  Từ hết số nhà 06 đến hết số nhà 08 và hết số nhà 09

  1,0

  2.7

  Ngõ 90 đường Nậm Thia

  1,0

  2.8

  Ngõ 64 đường Nậm Thia (từ nhà ông Thử đến hết ranh giới nhà ông Quyền)

  1,0

  2.9

  Ngõ 96 đường Nậm Thia (từ nhà bà Lâm đến hết ranh giới nhà ông Vang)

  1,0

  3

  Đường Bản Vệ (Từ đường Nậm Thia đến hết ranh giới phường)

   

  3.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 08 và hết số nhà 25

  1,0

  3.2

  Đoạn tiếp theo đến hết ngõ 36 và số nhà 47

  1,0

  3.3

  Đoạn tiếp theo đến hết số nhà 58

  1,0

  3.4

  Đoạn tiếp theo đến hết số nhà 65

  1,0

  3.5

  Đoạn tiếp theo đến hết số nhà 83

  1,0

  3.6

  Ngõ 53 đường Bản Vệ: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 28

  1,0

  3.7

  Ngõ 48 đường Bản Vệ: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 05 và số nhà 02

  1,0

  3.8

  Ngõ 28 đường Bản Vệ: Từ số nhà 01; số nhà 02 đến hết số nhà 10

  1,0

  3.9

  Ngõ 36 đường Bản Vệ: Từ số nhà 01; số nhà 02 đến hết số nhà 13 và số nhà 14

  1,0

  3.10

  Ngách 9/36 đường Bản Vệ

  1,0

  3.11

  Ngõ 10 đường Bản Vệ: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 07

  1,0

  3.12

  Ngõ 18 đường Bản Vệ: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 22 (cả 2 bên đường)

  1,0

  4

  Đường Tân Thượng (Từ đường Điện Biên đến đường Sang Hán)

   

  4.1

  Từ ranh giới Trạm xá Phường số nhà 02 đến hết số nhà 11

  1,0

  4.2

  Đoạn tiếp theo đến hết số nhà 31 và số nhà 22

  1,0

  4.3

  Ngõ 13 đường Tân Thượng: Từ đường Tân Thượng đến đường tránh Quốc lộ 32 (hết số nhà 12 giáp ranh giới nhà ông Sâm)

  1,0

  4.4

  Ngõ 17 đường Tân Thượng. Từ đường Tân Thượng đến đường tránh Quốc lộ 32 (hết ranh giới đất ông Pản số nhà 8)

  1,0

  4.5

  Đường vào nhà ông Uân: Từ đường tránh Quốc lộ 32 (ranh giới đất ông Pọm đến hết ranh Giới nhà ông Uân)

  1,0

  4.6

  Đường vào khu tái định cư tổ 9 phường Cầu Thia (từ đường tránh Quốc lộ 32 giáp ranh giới nhà ông Thắng, nhà ông Nhất đến hết khu Tái định cư)

  1,0

  5

  Đường Sang Hán (Từ đường Điện Biên đến hết ranh giới hành chính phường)

   

  5.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 18 và số nhà 27

  1,0

  5.2

  Từ giáp số nhà 27 đến hết số nhà 43 và số nhà 32

  1,0

  5.3

  Từ giáp số nhà 43 và số nhà 32 đến hết số nhà 53 và số nhà 50 (hết ranh giới phường)

  1,0

  6

  Các tuyến đường khác còn lại

  1,0

  7

  Đường tránh Quốc lộ 32 (Đoạn từ giáp ranh giới xã Nghĩa Lợi đến đầu Cầu Thia mới)

  1,0

  8

  Đường Vành Đai suối Thia (từ đường tránh Quốc lộ 32 đến hết ranh giới phường cầu Thia, giáp ranh xã Nghĩa Lợi)

  1,0

  9

  Đường nội bộ Khu 10

   

  9.1

  Từ đường Điện Biên đến ngõ 71 đường Điện Biên

  1,0

  9.2

  Từ ngõ 71 đường Điện Biên ra đến cánh đồng

  1,0

  10

  Đường Khu 15 (từ đường Điện biên đấu nối với đường tránh Quốc lộ 32)

  1,1

  11

  Đường nội bộ Khu 15
  (từ đường Điện Biên đến đường tránh Quốc Lộ 32 (Xưởng sửa ô tô ông Huy)

  1,05

  IV

  PHƯỜNG TÂN AN

   

  1

  Đường Nguyễn Thái Học (từ đường Ao Sen đến gặp đường Điện Biên)

   

  1.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 17

  1,0

  1.2

  Ngõ 9 đường Nguyễn Thái Học: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  2

  Đường Ao Sen (Từ đường Điện Biên đi gặp đường Nguyễn Quang Bích)

   

  2.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 08 và từ số nhà 01 đến hết số nhà 11 (Cả 2 bên đường)

  1,05

  2.2

  Từ số nhà 10 đến hết số nhà 44 và từ số nhà 13 đến hết số nhà 71

  1,05

  2.3

  Từ giáp số nhà 44 và số nhà 71 đến hết số nhà 109

  1,05

  2.4

  Ngõ 11 đường Ao Sen

   

  2.4.1

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 08

  1,0

  2.4.2

  Đoạn tiếp theo đến hết số nhà 12

  1,0

  2.4.3

  Đoạn tiếp theo đến hết số nhà 42

  1,0

  2.4.4

  Đoạn tiếp theo đến hết số nhà 60

  1,0

  2.5

  Ngõ 73 đường Ao Sen: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 19 và từ số nhà 02 đến hết số nhà 16

  1,0

  2.6

  Ngách 6/Ngõ 73 đường Ao Sen: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 14

  1,0

  3

  Đường Nguyễn Du: Từ số nhà 02 đến hết số nhà 32

  1,0

  4

  Đường Lê Quý Đôn: Từ SN 01 Liên cơ quan khối nhà A1 đến hết số nhà 49

  1,0

  4.1

  Ngõ 3 đường Lê Quý Đôn Từ số nhà 01 đến hết số nhà 15

  1,0

  4.2

  Ngõ 51 đường Lê Quý Đôn: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 29

  1,0

  5

  Đường An Hòa (Đường Điện Biên đến trụ sở HTX An Hòa)

   

  5.1

  Từ ranh giới UBND thị xã Nghĩa Lộ số nhà 02 đến hết số nhà 14 (Ta luy dương)

  1,0

  5.2

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 31 (Ta luy âm)

  1,0

  5.3

  Từ số nhà 16 đến hết số nhà 72 và từ số nhà 33 đến hết số nhà 91 (Cả hai bên đường)

  1,0

  5.4

  Từ số nhà 76 đến hết ranh giới Trạm y tế (Ta luy dương) từ số nhà 98 (Đoạn tiếp Theo đến kho Hợp tác xã An Hòa bên Taluy dương)

  1,0

  5.5

  Từ số nhà 93 đến hồi số nhà 115 (Đoạn đường rẽ vào kho Hợp tác xã An Hòa bên Taluy âm)

  1,0

  5.6

  Ngõ 6 đường An Hòa

   

  5.6.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 21

  1,0

  5.6.2

  Từ giáp số nhà 21 đến hết số nhà 27

  1,0

  5.6.3

  Ngách 6/Ngõ 6 đường An Hòa

  1,0

  5.7

  Ngõ 14 đường An Hòa

   

  5.7.1

  Từ số nhà 01 đến hết số nhà 02 và hết số nhà 16 (Cả 2 bên đường)

  1,0

  5.7.2

  Từ giáp số nhà 16 đến hết số nhà 46 và giáp số nhà 45 (gặp đường Tông Co)

  1,0

  5.8

  Ngõ 2 đường An Hòa : Đoạn từ ranh giới nhà bà Hường (NS 02) đến đến ngõ 14 đường An Hòa (Đối diện Trường tiểu học Hoàng Văn Thọ cũ)

   

  5.8.1

  Từ số nhà 02 (nhà bà Hương) đến hết số nhà 06

  1,0

  5.8.2

  Từ số nhà 08 đến ngõ 14 đường An Hòa
  (Đối diện Trường Tiểu học Hoàng Văn Thọ cũ)

  1,0

  5.9

  Ngõ 20 đường An Hòa: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 15

  1,0

  5.10

  Ngõ 36 đường An Hòa: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 11

  1,0

  5.11

  Ngõ 54 đường An Hòa: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 09

  1,0

  5.12

  Ngõ 82 đường An Hòa: Từ số nhà 02A đến hết số nhà 06

  1,0

  5.13

  Ngõ 92 đường An Hòa: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 13

  1,0

  5.14

  Ngõ 98A đường An Hòa: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 07

  1,0

  6

  Đường 2/9 (từ đường Nguyễn Quang Bích gặp đường Tông Co)

   

  6.1

  Từ sau vị trí 1 đường Tông Co đến hết số nhà 28 (cả 2 bên đường)

  1,0

  6.2

  Từ số nhà 30 đến hết số nhà 86 (cả 2 bên đường)

  1,0

  6.3

  Ngõ 2 đường 2/9: Từ số nhà 05 đến hết số nhà 19

  1,0

  6.4

  Ngõ 16 đường 2'9; Từ số nhà 01 đến hết số nhà 09

  1,0

  6.5

  Ngõ 13 đường 2/9: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 11

  1,0

  6.6

  Ngõ 17 đường 2/9: Từ số nhà 01 đến hết số nhà 07

  1,0

  6.7

  Ngõ 24 đường 2/9: Từ sau vị trí 1 đến hết ranh giới nhà ông Đức (bà Xây)

  1,0

  7

  Đường 3/2 (Từ đường Nguyễn Quang Bích qua đường Tông Co đến đường An Hòa)

   

  7.1

  Từ số nhà 05 đến hết số nhà 27 (cả 2 bên đường)

  1,0

  7.2

  Từ số nhà 29 đến hết số nhà 69 (cả 2 bên đường)

  1,0

  7.3

  Từ số nhà 02 đến hết số nhà 18 (cả 2 bên đường)

  1,0

  7.4

  Ngõ 49 đường 3/2: T