hieuluat

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu tỉnh Bình Định

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:21/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quốc Dũng
  Ngày ban hành:19/05/2017Hết hiệu lực:05/04/2021
  Áp dụng:29/05/2017Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH ĐỊNH

  -------

  Số: 21/2017/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Bình Định, ngày 19 tháng 5 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ CÂY CỐI, HOA MÀU KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  _____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP  ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

  Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 256/TTr-STC ngày 17/4/2017 và Văn bản số 1195/STC-GCS ngày 03/5/2017,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

  1. Phụ lục số 01. Đơn giá cây lương thực, hoa màu, cây hàng năm.

  2. Phụ lục số 02. Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm.

  3. Phụ lục số 03. Đơn giá cây lấy gỗ, cây lấy củi.

  4. Phụ lục số 04. Đơn giá cây cảnh quan, cây trang trí.

  5. Phụ lục số 05. Hướng dẫn một số vấn đề trong công tác bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu.

  (Có Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo Quyết định này)

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2017 và thay thế Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND  ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  Quyết định này không áp dụng đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi quyết định này có hiệu lực thi hành. Riêng một số dự án, công trình thực hiện bồi thường GPMB dở dang áp dụng theo các quyết định và văn bản riêng lẻ đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận thì tiếp tục thực hiện theo quy định của các văn bản đã có.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Hồ Quốc Dũng

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 01

  ĐƠN GIÁ CÂY LƯƠNG THỰC, HOA MÀU, CÂY HÀNG NĂM
  (Kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh)

   

  TT

  Danh mục cây

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  I

  CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY CÓ TINH BỘT

   

   

   

  * Ruộng mới cày, bừa (Hỗ trợ công cày, bừa)

  đ/m2

  700

  1

  Lúa (Tính bồi thường cho 1 vụ)

   

   

  -

  Loại ruộng đất hạng 1

  đ/m2

  4.300

  -

  Loại ruộng đất hạng 2

  4.000

  -

  Loại ruộng đất hạng 3

  3.700

  -

  Loại ruộng đất hạng 4

  3.400

  -

  Loại ruộng đất hạng 5

  3.100

  -

  Loại ruộng đất hạng 6

  2.800

  2

  Bắp (ngô) (Tính bồi thường cho 1 vụ)

   

   

  -

  Loại ruộng đất hạng 1

  đ/m2

  3.700

  -

  Loại ruộng đất hạng 2

  3.400

  -

  Loại ruộng đất hạng 3

  3.100

  -

  Loại ruộng đất hạng 4

  2.800

  -

  Loại ruộng đất hạng 5

  2.500

  -

  Loại ruộng đất hạng 6

  2.200

  3

  Sắn (mì)

   

   

  -

  Cây mới trồng chưa có củ

  đ/m2

  1.000

  -

  Cây trồng đang có củ (giống mì địa phương)

  3.000

  -

  Cây trồng đang có củ (giống mì cao sản)

  4.000

  4

  Khoai lang, củ mỡ, củ từ, củ môn, mình tinh, chuối nước và các củ có chất tinh bột khác

   

   

  -

  Cây mới trồng chưa có củ

  đ/m2

  1.200

  -

  Cây trồng đang có củ

  2.500

  5

  Sắn dây

   

   

  -

  Cây mới trồng < 1 tháng (đã có mầm)

  đ/bụi

  5.000

  -

  Cây trồng từ ≥ 1 tháng đến < 3 tháng

  25.000

  -

  Cây trồng từ ≥ 3 tháng đến < 6 tháng

  50.000

  -

  Cây trồng từ ≥ 6 tháng đến < 12 tháng

  70.000

  -

  Cây trồng từ ≥ 12 tháng (hỗ trợ công đào)

  30.000

  II

  CÁC LOẠI NGŨ CỐC

   

   

  1

  Đậu phụng, đậu xanh (Tính bồi thường cho 1 vụ)

   

   

  -

  Loại ruộng đất hạng 1

  đ/m2

  5.500

  -

  Loại ruộng đất hạng 2

  4.800

  -

  Loại ruộng đất hạng 3

  4.000

  -

  Loại ruộng đất hạng 4

  3.900

  -

  Loại ruộng đất hạng 5

  3.500

  -

  Loại ruộng đất hạng 6

  3.200

  2

  Đậu nành (đậu tương),đậu trắng
  (Tính bồi thường cho 1vụ)

   

   

  -

  Loại ruộng đất hạng 1

  đ/m2

  3.500

  -

  Loại ruộng đất hạng 2

  3.300

  -

  Loại ruộng đất hạng 3

  3.100

  -

  Loại ruộng đất hạng 4

  2.900

  -

  Loại ruộng đất hạng 5

  2.700

  -

  Loại ruộng đất hạng 6

  2.500

  3

  Đậu đen, đậu đỏ và các loại đậu khác tương đương
  (Tính bồi thường cho 1vụ)

   

   

  -

  Loại ruộng đất hạng 1

  đ/m2

  3.100

  -

  Loại ruộng đất hạng 2

  3.000

  -

  Loại ruộng đất hạng 3

  2.900

  -

  Loại ruộng đất hạng 4

  2.800

  -

  Loại ruộng đất hạng 5

  2.600

  -

  Loại ruộng đất hạng 6

  2.500

  4

  (vừng)

  đ/m2

  2.500

  III

  CÁC LOẠI NÔNG SẢN

   

   

  1

  Mía đường

   

   

  1.1

  Giống địa phương (giống cũ)

   

   

  -

  Mía tơ

  đ/m2

  5.600

  -

  Mía gốc 1, mía gốc 2

   

   

   

  + Đất hạng 3

  đ/m2

  4.000

   

  + Đất hạng 4

  3.500

   

  + Đất hạng 5

  3.000

   

  + Đất hạng 6

  2.400

  1.2

  Mía giống mới: mức giá bồi thường bằng 1,5 lần mức giá mía giống cũ

   

   

  2

  Cây cói

  đ/m2

  6.500

  3

  Cỏ nuôi bò sữa, bò lai

  đ/m2

  12.000

  4

  Các loại cỏ khác (có sự chăm sóc)

  đ/m2

  6.000

  5

  Thuốc lá

  đ/m2

  3.000

  6

  Gừng, nghệ

  đ/m2

  2.000

  7

  Thơm (dứa)

   

   

  -

  Trồng mới, đã bén rễ

  đ/cây

  1.000

  -

  Cây thành bụi chưa có quả

  đ/bụi

  8.000

  -

  Cây thành bụi có quả

  16.000

  8

  Cây thơm tàu

   

   

  -

  Loại < 1 năm

  đ/cây

  5.000

  -

  Loại ≥ 1 năm

  13.000

  9

  Cây bông vải, cây dâu tằm

  đ/m2

  5.000

  IV

  CÁC LOẠI RAU, QUẢ

   

   

  1

  Các loại rau xanh

  đ/m2

  10.000

  2

  Rau cần nước, bạc hà (dọc mùng), môn lá

  đ/m2

  8.000

  3

  Ngò tàu, rau răm, rau thơm, húng quế, húng dũi, tía tô, ngò (rau mùi), thì là (bông sàng), diếp cá

  2

  9.000

  4

  Rau bắp cải, rau cải củ, cà rốt

  đ/m2

  11.000

  5

  Hành, kiệu, tỏi, hẹ, củ nén

  đ/m2

  9.000

  6

  Dưa leo, khổ qua, đậu côve, đậu đũa, đậu ngự, đậu ván, đậu rồng

   

   

  -

  Mới trồng chưa có trái

  đ/gốc

  2.000

  -

  Đã leo giàn nhưng chưa có trái

  đ/m2 giàn

  7.000

  -

  Đang có trái

  13.000

  7

  Cà các loại: cà chua, cà pháo, cà xanh, cà tím (cà dái dê), cây ớt, đậu bắp

   

   

  -

  Cây mới trồng

  đ/m2

  1.500

  -

  Cây chưa trái

  6.000

  -

  Cây đang ra hoa hoặc có trái

  12.000

  8

  Bí, mướp, bầu, su su, hoa thiên lý

   

   

  -

  Cây mới trồng chưa leo giàn

  đ/gốc

  2.000

  -

  Cây leo giàn nhưng không có trái

  đ/m2 giàn

  4.000

  -

  Cây có trái đang thu hoạch tốt

  8.000

  9

  Dưa hấu, dưa hồng, dưa lê, dưa gang

  đ/m2

  10.000

  10

  Sắn nước (Củ đậu)

  đ/m2

  5.000

  11

  Dứa nếp, lá lốt, lá gai, ngổ

  đ/m2

  5.000

  12

  Cây sả, riềng

   

   

  -

  Loại mới trồng, đã mọc chồi

  đ/bụi

  1.000

  -

  Loại thu hoạch được, bụi ≤ 10 cây

  5.000

  -

  Loại thu hoạch được, bụi > 10 cây

  10.000

  13

  Cây thuốc nam các loại, nữ hoàng cung, Nha đam, Đậu săng, Dây bát, Ngũ tảu,...

  đ/m2

  6.000

  14

  Cây Đại tướng quân

  đ/cây

  6.000

  15

  Cây Đinh lăng

   

   

  -

  Cây mới trồng

  đ/cây

  6.000

  -

  Cây trong thời kỳ thu hoạch

  12.000

  16

  Đối với các loại cây rau, màu, nông sản khác trồng xen với các loại cây ngắn ngày thì ngoài đơn giá bồi thường cho cây trồng chính, mức giá bồi thường cho các cây trồng xen bằng 50% so với đơn giá rau, màu, nông sản cùng loại.

  V

  CÁC LOẠI HOA

   

   

  1

  Hoa sen, hoa súng

  đ/m2

  11.000

  2

  Hoa đồng tiền, hoa cúc các loại, thược dược, vạn thọ, mào gà, nút áo và các loại hoa tương đương trồng đển hàng tháng

  đ/m2

  9.000

  3

  Hoa hồng (hỗ trợ bứng gốc)

  đ/cây

  5.000

  4

  Huệ, lay ơn

  đ/m2

  10.000

  5

  Chuối vàng (chuối cảnh), chuối quạt, cây thần tài, cây trường sinh, thủy trúc

  đ/bụi

  8.000

  6

  Cây mai (hoa mai xuân),cây sơn trà, cây bạch mai, đào cảnh, cây mai tứ quý, mai chiếu thủy,... trồng dưới đất (hỗ trợ công trồng và di chuyển)

   

   

  -

  Cây mới trồng dưới 1 năm cao ≤ 30cm (5 cây/m2)

  đ/cây

  5.000

  -

  Cây trồng trên 1 năm, có đường kính gốc < 2cm

  25.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 2cm đến < 3cm

  95.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 3cm đến < 8cm

  200.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 8cm đến < 12cm

  300.000

  -

  Cây có đường kính gốc ≥ 12cm

  720.000

  7

  Trường hợp các loại cây từ mục 1 đến mục 6 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì hỗ trợ công di chuyển

   

   

  -

  Đối với các loại chậu tròn

   

   

   

  + Chậu có đường kính < 30cm hoặc tương đương

  đ/chậu

  10.000

   

  + Chậu có đường kính ≥ 30cm đến < 50cm hoặc tương đương

  30.000

   

  + Chậu có đường kính ≥ 50cm đến < 100cm hoặc tương đương

  60.000

   

  + Chậu có đường kính ≥ 100cm hoặc tương đương

  200.000

  -

  Đối với các loại chậu hình chữ nhật

   

   

   

  + Chậu ảnh có kích thước từ 0,8m x 1m đến 1m x 1,2m

  300.000

   

  + Chậu ảnh có kích thước từ 1,2m x 2m đến 1,2m x 2,4m

  500.000

   

  Đối với các trường hợp bị giải tỏa lùi hoặc giải tỏa một phần thì việc di dời các chậu cây cảnh chỉ trong phạm vi khuôn viên nơi ở thì được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ di chuyển tại mục 7.

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 02

  ĐƠN GIÁ CÂY ĂN QUẢ, CÂY LÂU NĂM
  (Kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh)

   

  TT

  Danh mục cây

  Đơn vị tính

  Đơn giá đề nghị phê duyệt

  1

  Cây mít (cây cách cây 10m)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  15.000

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép)

  30.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  50.000

  -

  Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 1m chưa có quả

  110.000

  -

  Cây có quả đường kính gốc < 15cm

  170.000

  -

  Cây có quả tốt đường kính gốc ≥ 15cm đến < 30cm

  450.000

  -

  Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc ≥ 30cm

  900.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  100.000

  2

  Cây xoài, nhãn, chôm chôm (mật độ trồng 150 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  15.000

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép)

  30.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  50.000

  -

  Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 1m chưa có quả

  160.000

  -

  Cây có quả đường kính gốc < 20cm

  450.000

  -

  Cây có quả tốt đường kính gốc ≥ 20cm đến < 45cm

  770.000

  -

  Cây có quả thu hoạch tốt đường kính gốc ≥ 45cm

  1.320.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  150.000

   

  * Riêng xoài cát Hòa Lộc, đơn giá bồi thường bằng 1,8 lần đơn giá bồi thường tương ứng với từng loại từ dấu gạch (-) thứ 4 đến thứ 7 của mục 2

  3

  Cây dừa

   

   

  3.1

  Cây dừa các loại (trừ dừa xiêm)(mật độ trồng 300 cây/ha )

   

   

  -

  Cây mới trồng chưa có thân cây

  đ/cây

  35.000

  -

  Cây trồng có chiều cao thân cây < 2m chưa có quả

  140.000

  -

  Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 2m chưa có quả

  230.000

  -

  Cây phát triển bình thường có quả lần đầu

  500.000

  -

  Cây có quả thu hoạch bình thường

  900.000

  -

  Cây có quả thu hoạch tố > 50 quả 1 năm

  1.400.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  180.000

  3.2

  Cây dừa xiêm (mật độ trồng 300 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng chưa có thân cây

  đ/cây

  60.000

  -

  Cây trồng có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  210.000

  -

  Cây phát triển bình thường có quả lần đầu

  450.000

  -

  Cây có quả thu hoạch bình thường

  1.200.000

  -

  Cây có quả thu hoạch tốt > 100 quả/năm

  1.800.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi

  200.000

  4

  Mãng cầu xiêm (Mãng cầu gai) Cây cách cây 8m

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  15.000

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép)

  25.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  50.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả

  80.000

  -

  Cây đã có quả

  180.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  60.000

  5

  Vú sữa, me, bơ (Cây cách cây 10m)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  15.000

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép)

  30.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  50.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả

  70.000

  -

  Cây có quả đường kính gốc < 20cm

  150.000

  -

  Cây có quả tốt đường kính gốc từ 20cm đến 40cm

  270.000

  -

  Cây có quả đường kính gốc > 40cm

  410.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  100.000

  6

  Thị, trâm, bứa, chay, tra, dâu (lấy quả) (Cây cách cây 10m)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm

  đ/cây

  11.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  15.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả

  45.000

  -

  Cây có quả, đường kính gốc < 20cm

  90.000

  -

  Cây có quả tốt, đường kính gốc từ ≥ 20cm đến < 40cm

  165.000

  -

  Cây có quả, đường kính gốc ≥ 40cm

  240.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  60.000

  7

  Quýt, cam, bưởi (mật độ trồng 600 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  15.000

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép)

  30.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  60.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả

  100.000

  -

  Cây đã có quả

  320.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  50.000

  8

  Cây cốc, cốc núi (Cây cách cây 08m)

   

   

  -

  Cây mới trồng dưới 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  11.000

  -

  Cây mới trồng dưới 01 năm (cây ghép)

  25.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 2m chưa có quả

  50.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây ≥ 2m chưa có quả

  80.000

  -

  Cây có quả, đường kính gốc < 30cm

  210.000

  -

  Cây có quả tốt, đường kính gốc ≥ 30cm

  350.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  50.000

  9

  Đào lộn hột (Điều) mật độ trồng 150 cây/ha

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  11.000

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép)

  20.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây < 2m chưa có quả

  75.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây ≥ 2m chưa có quả

  110.000

  -

  Cây có quả, thu hoạch bình thường

  250.000

  -

  Cây có quả, thu hoạch tốt

  320.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  60.000

  10

  Bồ kết, canh ky na

   

   

  -

  Cây mới trồng dưới 01 năm

  đ/cây

  8.000

  -

  Cây trồng có chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  20.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả

  50.000

  -

  Cây đã có quả

  140.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  50.000

  11

  Cây cao su (mật độ trồng 500 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 1 năm

  đ/cây

  20.000

  -

  Cây trồng từ ≥ 1 năm đến < 3 năm

  60.000

  -

  Cây trồng từ ≥ 3 năm đến < 6 năm

  150.000

  -

  Cây trồng ≥ 6 năm

  250.000

  -

  Cây già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  80.000

  12

  Cây quế

   

   

  -

  Cây mới trồng < 1 năm

  đ/cây

  8.000

  -

  Cây trồng ≥ 1 năm, chưa thu hoạch

  50.000

  -

  Cây đang thu hoạch, đường kính gốc < 15cm

  100.000

  -

  Cây đang thu hoạch, đường kính gốc ≥ 15cm

  130.000

  -

  Cây già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  50.000

  13

  Cây cà phê, cây ca cao (mật độ trồng 700 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 1 năm

  đ/cây

  20.000

  -

  Cây trồng ≥ 1 năm, chưa có quả

  80.000

  -

  Cây đang có quả

  150.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  50.000

  14

  Cây trôm

   

   

  -

  Cây trồng ≤ 5 năm tuổi, chưa cho mủ

  đ/cây

  120.000

  -

  Cây trồng từ > 5 năm đến ≤ 10 năm, cho mủ bình thường

  300.000

  -

  Cây trồng từ >10 năm đến ≤ 15 năm, cho mủ tốt

   

  470.000

  -

  Cây trồng > 15 năm, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  140.000

  15

  Cây chè

   

   

  15.1

  Trồng lẻ

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm

  đ/cây

  5.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây > 0,5m, chưa thu hoạch

  30.000

  -

  Cây đang thu hoạch

  80.000

  -

  Cây kém phát triển, già cỗi ( hỗ trợ công chặt)

  5.000

  15.2

  Trồng đại trà (mật độ 12.000 cây/ha)

   

   

  -

  Cây trồng < 01 năm

  đ/m2

  6.000

  -

  Cây trồng từ ≥ 01 năm, chưa thu hoạch

  40.000

  -

  Cây đang thu hoạch

  100.000

  -

  Cây kém phát triển, già cỗi ( hỗ trợ công chặt)

  6.000

  16

  Lựu, mãng cầu (Na) (cây cách cây 5m), Hồng xiêm (Sabôchê); Mận (Roi), Mận lê

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  15.000

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép)

  30.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  50.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả

  80.000

  -

  Cây có quả, đường kính gốc < 10cm

  150.000

  -

  Cây có quả, đường kính gốc ≥ 10cm

  200.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  60.000

  17

  Cây bình bát, đào tiên (cây cách cây 5m)

   

   

  -

  Cây mới trồng dưới 01 năm

  đ/cây

  11.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao thân cây < 1m chưa có quả

  20.000

  -

  Cây có chiều cao thân cây ≥ 1m chưa có quả

  40.000

  -

  Cây đã có quả

  60.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  50.000

  18

  Khế, chùm ruột, ôma, nhàu, sung, chùm ngây, chồi mồi (cây cách cây 5m)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  11.000

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép)

  20.000

  -

  Cây trồng ≥ 01 năm, chưa có quả

  50.000

  -

  Cây đã có quả

  100.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt )

  50.000

  19

  Táo, ổi (cây cách cây 5m)

   

   

  19.1

  Táo thường, ổi thường

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm

  đ/cây

  11.000

  -

  Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả

  40.000

  -

  Cây đã có quả

  90.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  50.000

  19.2

  Táo cao sản, ổi ghép (cây cách cây 5m)

   

   

  TT

  Danh mục cây

  Đơn vị tính

  Đơn giá đề nghị phê duyệt

  -

  Cây mới trồng < 01 năm

  đ/cây

  25.000

  -

  Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả

  60.000

  -

  Cây đã có quả

  150.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  50.000

  20

  Cây chanh (mật độ trồng 600 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây từ hạt)

  đ/cây

  11.000

  -

  Cây mới trồng < 01 năm (cây ghép)

  30.000

  -

  Cây trồng ≥ 1 năm chưa có quả

  50.000

  -

  Cây đã có quả, tán rộng < 2m

  140.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  260.000

  -

  Cây già cỗi

  60.000

  21

  Cây chanh dây, cây đu đủ dây, cây gấc

   

   

  -

  Cây mới trồng chưa leo giàn

  đ/cây

  5.000

  -

  Đang leo giàn nhưng chưa có trái

  đ/m2 giàn

  10.000

  -

  Cây có trái đang thu hoạch tốt

  15.000

  -

  Cây tuy có trái nhưng đang tàn

  5.000

  22

  Đu đủ ( mật độ trồng 1000 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng cao < 0,5m

  đ/cây

  8.000

  -

  Cây trồng cao ≥ 0,5m chưa có quả

  20.000

  -

  Cây đã có quả

  80.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi

  30.000

  23

  Chuối (mật độ trồng 1000 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng chưa mọc cây con (chưa thành bụi)

  đ/cây

  5.000

  -

  Cây con còn chung trong bụi, chiều cao thân cây < 0,8m

  3.000

  -

  Cây chưa có buồng, chiều cao thân cây ≥ 0,8m đến <1,5m

  15.000

  -

  Cây chưa có buồng, chiều cao thân cây ≥ 1,5m

  25.000

  -

  Cây đang có buồng

  60.000

  24

  Cây thanh long (trồng cây cách cây 4m) Trụ bằng cây gỗ theo tiêu chuẩn hỗ trợ công di dời 20.000 đồng/trụ; trụ bê tông hỗ trợ di dời bằng 20% đơn giá bồi thường; trụ bằng gạch, đá hoặc leo cây sống được đền bù 100% theo đơn giá bồi thường.

   

   

  -

  Cây mới trồng cao < 50cm

  đ/cây

  15.000

  -

  Cây trồng cao từ ≥ 50cm đến < 1m, chưa có quả

  60.000

  -

  Cây trồng cao ≥ 1m,chưa có quả

  80.000

  -

  Cây đang có quả

  120.000

  -

  Cây già cỗi kém phát triển

  20.000

  25

  Cây tiêu (mật độ trồng 1000 cây/ha). Trụ bằng cây gỗ theo tiêu chuẩn hỗ trợ công di dời 20.000 đồng/trụ; trụ bê tông hỗ trợ di dời bằng 20% đơn giá bồi thường; trụ bằng gạch, đá hoặc leo cây sống được đền bù 100% theo đơn giá bồi thường.

   

   

  -

  Cây mới trồng dưới 01 năm

  đ/trụ

  20.000

  -

  Cây trồng trên 01 năm, chưa có quả

  80.000

  -

  Cây trồng đang thời kỳ thu quả bói

  150.000

  -

  Cây đang trong thời kỳ thu hoạch

  300.000

  -

  Cây già cỗi kém phát triển

  20.000

   

  * Đơn giá trên áp dụng cho trụ tiêu có số gốc ≤ 04 gốc, trường hợp trụ tiêu có số gốc ≥ 05 gốc thì từ gốc thứ 05 trở đi, mỗi gốc tăng thêm được bồi thường, hỗ trợ như sau:

   

   

   

  + Cây mới trồng < 01 năm

  đ/gốc

  3.000

   

  + Cây trồng ≥ 01 năm, chưa có quả

  15.000

   

  + Cây trồng đang thời kỳ thu quả bói

  40.000

   

  + Cây đang trong thời kỳ thu hoạch

  60.000

   

  + Cây già cỗi kém phát triển

  20.000

  26

  Cây trầu ( gốc trầu)Trụ bằng cây gỗ theo tiêu chuẩn hỗ trợ công di dời 20.000 đồng/trụ; trụ bê tông hỗ trợ di dời bằng 20% đơn giá bồi thường; trụ bằng gạch, đá hoặc leo cây sống được đền bù 100% theo đơn giá bồi thường.

   

   

  -

  Cây con mới trồng

  đ/trụ

  8.000

  -

  Cây trồng có chiều cao ≤ 1m

  15.000

  -

  Cây trồng có chiều cao > 1m

  60.000

  -

  Cây già cỗi, đang tàn

  15.000

  27

  Cây cau ta (cau lấy quả)

   

   

  -

  Cây mới trồng cao < 0,5m

  đ/cây

  15.000

  -

  Cây trồng có thân cây cao ≥ 0,5m đến < 2m, chưa có quả

  30.000

  -

  Cây trồng cao ≥ 2m, chưa có quả

  80.000

  -

  Cây đã có quả

  160.000

  -

  Cây có quả kém, già cỗi (hỗ trợ công chặt)

  50.000

  28

  Cây cọ dầu

   

   

  -

  Cây mới trồng

  đ/cây

  5.000

  -

  Cây trồng chưa có trái

  20.000

  -

  Cây trồng đã có trái

  63.000

  -

  Cây già cỗi

  15.000

  29

  Cây cọ thường (dùng lấy lá lợp nhà)

   

   

  -

  Cây mới trồng, chưa có thân cây

  đ/cây

  10.000

  -

  Cây đã có thân cây và khai thác lá

  40.000

  -

  Cây già cỗi

  10.000

  30

  Cây dó bầu

   

  -

  Cây con mới trồng dưới 1 năm

  đ/cây

  20.000

  -

  Cây trồng hơn 1 năm, có đường kính thân cây (cách gốc 1m) < 0,5cm

  150.000

  -

  Cây trồng có đường kính thân cây (cách gốc 1m) từ 0,5cm đến < 10cm

  320.000

  -

  Cây trồng có đường kính thân cây (cách gốc 1m)≥ 10cm

  630.000

  -

  Loại gốc có chồi cao < 1m (chỉ được tính tối đa 3 chồi /gốc)

  đ/chồi

  10.000

   

  Riêng đối với cây Dó mới tạo trầm hoặc đã có trầm: Tùy theo trường hợp cụ thể Hội đồng bồi thường trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

  Một số quy định cụ thể đối với các loại cây có quy định định mức trồng:

  1. Đối với các loại cây có quy định định mức trồng:

  - Cây trồng trong định mức thì được bồi thường theo đơn giá quy định;

  - Số cây trồng vượt định mức được hỗ trợ 50% đơn giá quy định.

  2. Đối với vườn cây trồng xen kẽ nhiều loại cây: bồi thường theo đơn giá và định mức của cây trồng chính; số lượng cây trồng xen vượt quá mật độ của cây trồng chính được hỗ trợ 50% đơn giá quy định.

  3. Đối với vườn cây ăn quả, cây lâu năm trồng xen cây trồng hàng năm thì cây ăn quả, cây lâu năm được bồi thường theo mật độ nêu trên; cây hàng năm được bồi thường theo diện tích, số lượng cây trồng thực tế bị thiệt hại.

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 03

  ĐƠN GIÁ CÂY LẤY GỖ, CÂY LẤY CỦI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh)

   

  TT

  Danh mục cây

  Đơn vị tính

  Đơn giá
  (đồng)

  I

  CÂY LẤY GỖ, CỦI

   

   

  1

  Tre

   

   

  -

  Măng tre thường

  đ/mụt (búp)

  6.000

  -

  Măng tre Điền trúc (tre trồng lấy măng)

  11.000

  -

  Tre mới trồng (các loại tre thường)

  đ/bụi

  7.000

  -

  Tre Điền trúc mới trồng

  11.000

  -

  Tre non

  đ/cây

  17.000

  -

  Tre già (hỗ trợ công chặt)

  11.000

  2

  Trảy (đơn giá = 50% đơn giá tre cùng loại)

   

   

  3

  Trúc các loại

   

   

  -

  Đường kính bụi < 20 cm

  đ/bụi

  20.000

  -

  Đường kính bụi từ ≥ 20 cm đến < 50 cm

  37.000

  -

  Đường kính bụi ≥ 50 cm

  93.000

  4

  Cây xoan (Sầu đâu)

   

   

  -

  Cây non mới trồng

  đ/cây

  6.200

  -

  Cây đường kính gốc < 10cm

  30.000

  -

  Cây đường kính gốc từ ≥ 10cm đến < 20cm

  60.000

  -

  Cây đường kính gốc từ ≥ 20cm đến < 40cm

  100.000

  -

  Cây đường kính gốc ≥ 40cm, hỗ trợ công chặt

  30.000

  5

  Cây huỳnh đàn

   

   

  -

  Cây mới trồng < 1 năm

  đ/cây

  20.000

  -

  Cây trồng ≥ 1 năm, có đường kính gốc < 20 cm

  100.000

  -

  Cây đường kính gốc từ ≥ 20cm đến < 40 cm

  300.000

  -

  Cây đường kính gốc ≥ 40 cm, hỗ trợ công chặt

  60.000

  6

  Cây thông nhựa, thông Caribe (mật độ 1.600 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 1 năm

  đ/cây

  19.000

  -

  Cây trồng từ ≥ 1 năm đến < 2 năm

  24.000

  -

  Cây trồng ≥ 2 năm:

   

   

   

  + Đường kính từ ≥ 3cm đến < 6cm

  đ/cây

  52.000

   

  + Đường kính từ ≥ 6cm đến < 10cm

  94.000

   

  + Đường kính từ ≥10cm đến < 20cm

  200.000

   

  + Đường kính ≥ 20cm (hỗ trợ công chặt)

  60.000

  7

  Bời lời, sao đen, dầu rái (mật độ 1.600 cây/ha)

   

   

  -

  Cây mới trồng < 2 năm

  đ/cây

  20.000

  -

  Cây trồng ≥ 2 năm, có chiều cao thân cây < 1m

  60.000

  -

  Cây trồng có chiều cao thân cây từ ≥ 1m đến < 2m

  150.000

  -

  Cây trồng có chiều cao thân cây ≥ 2m

  250.000

  -

  Cây già cỗi

  55.000

  8

  Bạch đàn, keo lai, keo lá tràm, cây phi lao (dương liễu)

   

   

  8.1

  Trồng lẻ (định mức 2 m/cây)

   

   

  -

  Cây giống (trong vườn ươm)

  đ/cây

  2.500

  -

  Cây non mới trồng

  9.000

  -

  Cây có đường kính gốc < 4cm

  13.000

  -

  Cây có đường kính từ ≥ 4cm đến < 8 cm

  37.000

  -

  Cây có đường kính ≥ 8 cm, hỗ trợ công chặt

  13.000

  -

  Loại gốc có chồi cao < 2 m (tối đa 3 chồi/gốc)

  đ/chồi

  2.500

  8.2

  Trồng rừng sản xuất (định mức 2.000 cây/ha);

  Trồng rừng phòng hộ, rừng sinh thái (định mức 1.600 cây/ha)

   

   

  -

  Từ 1 năm đến 2 năm

  đ/cây

  14.000

  -

  Từ trên 2 năm đến 3 năm

  20.000

  -

  Từ trên 3 năm đến 4 năm

  17.000

  -

  Từ trên 4 năm đến 5 năm (đã có thể khai thác khoảng 80%)

  15.000

  -

  Từ trên 5 năm trở lên khai thác tốt

  11.000

  8.3

  Đối với các loại cây quy định tại điểm 6, 7, 8 nêu trên được bồi thường hỗ trợ như sau:

  a

  Cây trồng trong định mức thì được bồi thường theo đơn giá quy định

  b

  Số cây trồng vượt định mức còn lại thì được bồi thường, hỗ trợ như sau:

  -

  Vượt ≤ 50% so với định mức quy định thì được hỗ trợ 70% đơn giá quy định

  -

  Vượt > 50% so với định mức quy định thì được hỗ trợ 50% đơn giá quy định

  9

  Trường hợp các loại cây trồng hàng năm (cây ngắn ngày) trồng dưới tán cây trên đất cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì đơn giá bồi thường cây trồng hằng năm bằng 70% so với các cây cùng loại tại bảng giá số 1 kèm theo Quyết định này.

  10

  Cây lấy củi (Keo gai, tảo nhơn, trứng cá, cây duối, xuân thất)

   

   

  -

  Cây mới trồng

  đ/cây

  3.500

  -

  Cây đường kính < 20 cm

  32.000

  -

  Cây đường kính gốc ≥ 20 cm đến < 40 cm

  65.000

  -

  Cây đường kính gốc ≥ 40 cm đến < 50 cm

  80.000

  -

  Cây đường kính gốc ≥ 50 cm, hỗ trợ công chặt

  25.000

  11

  Cây đước

   

   

  -

  Từ 1 năm đến 2 năm (đường kính gốc < 4cm)

  đ/cây

  3.500

  -

  Từ trên 2 năm đến 3 năm (đường kính từ ≥ 4cm đến < 8 cm)

  đ/cây

  10.000

  -

  Từ trên 3 năm đến 4 năm (đường kính ≥ 8 cm)

  30.000

  -

  Từ trên 4 năm (đường kính ≥ 10cm)

  50.000

  12

  Cây mắm, cây bần

   

   

  -

  Từ 1 năm đến 2 năm (đường kính gốc < 4cm)

  đ/cây

  10.000

  -

  Từ trên 2 năm đến 3 năm (đường kính từ ≥ 4cm đến < 8 cm)

  20.000

  -

  Từ trên 3 năm đến 4 năm (đường kính ≥ 8 cm)

  40.000

  -

  Từ trên 4 năm (đường kính ≥ 10cm)

  60.000

  13

  Cây tràm (trồng độc lập không hình thành từng bụi)

   

   

  -

  Cây non mới trồng đường kính gốc < 1cm

  đ/cây

  5.000

  -

  Cây đường kính gốc từ ≥ 1cm đến < 4cm

  10.000

  -

  Cây đường kính gốc từ ≥ 4cm đến < 6cm

  25.000

  -

  Cây đường kính gốc từ ≥ 6cm đến < 10cm

  35.000

  -

  Cây đường kính gốc ≥ 10cm

  45.000

  14

  Cây mây

   

   

  -

  Cây non mới trồng

  đ/bụi

  5.000

  -

  Cây đường kính bụi < 20cm

  30.000

  -

  Cây đường kính bụi từ ≥ 20cm đến < 50cm

  50.000

  -

  Cây đường kính bụi ≥ 50cm

  60.000

  II

  HÀNG RÀO BẰNG CÂY TRỒNG

   

   

  1

  Hàng rào cây mọc không chăm sóc

  đ/m

  dài

  6.000

  2

  Hàng rào cây mọc có chăm sóc tạo cảnh

  15.000

  Ghi chú: Hướng dẫn tính toán bồi thường theo quy định tại điểm 8.3 của

  Bảng Phụ lục này như sau:

  Ví dụ: Hộ ông A trồng 3.500 cây Bạch đàn (hoặc keo) trên diện tích đất rừng sản xuất 10.000m2.

  Theo đó việc tính toán bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông A như sau:

  Số cây trồng trong định mức được bồi thường theo đơn giá quy định là: 2.000 cây

  - Số cây vượt định mức còn lại là 1.500 cây (3.500 cây - 2.000 cây) được bồi thường, hỗ trợ như sau:

  + Vượt đến 50% là 1.000 cây (2.000 cây x 50%) thì hỗ trợ 70% đơn giá quy định

  + Vượt trên 50% là 500 cây (1.500 cây - 1.000 cây) thì hỗ trợ 50% đơn giá quy định.

   

  PHỤ LỤC SỐ 04

  ĐƠN GIÁ CÂY CẢNH QUAN, CÂY TRANG TRÍ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh)

   

  TT

  Danh mục cây

  Đơn vị tính

  Đơn giá
  (đồng)

  I

  CÂY BÓNG MÁT: trồng lẻ, phân tán, mật độ cây trồng không quá 200 cây/ha

   

   

  1

  Cây nhóm 4: Cây dầu, sao, sấu, long não, sến, sưa, lát hoa, kim giao, tùng kim

   

   

  -

  Cây non mới trồng dưới 1 năm

  đ/cây

  10.000

  -

  Cây có đường kính gốc < 2cm

  62.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 2cm đến < 5cm

  120.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 5cm đến < 8cm

  230.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 8cm đến < 20cm

  320.000

  -

  Cây có đường kính gốc ≥ 20cm

  451.000

  2

  Cây nhóm 3: Cây muồng đen, bằng lăng, phượng, ô môi, lim xẹt, viết, điệp tàu (lim xanh), me ta (cảnh quan), cây lộc vừng, tò te

   

   

  -

  Cây non mới trồng dưới 1 năm

  đ/cây

  10.000

  -

  Cây có đường kính gốc < 2cm

  65.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 2cm đến < 5cm

  130.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 5cm đến < 15cm

  280.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 15cm đến < 30cm

  340.000

  -

  Cây có đường kính gốc ≥ 30cm

  640.000

  3

  Cây nhóm 2: Cây bàng, bồ đề, si, me tây, tếch, móng bò, chiêu liêu, hoa sữa, xà cừ, muồng vàng, trúc đào, sung, cừa nước, cây sanh, cây sam, cây sộp, cây nạnh heo, cây gạo, cây duối trồng cảnh

   

   

  -

  Cây non mới trồng dưới 1 năm

  đ/cây

  10.000

  -

  Cây có đường kính gốc < 2cm

  52.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 2cm đến < 10cm

  120.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 10cm đến < 25cm

  270.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 25cm đến < 35cm

  330.000

  -

  Cây có đường kính gốc ≥ 35cm

  630.000

  4

  Cây nhóm 1: Cây dương, liễu rũ, sầu đông, bạch đàn, keo lá tràm, keo tai tượng, sim núi cảnh

   

   

  -

  Cây non mới trồng dưới 1 năm

  đ/cây

  10.000

  -

  Cây có đường kính gốc < 6cm

  61.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 6cm đến < 20cm

  130.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 20cm đến < 40cm

  210.000

  -

  Cây có đường kính gốc ≥ 40cm

  400.000

  II

  CÂY CẢNH QUAN: trồng lẻ, phân tán, mật độ cây trồng không quá 200 cây/ha

   

   

  1

  Cây cau vua, cây cau sâm banh

   

   

  -

  Cây giống

  đ/cây

  .

  -

  Cây có đường kính gốc < 7cm

  58.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 7cm đến < 12 cm

  280.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 12cm đến < 25cm

  500.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 25cm đến < 40cm

  1.390.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 40cm

  2.360.000

  2

  Dừa cảnh, Cau bẹ trắng, bẹ đỏ, cau đuôi chồn, cau tua, cọ

   

   

  -

  Cây giống

  đ/cây

  10.000

  -

  Cây có đường kính gốc < 3cm

  50.000

  -

  Cây có đường kính gốc ≥ 3cm và < 10cm

  195.000

  -

  Cây có đường kính gốc ≥ 10cm và < 15cm

  380.000

  -

  Cây có đường kính gốc ≥ 15cm

  700.000

  3

  Cây vạn tuế, cây thiên tuế, cau lợn cọ

   

   

  -

  Cây giống

  đ/cây

  15.000

  -

  Cây có đường kính củ < 6cm

  35.000

  -

  Cây có đường kính củ từ ≥ 6cm đến <10cm

  100.000

  -

  Cây có đường kính củ từ ≥ 10cm đến < 15cm

  260.000

  -

  Cây có đường kính củ từ ≥ 15cm đến < 20cm

  471.000

  -

  Cây có đường kính củ ≥ 20cm

  1.044.000

  4

  Dương tạo hình, chuối cảnh (chuối vàng, chuối quạt) sứ, trạng nguyên, cây trắc, cây linh sam, cây dẻ ốc

   

   

  -

  Cây non có đường kính gốc < 0,5cm

  đ/cây

  10.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 0,5cm đến < 1cm

  45.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 1cm đến < 2cm

  95.000

  -

  Cây có đường kính gốc từ ≥ 2cm

  165.000

  5

  Trúc mây, trúc đùi gà, trúc Haoai, trúc phạt bà, thiết mộc lan, cây sắc máu, huyết dụ, phát tài

   

   

  -

  Cây giống

  đ/bụi

  10.000

  -

  Cây có đường kính gốc bụi < 10cm

  45.000

  -

  Cây có đường kính gốc bụi từ ≥ 10cm đến <15cm

  80.000

  -

  Cây có đường kính gốc bụi từ ≥ 15cm đến < 20cm

  130.000

  -

  Cây có đường kính gốc bụi từ ≥ 20cm

  160.000

  III

  Đối với các loại cây quy định tại Mục I, II nêu trên được bồi thường, hỗ trợ như sau:

  1

  Cây trồng trong định mức thì được bồi thường theo đơn giá quy định

  2

  Số cây trồng vượt định mức còn lại thì được bồi thường, hỗ trợ như sau:

  -

  Vượt ≤ 20% so định mức thì được hỗ trợ 20% đơn giá quy định

  -

  Vượt > 20% đến ≤ 50% so định mức thì được hỗ trợ 10% đơn giá quy định

  -

  Vượt > 50% so định mức thì được hỗ trợ 5% đơn giá quy định

  IV

  CÂY TRANG TRÍ

   

   

  1

  Cây hàng rào: Chuỗi ngọc, lá mỡ, chùm rụm, chè tàu

   

   

  -

  Cây non mới trồng có chiều cao < 0,3m

  đ/m2

  2.000

  -

  Cây trồng có chiều cao > 0,3m (25 cây/m2)

  51.000

  2

  Cây hoa ngắn ngày: Cúc chi, vạn thọ, nút áo, cúc Đà lạt

   

   

  -

  Cây giống

  đ/m2

  10.000

  -

  Cây trồng có chiều cao >0,5m

  86.000

  3

  Cây hoa dài ngày: Hoa giấy, ngâu, nguyệt quế, bông trang, hoàng anh, dâm bụt, ngọc anh, hoa đào

   

   

  -

  Cây non mới trồng có chiều cao < 0,5m

  đ/cây

  10.000

  -

  Cây có chiều cao từ ≥ 0,5m đến < 1m

  90.000

  -

  Cây có chiều cao ≥ 1m

  120.000

  4

  Dây leo: Lan dây leo, dạ hương, xác pháo, hoa giấy

   

   

  -

  Dây trồng có h>5-10m

  đ/giàn

  380.000

  5

  Cỏ lá tre

   

   

  -

  Cỏ thảm

  đ/m2

  35.000

  6

  Cỏ nhật (cỏ nhung)

   

   

  -

  Cỏ thảm

  đ/m2

  78.000

  Ghi chú: Hướng dẫn tính toán bồi thường theo quy định tại Mục III của Bảng

  Phụ lục này như sau:

  Ví dụ: Hộ ông A trồng 500 cây Sao trên diện tích đất 700m2 (đất nông nghiệp hoặc đất lâm nghiệp).

  Theo đó việc tính toán bồi thường, hỗ trợ như sau:

  Số cây trồng trong định mức được xác định là 14 cây (700m2 x 200 cây: 10.000m2) thì được bồi thường 100% đơn giá theo quy định

  - Số cây vượt định mức còn lại là 486 cây (500 cây - 14 cây) được bồi thường như sau:

  + Vượt đến 20% là 28 cây (700m2 x 20% x 200 cây: 10.000m2) thì hỗ trợ 20% đơn giá quy định

  + Vượt trên 20% đến 50% là 42 cây (700m2 x 50% x 200 cây: 10.000m2 - 28 cây) thì hỗ trợ 10% đơn giá quy định

  + Vượt trên 50% là 416 cây (486 cây - 28 cây - 42 cây) thì hỗ trợ 5% đơn giá quy định.

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 05

  HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY CỐI, HOA MÀU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh)

   

  1. Nguyên tắc bồi thường:

  - Cây trồng theo đúng mục đích sử dụng đất.

  - Mật độ cây trồng phải phù hợp với mật độ kỹ thuật trồng cây.

  - Đối với các giống cây ươm, cây mới trồng, thủy sản mới nuôi, muối nếu đã được Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thông báo trước cho người bị thu hồi đất ít nhất là 90 ngày mà đến thời điểm kiểm kê đất vẫn chưa thu hoạch, chưa di dời thì không được bồi thường, hỗ trợ.

  - Trồng trước ngày công bố quy hoạch được bồi thường, hỗ trợ theo số lượng cây thực tế nhưng không vượt quá mật độ trồng quy định. Trồng sau ngày công bố quy hoạch thì không được bồi thường, hỗ trợ.

  - Trường hợp diện tích trồng rừng thực hiện mô hình nông - lâm kết hợp đảm bảo quy trình kỹ thuật của ngành nông nghiệp thì được xem xét tính toán bồi thường, hỗ trợ tùy theo mật độ cây trồng đúng theo quy định.

  Trong các bảng giá có đơn giá cho cây con mới trồng hoặc ruộng mới cày bừa để áp dụng trong trường hợp thu hồi đất đột xuất, thời gian thông báo chậm để lỡ vụ sản xuất.

  2. Quy định đường kính gốc: Đường kính gốc được xác định tại vị trí cách mặt đất 0,5m. Tại một gốc có nhiều cây thì chỉ bồi thường một cây có đường kính gốc lớn nhất.

  3. Đối với cây trồng nhân giống mới (cây giống) thì bồi thường theo chi phí đầu tư phù hợp với thực tế và tính trên mật độ cây đến thời điểm bồi thường, nhưng mật độ cây được tính không quá quy định của quy trình kỹ thuật.

  4. Đối với cây trồng chưa thu hoạch, nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển và trồng lại.

  5. Mức giá bồi thường cây cối hoa màu trong các bảng giá đã bao gồm giá bồi thường, hỗ trợ công chặt và thu dọn cây ra khỏi mặt bằng.

  6. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu giữ lại nguyên hiện trạng rừng cây, vườn cây để tạo cảnh quan, môi trường cho dự án thì người sử dụng đất phải hỗ trợ thêm cho người có rừng cây, vườn cây; khoản kinh phí hỗ trợ thêm do để lại rừng cây, vườn cây do chủ đầu tư chi trả nhưng không được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định. Mức hỗ trợ áp dụng như sau:

  * Đối với rừng cây nguyên liệu giấy:

  - Rừng trồng từ 3 đến dưới 5 năm: 2.500.000đồng/ha.

  - Rừng trồng từ 5 đến dưới 7 năm: 6.500.000đồng/ha.

  - Rừng trồng từ 7 năm trở lên:  8.500.000đồng/ha.

  Mức hỗ trợ thêm được tính cho một ha quy chuẩn với số lượng cây thương phẩm là 1.600 cây.

  * Đối với các loại rừng cây dương liễu, phi lao tương tự số năm trồng như trên, mức hỗ trợ thêm bằng 70% so với cây nguyên liệu giấy.

  * Đối với vườn cây lâu năm như vườn Điều hoặc các loại cây ăn quả khác và cây cảnh quan: Hỗ trợ thêm 30% trên tổng giá trị bồi thường thiệt hại vườn cây.

  7. Đối với các loại cây, hoa màu sau khi bồi thường thì người được bồi thường được tận thu.

  8. Đơn giá hỗ trợ công di chuyển đối với trụ rơm là 300.000 đồng/trụ.

  9. Trường hợp trong thực tế bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu có phát sinh các loại cây chưa được quy định trong bảng giá của UBND tỉnh thì cho phép Hội đồng bồi thường được vận dụng theo đơn giá bồi thường của loại cây có tính chất tương tự có trong Bảng giá quy định.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 02 Đơn giá cây ăn quả, cây lâu năm kèm theo Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Ban hành: 14/01/2019 Hiệu lực: 25/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 21/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu tỉnh Bình Định

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
  Số hiệu:21/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:19/05/2017
  Hiệu lực:29/05/2017
  Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Hồ Quốc Dũng
  Ngày hết hiệu lực:05/04/2021
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X