hieuluat

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình khi thu hồi đất tỉnh Bạc Liêu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc LiêuSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:20/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Thành Trung
  Ngày ban hành:23/07/2020Hết hiệu lực:15/12/2022
  Áp dụng:03/08/2020Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BẠC LIÊU
  --------

  Số 20/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Bạc Liêu, ngày 23 tháng 7 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAC LIÊU

  -----------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

  Căn cứ Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016;

  Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

  Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 86/TTr-SXD ngày 20 tháng 7 năm 2020.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

  Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Xây dựng;
  - TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội (để giảm sát);
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
  - VP Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
  - Các Phó CVP UBND tỉnh;
  - Cục Thuế tỉnh;
  - Trung tâm Công báo - Tin học (đăng công báo);
  - Lưu VT, MT (QĐQPPL - 01).

  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Dương Thành Trung

   

  QUY ĐỊNH

  ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐIA BÀN TỈNH BAC LIÊU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vị điều chỉnh

  1. Quy định này quy định đơn giá xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để áp dụng tính giá trị bồi thường nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

  2. Làm cơ sở xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; Xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với tổ chức, cá nhân khi làm nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản gắn liền với đất; giám định giá trị tài sản tranh chấp.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài,tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất.

  2. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Nhà ở bao gồm các loại: Nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng

  2. Công trình, vật kiến trúc bao gồm các loại: Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại chăn nuôi cố định, trạm, chòi, nhà vệ sinh ngoài trời, mái che; sân, đường; hàng rào, cổng rào; bàn thờ ông thiên; cầu giao thông; mương, cống; bờ kè, tường kè; hồ nước.

  3. Các cấu kiện và công tác xây dựng phổ biến: Bê tông cốt thép nguyên khối; tường xây; đồng hồ điện, đường dây điện; đồng hồ nước, cây nước, công tác đào, đắp đất.

  4. Vệ sinh độc lập là vệ sinh có hầm tự hoại được xây bên ngoài nhà ở.

  Chương II. QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH

   

  Điều 4. Đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc. Đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc được ban hành tại các quy định của Phụ lục này, cụ thể:

  1. Phụ lục 1: Phần nhà ở.

  2. Phụ lục 2: Phần công trình xây dựng và vật kiến trúc.

  3. Phụ lục 3: Phần đơn giá một số cấu kiện và công tác xây dựng phổ biến.

  Điều 5. Xác định đơn giá và diện tích xây dựng mới nhà ở, công trình trong một số trường hợp đặc biệt

  1. Nhà ở biệt thự, nhà làm việc và các loại công trình không phải là nhà ở nhưng có đặc điểm cấu tạo tương tự với các loại nhà ở, công trình đã ban hành thì vận dụng đơn giá nhà ở, công trình cùng loại.

  2. Đối với nhà ở biệt thự và các loại nhà ở khác; công trình xây dựng, vật kiến trúc có đặc thù riêng, không thể xác định giá theo Quy định này thì việc xác định giá trị để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, giao nhà cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án căn cứ vào hồ sơ, chứng từ hợp pháp và hiện trạng thực tế của nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc đó để xác định giá trị cho phù hợp và chịu trách nhiệm về việc xác định này hoặc tổ chức việc xác định giá trị trên theo nguyên tắc lập dự toán xây dựng, chuyển cơ quan chuyên môn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Đối với hệ thống máy móc và các công trình, vật kiến trúc có thể tháo dời và di chuyển được khi nhà nước thu hồi đất thì chỉ xác định chi phí tháo dỡ, vận chuyển và thiệt hại khi tháo dỡ thông qua việc lập dự toán cho từng trường hợp cụ thể và chuyển cơ quan chuyên môn thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  4. Trường hợp nhà có mái bê tông cốt thép (BTCT) dán ngói thì diện tích xây dựng được tính toán bằng tổng diện tích xây dựng của từng tầng cộng thêm 75% diện tích sàn mái. Trường hợp mái bê tông cốt thép thì diện tích xây dựng được tính toán bằng tổng diện tích xây dựng cộng thêm 50% diện tích sàn mái.

  5. Đối với nhà trệt hoặc nhà có gác bằng ván hoặc vật liệu nhẹ, móng BTCT (bê tông cốt thép) gia cố cừ bê tông cốt thép hoặc cừ tràm, khung sườn BTCT (bê tông cốt thép), vách xây gạch hoặc vật liệu mới. Diện tích sàn (tầng), nếu chiều cao (ký hiệu là h) từ mặt nền đến mặt dưới sàn hoặc từ mặt sàn đến dạ sàn trên tiếp đó hoặc đến phần thấp nhất của mái.

  a) Nếu h > 3,6m diện tích sàn nhân hệ số 1,0

  b) Nếu 2,5m< h≤ 3,6m, diện tích sàn nhân hệ số 0,75

  c) Nếu 1,8m < h ≤ 2,5m, diện tích sàn nhân hệ số 0,5

  d) Nếu h <1,8m, diện tích sàn nhân hệ số 0,35

  Nhà có ban công, máng nước bằng BTCT (bê tông cốt thép) thì được tính thêm 50% diện tích sàn nhân với đơn giá chuẩn.

  6. Trường hợp nhà ở, công trình bị giải tỏa một phần, phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn đảm bảo sử dụng được thì được bồi thường như sau:

  a) Đối với khu phố cũ, trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của dãy phố, nếu nhà bị giải tỏa phá dỡ một phần theo chỉ giới quy hoạch mà diện tích lô đất còn lại tối thiểu 25,0m2, bề rộng và chiều sâu lô đất so với chỉ giới giải tỏa theo quy hoạch ≥ 2,5m, nếu chủ sở hữu tài sản đồng ý tháo dỡ toàn bộ thì được bồi thường cho toàn bộ diện tích nhà bị giải tỏa đó.

  b) Đối với lô đất xây dựng nhà ở nằm độc lập, nếu nhà bị giải tỏa, phá dỡ một phần theo chỉ giới quy hoạch mà diện tích lô đất còn lại tối thiểu 36,0m2, bề rộng và chiều sâu của lô đất so với chỉ giới giải tỏa theo quy hoạch ≥ 4,0m, nếu chủ sở hữu tài sản đồng ý phá dỡ toàn bộ toàn bộ thì được bồi thường cho toàn bộ diện tích nhà bị giải tỏa đó.

  7. Bồi thường bổ sung phần nhà, công trình bị ảnh hưởng một phần do giải tỏa phải phá dỡ. Nhà, công trình bị giải tỏa, phá dỡ một phần thì ngoài phần được bồi thường diện tích bị phá dỡ đến ranh giải tỏa theo quy hoạch, còn được bồi thường bổ sung như sau:

  a) Đối với nhà, công trình bằng khung bê tông cốt thép hoặc kết cấu thép thì diện tích sàn xây dựng được bồi thường bổ sung tính từ ranh giải tỏa theo quy hoạch đến khung kết cấu chịu lực gần nhất.

  b) Đối với nhà có kết cấu tường chịu lực bị giả tỏa một phần nhưng không ảnh hưởng đến an toàn của căn nhà thì diện tích được bồi thường bổ sung bằng chiều rộng mặt tiền nhà trước khi giải tỏa nhân với chiều sâu 1m và nhân với số tầng bị giải tỏa.

  c) Bồi thường hoàn trả mặt tiền nhà. Đối với nhà ở và công trình bị giải tỏa phá dỡ một phần mà phần còn lại vẫn sử dụng được, ngoài việc được bồi thường theo quy định thì còn được bồi thường hoàn trả mặt tiền. Diện tích được tính theo diện tích mặt đứng bao gồm hệ thống cửa.

  d) Đối với nhà ở bị ảnh hưởng một phần do giải tỏa phải phá dỡ nêu tại điểm a, điểm b khoản này ngoài việc được bồi thường theo quy định thì được hỗ trợ thêm chi phí cải tạo, bố trí lại công năng nhà ở. Mức hỗ trợ bằng 25% đơn giá nhà cùng mã hiệu, diện tích hỗ trợ bằng với diện tích bị ảnh hưởng giải tỏa phải phá dỡ.

  8. Đối với công tác đào, đắp đất.

  a) Đào, đắp kênh mương, ao hồ bằng cơ giới thì tùy phương tiện thi công và giá thực tế tại thời điểm mà áp dụng tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ.

  b) Các trường hợp thực tế có nhà ở trên đất nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở thì tùy theo diện tích thực tế san lấp: Nền nhà, sân, đường đi vào nhà được xem xét hỗ trợ công đào đắp, san lấp và tôn tạo.

  c) Các trường hợp san lấp mặt bằng khác, tùy theo vật tư, đơn giá thị trường tại thời điểm và khối lượng thực tế mà tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải tỏa tính toán đề xuất cho phù hợp theo quy định.

  Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 6. Quy định chuyển tiếp

  1. Các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước hoặc kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà lỗi do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra thì áp dụng theo quy định này.

  2. Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng Quy định này.

  3. Các trường hợp đặc biệt khác phát sinh ngoài các quy định đã nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này (nếu có), giao tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

  Điều 7. Tổ chức thực hiện

  1. Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát thường xuyên đơn giá vật liệu xây dựng, giá nhân công nếu có biến động tăng hoặc giảm so với phụ lục đơn giá đã ban hành thì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng điều chỉnh lại phụ lục đơn giá nhà ở; công trình, vật kiến trúc; một số cấu kiện và công tác xây dựng phổ biến trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

  2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

   

  PHỤ LỤC 1: ĐƠN GIÁ CHUẨN XÂY MỚI NHÀ Ở

  (Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

  STT

  MÔ TẢ LOẠI NHÀ Ở

  ĐƠN VỊ TÍNH

  ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)

  I

  Nhà có một hoặc nhiều tầng, móng BTCT gia cố cừ bê tông cốt thép hoặc cừ tràm, khung sườn BTCT, sàn BTCT, vách xây gạch dày 200. (Khung cửa gỗ hoặc nhôm cao cấp, trét mastic toàn bộ và sơn cao cấp, dán đá Granite mặt tiền, cầu thang, vách có dán gạch ceramic cao ≥1,0m hoặc ốp lambri toàn bộ các tầng), mức độ tiện nghi cao (có thiết bị báo cháy): phòng ăn, phòng ngủ, tiếp khách riêng biệt, bếp và khu vệ sinh khép kín, các thiết bị điện nước, vệ sinh cao cấp, nền lót gạch Ceramic hoặc dán gỗ hoặc các loại nền bằng vật liệu mới.

  m2

   

  01

  Mái BTCT có dán ngói, nền lót gạch bóng kiếng

   

  6.997.000

  02

  Mái BTCT có dán ngói, nền lót gạch thạch anh

   

  6.771.000

  03

  Mái BTCT có dán ngói, nền lót gạch men

   

  6.664.000

  04

  Mái ngói, nền lót gạch bóng kiếng

   

  6.664.000

  05

  Mái ngói, nền lót gạch thạch anh

   

  6.486.000

  06

  Mái ngói, nền lót gạch men

   

  6.367.000

  07

  Mái BTCT, nền lót gạch bóng kiếng

   

  6.497.000

  08

  Mái BTCT, nền lót gạch thạch anh

   

  6.283.000

  09

  Mái BTCT, nền lót gạch men

   

  6.188.000

  10

  Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch bóng kiếng

   

  6.248.000

  11

  Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch thạch anh

   

  6.045.000

  12

  Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch men

   

  5.950.000

  II

  Nhà có một hoặc nhiều tầng, móng BTCT gia cố cừ bê tông cốt thép hoặc cừ tràm, khung sườn BTCT, sàn BTCT, vách xây gạch hoặc vật liệu mới. (Tường có hoặc không có trét mastic, có hoặc không có dán gạch, sơn nước, sơn dầu các loại hoặc quét vôi.Vật liệu cửa:gỗ, nhôm, hoặc Inox. Mặt tiền: sơn hoặc dán gạch, hoặc đá hoa cương). Mức độ sử dụng tiện nghi đầy đủ.

   

   

  m2

   

  13

  Mái ngói, nền lót gạch men

   

  5.698.000

  14

  Mái ngói, nền lót gạch bông

   

  5.464.000

  15

  Mái ngói, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  5.359.000

  16

  Mái BTCT, nền lót gạch men

   

  5.511.000

  17

  Mái BTCT, nền lót gạch bông

   

  5.312.000

  18

  Mái BTCT, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  5.171.000

  19

  Mái tole hoặc Fibrociment, nền lót gạch men

   

  5.230.000

  20

  Mái tole hoặc Fibrociment, nền lót gạch bông

   

  5.031.000

  21

  Mái tole hoặc Fibrociment, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  4.891.000

   

  - Tường chung 01 vách giảm 3,5% , chung 02 vách giảm 7% đơn giá cùng loại.

  - Không có trần giảm 117.000đ/m2 (nhà mái lợp). Có trần dưới sàn BTCT được tính thêm 117.000đ/m2 đối với trần phẳng và 152.000đ/m2 đối với trần kiểu.

  - Đơn giá tăng thêm cho m2 tường dán gạch đối với mặt tiền nhà: Gạch men 187.000đ/m2, gạch thạch anh 245.000đ/m2, gạch bóng kiếng 339.000đ/m2, đá Granite 1.099.000đ/m2.

  - Đơn giá tăng thêm cho m2 lót nền: Gạch thạch anh 81.000đ/m2, gạch bóng kiếng 152.000đ/m2.

  - Đơn giá tăng thêm cho m2 cầu thang: Dán gạch bóng kiếng 304.000đ/m2 , dán đá Granite 924.000đ/m2.

  - Đơn giá tăng thêm cho m2 tường dán gạch bên trong nhà: Gạch men 140.000đ/m2, đá thiên nhiên 339.000đ/m2

   

   

  III

  Nhà nhà trệt hoặc có gác bằng ván, hoặc vật liệu nhẹ, móng BTCT gia cố cừ bê tông cốt thép hoặc cừ tràm, khung sườn BTCT, vách xây gạch hoặc vật liệu mới. (Tường có hoặc không có trét mastic, có hoặc không có dán gạch, sơn nước, sơn dầu các loại hoặc quét vôi). Mức độ sử dụng tiện nghi đầy đủ.

   

   

  m2

   

  22

  Mái ngói, nền lót gạch men

   

  4.761.000

  23

  Mái ngói, nền lót gạch bông

   

  4.577.000

  24

  Mái ngói, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  4.416.000

  25

  Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch men

   

  4.198.000

  26

  Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch bông

   

  4.025.000

  27

  Mái tole lạnh, mạ màu, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  3.876.000

  28

  Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch men

   

  4.106.000

  29

  Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch bông

   

  3.933.000

  30

  Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  3.784.000

  31

  Mái lá, nền lót gạch men

   

  4.071.000

  32

  Mái lá, nền lót gạch bông

   

  3.899.000

  33

  Mái lá, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  3.749.000

   

  -Tường quét vôi, đơn giá giảm 2% cho nhà có mã hiệu tương đương.

  - Tường sơn nước hoặc sơn dầu nhưng không trét mastic (trét B), đơn giá giảm 14.000đ/m2 tường.

  - Không trần đơn giá giảm 117.000đ/m2 trần.

  - Tường chung: 01 vách giảm 5%, 02 vách giảm 10%.

  - Vách nhờ nhà liền kề: 01 vách giảm 7,5%, 02 vách giảm 15%.

  - Vách ván gỗ nhóm 04 giảm 128.000đ/m2 sàn xây dựng so với nhà có mã hiệu tương đương

  - Vách gỗ địa phương, Fibrociment, thiếc giảm 187.000đ/m2 sàn xây dựng so với nhà có mã hiệu tương đương.

  - Vách lá giảm 245.000đ/m2 sàn xây dựng so với nhà có mã hiệu tương đương.

  - Dán gạch mặt tiền, đơn giá tăng cho một m2 gạch dán: Gạch men tăng: 187.000đ/m2, gạch thạch anh tăng 245.000đ/m2, gạch bóng kiếng tăng 339.000đ/m2, đá Granite tăng 1.099.000đ/m2

  - Dán gạch bên trong nhà: Gạch men tăng thêm 140.000đ/m2 tường; đá thiên nhiên tăng thêm 339.000đ/m2 .

  - Đơn giá tăng thêm cho nền: Lót gạch thạch anh 81.000đ/m2, lót gạch bóng kiếng 152.000đ/m2. Nền đất, giảm 152.000đ/m2 nền

  - Tường có trét B, tăng 14.000đ/m2 tường.

  - Tường không tô, giảm 46.000đ/m2 tường

  - Tường không sơn hoặc không quét vôi, giảm 35.000đ/m2 tường.

  - Nhà có ban công: Lan can Inox tăng thêm 936.000đ/md lan can; lan can sắt tăng thêm 643.000đ/md lan can

   

   

  IV

  Nhà trệt đôi khi có gác bằng ván, hoặc vật liệu nhẹ, móng bằng gạch xây, đá xanh hoặc bê tông đúc sẵn có hoặc không có gia cố cừ tràm, cột gạch, hoặc cột BTCT, hoặc cột sắt, tường xây gạch ≥ 70%

  m2

   

  34

  Mái ngói, nền lót gạch men

   

  3.277.000

  35

  Mái ngói, nền lót gạch bông

   

  3.119.000

  36

  Mái ngói, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  2.983.000

  37

  Mái ngói, nền đất

   

  2.667.000

  38

  Mái tole lạnh, tole mạ màu, nền lót gạch men

   

  2.836.000

  39

  Mái tole lạnh,tole mạ màu, nền lót gạch bông

   

  2.678.000

  40

  Mái tole lạnh, tole mạ màu, nền gạch tàu hoặc xi măng

   

  2.565.000

  41

  Mái tole lạnh, tolenền lót gạch bông

   

  2.260.000

  42

  Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch men

   

  2.667.000

  43

  Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch bông

   

  2.543.000

  44

  Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch bông hoặc xi măng

   

  2.486.000

  45

  Mái tole Fibrociment, thiếc hoặc tole tráng kẽm nền đất

   

  2.181.000

  46

  Mái lá, nền gạch men

   

  2.644.000

  47

  Mái lá, nền gạch bông

   

  2.531.000

  48

  Mái lá, nền gạch tàu hoặc xi măng

   

  2.441.000

  49

  Mái lá, nền đất

   

  2.158.000

   

  -Tường quét vôi, đơn giá giảm 2,4% cho nhà có mã hiệu tương đương.

  - Có trần đơn giá cộng thêm 115.000đ/m2 trần phẳng, 149.000đ/m2 trần kiểu.

  - Dán gạch mặt tiền, đơn giá tăng cho 01 m2 gạch dán: Gạch men tăng thêm: 184.000đ/m2, gạch thạch anh tăng 241.000đ/m2, gạch bóng kiếng tăng 333.000đ/m2, đá Granite tăng 1.099.000đ/m2

  - Dán gạch bên trong nhà: Gạch men tăng thêm 140.000đ/m2 tường; đá thiên nhiên tăng thêm 327.000đ/m2 .

  - Đơn giá tăng thêm cho nền: Lót gạch thạch anh 90.000đ/m2, lót gạch bóng kiếng 146.000đ/m2

  - Tường có trét B, tăng 13.000đ/m2 tường

  - Tường không tô, giảm 45.000đ/m2 tường

  - Tường không sơn hoặc không quét vôi, giảm 33.000đ/m2 tường.

  - Gác ván: Bằng gỗ dầu, thao lao hoặc ván ép có độ dày 20mm đến 30mm được cộng thêm 402.000đ/m2 gác; bằng gỗ địa phương (gỗ tạp) cộng thêm 287.000đ/m2

   

   

  V

  Nhà nhà trệt cột gỗ, hoặc bê tông đúc sẵn hoặc bằng sắt, kê tán hoặc cặm; vách bằng ván, thiếc, tấm fibrociment hoặc bằng lá.

  m2

   

  50

  Mái ngói, nền lót gạch men

   

  1.944.000

  51

  Mái ngói, nền lót gạch bông

   

  1.808.000

  52

  Mái ngói, nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  1.684.000

  53

  Mái ngói, nền đất

   

  1.537.000

  54

  Mái tole lạnh, tole mạ màu, nền lót gạch men

   

  1.627.000

  55

  Mái tole lạnh,tole mạ màu, nền lót gạch bông

   

  1.503.000

  56

  Mái tole lạnh, tole mạ màu, nền gạch tàu hoặc xi măng

   

  1.390.000

  57

  Mái tole lạnh, tole mạ màu nền đất

   

  1.243.000

  58

  Mái tole Fibrociment, hoặc tole thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch men

   

  1.571.000

  59

  Mái tole Fibrociment hoặc tole thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch bông

   

  1.548.000

  60

  Mái tole Fibrociment hoặc tole thiếc hoặc tole tráng kẽm nền lót gạch tàu hoặc xi măng

   

  1.333.000

  61

  Mái tole Fibrociment hoặc tole thiếc hoặc tole tráng kẽm nền đất

   

  1.187.000

  62

  Mái lá, nền gạch men

   

  1.514.000

  63

  Mái lá, nền gạch bông

   

  1.380.000

  64

  Mái lá, nền gạch tàu hoặc xi măng

   

  1.300.000

  65

  Mái lá, nền đất

   

  1.153.000

   

  - Vách ván địa phương, thiếc, fibrociment đơn giá giảm 10% so với nhà có mã hiệu tương đương. Vách lá giảm 20%.

  - Khung cột gỗ địa phương, vách ván địa phương, fibrociment hoặc thiếc, đơn giá giảm 30% so với nhà có mã hiệu tương đương. Đối với vách lá giảm 35%.

  - Có xây tường dưới 70% diện tích vách thì được cộng thêm phần diện tích xây tường theo quy định tại phụ mục I, Phụ lục 3.

  - Nhà sàn thì được tính cho nhà có mã hiệu tương đương nền ciment và cộng thêm 440.000đ/m2 đối với sàn trên cừ BTCT; 282.000đ/m2 đối với sàn trên cừ gỗ.

  - Cộng thêm 130.000đ/m2 đối với trần phẳng và 146.000đ/m2 đối với trần kiểu.

  - Gác ván: Bằng gỗ dầu, thao lao hoặc ván ép có dộ dày 20mm đến 30mm được công thêm 395.000đ/m2 gác; Gỗ địa phương cộng thêm 282.000đ/m2 gác.

  - Nền lót gạch thạch anh được cộng thêm 79.000đ/m2 nền; lót gạch bóng kiếng cộng thêm 146.000đ/m2 nền.

  - Nhà không có vách, hoặc một phần diện tích không vách thì giảm 248.000đ/m2 vách đối với gỗ nhóm 04; giảm 135.000đ/m2 vách đối với gỗ nhóm địa phương, tole thiếc, fibrociment; giảm 39.500đ/m2 vách đối với vách lá.

   

   

  VI

  Đơn giá bồi thường để sửa chữa hoàn thiện mặt tiền nhà ở; áp dụng cho nhà từ loại I đến loại IV (tính cho mặt đứng):

  a) Đối với mặt trước nhà:

  - Nhà ở quy định tại mục I và II

  - Nhà ở quy đinh tại mục III và IV

  b) Đối với mặt sau nhà:

  - Nhà ở quy định tại mục I và II

  - Nhà ở quy định tại mục III và IV

  - Đối với nhà ở quy định tại mục V; Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại chi phí hoàn trả mặt tiền bằng 60% đơn giá hoàn trả mặt tiền nhà ở quy định tại mục IV.

   

   

   

  m2

  m2

   

  m2

  m2

   

   

   

  2.737.000

  1.755.000

   

  1.904.000

  1.228.000

   

  PHỤ LỤC 2: ĐƠN GIÁ CHUẨN XÂY MỚI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC

  (Kèm theo Quyết định số: 20/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

  STT

  MÔ TẢ CÔNG TRÌNH - VẬT KIẾN TRÚC

  ĐƠN VỊ TÍNH

  ĐƠN GIÁ (vnđ)

  A. NHÀ XƯỞNG, NHÀ KHO, CHUỒNG TRẠI

  I

  Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung kèo thép hoặc cột bê tông cốt thép, vách xây gạch hoặc đóng tole hoặc các loại vật liệu khác có độ cứng tương đương, mái tole hoặc fibrociment.

  m2

   

  01

  Nền lót gạch bóng kiếng

  m2

  1.921.000

  02

  Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

   

  1.864.000

  03

  Nền đất

   

  1.672.000

  II

  Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ xây dựng hoặc cột BTCT đúc sẵn vách xây gạch, mái tole thiếc hoặc fibrociment.

  m2

   

  04

   Nền lót gạch men

   

  1.469.000

  05

  Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

   

  1.412.000

  06

   Nền đất

   

  1.243.000

  III

  Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ xây dựng hoặc cột BTCT đúc sẵn vách tole hoặc firociment, mái tole thiếc hoặc fibrociment.

  m2

   

  07

   Nền lót gạch men

   

  1.096.000

  08

  Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

   

  1.005.000

  09

   Nền đất

   

  858.000

  IV

  Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ địa phương vách tole hoặc firociment, mái tole thiếc hoặc fibrociment.

  m2

   

  10

   Nền lót gạch men

   

  881.000

  11

  Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

   

  802.000

  12

   Nền đất

   

  678.000

  V

  Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ địa phương vách lá, mái tole thiếc hoặc fibrociment.

  m2

   

  13

   Nền lót gạch men

   

  802.000

  14

  Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

   

  734.000

  15

   Nền đất

   

  565.000

  VI

  Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại loại công trình có kết cấu khung cột gỗ địa phương vách lá, mái lá.

  m2

   

  16

   Nền lót gạch men

   

  745.000

  17

  Nền láng ciment, lót dale BTCT hoặc gạch tàu

   

  678.000

  18

   Nền đất

   

  508.000

  B. TRẠM, CHÒI; NHÀ VỆ SINH NGOÀI TRỜI; MÁI CHE; SÂN, ĐƯỜNG ĐI; HÀNG RÀO; BÀN THỜ ÔNG THIÊN; CẦU GIAO THÔNG; MƯƠNG, CỐNG; BỜ KÈ, TƯỜNG KÈ; HỒ NƯỚC

  I

  Trạm, chòi canh là loại công trình tạm, khung cột gỗ địa phương có chiều cao thấp nhất 1,8m ≤ 2m

  m2

   

  19

  Mái tole thiếc hoặc fibrociment, vách tole, nền đất

   

  536.000

  20

  Mái tole thiếc hoặc fibrociment, vách lá, nền đất

   

  452.000

  21

  Mái lá, vách tole, nền đất

   

  423.000

  22

  Mái lá, vách lá, nền đất

   

  348.000

  II

  Vệ sinh nằm rời bên ngoài so với nhà ở.

   

   

  23

  Vệ sinh tạm có hầm tự hoại (lu, ống cống)

  cái

  536.000

  24

  Vệ sinh vách xây tường, mái tole hoặc fibrociment có hầm tự hoại xây gạch hoặc tương đương

  m2

  5.876.000

  25

  Vệ sinh vách bằng gỗ hoặc bằng thiết, mái tole hoặc fibrociment có hầm tự hoại xây gạch hoặc tương đương

  m2

  4.260.000

  III

  Mái che là loại công trình có phần diện tích mái che phủ phần sân bên dưới, không vách.

  m2

   

  26

  Loại khung sườn bằng gỗ xây dựng hoặc thép tiền chế; cột thép ống hoặc BT đúc sẵn, kèo và đòn tay bằng gỗ hoặc thép):

  - Mái tole lạnh hoặc tole mạ màu

  - Mái fibrociment, tole thiếc, tole tráng kẽm

  - Mái lá.

   

   


  474.000đ

  406.000đ

  361.000đ

  27

  Loại khung sườn bằng gỗ địa phường:

  - Mái tole lạnh hoặc tole mạ màu

  - Mái fibrociment, tole thiếc, tole tráng kẽm

  - Mái lá.

   

   

  384.000đ

  327.000đ

  288.000đ

  IV

  Sân, đường đi

  m2

   

  28

  Rải gạch vỡ, đá

   

  50.000

  29

  Lót dal BTCT hoặc gạch tàu

   

  146.000

  30

  Láng ciment (bên dưới có BT đá 4x6 hoặc gạch vỡ)

   

  203.000

  31

  Bê tông nhựa

   

  452.000

  32

  Bê tông cốt thép

   

  452.000

  33

  Lót gạch ceramic nhám hoặc gạch xi măng khía

   

  339.000

  V

  Hàng rào

   

   

  34

   Kẽm rai, cọc gỗ địa phương mắc lưới 200x200

  m2

  203.000

  35

   Kẽm rai, cọc BTCT 120 x 120, mắc lưới 200x200

  m2

  237.000

  36

   BTCT, xây tường từ 0,4m, đến 0,8m trên lưới B40 khung bao sắt

  m2

  610.000

  37

   BTCT, xây tường từ 04m, đến 0,8m trên song sắt

  m2

  836.000

  38

  Khung cột BTCH, xây tường hoặc lam BTCT

  m2

  971.000

  39

  BTCT, xây tường cao 0,4m đến 0,8m trên Inox

  m2

  2.147.000

  40

   Lưới B40 loại 1,2, cọc gỗ

  md

  146.000

  41

   Lưới B40 loại 1,5, cọc gỗ

  md

  186.000

  42

   Lưới B40 loại 1,8, cọc gỗ

  md

  226.000

  43

   Lưới B40 loại 1,2, khung bao sắt, cọc sắt

  md

  339.000

  44

   Lưới B40 loại 1,5, khung bao sắt, cọc sắt

  md

  395.000

  45

   Lưới B40 loại 1,8, khung bao sắt, cọc sắt

  md

  452.000

  46

   Lưới B40 loại 1,2, cọc BTCT

  md

  452.000

  47

   Lưới B40 loại 1,5, cọc BTCT

  md

  531.000

  48

   Lưới B40 loại 1,8, cọc BTCT

  md

  587.000

  VI

  Cổng rào

   

   

  49

   Lưới B40, khung bao bằng sắt

  m2

  531.000

  50

   Khung sắt và song bằng sắt

  m2

  1.096.000

  51

   Khung Inox, song Inox

  m2

  3.017.000

  VII

  Bàn thờ ông thiên ngoài trời

   

   

  52

   Xây gạch hoặc bê tông

  cái

  497.000

  53

  Bằng cây gỗ

  cái

  248.000

  VIII

  Cầu giao thông

   

   

  54

   BTCT toàn khối, bề rộng mặt cầu B<2m

  md

  3.695.000

  55

  Móng trụ bằng BTCT, mặt cầu lót ván, bề rộng B<2m

  md

  2.180.000

  56

   Móng trụ bằng cây gỗ địa phương, mặt cầu lót ván, bề rộng B<2m

  md

  1.005.000

  57

  Có nhịp giữa rời bằng sắt, mặt cầu bê tông, bề rộng B<2m

  md

  807.000

  58

  Có nhịp giữa rời bằng sắt, mặt cầu lót ván, bề rộng B<2m

  md

  621.000

  59

  Cầu thanh niên rộng B<2m

  md

  2.983.000

  60

  Cầu thanh niên rộng B≥2m

  md

  3.480.000

  61

  Cầu khỉ

  md

  90.000

  62

  Cầu tạm phục vụ cho quá trình thi công cầu mới kiên cố

  md

  497.000

  IX

  Mương, cống

   

   

  63

  Cống hộp bằng BTCT

  m3

  2.180.000

  64

  Cống hộp đáy bằng BTCT, thành xây gạch thẻ d.100

  m3

  1.435.000

  65

  Cống hộp gỗ ván xây dựng, miệng cống B<1m

  md

  915.000

  66

  Cống hộp gỗ ván địa phương, miệng cống B<1m

  md

  587.000

  67

  Cống hộp gỗ ván xây dựng, miệng cống 1m<B<2m

  md

  1.096.000

  68

  Cống hộp gỗ ván địa phương, miệng cống 1m<B<2m

  md

  757.000

  69

  Cống tròn BTCT, fi .300

  md

  293.000

  70

  Cống tròn BTCT, fi .500

  md

  678.000

  71

  Cống tròn BTCT, fi .1000

  md

  1.186.000

  72

  Cống tròn BTCT, fi .1200

  md

  2.373.000

  X

  Tường, kè

   

   

  73

  Kè xây đá hộc

  m2

  1.175.000

  74

  Tường chắn BTCT

  m2

  768.000

  75

  Tường chắn dale BTCT, giằng BTCT

  m2

  621.000

  76

  Tường chắn cọc gỗ, cừ và các loại vật liệu tạm khác

  m2

  248.000

  XI

  Hồ nước

   

   

  77

  Xây gạch lộ thiên (hồ nổi)

  m3

  1.175.000

  78

  Xây gạch chìm (hồ ngầm)

  m3

  1.435.000

  79

  Dale lắp ghép

  m3

  836.000

  80

  BTCT đá liền khối có gia cố cừ

  m3

  3.186.000

  81

  Đáy và thành hồ đổ BTCT dày 20cm

  m3

  3.595.000

  82

  Đáy và thành hồ đổ BTCT dày 10cm

  m3

  3.360.000

  83

  Đáy đổ BTCT, thành hồ xây gạch thẻ dày 10cm

  m3

  2.440.000

  84

  Đáy đổ BTCT, thành hồ xây gạch thẻ dày 20cm

  m3

  2.114.000

   

  PHỤ LỤC 3: ĐƠN GIÁ MỘT SỐ CẤU KIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHỔ BIẾN

  (Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

  STT

  CÁC CẤU KIỆN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯỜNG GẶP

  ĐƠN VỊ TÍNH

  ĐƠN GIÁ (ĐỒNG)

  I

  Bê tông khối và tường xây

   

   

  01

  Khối BTCT đá 1x2 (khối đặc)

  m3

  3.695.000

  02

  Tường xây gạch ống 8x8x19 d.100, tô 02 mặt

  m2

  203.000

  03

  Tường xây gạch ống 8x8x19 d.100, tô 01 mặt

  m2

  169.000

  04

  Tường xây gạch ống 8x8x19 d.100, không tô

  m2

  124.000

  05

  Tường xây gạch ống 8x8x9 d.200, tô 02 mặt

  m2

  293.000

  06

  Tường xây gạch ống 8x8x9 d.200, tô 01 mặt

  m2

  248.000

  07

  Tường xây gạch ống 8x8x9 d.200, không tô

  m2

  226.000

  08

  Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.100, tô 02 mặt

  m2

  237.000

  09

  Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.100, tô 01 mặt

  m2

  180.000

  10

  Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.200, tô 02 mặt

  m2

  372.000

  11

  Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.200, tô 01 mặt

  m2

  293.000

  12

  Tường xây gạch thẻ 4x8x9 d.200, không tô

  m2

  248.000

  II

  Đồng hồ điện, đường dây diện; đồng hồ nước; cây nước

   

   

  13

  Đồng hồ điện chia hơi (chi phí lắp đặt)

  cái

  248.000

  14

  Đồng hồ điện (chi phí lắp đặt)

  cái

  836.000

  15

  Đường dây điện (chi phí tháo dỡ, lắp đặt)

  đường dây

  248.000

  16

  Điện thoại (chi phí lắp đặt)

  cái

  915.000

  17

  Đường dây mạng Internet (chi phí lắp đặt)

  đường dây

  124.000

  18

  Đồng hồ nước (chi phí lắp đặt)

  cái

  757.000

  19

  Cây nước fi49 ống nhựa

  cây

  5.500.000

  20

  Cây nước fi60 ống nhựa

  cây

  7.500.000

  21

  Cây nước fi49 ống kẽm

  cây

  9.807.000

  22

  Cây nước fi60 ống kẽm

  cây

  13.728.000

  III

  Đào đắp đất

   

   

  23

  Kênh, mương bằng thủ công

  m3

  56.000

  24

  Nền nhà, sân, đường đi vào nhà

  m2

  146.000

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 30/06/2014 Hiệu lực: 13/08/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ
  Ban hành: 10/10/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
  Ban hành: 15/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 03/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
  Ban hành: 21/02/2019 Hiệu lực: 10/04/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Thông tư 20/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ
  Ban hành: 09/04/2019 Hiệu lực: 01/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 01/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  12
  Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Ban hành: 26/12/2019 Hiệu lực: 15/02/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  13
  Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
  Ban hành: 11/02/2015 Hiệu lực: 21/02/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình khi thu hồi đất tỉnh Bạc Liêu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
  Số hiệu:20/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:23/07/2020
  Hiệu lực:03/08/2020
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Dương Thành Trung
  Ngày hết hiệu lực:15/12/2022
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (12)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X